திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وِيرَراكَوَرْ بُوۤرْرِبْ بَنعْسَكَمْ
vīrarākavar pōṟṟip pañsakam
وَيْتْتِیَناتَرْ بَتِكَمْ
vaittiyanātar patikam
Fifth Thirumurai

064. اِريَۤنُكَيْ بَنعْسَكَمْ
irēṇukai pañsakam

  سيَنْنَيْ يَۤظُكِنَرُ
  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِيرْوَضَرْ مَتِیُمْ تِرُوَضَرْ وَاظْكْكَيْسْ سيَلْوَمُمْ كَلْوِیُمْ بُورَيْیُمْ
  بارْوَضَرْ تِرَنُمْ بَیَنْوَضَرْ بَرِسُمْ بَتْتِیُمْ يَنَكْكَرُضْ بَرِنْديَۤ
  وَارْوَضَرْ تَنَتْتایْ مَرُوَضَرْ كُظَلایْ مَنِوَضَرْ اَنِمَلَرْ مُكَتْتایْ
  يَۤرْوَضَرْ كُنَتْتایْ اِسَيْتُلُكْ كانَتْ تِريَۤنُكَيْ يَنُمْاُورُ تِرُوٕۤ.
 • 2. اُوَنْدُورُ كاسُمْ اُتَوِتاكْ كُوتِیَ اُلُتْتَرْتَمْ كَتَيْتُورُمْاُوۤتِ
  اَوَنْدَنِلْ اَلَيْیا وَكَيْيَنَكْ كُنْتَنْ اَكَمَلَرْنْ تَرُضُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  نَوَنْدَرُ مَتِیَ نِوَنْدَبُونغْ كُوتِیيَۤ نَلَنْدَرُ نَسَيْمَنِكْ كُوۤوَيْ
  اِوَنْدُوضِرْ بَسُنْدُوۤضْ اِسَيْتُلُكْ كانَتْ تِريَۤنُكَيْ يَنُمْاُورُ تِرُوٕۤ.
 • 3. وِرُنْدِنَرْ تَمْمَيْ اُبَسَرِتْ تِتَوُمْ وِرَوُرُمْ اُرَوِنَرْ مَكِظَتْ
  تِرُنْدِیَ مَنَتْتالْ نَنْرِسيَیْ تِتَوُمْ سِرِیَنيَۤرْ كَرُضُتَلْ وٕۤنْتُمْ
  وَرُنْدِوَنْ تَتَيْنْدُوۤرْكْ كَرُضْسيَیُمْ كَرُنَيْ وَارِیيَۤ وَتِوُرُ مَیِليَۤ
  اِرُنْدِسَيْ بُكَظُمْ اِسَيْتُلُكْ كانَتْ تِريَۤنُكَيْ يَنُمْاُورُ تِرُوٕۤ.
 • 4. بُنْنِیَمْ بُرِیُمْ بُنِتَرْتَمْ سارْبُمْ بُتْتِرَرْ مَنَيْوِیيَۤ مُتَلایْ
  نَنْنِیَ كُتُمْبَ نَلَمْبيَرَبْ بُرِیُمْ نَنْكُمْ يَنَكْكَرُضْ بُرِوَایْ
  وِنْنِیَ كَتِرِنْ اُوضِسيَیُمْ اِظَيْیایْ وِضَنغْكَرُضْ اُوظُكِیَ وِظِیایْ
  يَنْنِیَ اَتِیَرْكْ كِسَيْتُلُكْ كانَتْ تِريَۤنُكَيْ يَنُمْاُورُ تِرُوٕۤ.
 • 5. مَنَميَلِ یامَلْ بِنِیَتَيْ یامَلْ وَنعْسَكَرْ تَمَيْمَرُ وَامَلْ
  سِنَنِلَيْ یامَلْ اُتَلْسَلِ یامَلْ سِرِیَنيَۤنْ اُرَمَكِظْنْ تَرُضْوَایْ
  اَنَمَكِظْ نَتَيْیایْ اَنِتُتِ اِتَيْیایْ اَظَكُسيَیْ كانعْسَنَ اُتَيْیایْ
  اِنَمَكِظْ سيَنْنَيْ اِسَيْتُلُكْ كانَتْ تِريَۤنُكَيْ يَنُمْاُورُ تِرُوٕۤ.

  • * اَنْبَرْ اُورُوَرِنْ وٕۤنْتُكُوۤضُكْ كِنَنغْكَ اَرُضِسْ سيَیْتَتُ.

இரேணுகை பஞ்சகம் // இரேணுகை பஞ்சகம்

No audios found!