திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كاتَرْ سِرَبْبُكْ كَتُوَا مانْبُ
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
كاتَلْ ماتْسِ
kātal māṭsi
Third Thirumurai

018. آرْرا وِرَكَمْ
āṟṟā virakam

  تُوۤظِیُوتُ كُورَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُوۤنَمْ اُتَيْیانْ تُوظُتيَۤتْتُمْ اُورْرِ نَكَرْوَاظْ اُتْتَمَرْبالْ
  مانَ وَلِیَسْ سيَنْريَنْنَيْ مَرُوِ اَنَيْوِيرْ يَنْريَۤنانْ
  نانَمْ وِتُتْتُ نَوِنْرالُمْ نامارْ نِيیارْ يَنْباريَۤلْ
  يَۤنَ وِظِیایْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 2. كاتَمْ مَنَكْكُنغْ كَتِمَلَرْبْبُونغْ كاوَارْ اُورْرِكْ كَنْنُتَلارْ
  بُوۤتَمْ مَنَكْكُمْ بُنِتَرْاَوَرْ بُونْنَمْ بُیَتْتَيْبْ بُنَريَۤنيَۤلْ
  سِيتَمْ مَنَكْكُنغْ كُظَلایْيَنْ سِنْدَيْ مَیَنغْكِتْ تِیَنغْكُمَتِ
  يَۤتَمْ مَنَكْكُمْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 3. بَنْنارْ مُوظِیارْ اُرُكْكاتْتُمْ بَنَيْسُوظْ اُورْرِبْ بَتِیِنَرْيَنْ
  كَنْنارْ مَنِبُوۤنْ ريَنْاُیِرِلْ كَلَنْدُ وَاظُمْ كَضْوَرْاَوَرْ
  نَنْنارْ اِنْنُمْ تِرُاَنَيْیایْ نانْسيَنْ رِتِنُمْ نَلَمْاَرُضَ
  يَنْنارْ آیِنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 4. اُورْيَنْ رُتَيْیِيرْ اُورْرِتَنَيْ اُلَكَ مُتَيْیِيرْ يَنْنَيْاَنَيْ
  وِيرْيَنْ رَوَرْمُنْ بَلَرْاَرِیَ وٕتْكَمْ وِتُتْتُكْ كيَۤتْتالُمْ
  سيَۤرْيَنْ رُرَيْتْتالْ اَنْرِاَوَرْ سِرِتْتُتْ تِرُوَایْ مَلَرْنْديَنَيْنِي
  یارْيَنْ رُرَيْتْتالْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 5. سُوۤمَنْ نِلَوُنْ تُویْسْسَتَيْیارْ سُولْلِرْ كَلَنْدَ سُوَيْیانارْ
  سيَۤمَمْ نِلَوُنْ تِرُاُورْرِتْ تيَۤوَرْ اِنْنُمْ سيَۤرْنْدِلَرْنانْ
  تامَمْ اَرُضْوِيرْ يَنْكِنُمْاِتْ تَرُنَتْ تِسَيْیا تيَنْباريَۤلْ
  يَۤمَ مُلَيْیایْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 6. وِلْلَيْ مَلَيْیایْكْ كَيْكْكُونْتارْ وِتَنعْسُوظْ كَنْتَرْ وِرِبُوظِلْسُوظْ
  تِلْلَيْ نَكَرارْ اُورْرِیُضارْ سيَۤرْنْدارْ اَلْلَرْ نانْاَوَرْبالْ
  اُولْلَيْ اَتَيْنْدُ نِنْرالُمْ اُنْنَيْ اَنَيْتَلْ اُورُبُوۤتُمْ
  اِلْلَيْ يَنِلُوۤ يَنْسيَیْكيَۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 7. تِرُنْدالْ اَمَرْنْدارْ تِرُبْبُلِیُورْسْ سِرْرَمْ بَلَتْتِلْ تِرُنَتَمْسيَیْ
  مَرُنْدارْ اُورْرِ وَانَرْاِنْنُمْ وَنْدارْ اَلْلَرْ نانْبُوۤیْيَنْ
  اَرُنْداظْ وَكَلَ اَرُضْوِيريَنْ رالُمْ اُونْرُمْ اَرِیارْبُوۤلْ
  اِرُنْدالْ اَمْما يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 8. اَسَيْیا تَمَرْنْدُمْ اَنْتَميَلامْ اَسَيْیَبْ بُلِیُورْ اَمْبَلَتْتيَۤ
  نَسَيْیا نَتِكْكُمْ ناتَرْاُورْرِ ناتْتارْ اِنْنُمْ نَنْنِلَرْنانْ
  اِسَيْیالْ سيَنْرِنغْ كيَنْنَيْاَنَيْ وِيرْيَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ يَنِلْاَتَرْكُمْ
  اِسَيْیارْ آكِلْ يَنْسيَیْكيَۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 9. مارْكا تَلِكْكُمْ مَلَرْاَتِیارْ ماسَرْ رِلَنغْكُمْ مَنِاَنَيْیارْ
  سيَۤرْكا تَلِكْكُمْ وَیَلْوَضَنعْسُوظْ تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تيَۤوَرْاَوَرْ
  بارْكا تَلِتْتُسْ سيَنْرالُمْ باوِ اَتِنِي یانْاَنَيْتَرْ
  كيَۤرْكایْ يَنْرالْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.
 • 10. ماظَيْ مَلَيْیَيْسْ سِلَيْیاكَ وَضَيْتْتارْ اَنْبَرْ تَمَيْوَرُتْتُمْ
  اُوظَيْ اَظِبْبارْ تِرُاُورْرِ اُورارْ اِنْنُمْ اُرْرِلَرْيَنْ
  باظَيْ اَكَرْرَ نانْسيَلِنُمْ بارا تِرُنْدالْ بَيْنغْكُوتِیيَۤ
  يَۤظَيْ اَتِنانْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْ مَتَوَارْ اِكَظارُوۤ.

ஆற்றா விரகம் // ஆற்றா விரகம்

No audios found!