திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُ اُلاتْ تِرَمْ
tiru ulāt tiṟam
بُنَرا وِرَكُ بُورُنْدُرُ وٕۤتْكَيْیِنْ اِرَنغْكَلْ
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
Third Thirumurai

009. وِیَبْبُ مُوظِ
viyappu moḻi

  نَرْرایْ نَیَتْتَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. ماتَرْ مَنِیيَۤ مَكَضيَۤنِي وَایْتْتَ تَوَنْدانْ یاتَرِیيَۤنْ
  وٕۤتَرْ اَنَنْدَرْ مالْاَنَنْدَرْ ميَۤوِ وَنَنغْكَكْ كانْبَرِیارْ
  ناتَرْ نَتَنَ نایَكَنارْ نَلْلُوۤرْ اُضَتْتُضْ نَنْنُكِنْرُوۤرْ
  كُوۤتَرْ اَرِیاتْ تِیاكَرْتَمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 2. تِرُوِلْ تُوۤنْرُمْ مَكَضيَۤنِي سيَیْتَ تَوَنْدانْ یارْاَرِوَارْ
  مَرُوِلْ تُوۤنْرُمْ كُونْرَيْیَنْدارْ مارْبَرْ اُورْرِ مانَكَرارْ
  كَرُوِلْ تُوۤنْرُمْ يَنغْكَضْاُیِرْ كاكْكَ نِنَيْتْتَ كَرُنَيْیِنارْ
  كُرُوِرْ رُوۤنْرُمْ تِیاكَرْتَمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 3. يَنْنا رُیِرْبُوۤلْ مَكَضيَۤنِي يَنْنَ تَوَنْدانْ اِیَرْرِنَيْیُوۤ
  بُونْنارْ بُیَنُمْ مَلَرُوۤنُمْ بُوۤرْرِ وَنَنغْكُمْ بُورْبَتَتْتارْ
  تيَنْنارْ اُورْرِتْ تِرُنَكَرارْ تِیاكَرْ يَنُمْاُوۤرْ تِرُبْبيَیَرارْ
  كُونْنارْ سُولَبْ بَتَيْیَوَرَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 4. سيَۤلَيْ نِكَرْكَنْ مَكَضيَۤنِي سيَیْتَ تَوَنْدانْ سيَبْبَرِتالْ
  مالَيْ اَیَنَيْ وَانَوَرَيْ وَرُتْتُمْ بَتِكْكُ مَتِتْتيَظُنْدَ
  وٕۤلَيْ وِتَتْتَيْ مِتَرْرَنِنْدارْ وِيتْتُ نيَرِیامْ اَرَسِیَرْسيَنغْ
  كُوۤلَيْ اَضِتْتارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 5. تيَۤنيَۤرْ كُتَلَيْ مَكَضيَۤنِي سيَیْتَ تَوَنْدانْ يَتْتَوَمُوۤ
  مانيَۤرْ كَرَتْتارْ مَظَوِتَيْميَۤلْ وَرُوَارْ مَرُوَارْ كُونْرَيْیِنارْ
  بانيَۤرْ نِيرْرَرْ بَسُبَتِیارْ بَوَضَ وَنْنَرْ بَلْسَتَيْميَۤلْ
  كُوۤنيَۤرْ بِرَيْیارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 6. وِلْلارْ نُتَلایْ مَكَضيَۤنِي ميَۤلَيْ ناتْسيَیْ تَوَمْيَتُوُوۤ
  كَلْلارْ اُضْضَمْ كَلَوَاتارْ كامَنْ يَرِیَكْ كَنْوِظِتْتارْ
  وِلْلارْ وِسَيْیَرْ كَرُضْبُرِنْدارْ وِضَنغْكُمْ اُورْرِ ميَۤوِنِنْرارْ
  كُولْلا نيَرِیارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 7. اَنعْسُورْ كِضِیيَۤ مَكَضيَۤنِي اَرِیَ تَوَميَۤ تارْرِنَيْیُوۤ
  وٕنعْسُورْ بُكَلارْ وَنعْسَرْتَمَيْ ميَۤوَارْ بُووَارْ كُونْرَيْیِنارْ
  كَنعْسَرْ كَرِیارْ تِرُاُورْرِكْ كاوَلْ اُتَيْیارْ اِنْمُوظِیالْ
  كُونعْسَتْ تَرُوَارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 8. بُووَایْ وَاتْكَنْ مَكَضيَۤنِي بُرِنْدَ تَوَنْدانْ يَتْتَوَمُوۤ
  سيَۤوَایْ وِتَنغْكَبْ بيَرُمانارْ تِرُمالْ اَرِیاسْ سيَۤوَتِیارْ
  كاوَایْنْ تُوۤنغْكُمْ تِرُاُورْرِكْ كاوَلْ اُتَيْیارْ يَوْوَوْرْكْكُمْ
  كُوۤوَایْ نِنْرارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 9. مَلَيْنيَۤرْ مُلَيْیایْ مَكَضيَۤنِي مَتِكْكُمْ تَوَميَۤ تارْرِنَيْیُوۤ
  تَلَيْنيَۤرْ اَلَنغْكَلْ تاظْسَتَيْیارْ ساتِ اَرِیاسْ سَنغْكَرَنارْ
  اِلَيْنيَۤرْ تَلَيْمُنْ رُوضِرْبَتَيْیارْ يَلْلامْ اُتَيْیارْ يَرُكْكِنْمَلَرْكْ
  كُلَيْنيَۤرْ سَتَيْیارْ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.
 • 10. مَیِلِنْ اِیَلْسيَۤرْ مَكَضيَۤنِي مَكِظْنْدُ بُرِنْدَ تيَتْتَوَمُوۤ
  وٕیِلِنْ اِیَلْسيَۤرْ ميَۤنِیِنارْ وٕنْ­ رُتَيْیارْ وٕضْوِتَيْیارْ
  بَیِلِنْ مُوظِیاضْ بانغْكُتَيْیارْ بَنَيْسُوظْ اُورْرِبْ بَتِاَمَرْنْدارْ
  كُیِلِرْ كُلَوِ اَوَرْتَمْمَيْكْ كُوتِ اُتَلَمْ كُضِرْنْدَنَيْیيَۤ.

வியப்பு மொழி // வியப்பு மொழி

No audios found!