திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَنْ نِرَيْنْدَ كَنَوَنْ
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
اِرامَنامَبْ بَتِكَمْ
irāmanāmap patikam
Fifth Thirumurai

061. اِرامَنامَ سَنغْكِيرْتْتَنَمْ
irāmanāma saṅkīrttaṉam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كارایَ وَنْنَ مَنِوَنْنَ كَنْنَ كَنَسَنغْكُ سَكْرَ تَرَنِيضْ
  سِيرایَ تُویَ مَلَرْوَایَ نيَۤیَ سْرِيرامَ رامَ وٕنَوٕۤ
  تارایَ وَاظْوُ تَرُنيَنعْسُ سُوظْكَ تامُوۤتَ رایَ نَمَوُوۤمْ
  نارایَ نایَ نَمَوَامَ نایَ نَمَكيَۤسَ وَایَ نَمَوٕۤ.

இராமநாம சங்கீர்த்தனம் // இராமநாம சங்கீர்த்தனம்