திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِنْبَ مالَيْ
iṉpa mālai
اِرامَنامَ سَنغْكِيرْتْتَنَمْ
irāmanāma saṅkīrttaṉam
Fifth Thirumurai

060. كَنْ نِرَيْنْدَ كَنَوَنْ
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَيْیَ لَظَكِي رُورُورْرِ وَيْتْتِي رُضَوُوۤ مَنَيْیيَنْريَۤنْ
  كَيْیِ نِرَيْنْدَ تَنَتْتِنُنْدَنغْ كَنْنِ نِرَيْنْدَ كَنَوَنَيْیيَۤ
  ميَیْیِنْ وِظَيْوَا رُورُمَنَيْیُوۤ وِضَمْبِنْ مَنَيْیُمْ مِكَبْبَلَوَامْ
  يَیْیِ لِتَيْیا یيَنْكِنْرا رِتُتانْ سيَۤتِ یيَنْنيَۤتِ.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!