திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِنْبَبْ بُكَظْسْسِ
iṉpap pukaḻchsi
وِیَبْبُ مُوظِ
viyappu moḻi
Third Thirumurai

008. تِرُ اُلاتْ تِرَمْ
tiru ulāt tiṟam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَۤنارْ كَمَلَتْ تَتَنعْسُوظُمْ تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  وَانارْ اَمَرَرْ مُنِوَرْتُوظَ مَنْنُوۤرْ وَنَنغْكَ وَرُمْبَوَنِ
  تانارْ وَنغْكُونْ تَكَمَلَرَتْ تاظْنْدُ سُوظْنْدُ كَنْتَلَتُ
  كانارْ اَلَنغْكَرْ بيَنْنيَۤنانْ كَنْكَضْ اُرَكْكَنغْ كُوضْضيَۤنيَۤ.
 • 2. تِرُمالْ وَنَنغْكُمْ اُورْرِنَكَرْ سيَظِكْكُمْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  كَرُمالْ اَكَرْرُنْ تُونْتَرْكُظامْ كَنْتُ كَضِكْكَ وَرُمْبَوَنِ
  مَرُمانْ بُتَيْیَ مَنَمَكِظْنْدُ مَلَرْكْكَيْ كُوبْبِكْ كَنْتَلَتُ
  بيَرُمانْ وَتُكْكَنْ بيَنْنيَۤنانْ بيَرْرا ضُوۤتُمْ بيَۤسيَۤنيَۤ.
 • 3. سيَۤلْآرْ تَتَنعْسُوظْ اُورْرِنَكَرْ سيَۤرُنعْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  آلْآرْ كَضَميَۤلْ وِضَنغْكُمُكَمْ اَظَكُ تَتُمْبَ وَرُمْبَوَنِ
  نالْآ رَنَنعْسُوظْ وِيتِیِتَيْ ناتِبْ بُكُنْدُ كَنْتَلَتُ
  بالْآرْ كُتَلَيْبْ بيَنْنيَۤنانْ بایِرْ بَتُكْكَيْ بُورُنْديَۤنيَۤ.
 • 4. سيَلْوَنْ تُرَظُمْ بُوظِلْاُورْرِتْ تيَیْوَتْ تَلَنغْكُوضْ تِیاكَرْاَوَرْ
  وِلْوَنْ تِكَظُمْ سيَنعْسَتَيْمِنْ وِظُنغْكِ وِضَنغْكَ وَرُمْبَوَنِ
  سُولْوَنْ تُوۤنغْكَكْ كَنْتُنِنْرُ تُوظُتُ تُتِتْتَ بِنْاَلَتُ
  اَلْوَنْ تَضَكَبْ بيَنْنيَۤنانْ اَوِظْنْدَ كُظَلُمْ مُتِیيَۤنيَۤ.
 • 5. سيَۤوَارْ كُوتِیارْ اُورْرِنَكَرْ تِكَظُنعْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  بُووَارْ كُونْرَيْبْ بُیَنغْكَضْمَنَمْ بُنَرَبْ بُنَرَ وَرُمْبَوَنِ
  اُوۤوَاكْ كَضِبْبُوۤ تَكَنغْكُضِرَ اُتَلَنغْ كُضِرَكْ كَنْتَلَتُ
  باوَارْ كُتَلَيْبْ بيَنْنيَۤنانْ بَرِنْدُ نِيرُمْ بَرُكيَۤنيَۤ.
 • 6. سِرْرَمْ بَلَتْتارْ اُورْرِنَكَرْ تِكَظُنعْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  اُرْرَنغْ كُوَنْدُوۤرْ وِنَيْكَضيَلامْ اُوۤتَ ناتِ وَرُمْبَوَنِ
  سُرْرُنغْ كَنْكَضْ كَضِكُورَتْ تُوظُتُ كَنْتَ بِنْاَلَتُ
  مُرْرُنغْ كَنِوَایْبْ بيَنْنيَۤنانْ مُتِكْكُوۤرْ مَلَرُمْ مُتِیيَۤنيَۤ.
 • 7. سِنْدَيْكْ كِنِیارْ اُورْرِنَكَرْ تِكَظُنعْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  سَنْدَتْ تَتَنْدُوۤضْ كَنْتَوَرْكَضْ تَمْمَيْ وِظُنغْكَ وَرُمْبَوَنِ
  مُنْدَبْ بُكُنْدُ بُضَكَمُتَنْ مُوتِكْ كُضِرَكْ كَنْتَلَتُ
  كَنْدَكْ كُظَلْوَایْبْ بيَنْنيَۤنانْ كَنْ­رْ اُوظِیَكْ كانيَۤنيَۤ.
 • 8. تيَنْنَنعْ سُوۤلَيْ وَضَرْاُورْرِ یُورْوَاظْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  بِنْنُنعْ سَتَيْميَۤلْ بِرَيْوِضَنغْكِبْ بِرَنغْكا نِرْكَ وَرُمْبَوَنِ
  مَنْنُنغْ كَرَنغْكَضْ تَلَيْكُوِتْتُ وَنَنغْكِ وَاظْتْتِكْ كَنْتَلَتُ
  تُنْنُنْ تُوَرْوَایْبْ بيَنْنيَۤنانْ سُوۤريَضْ ضَضَوُمْ اُنْنيَۤنيَۤ.
 • 9. سِنْدا كُلَنْدِيرْتْ تَرُضْاُورْرِ یُورْوَاظْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  وَنْدارْ كَنْتارْ اَوَرْمَنَتْتَيْ وَانغْكِبْ بُوۤكَ وَرُمْبَوَنِ
  نَنْدا مَكِظْوُ تَلَيْسِرَبْبَ ناتِ اُوۤتِكْ كَنْتَلَتُ
  بَنْدارْ مَلَرْكْكَيْبْ بيَنْنيَۤنانْ باتَلْ آتَلْ بَیِليَۤنيَۤ.
 • 10. سيَكْكَرْسْ سَتَيْیارْ اُورْرِنَكَرْسْ سيَۤرُنعْ سيَلْوَتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  مِكْكَرْ بُتَوَانْ مُكَتْتِنَكَيْ وِضَنغْكَ وِرُمْبِ وَرُمْبَوَنِ
  مَكْكَتْ بِرَوِ يَتُتْتَبَیَنْ وَسِكْكَ وَنَنغْكِكْ كَنْتَلَتُ
  نَكْكَرْ كِیَيْنْدَ بيَنْنيَۤنانْ نعالَتْ تيَوَيْیُمْ نَیَوٕۤنيَۤ.

திரு உலாத் திறம் // திரு உலாத் திறம்

No audios found!