திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرا وِرَكَمْ
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

019. كاتَلْ ماتْسِ
kātal māṭsi

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِتَنانْ مَرَيْیارْ تِرُاُورْرِتْ تِیاكَرْ اَوَرْتَمْ بَوَنِتَنَيْ
  مَتَنا مَكَنْرُ كانَوَنْدالْ مَلَرْكْكَيْ وَضَيْكَ ضِنَيْكْكَوَرْنْدُ
  بَتَنا كَنِیَرْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُتَنا اُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 2. تَكْكَ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِیِلْوَاظْ تَمْبِ رانارْ بَوَنِتَنَيْتْ
  تُكْكَمْ اَكَنْرُ كانَوَنْدالْ تُكِلَيْكْ كَوَرْنْدُ تُنِوُكُونْتيَۤ
  بَكْكَ مَرُوُمْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُوكْكَ اُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 3. تایایْ اَضِكْكُنْ تِرُاُورْرِتْ تَلَتْتارْ تَمَتُ بَوَنِتَنَيْ
  مایا نَلَتْتِلْ كانَوَنْدالْ مَرُوُمْ نَمَتُ مَنَنغْكَوَرْنْدُ
  بایا وِرَيْوِلْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُوۤیا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 4. نِلَوَارْ سَتَيْیارْ تِرُاُورْرِ نِرُتْتَرْ بَوَنِ تَنَيْكْكانَ
  نَلَوَا تَرَوِنْ وَنْدُنِنْرالْ نَنغْكایْ يَنَتُ نانْكَوَرْنْدُ
  بَلَوَا تَرَوَالْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُلَوَا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 5. ناتارْ وَضَنغْكُوضْ اُورْرِنَكَرْ ناتَرْ بَوَنِ تَنَيْكْكانَ
  نِيتا سَيْیِنالْ وَنْدُوَنْدُ نِنْرالْ نَمَتُ نِرَيْكَوَرْنْدُ
  باتارْ وَلَرامْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُوۤتا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 6. اَظِیا وَضَتْتارْ تِرُاُورْرِ اَيْیَرْ بَوَنِ تَنَيْكْكانَ
  اِظِیا مَكِظْوِ نُوتُمْوَنْدالْ يَنْنيَۤ بيَنْنيَۤ يَظِلْكَوَرْنْدُ
  بَظِیا يَظِلِنْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُوظِیا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 7. تِرَيْیارْ اُوۤتَيْ اُورْرِیِلْوَاظْ تِیاكَ رَوَرْتَمْ بَوَنِتَنَيْكْ
  كَرَيْیا مَكِظْوِرْ كانَوَنْدالْ كَرْبِنْ نَلَتْتَيْكْ كَوَرْنْدُكُونْتُ
  بَرَيْیا تَرِكْكَ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُرَيْیا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 8. كَتُكْكا تَلِتْتارْ تِرُاُورْرِكْ كاضَيْ اَوَرْتَمْ بَوَنِتَنَيْ
  وِتُكْكا مَكِظْوِرْ كانَوَنْدالْ وِرِیُمْ نَمَتُ وِنَيْكَوَرْنْدُ
  بَتُكْكا مَتِبْبِنْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُتُكْكا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 9. تِلْلَيْ اُتَيْیارْ تِرُاُورْرِتْ تِیاكَرْ اَوَرْ بَوَنِتَنَيْكْ
  كَلْلَيْ اُرُكْكِكْ كانَوَنْدالْ كَرَنَمْ نَمَتُ كَرَنْدِرَوِ
  بَلْلَيْ اِرُتْتارْ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُولْلَيْ اُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.
 • 10. مَتَيْیارْ وَاضَيْ وَیَلْاُورْرِ وَضْضَلْ بَوَنِ تَنَيْكْكانَ
  اَتَيْیا مَكِظْوِ نُوتُمْوَنْدالْ اَمْما نَمَتُ وِتَیَميَلامْ
  بَتَيْیارْ كَوَرْنْدُ نَمَيْتْتِرُمْبِبْ بارا تُوۤتُ كِنْرارْنامْ
  اُتَيْیا تُوۤتِ نالُمْاَوَرْ اُوۤتْتَمْ بِتِكْكَ اُونْناتيَۤ.

காதல் மாட்சி // காதல் மாட்சி

No audios found!