திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرامَنامَبْ بَتِكَمْ
irāmanāmap patikam
اِريَۤنُكَيْ بَنعْسَكَمْ
irēṇukai pañsakam
Fifth Thirumurai

063. وِيرَراكَوَرْ بُوۤرْرِبْ بَنعْسَكَمْ
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam

  تِرُيَوْوُضُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَنْنَمَرْ مَتِبُوۤلْ سانْدَنْ تَظَيْتْتَسَتْ تُوَنيَۤ بُوۤرْرِ
  وَنْنَما مَنِیيَۤ بُوۤرْرِ مَنِوَنْنَتْ تيَۤوَا بُوۤرْرِ
  اَنْنَليَۤ يَوْوُ ضُورِلْ اَمَرْنْدَرُضْ آتِ بُوۤرْرِ
  وِنْنَوَرْ مُتَلْوَا بُوۤرْرِ وِيرَرا كَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 2. بانْتَوَرْ تُوتَ ناكَبْ بَلِتْتَرُضْ بَرَنيَۤ بُوۤرْرِ
  نِينْتَوَنْ يَنْنَ وٕۤتَمْ نِكَظْتْتُما نِتِیيَۤ بُوۤرْرِ
  تُونْتَلِلْ لامَلْ اُوۤنغْكُنعْ جُوۤتِنَلْ وِضَكْكيَۤ بُوۤرْرِ
  وٕۤنْتَوَرْ يَوْوُ ضُورْوَاظْ وِيرَرا كَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 3. ميَۤتِنِ بُرَكْكُمْ وٕۤنْدَرْ وِيريَلامْ نِنَتيَۤ بُوۤرْرِ
  كُوۤتِلا مَنَتْتيَۤ نِنْرُ كُلاوِیَ كُوۤوٕۤ بُوۤرْرِ
  اُوۤتِیَ يَوْوُ ضُورِلْ اُرَيْنْدَرُضْ بُرِوَایْ بُوۤرْرِ
  وٕۤتِیَنْ تَنْنَيْ اِينْرَ وِيرَرا كَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 4. اِضَنغْكُوتِ تَنَيْكْكُونْ تيَۤكُمْ اِراوَنَنْ تَنَيْیَ ظِتْتيَۤ
  كَضَنغْكَمِلْ وِبِيتَ نَرْكْكُكْ كَنَوَرَ سَضِتْتایْ بُوۤرْرِ
  تُضَنغْكُما تَوَتْتُوۤرْ اُرْرَ تُیَريَلامْ تَوِرْتْتایْ بُوۤرْرِ
  وِضَنغْكُنَلْ يَوْوُ ضُورْوَاظْ وِيرَرا كَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 5. اَرْبُتَتْ تِرُوَيْ مارْبِلْ اَنَيْتْتَبيَۤ رَظَكا بُوۤرْرِ
  بُورْبُرُ تِكِرِ سَنغْكُ بُورُنْدُكَيْبْ بُنِتا بُوۤرْرِ
  وَرْبُرُ بِنِتِيرْتْ تيَنْنَيْ مَكِظْوِتْتَ وَرَتا بُوۤرْرِ
  وٕرْبُیَرْ يَوْوُ ضُورْوَاظْ وِيرَرا كَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.

வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம் // வீரராகவர் போற்றிப் பஞ்சகம்

No audios found!