திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَنِتْتِرَمْ وٕۤتْتَلْ
paṇittiṟam vēṭṭal
بُنْمَيْ نِنَيْنْ تِرَنغْكَلْ
puṉmai niṉain tiraṅkal
Fifth Thirumurai

019. نيَنعْسُوتُ بُلَتْتَلْ
neñsoṭu pulattal

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَاوَا يَنْنَ اَرُضْتَنِكَيْ مَرُنْدَيْ يَنْكَنْ مامَنِیَيْبْ
  بُووَایْ نَرَوَيْ مَرَنْدَوَناضْ بُوۤكْكِنْ رَتُوُمْ بُوۤتامَلْ
  مُووَا مُتَلِنْ اَرُتْكيَۤلا مُوتَ نِنَيْوُمْ اِنْريَنْنِ
  آوَا نيَنعْسيَۤ يَنَيْكْكيَتُتْتایْ اَنْدُوۤ نِيتانْ آوَایُوۤ.
 • 2. وَایاتْ تُرِسَرْ رِتُمْبُلَوُوۤرْ وَظُتْتُمْ تَنِكَيْ مَلَيْاَمُتَيْكْ
  كایاكْ كَنِیَيْ مَرَنْدَوَناضْ كَظِكْكِنْ رَتُوُمْ بُوۤتامَلْ
  اِيیاكْ كُوتِیَرْ تَمَكْكِنْرِ يَۤلا نِنَيْوُمْ اِنْريَنْنِ
  مایا يَنْرَنْ وَاظْوَظِتْتایْ مَنَميَۤ نِيتانْ وَاظْوَایُوۤ.
 • 3. وَاظُمْ بَتِنَلْ اَرُضْبُرِیُمْ مَرُوُنْ تَنِكَيْ مَلَيْتْتيَۤنَيْسْ
  سُوظُمْ كَلَبَ مَیِلْاَرَسَيْتْ تُتِیابْ بَوَمُمْ بُوۤتامَلْ
  وِيظُمْ كُوتِیَرْ تَمَكْكَنْرِ ميَۤوَا نِنَيْوُمْ ميَۤوِاِنْرُ
  تاظُمْ بَتِيَنْ تَنَيْاَلَيْتْتایْ سَوَلَيْ مَنَمْنِي ساكایُوۤ.
 • 4. كایُوۤمْ يَنَنِنْ رَوَرْكْكِنِیَ كَنِیامْ تَنِكَيْكْ كَرْبَكَتْتَيْبْ
  بُوۤیْاُوۤرْ كَنَمُمْ بُوۤرْرُكِلایْ بُنْمَيْ بُرِنْدایْ بُلَنغْكيَتْتایْ
  بيَۤیُوۤ يَنغْكُمْ تِرِنْدُوۤتِبْ بيَۤنا يَنْبَيْبْ بيَۤنُكِنْرَ
  نایُوۤ مَنَميَۤ نِياُنَيْنانْ نَمْبِ وَاضا نَلِنْديَۤنيَۤ.
 • 5. تيَۤنُمْ كَتَمُمْ تِكَظْتَنِكَيْتْ تيَۤوَيْ نِنَيْیایْ تِينَرَكَمْ
  مانُمْ نَتَيْیِلْ اُظَلْكِنْرایْ مَنَميَۤ اُنْرَنْ وَنعْسَكَتْتالْ
  نانُمْ اِظَنْديَۤنْ بيَرُوَاظْوَيْ نایْبُوۤلْ اَلَيْنْدِنغْ كَوَميَۤ9نِي
  تانُمْ اِظَنْدایْ يَنْنيَۤاُنْ تَنْمَيْ اِظِوَامْ تَنْمَيْیَتيَۤ.
 • 6. تَنْنالْ اُلَكَيْ نَتَتْتُمْاَرُتْ سامِ تَنِكَيْ سارامَلْ
  بُونْنالْ مَنْنالْ بُووَيْیَرالْ بُلَمْبِ وَرُنْدُمْ بُلْنيَنعْسيَۤ
  اُنْنالْ يَنْرَنْ اُیَرْوِظَنْديَۤنْ اُرْرارْ اِظَنْديَۤنْ اُنْسيَیَلَيْسْ
  سُونْنالْ نَكَيْبْبَرْ يَنَيْوِتْتُمْ تُولَيْیایْ اِنغْكُ نِلَيْیایيَۤ.
 • 7. نِلَيْكْكُمْ تَنِكَيْ يَنْاَرَسَيْ نِيیُمْ نِنَيْیایْ نِنَيْبْبَتَيْیُمْ
  كَلَيْكْكُمْ تُوظِلْكُونْ تيَنَيْكْكَلَكْكَمْ كَنْتایْ بَلَنْيَنْ كَنْتایيَۤ
  مُلَيْكْكُمْ كَلَيْكْكُمْ وِظَيْنْدَوَميَۤ مُیَنغْكُمْ مُوتَ مُظُنيَنعْسيَۤ
  اَلَيْكْكُمْ كُوتِیَ وِتَمْنِييَنْ رَرِنْديَۤنْ مُنْنَرْ اَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 8. اِلَتَيْ نِنَيْبْبایْ بِتْتَرْكَضْبُوۤلْ يَۤنغْكا نِرْبایْ تَنِكَيْیِلْيَنْ
  كُلَتيَیْ وَمُمایْكْ كُوۤوَایْسَرْ كُرُوَایْ نِنْرَ كُكَنْاَرُضيَۤ
  نَلَتيَنْ رَرِیایْ یانْسيَیْتَ نَنْرِ مَرَنْدایْ ناناتيَنْ
  وَلَتَيْ اَظِتْتایْ وَلَتُوتُنِي وَاظْوَایْ كُولْلُوۤ وَلْنيَنعْسيَۤ.
 • 9. نيَنعْسيَۤ اُكَنْدَ تُنَيْيَنَكْكُ نِييَنْ رَرِنْديَۤ نيَۤسِتْتيَۤنْ
  مَنعْسيَۤرْ تَنِكَيْ مَلَيْاَمُتَيْ وَارِكْ كُوضُمْبُوۤ تيَنْنُضْضيَۤ
  نَنعْسيَۤ كَلَنْدایْ اُنْاُرَوُ نَنْريَۤ اِنِاُنْ نَتْبَكَنْرالْ
  اُیْنعْسيَۤنْ اِلَيْیيَۤلْ وَنْنَرَكَتْ تُضْضيَۤنْ كُوضْضيَۤنْ اُونْرَيْیُميَۤ.
 • 10. كُوضْضُمْ بُوظِلْسُوظْ تَنِكَيْمَلَيْكْ كُوۤوَيْ نِنَيْیا تيَنَيْنَرَكِلْ
  تَضْضُمْ بَتِكْكُوۤ تَلَيْبْبَتْتایْ سَكَتْتِنْ مَتَوَارْ تَمْمَیَلامْ
  كَضْضُنْ تَنْدُوۤ وٕرِكُونْتایْ كَلَيْتْتایْ يَنْنَيْكْ كَتَنْدُوۤرْكَضْ
  يَضْضُمْ بَتِوَنْ تَلَيْكْكِنْرایْ يَنَكْكيَنْ ريَنغْكيَۤ اِرُنْدایُوۤ.
 • 11. اِرُنْدایْ اِنغْكُ كَنْتَوِتَتْ تيَۤكا نِنْرایْ اَوْوِتَتْتُمْ
  بُورُنْدایْ مِينْتُمْ بُكُوَایْبِنْ بُوۤوَایْ وَرُوَایْ بُكَظْتْتَنِكَيْ
  مَرُنْدایْ نِنْرَ كُكَنْاَتِیَيْ وَظُتْتایْ يَنَيْیُمْ وَلِكْكِنْرایْ
  تِرُنْدایْ نيَنعْسيَۤ نِنْسيَیَلَيْسْ سيَبْبَ يَنَكْكُتْ تِتُكْكِتُميَۤ.

  • 9. نَلِنْدِنغْكَوَميَۤ. تُو.وٕۤ.مُتَرْبَتِبْبُ, سَ.مُ.كَ.بَتِبْبُ

நெஞ்சொடு புலத்தல் // நெஞ்சொடு புலத்தல்