திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُوۤكْ كُرَيْیِيتُ
pōk kuraiyīṭu
نيَنعْسُوتُ بُلَتْتَلْ
neñsoṭu pulattal
Fifth Thirumurai

018. بَنِتْتِرَمْ وٕۤتْتَلْ
paṇittiṟam vēṭṭal

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَنْنيَۤنُوۤ مَكِظْوِنُوتُمْ تِرُتْتَنِكَيْ مَلَيْاَتَنَيْ نَنْنِ يَنْرَنْ
  كَنْنيَۤنِي اَمَرْنْدَيَظِلْ كَنْكُضِرَكْ كانيَۤنُوۤ كَنْتُ وَارِ
  اُنْنيَۤنُوۤ آنَنْدَكْ كَنْ­رْكُونْ تاتِاُنَكْ كُكَبْباتْ تُونْتُ
  بَنْنيَۤنُوۤ نِنْبُكَظَيْبْ باتيَۤنُوۤ وَایارَبْ باوِ یيَۤنيَۤ.
 • 2. باوِیيَۤنْ بَتُنْدُیَرُكْ كِرَنغْكِاَرُضْ تَنِكَيْیِلْيَنْ بالْوَا يَنْرُ
  كُووِنِي آتْكُوضَاُوۤرْ كَنَوٕۤنُمْ كانيَۤنُوۤ كُنَبْبُورْ كُنْريَۤ
  آوِیيَۤ اَرِوٕۤيَنْ اَنْبيَۤيَنْ اَرَسيَۤنِنْ اَتِیَيْسْ سَرْرُمْ
  سيَۤوِیيَۤنْ يَنِنُمْيَنَيْكْ كَيْوِتيَۤلْ اَنْبَرْبَظِ سيَبْبُ وَاريَۤ.
 • 3. وَاريَۤنُوۤ تِرُتْتَنِكَيْ وَظِنُوۤكْكِ وَنْديَنْكَنْ مَنِیيَۤ نِنْرُ
  باريَۤنُوۤ نِنْاَظَكَيْبْ بارْتْتُلَكَ وَاظْكْكَيْتَنِلْ بَتُمْاِسْ سُوۤبَمْ
  تِيريَۤنُوۤ نِنْاَتِیَيْسْ سيَۤوِتْتا نَنْدَوٕضْضَمْ تِضَيْتْتا تيَۤنُوۤ
  ساريَۤنُوۤ نِنْاَتِیَرْ سَمُكَمْاَتَيْسْ سارْنْدَوَرْتاضْ تَلَيْكْكُوضْ ضيَۤنُوۤ.
 • 4. كُوضْضيَۤنُوۤ نِياَمَرْنْدَ تَنِكَيْمَلَيْكْ كُرَيَنْنَمْ كُوۤوٕۤ وَنْديَۤ
  اَضْضيَۤنُوۤ نِنْاَرُضَيْ اَضْضِاُنْتيَۤ آنَنْدَتْ تَظُنْدِ آتِتْ
  تُضْضيَۤنُوۤ نِنْتاضَيْتْ تُتِیيَۤنُوۤ تُتِتْتُلَكَتْ تُوتَرْبَيْ يَلْلامْ
  تَضْضيَۤنُوۤ نِنْاَتِكْكِيظْسْ ساريَۤنُوۤ تُنَيْاِلْلاتْ تَنِیَ نيَۤنيَۤ.
 • 5. تَنِیيَۤاِنغْ كُظَلْكِنْرَ باوِیيَۤنْ تِرُتْتَنِكا سَلَمْوَاظْ نعانَكْ
  كَنِیيَۤنِنْ سيَۤوَتِیَيْكْ كَنْآرَكْ كَنْتُمَنَمْ كَضِبْبُ ريَۤنُوۤ
  تُنِیيَۤسيَیْ وَاظْوِلْاَلَيْنْ تيَنْيَنْنَمْ مُتِیاتُ سُظَلْوٕۤنْ آكِلْ
  اِنِيَۤتُ سيَیْوٕۤنْمَرْ رُورُتُنَيْیُمْ كانيَۤنْاِوْ وٕۤظَيْ یيَۤنيَۤ.
 • 6. اِوْوٕۤضَيْ اَرُضْتَنِكَيْ اَمَرْنْدَرُضُمْ تيَۤوَيْيَنَ تِرُكَنْ آیَ
  سيَوْوٕۤضَيْ مَنَنغْكَضِبْبَسْ سيَنْرُبُكَظْنْ تانَنْدَتْ تيَضِتيَۤنْاُنْتيَۤ
  يَوْوٕۤضَيْ یُمْبَرَوِ يَۤتْتيَۤنُوۤ اَوَنْبَنِكَضْ اِیَرْرِ تيَۤنُوۤ
  تيَوْوٕۤضَيْ اَتَرْكْكَوَكَيْ تيَرِیامَلْ اُظَلْتَرُمِسْ سِرِیَ نيَۤنيَۤ.
 • 7. سِرِیيَۤنْاِبْ بُوۤتيَۤكِتْ تِرُتْتَنِكَيْ مَلَيْاَمَرْنْدَ تيَۤوِنْ باتَمْ
  كُرِیيَۤنُوۤ آنَنْدَكْ كُوتْتاتِ اَنْبَرْكَضْتَمْ كُظاتْتُضْ سيَنْريَۤ
  اَرِیيَۤنُوۤ بُورُضْنِلَيْیَيْ اَرِنْديَنَتيَنْبَتَيْوِتُتْتِوْوَكِلَمایَيْ
  مُرِیيَۤنُوۤ اُتَلْبُضَكَمْ مُوتيَۤنُوۤ نَنْنيَرِیَيْ مُنْنِ اِنْريَۤ.
 • 8. مُنْنيَۤنُوۤ تِرُتْتَنِكَيْ اَتَيْنْدِتَنِنْ سَنْنِتِیِنْ مُنْنيَۤ نِنْرُ
  مَنْنيَۤنُوۤ اَتِیَرُتَنْ وَاظيَۤنُوۤ نِنْاَتِیَيْ وَاظْتْتِ تيَۤنُوۤ
  اُنْنيَۤنُوۤ نَنْنِلَيْیَيْ اُلَكَتْتُوۤرْ يَلْلِيرُمْ اُنغْكيَۤ وَارُمْ
  يَنْنيَۤنُوۤ نِنْبيَیَرَيْ یارْكُورِ نالُمْاَوَرْكْ كِتَنغْكُو ريَۤنُوۤ.
 • 9. كُوريَۤنُوۤ تِرُتْتَنِكَيْكْ كُرْرُنْاَتِبْ بُكَظَتَنَيْكْ كُورِ نيَنعْسَمْ
  تيَۤريَۤنُوۤ نِنْاَتِیَرْ تِرُسْسَمُكَمْ سيَۤريَۤنُوۤ تِيراتْ تُنْبَمْ
  آريَۤنُوۤ نِنْاَتِیَنْ آكيَۤنُوۤ بَوَكْكَتَلْوِتْ تَكَنْريَۤ اَبْبالْ
  يَۤريَۤنُوۤ اَرُتْكَتَلِلْ اِظِیيَۤنُوۤ اُوظِیاتَ اِنْبَمْ آرْنْديَۤ.
 • 10. تيَۤتيَۤنُوۤ يَنْناتَنْ يَنغْكُرْرانْ يَنَاُوۤتِتْ تيَۤتِسْ سيَنْريَۤ
  ناتيَۤنُوۤ تَنِكَيْتَنِلْ نایَكَنيَۤ نِنْاَظَكَيْ ناتِ ناتِكْ
  كُوتيَۤنُوۤ اَتِیَرُتَنْ كُوۤوٕۤيَمْ كُكَنيَۤيَمْ كُرُوٕۤ يَنْرُ
  باتيَۤنُوۤ آنَنْدَبْ بَرَوَسَمْاُرْ رُنْكَمَلَبْ بَتَمْنَنْ نيَۤنُوۤ.

பணித்திறம் வேட்டல் // பணித்திறம் வேட்டல்