திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُ اُلا وِیَبْبُ
tiru ulā viyappu
اِنْبَكْ كِضَوِ
iṉpak kiḷavi
Third Thirumurai

005. سَلْلابَ وِیَنْمُوظِ
sallāpa viyaṉmoḻi

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كاتُ نَتَنْدَ كَنْمَتَوَاضْ كَتِما مَنَيْكْكُكْ كالْوَرُنْدَتْ
  تُوتُ نَتَنْدَ بيَرِیَوَرْسِرْ سُكَتْتا رُورْرِتْ تُونْنَكَرارْ
  وَاتُ نَتَنْدانْ سيَیْكِنْرُوۤرْ ماتُ نَتَنْدُ وَاوٕنْرارْ
  بُوۤتُ نَتَنْدَ تيَنْريَۤنيَبْ بُوۤتُ نَتَنْدَ تيَنْراريَۤ.
 • 2. كَسْسَيْ یِتُوَارْ بَتَوَرَوَيْكْ كَنْمُونْ رُتَيْیارْ وَامَتْتِرْ
  بَسْسَيْ یِتُوَا رُورْرِیُضْضارْ بَرِنْديَنْ مَنَيْیِرْ بَلِكْكُرْرارْ
  اِسْسَيْ یِتُوَا رُنْتِیيَنْرا رُنْتيَۤ نيَنْريَۤ نيَنَكْكِنْرُ
  بِسْسَيْ یِتُوَا یيَنْرارْنانْ بِسْسَيْ یَتُوٕۤ نيَنْريَۤنيَۤ.
 • 3. كَرُتَرْ كَرِیارْ كَرِیارْمُنْ كانَكْ كِتَيْیاكْ كَظَلَتِیارْ
  مَرُتَتْ تُرَيْوَارْ تِرُوُورْرِ وَانَ رِنْريَنْ مَنَيْكْكُرْرارْ
  تَرُتَرْ كيَنْبا لِنْرُوَنْدِي ريَنْريَۤ نَتُنِي تانيَنْرارْ
  وَرُتَرْ كُرِیِيرْ وَارُميَنْريَۤنْ وَنْديَۤ نيَنْرُ مَرَيْنْداريَۤ.
 • 4. كَلْلَيْ وَضَيْكْكُمْ بيَرُمانارْ كَظِسُو ظُورْرِكْ كَتِنَكَرارْ
  يَلْلَيْ وَضَيْكْكُنْ تِلْلَيْیُضْضا ريَنْرَنْ مَنَيْكْكُبْ بَلِكْكُرْرارْ
  اَلْلَيْ وَضَيْكْكُنغْ كُظَلَنْنَ مَنْبِ نُتَوَا وِتِلُوۤبَمْ
  اِلْلَيْ وَضَيْكْكُ ميَنْرارْنا نِلْلَيْ وَضَيْكْكُ ميَنْريَۤنيَۤ.
 • 5. وٕرْرِ یِرُنْدَ مَظُبْبَتَيْیارْ وِتَيْیارْ ميَۤرُ وِلْلُتَيْیارْ
  بيَرْرِ یِرُنْدَ مَنَتْتَرْتَمُتْ بِرَنغْكُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  سُرْرِ یِرُنْدَ بيَنْكَضيَلْلانعْ سُولْلِ نَكَيْكْكَ وَرُكَنَيْنْدارْ
  اُورْرِ یِرُميَنْ رُرَيْتْتيَۤنُوۤ نُورْرِ یِرُنْديَۤ نيَنْراريَۤ.
 • 6. وِنْتَنغْ كَمَرَرْ تُیَرْتَوِرْكْكُمْ وٕۤرْكَيْ مَكَنَيْ وِرُمْبِنِنْرُوۤرْ
  وَنْتَنغْ كِسَيْكْكُمْ بُوظِلُورْرِ وَتِوَا ريَنْرَنْ مَنَيْیَتَيْنْدارْ
  تَنْتَنغْ كَظَرْكُ نِكَرانِيرْ تَنْتَنغْ كَظَرْكيَنْ ريَۤنْمُوظِیارْ
  كَنْتَنغْ كَرُتْتا یيَنْرارْنِيرْ كَنْتَنغْ كَرُتْتِي ريَنْريَۤنيَۤ.
 • 7. وِرْكَنْ تاتَ نُتَنْمَتَوَاضْ وٕۤتْتَ نَتَنَ وِتْتَكَنارْ
  سُورْكَنْ تاتَ بُكَظُورْرِتْ تُویَ رِنْريَنْ مَنَيْبُكُنْدارْ
  نِرْكَنْ تارْكَنْ مَیَلَتَيْوَا ريَنْرارْ نِيرْتا نِكَظْتْتِیَسُورْ
  كَرْكَنْ تاميَنْ رُرَيْتْتيَۤنانْ كَرْكَنْ تاميَنْ رُرَيْتْتاريَۤ.
 • 8. وِتَيْیارْ كُوتِميَۤ لُیَرْتْتَرُضُمْ وٕۤتَ كِيتَبْ بيَرُمانارْ
  اُتَيْیا رُورْرِ یُورَمَرْنْدا رُوَنْديَنْ مَنَيْیِ لِنْرَتَيْنْدارْ
  اِتَيْیا وَيْیَ ميَنْرارْنا نِتَيْتا نَيْیَ ميَنْريَۤنارْ
  كَتَيْیا رَضِیا ريَنْرارْكَتْ كَتَيْیا رَضِیا ريَنْريَۤنيَۤ.
 • 9. ناتُونْ رِیَسِيرْتْ تِرُوُورْرِ نَكَرَتْ تَمَرْنْدَ نایَكَنارْ
  اِيتُونْ رِلْلا ريَنْمَنَيْیُرْ رِرُنْدارْ بُووُنْ تيَظِلْكُونْتَ
  ماتُونْ ريَنغْكيَۤ یيَنْريَۤنُنْ مَنَتْتِ ليَنْرارْ مَكِظْنْدَمَرْوٕنْ
  كاتُونْ رُتَيْیِي ريَنْريَۤنْسيَنغْ كاتُونْ رُتَيْیيَۤ نيَنْراريَۤ.
 • 10. سُولْلا لِیَنْرَ تُوتَيْبُنَيْوَارْ تُویا رُورْرِتْ تُونْنَكَرارْ
  اَلْلا لِیَنْرَ مَنَتْتارْبا لَنُكا ريَنْريَنْ مَنَيْبُكُنْدارْ
  وَلْلا لِیَنْرَ مُلَيْیيَنْرارْ وَلْلارْ نِيريَنْ ريَۤنُنْسُورْ
  كَلْلا لِیَنْرَ تيَنْرارْمُنْ كَلْلا لِیَنْرَ تيَنْريَۤنيَۤ.

சல்லாப வியன்மொழி // சல்லாப வியன்மொழி

No audios found!