திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَنيَۤسَ وٕنْبا
sivanēsa veṇpā
تِرُوَرُنْ مُرَيْیِيتُ
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
First Thirumurai

005. مَكاتيَۤوَ مالَيْ
makātēva mālai

  كابْبُ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَرُنَيْنِرَيْنْ تَكَمْبُرَمُمْ تُضُمْبِوَظِنْ
  تُیِرْكْكيَلْلامْ كَضَيْكَنْ آكِتْ
  تيَرُضْ نِرَيْنْدَ اِنْبَنِلَيْ وَضَرْكْكِنْرَ
  كَنْنُتَيْیُوۤیْ سِتَيْیا نعانَبْ
  بُورُضْنِرَيْنْدَ مَرَيْیَمُتَمْ بُوظِكِنْرَ
  مَلَرْوَایُوۤیْ بُویْیَ نيَۤنْرَنْ
  مَرُضْنِرَيْنْدَ مَنَكْكَرُنغْكَرْ بارَيْیُمْاُتْ
  كَسِنْدُرُكْكُمْ وَتِوَتْ تُوۤیيَۤ.
 • يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 2. اُلَكَنِلَيْ مُظُتاكِ آنغْكانغْ كُضْضَ
  اُیِراكِ اُیِرْكْكُیِرامْ اُوضِتانْ آكِكْ
  كَلَكَنِلَيْ اَرِیاتَ كاتْسِ یاكِكْ
  كَتِیاكِ ميَیْنعْنعانَكْ كَنْنَ تاكِ
  اِلَكُسِتا كاسَمَتایْبْ بَرَما كاسَ
  اِیَلْباكِ اِنَيْیُونْرُمْ اِلْلا تاكِ
  اَلَكِلْاَرِ وَانَنْدَ ماكِسْ سَسْسِ
  تانَنْدَ مَیَماكِ اَمَرْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 3. اُلَكَميَلانْ تَنِنِرَيْنْدَ اُنْمَيْ یاكِ
  یُوۤكِیَرْتَمْ اَنُبَوَتْتِنْ اُوَبْبایْ يَنْرُمْ
  كَلَكَمُرا اُبَسانْدَ نِلَيْیَ تاكِكْ
  كَضَنغْكَمَرْرَ اَرُنْنعانَكْ كاتْسِ یاكِ
  وِلَكَلُرا نِبِتَآ نَنْدَ ماكِ
  مِيتانَتْ تُوضِرْكِنْرَ وِضَكْكَ ماكِ
  اِلَكُبَرا بَرَمایْسْسِرْ بَرَمایْ اَنْبَرْ
  اِتَیَمَلَرْ مِيتِرُنْدَ اِنْبَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 4. وِتْتاكِ مُضَيْیاكِ وِضَيْوَ تاكِ
  وِضَيْوِكْكُمْ بُورُضاكِ ميَۤلُ ماكِكْ
  كُوتْتاكِبْ بَیَناكِكْ كُوضْوُوۤ ناكِكْ
  كُرَيْوَاكِ نِرَيْوَاكِكْ كُرَيْوِ لاتَ
  سَتْتاكِسْ سِتْتاكِ اِنْبَ ماكِسْ
  سَتانِلَيْیایْ يَوْوُیِرْكْكُنعْ ساتْسِ یاكِ
  مُتْتاكِ مانِكْكَ ماكِتْ تيَیْوَ
  مُظُوَیِرَتْ تَنِمَنِیایْ مُضَيْتْتَ تيَۤوٕۤ.
 • 5. وٕۤتانْدَ نِلَيْیاكِسْ سِتْتانْ تَتْتِنْ
  ميَیْیاكِسْ سَمَرَسَتْتِنْ وِوٕۤكَ ماكِ
  ناتانْدَ وٕضِیاكِ مُتْتانْ تَتْتِنْ
  نَتُوَاكِ نَوَنِلَيْكْكُ نَنْنا تاكِ
  مُوتانْتَ كُوۤتِیيَلْلامْ تانغْكِ نِنْرَ
  مُتَلاكِ مَناتِيتَ مُتْتِ یاكِ
  وَاتانْتَ سَمَیَنيَرِكْ كَمَيْیا تيَنْرُمْ
  مَوُنَوِیُوۤ مَتْتِنِتَيْ وَیَنغْكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 6. تُوۤنْرُتُوِ تاتْتُوِتَ مایْوِ سِتْتاتْ
  تُوِتَمایْكْ كيَۤوَلاتْ تُوِتَ ماكِسْ
  سانْرَسُتْتاتْ تُوِتَمایْسْ سُتْتَنْ تُوۤیْنْدَ
  سَمَرَساتْ تُوِتَمُمایْتْ تَنْنَيْ یَنْرِ
  اُونْرُنِلَيْ وٕۤرُونْرُ مِلَتایْ يَنْرُمْ
  اُضْضَتایْ نِرَتِسَیَ اُنَرْوَایْ يَلْلامْ
  اِينْرَرُضُنْ تایاكِتْ تَنْدَيْ یاكِ
  يَظِرْكُرُوَایْتْ تيَیْوَتَمایْ اِلَنغْكُتْ تيَۤوٕۤ.
 • 7. بَرَماكِسْ سُوكْكُمَمایْتْ تُولَ ماكِبْ
  بَرَمارْتْتَ نِلَيْیاكِبْ بَتَتْتِنْ ميَۤلامْ
  سِرَماكِتْ تِرُوَرُضامْ وٕضِیایْ آنْمَ
  سِرْسَتْتِ یایْبْبَرَيْیِنْ سيَمْمَيْ یاكِتْ
  تِرَماكِتْ تَرْبُوۤتَ نِوِرْتْتِ یاكِسْ
  سِوَماكِسْ سِوَانُبَوَسْ سيَلْوَ ماكِ
  اَرَماكِ آنَنْدَ بُوۤتَ ماكِ
  آنَنْدا تِيتَمَتایْ اَمَرْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 8. اِنْدِیَمایْكْ كَرَناتِ اَنَيْتْتُ ماكِ
  اِیَلْبُرُتَ نایْكْكالَ بَرَمُ ماكِبْ
  بَنْدَمَرْرَ وِیُوۤمَمایْبْ بَرَمایْ اَبْبالْ
  بَرَمْبَرَمایْ وِسُوَمُنْتَ بانْمَيْ یاكِ
  وَنْدَاُبَ سانْدَمَتایْ مَوُنَ ماكِ
  مَكامَوُنَ نِلَيْیاكِ وَیَنغْكا نِنْرَ
  اَنْدَمِلْتُومْ بَتَمایْتْتَرْ بَتَمایْ اُونْرُمْ
  اَسِبَتَمایْ اَتِيتَمایْ اَمَرْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 9. نِنْمَیَمایْ يَنْمَیَمایْ اُونْرُنغْ كاتْتا
  نِرامَیَمایْ نِرُوِكَرْبَ نِلَيْیایْ ميَۤلامْ
  تَنْمَیَمایْتْ تَرْبَرَمایْ وِمَلَ ماكِتْ
  تَتَتْتَمایْسْ سُورُوبَمایْسْ سَكَسَ ماكِسْ
  سِنْمَیَمایْسْ سِرْبَرَمایْ اَسَلَ ماكِسْ
  سِرْسُولِتَ مایْاَكَنْتَ سِوَمایْ يَنغْكُمْ
  مَنْمَیَمایْ وَاسَكا تِيتَ ماكِ
  مَناتِيتَ مایْاَمَرْنْدَ مَوُنَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 10. اَضَوِرَنْدَ نيَتُنغْكالَمْ سِتْتَرْ یُوۤكَرْ
  اَرِنعَرْمَلَرْ اَیَنْمُتَلُوۤرْ اَنَنْدَ وٕۤتَمْ
  كَضَوِرَنْدُمْ كَرَناتِ اِرَنْدُمْ سيَیْیُمْ
  كَتُنْدَوَتْتُمْ كانْبَرِتامْ كَتَوُ ضاكِ
  اُضَوِرَنْدَ يَمْبُوۤلْوَارْ اُضْضَتْ تُضْضيَۤ
  اُورُكِنْرَ تيَضْضَمُتَ اُورَ لاكِبْ
  بِضَوِرَنْدُ بِنْتانْتَ مُظُتُنْ تانایْبْ
  بِرَنغْكُكِنْرَ بيَرُنغْكَرُنَيْبْ بيَرِیَ تيَۤوٕۤ.
 • 11. وَایاكِ وَایِرَنْدَ مَوُنَ ماكِ
  مَتَماكِ مَتَنغْكَتَنْدَ وَایْمَيْ یاكِكْ
  كایاكِبْ بَظَماكِتْ تَرُوَایْ مَرْرَيْكْ
  كَرُوِكَرَ ناتِكَضِنْ كَلَبْبایْبْ بيَرْرَ
  تایاكِتْ تَنْدَيْیایْبْ بِضْضَيْ یاكِتْ
  تاناكِ ناناكِسْ سَكَلَ ماكِ
  اُوۤیاتَ سَتْتِیيَلامْ اُتَيْیَ تاكِ
  اُونْراكِبْ بَلَوَاكِ اُوۤنغْكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 12. اَنْتَنغْكَضْ بَلَوَاكِ اَوَرْرِنْ ميَۤلُمْ
  اَضَوَاكِ اَضَوَاتَ اَتِيتَ ماكِبْ
  بِنْتَنغْكَضْ اَنَنْدَوَكَيْ یاكِبْ بِنْتَمْ
  بِرَنغْكُكِنْرَ بُورُضاكِبْ بيَۤتَنْ تُوۤرْرُمْ
  بَنْتَنغْكَضْ بَلَوَاكِ اِوَرْرَيْكْ كاكْكُمْ
  بَتِیاكِ آنَنْدَمْ بَظُتْتُسْ سانْدَمْ
  كُونْتيَنغْكُمْ نِظَلْبَرَبْبِتْ تَظَيْنْدُ نعانَكْ
  كُوظُنغْكَتَوُضْ تَرُوَاكِكْ كُلَوُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 13. بُونْناكِ مَنِیاكِبْ بُوۤكَ ماكِبْ
  بُرَماكِ اَكَماكِبْ بُنِتَ ماكِ
  مَنْناكِ مَلَيْیاكِكْ كَتَلُ ماكِ
  مَتِیاكِ رَوِیاكِ مَرْرُ ماكِ
  مُنْناكِبْ بِنْناكِ نَتُوُ ماكِ
  مُظُتاكِ ناتَمُرَ مُظَنغْكِ يَنغْكُمْ
  مِنْناكِبْ بَرَوِاِنْبَ وٕضْضَنْ تيَۤكْكَ
  وِیَنْكَرُنَيْ بُوظِمُكِلایْ وِضَنغْكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 14. اَرِتاكِ اَرِیَتِنُمْ اَرِیَ تاكِ
  اَناتِیایْ آتِیایْ اَرُضَ تاكِبْ
  بيَرِتاكِبْ بيَرِیَتِنُمْ بيَرِیَ تاكِبْ
  بيَۤتَمایْ اَبيَۤتَمایْبْ بِرَنغْكا نِنْرَ
  كَرِتاكِ وٕضِتاكِكْ كَلَيْكَ ضاكِكْ
  كَلَيْكَتَنْدَ بُورُضاكِكْ كَرَنا تِيتَتْ
  تيَرِتانَ وٕضِنَتُوِلْ اَرُضامْ وَنْمَيْسْ
  سيَظُنغْكِرَنَسْ سُتَراكِتْ تِكَظُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 15. اُرُوَاكِ اُرُوِنِلْاُضْ اُرُوَ ماكِ
  اُرُوَتْتِلْ اُرُوَاكِ اُرُوُضْ اُونْرایْ
  اَرُوَاكِ اَرُوِنِلْاُضْ اَرُوَ ماكِ
  اَرُوَتْتِلْ اَرُوَاكِ اَرُوُضْ اُونْرایْكْ
  كُرُوَاكِسْ سَتْتُوَسِرْ كُنَتْتَ تاكِكْ
  كُنَرَكِتَبْ بُورُضاكِكْ كُلَوَا نِنْرَ
  مَرُوَاكِ مَلَراكِ وَلْلِ یاكِ
  مَكَتْتُوَمایْ اَنُتْتُوَمایْ وَیَنغْكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 16. سَكَلَمایْكْ كيَۤوَلَمایْسْ سُتْتَ ماكِسْ
  سَراسَرَمایْ اَلْلَوَایْتْ تانيَۤ تانایْ
  اَكَلَمایْكْ كُرُكْكَمایْ نيَتُمَيْ یاكِ
  اَوَيْیَنَيْتْتُمْ اَنُكاتَ اَسَلَ ماكِ
  اِكَلُراتْ تُنَيْیاكِتْ تَنِیَ تاكِ
  يَنْكُنَمایْ يَنْكُنَتْتيَمْ اِرَيْیایْ يَنْرُمْ
  اُكَلِلاتْ تَنْنَرُضْكُونْ تُیِرَيْ یيَلْلامْ
  اُوتْتِوَضَرْتْ تِتُنغْكَرُنَيْ اُوۤوَاتْ تيَۤوٕۤ.
 • 17. وَاسَكَمایْ وَاسْسِیَمایْ نَتُوَایْ اَنْدَ
  وَاسَكَوَاسْ سِیَنغْكَتَنْدَ مَوُنَ ماكِتْ
  تيَۤسَكَمایْ اِرُضَكَمایْ اِرَنْتُنغْ كاتْتاسْ
  سِتْتَكَمایْ وِتْتَكَمایْسْ سِرِتُمْ بَنْدَ
  باسَمُرابْ بَتِیاكِبْ بَسُوُ ماكِبْ
  باسَنِلَيْ یاكِاُونْرُمْ بَكَرا تاكِ
  ناسَمِلا وٕضِیاكِ اُوضِتا ناكِ
  ناتانْدَ مُتِوِلْنَتَمْ نَوِرْرُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 18. سَكَماكِسْ سِيوَنایْ اِيسَ ناكِسْ
  سَتُمُكَنایْتْ تِرُمالایْ اَرَنْرا ناكِ
  مَكَمایَيْ مُتَلایْكْكُو تَتْتَ ناكِ
  وَانْبِرَمَ ماكِاَلْلا وَظَكْكُ ماكِ
  اِكَماكِبْ بَتَماكِسْ سَمَیَ كُوۤتِ
  يَتْتَنَيْیُ ماكِاَوَيْ يَتْتا وَانْكَرْ
  بَكَماكِبْ بَرَماكِبْ بَرَمَ ماكِبْ
  بَرابَرَمایْبْ بَرَمْبَرَمایْبْ بَتِیُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 19. وِتِیاكِ اَرِیاكِكْ كِرِيسَ ناكِ
  وِضَنغْكُمَكيَۤسْ سُرَناكِ وِمَلَ مانَ
  نِتِیاكُنعْ سَتاسِوَنایْ وِنْدُ وَاكِ
  نِكَظْناتَ مایْبْبَرَيْیایْ نِمَلا نَنْدَبْ
  بَتِیاكُمْ بَرَسِوَمایْبْ بَرَمایْ ميَۤلایْبْ
  بَكْكَمِرَنْ تایِرَنْتُمْ بَكَرا تاكِكْ
  كَتِیاكِ اَضَوِرَنْدَ كَتِكَ ضيَلْلامْ
  كَتَنْدُنِنْرُ نِرَيْنْدَبيَرُنغْ كَرُنَيْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 20. ماناكِ مُوۤكِنِیایْ وِنْدُ ماكِ
  مَرْرَوَيْیالْ كاناتَ وَانَ ماكِ
  ناناكِ نانَلْلَ ناكِ نانيَۤ
  ناناكُمْ بَتَماكِ نانْرانْ كَنْتَ
  تاناكِتْ تانَلْلَ ناكِتْ تانيَۤ
  تاناكُمْ بَتَماكِسْ سَكَسَ نعانَ
  وَاناكِ وَانْنَتُوِلْ وَیَنغْكُ كِنْرَ
  مَوُنَنِلَيْ یاكِیيَنغْكُمْ وَضَرُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 21. مَنْدِرَمایْبْ بَتَماكِ وَنْنَ ماكِ
  وَضَرْكَلَيْیایْتْ تَتْتُوَمایْبْ بُوَنَ ماكِسْ
  سَنْدِرَنایْ اِنْدِرَنایْ اِرَوِ یاكِتْ
  تانَوَرایْ وَانَوَرایْتْ تَیَنغْكا نِنْرَ
  تَنْدِرَمایْ اِوَيْیُونْرُمْ اَلْلَ وَاكِتْ
  تاناكِتْ تَنَتاكِتْ تانانْ كاتْتا
  اَنْدَرَمایْ اَبْبالایْ اَتَرْكَبْ بالایْ
  اَبْبالُكْ كَبْبالایْ اَمَرْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 22. مَلَيْميَۤلُمْ كَتَنْميَۤلُمْ مَلَرِنْ ميَۤلُمْ
  وَاظْكِنْرَ مُووُرُوِنْ وَیَنغْكُمْ كُوۤوٕۤ
  نِلَيْميَۤلُمْ نيَرِميَۤلُمْ نِرُتْتُ كِنْرَ
  نيَتُنْدَوَتْتُوۤرْ نِرَيْميَۤلُمْ نِكَظْتْتُمْ وٕۤتَكْ
  كَلَيْميَۤلُمْ يَمْبُوۤلْوَارْ اُضَتْتِنْ ميَۤلُمْ
  كَنْميَۤلُمْ تُوۤضْميَۤلُمْ كَرُتْتِنْ ميَۤلُمْ
  تَلَيْميَۤلُمْ اُیِرْميَۤلُمْ اُنَرْوِنْ ميَۤلُمْ
  تَكُمَنْبِنْ ميَۤلُمْوَضَرْ تانْميَیْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 23. بُورْكُنْريَۤ اَكَمْبُرَمُمْ بُولِنْدُ نِنْرَ
  بُورَنَميَۤ آرَنَتْتُتْ بُورُضيَۤ يَنْرُمْ
  كَرْكِنْرُوۤرْكْ كِنِیَسُوَيْكْ كَرُمْبيَۤ تانَ
  كَرْبَكَميَۤ كَرْبَكَتْتِينغْ كَنِیيَۤ وَایْمَيْسْ
  سُورْكُنْرا ناوَكَتْتُضْ مارا اِنْبَمْ
  تُوۤرْرُكِنْرَ تِرُوَرُتْسِيرْسْ سُوۤتِ یيَۤوِنْ
  نِرْكِنْرَ سُتَريَۤاَسْ سُتَرُضْ اُوۤنغْكُمْ
  نِيضُوضِیيَۤ اَوْوُوضِكْكُضْ نِرَيْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 24. تيَۤسُوِرِتْ تِرُضَكَرْرِ يَنْرُمْ اُوۤنغْكِتْ
  تِكَظْكِنْرَ سيَظُنغْكَتِريَۤ سيَرِنْدَ وَاظْكْكَيْ
  ماسُوِرِتْ تِتُمَنَتْتِلْ بَیِلاتْ تيَیْوَ
  مَنِوِضَكْكيَۤ آنَنْدَ وَاظْوٕۤ يَنغْكُمْ
  كاسُوِرِتْ تِتُمُوضِبُوۤلْ كَلَنْدُ نِنْرَ
  كارَنَميَۤ سانْدَميَنَكْ كَرُتا نِنْرَ
  تُوسُوِرِتْ تُتُكْكِنْرُوۤرْ تَمْمَيْ نِينغْكاسْ
  سُكَمَیَميَۤ اَرُتْكَرُنَيْ تُلَنغْكُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 25. كُوۤوٕۤيَنْ كُنَكْكُنْريَۤ كُنْرا نعانَكْ
  كُوظُنْديَۤنيَۤ سيَظُمْباكيَۤ كُضِرْنْدَ مُوۤنَكْ
  كاوٕۤميَیْ اَرِوِنْبَ مَیَميَۤ يَنْرَنْ
  كَنْنيَۤمُكْ كَنْكُونْتَ كَرُمْبيَۤ وَانَتْ
  تيَۤوٕۤاَتْ تيَۤوُكْكُنْ تيَضِیَ اُونْناتْ
  تيَیْوَميَۤ وَاتامَلْ تِكَظْسِرْ بُوۤتَبْ
  بُووٕۤاَبْ بُووِلُرُ مَنَميَۤ يَنغْكُمْ
  بُورَنَمایْ نِرَيْنْدَرُضُمْ بُنِتَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 26. وَانيَۤاَوْ وَانُلَوُمْ كارْريَۤ كارْرِنْ
  وَرُنيَرُبْبيَۤ نيَرُبْبُرُنِيرْ وَتِوٕۤ نِيرِلْ
  تانيَۤیُمْ بُوِیيَۤاَبْ بُوِیِلْ تَنغْكُمْ
  تابَرَميَۤ سَنغْكَمَميَۤ سارْرُ كِنْرَ
  اُونيَۤنَلْ اُیِريَۤاُضْ اُوضِیيَۤ اُضْضَتْ
  تُنَرْوٕۤاَوْ وُنَرْوُكَلَنْ تُورُ كِنْرَ
  تيَۤنيَۤمُكْ كَنِیيَۤسيَنغْ كَرُمْبيَۤ باكِنْ
  تِينعْسُوَيْیيَۤ سُوَيْیَنَيْتْتُمْ تِرَنْتَ تيَۤوٕۤ.
 • 27. وِنْنيَۤوِنْ اُرُوٕۤوِنْ مُتَليَۤ وِنْنُضْ
  وٕضِیيَۤاَوْ وٕضِوِضَنغْكُ وٕضِیيَۤ يَنْرَنْ
  كَنْنيَۤكَنْ مَنِیيَۤكَنْ اُوضِیيَۤ كَنْنُتْ
  كَلَنْدُنِنْرَ كَتِريَۤاَكْ كَتِرِنْ وِتْتيَۤ
  تَنْنيَۤتَنْ مَتِیيَۤاَمْ مَتِیِلْ بُوتْتَ
  تَنْنَمُتيَۤ تَنْنَمُتَ سارَ ميَۤسُولْ
  بَنْنيَۤبَنْ نِسَيْیيَۤبَنْ مَیَميَۤ بَنْنِنْ
  بَیَنيَۤميَیْتْ تَوَرْوَاظْتْتِبْ بَرَوُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 28. مانيَۤیَتْ تَوَرُضَتْتيَۤ مَلَرْنْدَ سيَنْدا
  مَرَيْمَلَرِنْ وَیَنغْكُكِنْرَ مَنِیيَۤ نعانَبْ
  بُونيَۤميَیْبْ بُورُضيَۤاَرْ بُتَميَۤ مُوۤنَبْ
  بُتْتَمُتيَۤ آنَنْدَمْ بُولِنْدَ بُورْبيَۤ
  آنيَۤبيَنْ اُرُوَميَۤ اَلِیيَۤ اُونْرُمْ
  اَلْلاتَ بيَۤرُوضِیيَۤ اَنَيْتْتُنْ تانغْكُنْ
  تُونيَۤسِرْ سُكَميَۤاَسْ سُكَميَۤلْ بُونغْكُنعْ
  سُورُوبانَنْ تَكْكَتَليَۤ سُوۤتِتْ تيَۤوٕۤ.
 • 29. بُوتَميَۤ اَوَيْتُوۤنْرِبْ بُكُنْدُو تُنغْكُمْ
  بُكَلِتَميَۤ اِتَمْبُرِنْدَ بُورُضيَۤ بُوۤرْرُمْ
  وٕۤتَميَۤ وٕۤتَتْتِنْ وِضَيْوٕۤ وٕۤتَ
  وِیَنْمُتِوٕۤ اَمْمُتِوِنْ وِضَنغْكُمْ كُوۤوٕۤ
  ناتَميَۤ ناتانْدَ نَتَميَۤ اَنْدَ
  نَتَتْتِنَيْیُضْ نَتَتْتُكِنْرَ نَلَميَۤ نعانَ
  بُوۤتَميَۤ بُوۤتَميَلامْ كَتَنْدُ نِنْرَ
  بُورَنَميَۤ یُوۤكِیَرُضْ بُولِنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 30. نعالَميَۤ نعالَميَلامْ وِضَنغْكَ وَيْتْتَ
  نایَكَميَۤ كَرْبَمُتَلْ نَوِلا نِنْرَ
  كالَميَۤ كالَميَلامْ كَتَنْدَ نعانَكْ
  كَتِیيَۤميَیْكْ كَتِیَضِكْكُنغْ كَتَوُ ضيَۤسِرْ
  كُوۤلَميَۤ كُنَميَۤاُتْ كُرِیيَۤ كُوۤلَنغْ
  كُنَنغْكُرِكَضْ كَتَنْدُنِنْرَ كُرُوٕۤ اَنْبَرْ
  سِيلَميَۤ مالَرِیا مَنَتْتِرْ كَنْتَ
  سيَمْبُورُضيَۤ اُمْبَرْبَتَنعْ سيَظِكْكُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 31. تَتْتُوَميَۤ تَتْتُوَا تِيتَ ميَۤسِرْ
  سَیَمْبُوٕۤ يَنغْكُنِرَيْ ساتْسِ یيَۤميَیْسْ
  سَتْتُوَميَۤ سَتْتُوَتْتِنْ بَیَنامْ اِنْبَمْ
  تَنْدَرُضُمْ بيَرُوَاظْوَامْ سامِ یيَۤيَمْ
  سِتْتَنِلَيْ تيَضِوِكْكُمْ اُوضِیيَۤ سَرْرُمْ
  تيَوِتْتاتَ تيَضْضَمُتيَۤ تيَۤنيَۤ يَنْرُمْ
  سُتْتَنيَرِ تِرَمْباتارْ اَرِوِلْ تُوۤیْنْدَ
  سُكَبْبُورُضيَۤ ميَیْنعْنعانَمْ تُلَنغْكُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 32. یُوۤكَميَۤ یُوۤكَتْتِنْ بَیَنيَۤ یُوۤكَتْ
  تُورُمُتَليَۤ یُوۤكَتْتِنْ اُوۤنغْكُنْ تُویَ
  بُوۤكَميَۤ بُوۤكَتْتِنْ بُولِوٕۤ بُوۤكَمْ
  بُرِنْدَرُضُمْ بُنْنِیَميَۤ بُنِتَ نعانَ
  یاكَميَۤ یاكَتْتِنْ وِضَيْوٕۤ یاكَتْ
  تِرَيْیيَۤاَوْ وِرَيْبُرِیُمْ اِنْبيَۤ اَنْبَرْ
  مُوۤكَميَۤ مُوۤكَميَلامْ اَظِتْتُ وِيرُ
  مُوۤنَميَۤ مُوۤنَتْتِنْ مُضَيْتْتَ تيَۤوٕۤ.
 • 33. كاتْسِیيَۤ كانْبَتُوٕۤ نعيَۤیَ ميَۤاُضْ
  كَنْنُتَيْیارْ كَنْنِرَيْنْدَ كَضِبْبيَۤ اُوۤنغْكُمْ
  ماتْسِیيَۤ اُنْمَيْاَرِ وِنْبَ ميَنْنَ
  وَیَنغْكُكِنْرَ وَاظْوٕۤما مَوُنَكْ كانِ
  آتْسِیيَۤ آتْسِسيَیُمْ اَرَسيَۤ سُتْتَ
  اَرِوٕۤميَیْ اَنْبيَۤتيَضْ ضَمُتيَۤ نَلْلَ
  سُوتْسِیيَۤ140 سُوتْسِیيَلامْ كَتَنْدُ نِنْرَ
  تُرِیَميَۤ تُرِیَمُتِسْ سُوۤتِتْ تيَۤوٕۤ.
 • 34. مَرَيْمُتِكْكُبْ بُورُتْتَمُرُ مَنِیيَۤ نعانَ
  وَارِتِیيَۤ اَنْبَرْكَتَمْ مَنَتْتيَۤ نِنْرَ
  كُرَيْمُتِكْكُمْ كُنَكْكُنْريَۤ كُنْرا مُوۤنَكْ
  كُوۤمَضَميَۤ تُویَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ وٕضْضَيْبْ
  بِرَيْمُتِكْكُمْ بيَرُمانيَۤ تُضَوَ مالَيْبْ
  بيَمْمانيَۤ سيَنغْكَمَلَبْ بِرانيَۤ اِنْدَ
  اِرَيْمُتِكْكُ مُووَرْكَتْكُ ميَۤلایْ نِنْرَ
  اِرَيْیيَۤاِوْ وُرُوُمِنْرِ اِرُنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 35. كُوۤتَكَنْرَ یُوۤكَرْمَنَكْ كُكَيْیِلْ وَاظُمْ
  كُرُوٕۤسَنْ مُكَنغْكُونْتَ كُوۤوٕۤ وَنعْسَ
  وَاتَكَنْرَ نعانِیَرْتَمْ مَتِیِلْ اُورُمْ
  وَانَمُتيَۤ آنَنْدَ مَظَيْیيَۤ مایَيْ
  وٕۤتَكَنْرَ مُتْتَرْكَضَيْ وِظُنغْكُ نعانَ
  وٕۤظَميَۤ ميَیْیِنْبَ وِرُنْديَۤ نيَنعْسِلْ
  تِيتَكَنْرَ ميَیْیَتِیَرْ تَمَكْكُ وَایْتْتَ
  سيَلْوَميَۤ يَلْلَيْیِلاسْ سِيرْمَيْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 36. اَرُضَرُوِ وَظِنْدُوَظِنْ تُوظُكَ اُوۤنغْكُمْ
  آنَنْدَتْ تَنِمَلَيْیيَۤ اَمَلَ وٕۤتَبْ
  بُورُضَضَوُ نِرَيْنْدَوَرْرِنْ ميَۤلُمْ اُوۤنغْكِبْ
  بُولِكِنْرَ بَرَمْبُورُضيَۤ بُرَنَ ماكِ
  اِرُضَرُسِرْ بِرَكاسَ مَیَمانعْ سُتْتَ
  يَۤكانْدَبْ بيَرُوٕضِكْكُضْ اِرُنْدَ وَاظْوٕۤ
  تيَرُضَضَوُمْ اُضَمُظُتُنغْ كَلَنْدُ كُونْتُ
  تِتْتِكْكُنعْ سيَظُنْديَۤنيَۤ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ.
 • 37. اَضَوَيْیيَلانغْ كَتَنْدُمَنَنغْ كَتَنْدُ مَرْرَيْ
  اَرِوَيْیيَلانغْ كَتَنْدُكَتَنْ تَمَلَ یُوۤكَرْ
  اُضَوَيْیيَلانغْ كَتَنْدُبَتَنغْ كَتَنْدُ ميَۤلَيْ
  اُونْرُكَتَنْ تِرَنْتُكَتَنْ تُنَرَسْ سُوظْنْدَ
  كَضَوَيْیيَلانغْ كَتَنْدَنْتَ بِنْتَ ميَلْلامْ
  كَتَنْدُنِرَيْ وَانَسُكَكْ كَتَليَۤ اَنْبَرْ
  وَضَوَيْیيَلامْ اِرُضَكَرْرُمْ اُوضِیيَۤ مُوۤنَ
  وَاظْوٕۤيَنْ اُیِرْكْكُیِرایْ وَتِیُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 38. وَنْبُكَلَنْ تَرِیاتَ مَنَتْتُوۤرْ تَنغْكَضْ
  مَنَنغْكَلَنْدُ مَتِكَلَنْدُ وَیَنغْكا نِنْرَ
  يَنْبُكَلَنْ تُونْكَلَنْدُ بُلَنْكَ ضُوۤتُمْ
  اِنْدِرِیَ مَوَيْكَلَنْدُضْ اِیَنغْكُ كِنْرَ
  اَنْبُكَلَنْ تَرِوُكَلَنْ تُیِرَيْمْ بُوتَمْ
  آنْماوُنغْ كَلَنْدُكَلَنْ تَنْنِتْ تُورِ
  اِنْبُكَلَنْ تَرُضْكَلَنْدُ تُضُمْبِبْ بُونغْكِ
  يَظُنغْكَرُنَيْبْ بيَرُكْكاريَۤ اِنْبَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 39. تَنْنَمُتَ مَتِكُضِرْنْدَ كِرَنَمْ وِيسَتْ
  تَتَمْبُوظِرْبُو مَنَمْوِيسَتْ تيَنْرَلْ وِيسَ
  يَنْنَمُتَبْ بَضِكْكُنِلا مُرْرَتْ تيَۤاِنْ
  اِسَيْوِيسَتْ تَنْبَنِنِيرْ يَتُتْتُ وِيسَبْ
  بيَنْنَمُتَمْ اَنَيْیَوَرْوِنْ نَمُتَمْ اُوتْتَبْ
  بيَرُكِنْرَ سُكَمَنَيْتْتُمْ بِرْبَتْ تُوۤتَكْ
  كَنْنَمُتَتْ تُتَمْبُیِرْمَرْ رَنَيْتْتُمْ اِنْبَنغْ
  كَلَنْدُكُوضَتْ تَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَوُضْ تيَۤوٕۤ.
 • 40. سُظِیاتَ اَرُتْكَرُنَيْبْ بيَرُكْكيَۤ يَنْرُنْ
  تُونْتاتَ مَنِوِضَكْكِنْ سُوۤتِ یيَۤوَانْ
  اُوظِیاتُ كَتِرْبَرَبْبُنعْ سُتَريَۤ اَنْبَرْكْ
  كُوۤوَاتَ اِنْبَرُضُمْ اُونْريَۤ وِنْنُوۤرْ
  وِظِیالُمْ مُوظِیالُمْ مَنَتْتِ نالُمْ
  وِظَيْتَرُميَیْتْ تَوَتْتالُمْ وِضَمْبُمْ يَنْدَ
  وَظِیالُمْ كَنْتُكُوضَرْ كَرِتایْسْ سُتْتَ
  مَوُنَوٕضِ یُوتِرُنْدُ وَیَنغْكُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 41. سُولْلُوظِیَبْ بُورُضُوظِیَكْ كَرَنَ ميَلْلامْ
  سُوۤرْنْدُوظِیَ اُنَرْوُوظِیَتْ تُضَنغْكا نِنْرَ
  اَلْلُوظِیَبْ بَكَلُوظِیَ نَتُوٕۤ نِنْرَ
  آنَنْدَ اَنُبَوَميَۤ اَتِيتَ وَاظْوٕۤ
  نيَلْلُوظِیَبْ بَتَرْكُوضْوَارْ بُوۤلَ اِنْبَ
  نِرَيْوُوظِیَكْ كُرَيْكُونْمَتَ نيَرِیُوۤرْ نيَنعْسَكْ
  كَلْلُوظِیَ ميَیْیَتِیَرْ اِتَیَ ميَلْلانغْ
  كَلَنْدُكَلَنْ تِنِكْكِنْرَ كَرُنَيْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 42. اَلَيْكَتَلُمْ بُوِوَرَيْیُمْ اَنَلْكالْ نِيرُمْ
  اَنْدَرَمُمْ مَرْرَيْاَكِ لانْتَمْ یاوُمْ
  نِلَيْكُلَيْیا وَنْنَمْاَرُضْ وٕضِیِ نُوتُ
  نِرَيْنِرَيْیا نِرُتْتِاُیِرْ نِكَظُمْ وَنْنَمْ
  تَلَيْكُلَيْیاتْ تَتْتُوَنعْسيَیْ تِرُوۤتَيْ یيَنْنُمْ
  تَنِیانَيْ نَتَتْتِاَرُضْ تَلَتْتِلْ يَنْرُمْ
  مَلَيْوَرَوِيرْ رِرُنْدَرُضُمْ اَرَسيَۤ مُتْتِ
  وَظِتْتُنَيْیيَۤ وِظِتْتُنَيْیُضْ مَنِیامْ تيَۤوٕۤ.
 • 43. وَرَمْبَظُتْتَ نيَرِیيَۤميَیْنْ نيَرِیِلْ اِنْبَ
  وَضَمْبَظُتْتَ بيَرُوَاظْوٕۤ وَانُوۤرْ تَنغْكَضْ
  سِرَمْبَظُتْتَ بَتَبْبُورُضيَۤ اَرِوَا نَنْدَسْ
  سِوَمْبَظُتْتَ اَنُبَوَميَۤ سِتاكا سَتْتِلْ
  بَرَمْبَظُتْتَ نَتَتْتَرَسيَۤ كَرُنَيْ يَنْنُمْ
  بَظَمْبَظُتْتَ وَانْتَرُوٕۤ بَرَمَ نعانَتْ
  تِرَمْبَظُتْتَ یُوۤكِیَرْتَمْ یُوۤكَتْ تُضْضيَۤ
  تِنَمْبَظُتْتُكْ كَنِنْدَاَرُتْ سيَلْوَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 44. اَنْتَميَلامْ كَنْناكَكْ كُوضِنُمْ كانْتَرْ
  كَنُتْتُنَيْیُمْ كُوتاوٕنْ رَنَنْدَ وٕۤتَمْ
  وِنْتَلَرِ اُوۤلَمِتْتُبْ بُلَمْبَ مُوۤنَ
  وٕضِكْكُضْوٕضِ یایْنِرَيْنْدُ وِضَنغْكُمْ اُونْريَۤ
  كَنْتَوَتِ وَایْاَكَنْتَ مَیَمایْ يَنغْكُمْ
  كَلَنْدُنِنْرَ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَوُ ضيَۤيَمْ
  سَنْتَوِنَيْتْ تُوتَكْكَرَسْسِنْ مَیَتْتَيْكْ كاتْتُمْ
  سَرْكُرُوٕۤ سِوَكُرُوٕۤ سانْدَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 45. بيَۤتَمُرا ميَیْبْبُوۤتَ وَتِوَ ماكِبْ
  بيَرُنغْكَرُنَيْ نِرَمْبَظُتْتُسْ سانْدَمْ بُونغْكِسْ
  سِيتَمِكُنْ تَرُضْكَنِنْدُ كَنِنْدُ مارَسْ
  سِنْمَیَمایْ نِنْمَلَميَۤ مَنَنْدُ نِينغْكا
  آتَرَوُوۤ تِیَنْمَوُنَسْ سُوَيْميَۤنْ ميَۤرْكُونْ
  تانَنْدَ رَسَمُوظُكْكِ اَنْبالْ يَنْرُمْ
  سيَۤتَمُرا تَرِنعَرُضَنْ تِتْتِتْ تُوۤنغْكُمْ
  سيَظُمْبُنِتَكْ كُوظُنغْكَنِیيَۤ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ.
 • 46. اُتَلْكُضِرَ اُیِرْتَظَيْكْكَ اُنَرْسْسِ اُوۤنغْكَ
  اُضَنغْكَنِیَ ميَیْیَنْبَرْ اُضْضَتْ تُوتيَۤ
  كَتَلَنَيْیَ بيَۤرِنْبَمْ تُضُمْبَ ناضُمْ
  كَرُنَيْمَلَرْتْ تيَۤنْبُوظِیُمْ كَتَوُتْ كاوٕۤ
  وِتَلَرِیَ يَمْبُوۤلْوَارْ اِتَیَنْ تُوۤرُمْ
  وٕۤتانْدَ مَرُنْدَضِكْكُمْ وِرُنْديَۤ وٕۤتَمْ
  تُوتَلَرِیَ وٕضِمُظُتُمْ بَرَوِ نعانَسْ
  سُوۤتِوِرِتْ تُوضِرْكِنْرَ سُوۤتِتْ تيَۤوٕۤ.
 • 47. كِرِیَيْنيَرِ اَكَرْرِمَرَيْ مُتِوِلْ نِنْرُ
  كيَۤضامَلْ كيَۤتْكِنْرَ كيَۤضْوِ یيَۤسُورْ
  كَرِیَوَرَيْ وِتُتْتُنَوَ نِلَيْكْكُ ميَۤليَۤ
  كانامَرْ كانْكِنْرَ كاتْسِیيَۤ اُضْ
  اَرِیَنِلَيْ اُونْرِرَنْتِنْ نَتُوٕۤ سَرْرُمْ
  اَرِیامَلْ اَرِكِنْرَ اَرِوٕۤ يَنْرُمْ
  اُرِیَسَتا نِلَيْنِنْرَ اُنَرْسْسِ ميَۤلُوۤرْ
  اُنْنامَلْ اُنْنُكِنْرَ اُوضِیامْ تيَۤوٕۤ.
 • 48. سُورْبُوۤتَرْ كَرُمْبيَرِیَ مَرَيْكَضْ ناتِتْ
  تُوتَرْنْدُتُوتَرْنْ تَیَرْنْدِضَيْتْتُتْ تُضَنغْكِ يَۤنغْكِبْ
  بِرْبُوۤتَ وِرَيْنْدَنْبَرْ اُضَتْتيَۤ سيَنْرَ
  بيَرُنغْكَرُنَيْبْ بيَرُوَاظْوٕۤ بيَیَرا تيَنْرُمْ
  تَرْبُوۤتَ اُوظِوِنِتَيْ نِرَيْنْدُ بُونغْكِتْ
  تَتُمْبِوَظِنْ تُوۤنغْكِیيَلْلانْ تانيَۤ یاكِسْ
  سِرْبُوۤتَتْ تَكَمْبُرَمُمْ كُوۤتْتُ نِنْرَ
  سِوَانَنْدَبْ بيَرُكْكيَۤميَیْسْ سيَلْوَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 49. بُونغْكُبَلَ سَمَیَميَنُمْ نَتِكَ ضيَلْلامْ
  بُكُنْدُكَلَنْ تِتَنِرَيْوَایْبْ بُونغْكِ اُوۤنغْكُمْ
  كَنغْكُكَرَيْ كاناتَ كَتَليَۤ يَنغْكُمْ
  كَنْناكَكْ كانْكِنْرَ كَتِیيَۤ اَنْبَرْ
  تَنغْكَنِظَلْ بَرَبْبِمَیَلْ سُوۤتَيْ یيَلْلانْ
  تَنِكْكِنْرَ تَرُوٕۤبُونْ تَتَميَۤ نعانَسْ
  سيَنغْكُمُتَ مَلَرَوَرُ مَتِیيَۤ يَلْلامْ
  سيَیْیَوَلْلَ كَتَوُضيَۤ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ.
 • 50. وَانْكانا مَرَيْكانا مَلَرُوۤنْ كانانْ
  مالْكانانْ اُرُتْتِرَنُمْ مَتِتْتُكْ كانانْ
  نانْكانا اِتَتْتَتَنَيْكْ كانْبيَۤمْ يَنْرُ
  نَلْلُوۤرْكَضْ نَوِلْكِنْرَ نَلَميَۤ وٕۤتْكَيْ
  مانْكانا اُضَكْكَمَلَ مَلَرْتْتا نِنْرَ
  وَانْسُتَريَۤ آنَنْدَ مَیَميَۤ اِينْرَ
  آنْكانا اِضَنغْكَنْرایْ اَلَمَنْ تيَۤنغْكُمْ
  اَنْبَرْتَمَيْكْ كَلَنْدُكُوضُمْ اَمَلَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 51. ميَیْنعْنعانَ وِرُبْبَتْتِلْ يَۤرِكْ كيَۤضْوِ
  مِيتيَۤرِتْ تيَضِنْدِسْسَيْ وِتُتَلْ يَۤرِ
  اَنعْنعانَ مَرْرَبَتِ يَۤرِ اُنْمَيْ
  اَرِنْدَبَتِ نِلَيْيَۤرِ اَتُنانْ يَنْنُمْ
  كَيْنعْنعانَنغْ كَظَنْريَۤرِ مَرْرَ يَلْلامْ
  كَتَنْديَۤرِ مَوُنَوِیَرْ كَتِیِلْ يَۤرِ
  يَنعْنعانَمْ اَرَتْتيَضِنْدُوۤرْ كَنْتُنغْ كانيَۤمْ
  يَنْكِنْرَ اَنُبَوَميَۤ اِنْبَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 52. بَرْرَرِیا مُتْتَرْتَمَيْ يَلْلامْ وَاظَيْبْ
  بَظَمْبُوۤلَ وِظُنغْكُكِنْرَ بَرَميَۤ ماسُ
  بيَرْرَرِیابْ بيَرُمْبَتَميَۤ بَتَتْتَيْكْ كاتْتُمْ
  بيَرُمانيَۤ آنَنْدَبْ بيَۤرْرِنْ وَاظْوٕۤ
  اُرْرَرِیا تِنْنُمِنْنُمْ مَرَيْكَ ضيَلْلامْ
  اُوۤلَمِتْتُتْ تيَۤتَنِنْرَ اُونْريَۤ اُونْرُمْ
  كَرْرَرِیابْ بيَۤتَيْیيَۤنْ تَنَكْكُمْ اِنْبَمْ
  كَنِنْدَضِتْتَ اَرُتْكَتَليَۤ كَرُنَيْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 53. ميَیْیُنَرْنْدَ وَاتَوُورْ مَلَيْیَيْسْ سُتْتَ
  وٕضِیاكْكِكْ كَلَنْدُكُونْتَ وٕضِیيَۤ مُرْرُمْ
  بُویْیُنَرْنْدَ يَمَيْبْبُوۤلْوَارْ تَمَكْكُمْ اِنْبَمْ
  بُرِنْدَرُضُمْ كَرُنَيْوٕضْضَبْ بُورْبيَۤ اَنْبَرْ
  كَيْیُرَيْنْدُ وَضَرْنيَلْلِكْ كَنِیيَۤ اُضْضَمْ
  كَرَيْنْدُكَرَيْنْ تُرُكَاَوَرْ كَرُتْتِ نُوتيَۤ
  اُیْیُنيَرِ اُوضِكاتْتِ وٕضِیُمْ اُضْضُمْ
  اُوۤنغْكُكِنْرَ سُیَنعْسُتَريَۤ اُنْمَيْتْ تيَۤوٕۤ.
 • 54. اُولِوَتِوُ نِرَنعْسُوَيْكَضْ نارْرَمْ اُورْرَمْ
  اُرُتُوظِلْكَضْ بَیَنْبَلَوٕۤ رُضَوَایْ يَنغْكُمْ
  مَلِوَكَيْیایْ يَوْوَكَيْیُمْ اُونْرایْ اُونْرُمْ
  ماتْتاتایْ يَلْلامُمْ وَلْلَ تاكِسْ
  سَلِوَكَيْیِلْ لاتَمُتَرْ بُورُضيَۤ يَلْلامْ
  تَنْمَیَمایْ وِضَنغْكُكِنْرَ تَنِیيَۤ آنْبيَنْ
  اَلِوَكَيْیَلْ لاتَوَكَيْ كَتَنْدُ نِنْرَ
  اَرُتْسِوَميَۤ سِوَبُوۤكَتْ تَمَيْنْدَ تيَۤوٕۤ.
 • 55. بيَۤرایَ اَنْتَنغْكَضْ بَلَوُمْ بِنْتَ
  بيَۤتَنغْكَضْ بَرْبَلَوُمْ بِنْتانْ تَتْتِنْ
  وَارایَ بَلَبُورُضُمْ كَتَلُمْ مَنْنُمْ
  مَلَيْیُضَوُمْ كَتَلُضَوُمْ مَنَلُمْ وَانُمْ
  اُوراتَ وَانْمِينُمْ اَنُوُمْ مَرْرَيْ
  اُضْضَنَوُمْ اَضَنْدِتَلامْ اُوۤكُوۤ اُنْنَيْ
  آرالُمْ اَضَبْبَرِتيَنْ رَنَنْدَ وٕۤتَمْ
  اَرَيْنْدِضَيْكْكَ اَتِتُورَ ماكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 56. كَرْبَنغْكَضْ بَلَكُوۤتِ سيَلْلَتْ تِيیَ
  كَنَلِنَتُ اُوسِیِنْميَۤلْ كالَيْ اُونْرِبْ
  بُورْبَرَميَیْ اُنَوِنْرِ اُرَكْكَ مِنْرِبْ
  بُلَرْنْديَلُمْبُ بُلَبْبَتَاَيْمْ بُورِیَيْ اُوۤمْبِ
  نِرْبَوَرُكْ كُوضِتْتُمَرَيْكْ كُوضِتْتُ یُوۤكَ
  نِينْمُنِوَرْكْ كُوضِتْتَمَرَرْكْ كُوضِتْتُ ميَۤلامْ
  سِرْبَتَتْتِلْ سِنْمَیَمایْ نِرَيْنْدُ نعانَتْ
  تِرُوَاضَرْ اُتْكَلَنْدَ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ.
 • 57. مَتْتَكَنْرَ نيَتُنغْكالَمْ مَنَتْتالْ وَاكْكالْ
  مَتِتْتِتِنُمْ بُلَمْبِتِنُمْ وَارا تيَنْريَۤ
  كَتْتَكَنْرَ ميَیْیَرِوُوۤرْ كَرَنَمْ نِيكْكِكْ
  كَلَيْیَكَرْرِكْ كَرُوِیيَلامْ كَظَرْرِ مایَيْ
  وِتْتَكَنْرُ كَرُمَمَلَ بُوۤتَمْ یاوُمْ
  وِتُتْتُوظِتْتُسْ سَكَسَمَلَ وِيكْكَمْ نِيكْكِسْ
  سُتْتَكَنْرُ نِرْكَاَوَرْ تَمْمَيْ مُرْرُمْ
  سُوظْنْدُكَلَنْ تِتُنعْسِوَميَۤ تُرِیَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 58. اُرُنانْكُمْ اَرُنانْكُمْ نَتُوٕۤ نِنْرَ
  اُرُاَرُوَ مُونْرُمْاِوَيْ اُتَنْميَۤلْ اُرْرَ
  اُورُنانْكُمْ اِوَيْكَتَنْدَ اُونْرُ مایْاَوْ
  وُونْرِنَتُ وَایْنَتُوُضْ اُونْرایْ نِنْريَۤ
  اِرُنانْكُمْ اَمَيْنْدَوَرَيْ نانْكِ نُوۤتُمْ
  يَنْنانْكِنْ ميَۤلِرُتْتُمْ اِرَيْیيَۤ مایَيْكْ
  كَرُنانْكُمْ بُورُنانْكُمْ كاتْتُ مُكْكَتْ
  كَتَوُضيَۤ كَتَوُضَرْكَضْ كَرُتُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 59. بانغْكُضَنامْ تيَرِتُميَنَتْ تُنِنْدُ كُوۤتِبْ
  بَظَمَرَيْكَضْ تَنِتْتَنِیيَۤ باتِبْ باتِ
  اِينغْكُضَتيَنْ رانغْكُضَتيَنْ رُوۤتِ یُوۤتِ
  اِضَيْتْتِضَيْتْتُتْ تُوتَرْنْدُتُوتَرْنْ تيَتْتُنْ تُوۤرُمْ
  وَانغْكُبَرَ وٕضِمُظُتُمْ نِينْتُ نِينْتُ
  مَرَيْنْدُمَرَيْنْ تُوضِكْكِنْرَ مَنِیيَۤ يَنغْكُمْ
  تيَۤنغْكُبَرَ مانَنْدَ وٕضْضَ ميَۤسَسْ
  سِتانَنْدَ اَرُتْسِوَميَۤ تيَۤوٕۤ تيَۤوٕۤ.
 • 60. يَظُتْتَرِنْدُ تَمَيْیُنَرْنْدَ یُوۤكَرْ اُضْضَتْ
  تِیَلَرِوَامْ تَرُوِنِلْاَنْ بيَنُمُوۤرْ اُسْسِ
  بَظُتْتَضِنْدُ مَوُنَنَرُنعْ سُوَيْميَۤرْ بُونغْكِبْ
  بَتَمْبُورُنْدَ اَنُبَوِكْكُمْ بَظَميَۤ مایَيْكْ
  كَظُتْتَرِنْدُ كَرُمَمَلَتْ تَلَيْیَيْ وِيسُمْ
  كَتُنْدُوظِلُوۤرْ تَمَكْكيَۤنَرْ كَرُنَيْ كاتْتِ
  وِظُتْتُنَيْیایْ اَمَرْنْدَرُضُمْ بُورُضيَۤ مُوۤنَ
  وٕضِیِنِرَيْ آنَنْدَ وِضَيْوَانْ تيَۤوٕۤ.
 • 61. اُرُتْتِرَرْنا رَنَرْبِرَمَرْ وِنْنُوۤرْ وٕۤنْدَرْ
  اُرُكَرُتَرْ كانْدَرُوَرْ اِیَكْكَرْ بُوتَرْ
  مَرُتْتُوَرْیُوۤ كِیَرْسِتْتَرْ مُنِوَرْ مَرْرَيْ
  وَانَوَرْكَضْ مُتَلُوۤرْتَمْ مَنَتْتالْ تيَۤتِكْ
  كَرُتْتَظِنْدُ تَنِتْتَنِیيَۤ سيَنْرُ وٕۤتَنغْ
  كَضَيْوِنَوَ مَرْرَوَيْیُنغْ كانيَۤمْ يَنْرُ
  وَرُتْتَمُرْرانغْ كَوَرُوۤتُ بُلَمْبَ نِنْرَ
  وَنعْسَوٕضِ یيَۤاِنْبَ مَیَمامْ تيَۤوٕۤ.
 • 62. بایِرَما مَرَيْاَنَنْدَمْ اَنَنْدَمْ اِنْنُمْ
  بارْتْتَضَنْدُ كانْتُمْيَنَبْ بَلْكانْ ميَۤوِ
  آیِرَما یِرَمُكَنغْكَ ضالُمْ بَنْناضْ
  اَضَنْدَضَنْدُوۤرْ اَنُتْتُنَيْیُمْ اَضَوُ كانا
  تيَۤیِرَنغْكِ اَظُتُسِوَ سِوَوٕنْ ريَۤنغْكِتْ
  تِرُمْبَاَرُتْ بَرَوٕضِوَاظْ سِوَميَۤ اِينْرَ
  تایِرَنغْكِ وَضَرْبْبَتُبُوۤلْ يَمْبُوۤلْ وَارَيْتْ
  تَنْنَرُضالْ وَضَرْتْتيَنْرُمْ تانغْكُنْ تيَۤوٕۤ.
 • 63. اَنْدَرَمِنغْ كَرِوُوۤمَرْ رَتَنِلْ اَنْتَمْ
  اَتُكْكَتُكْكایْ اَمَيْنْدَاُضَ وَرِوُوۤمْ آنغْكيَۤ
  اُنْدُرُمْبَلْ بِنْتَنِلَيْ اَرِوُوۤنعْ سِيوَنْ
  اُرْرَنِلَيْ اَرِوُوۤمَرْ رَنَيْتْتُ ناتْتُمْ
  يَنْدَيْنِنَ تَرُضْوِضَيْیاتْ تَنْدُوۤ اَنْدُوۤ
  يَضْضَضَوُمْ اَرِنْدِلُوۤمْ يَنْنيَۤ يَنْرُ
  مُنْدَنَنْدَ مَرَيْكَضيَلامْ وَظُتْتَ نِنْرَ
  مُظُمُتَليَۤ اَنْبَرْكُرَيْ مُتِكْكُمْ تيَۤوٕۤ.
 • 64. تُوۤنْرُبَرَ ساكْكِرَمُمْ كَنْتُوۤمْ اَنْدَسْ
  سُوبْبَنَمُمْ كَنْتُوۤمْميَۤلْ سُظُتْتِ كَنْتُوۤمْ
  آنْرَبَرَ تُرِیَنِلَيْ كَنْتُوۤمْ اَبْبالْ
  اَتُكَنْتُوۤمْ اَبْبالامْ اَتُوُمْ كَنْتُوۤمْ
  يَۤنْرَاُبَ سانْدَنِلَيْ كَنْتُوۤمْ اَبْبالْ
  اِرُنْدَنِنَيْكْ كانْكِلُوۤمْ يَنْنيَۤ يَنْرُ
  سانْرَوُبَ نِتَنغْكَضيَلامْ وَظُتْتَ نِنْرَ
  تَنْمَیَميَۤ سِنْمَیَميَۤ سَكَسَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 65. بَرِكْكِرَكَ نِلَيْمُظُتُنْ تُوتَرْنْدُوۤمْ ميَۤلَيْبْ
  بَرَوِنْدُ نِلَيْیَنَيْتْتُمْ بارْتْتُوۤمْ باسَمْ
  يَرِكْكُمْاِیَرْ بَرَناتَ نِلَيْكْكَنْ ميَلْلَ
  يَیْتِنُوۤمْ اَبْبالُمْ يَتْتِبْ بُوۤنُوۤمْ
  تيَرِكْكَرِیَ وٕضِمُونْرُمْ تيَرِنْدُوۤمْ يَنغْكُمْ
  سِوَميَۤنِنْ سِنْمَیَمْاُوۤرْ سِرِتُمْ تيَۤرُوۤمْ
  تَرِكْكَرِتيَنْ راكَمَنغْكَ ضيَلْلامْ بُوۤرْرَتْ
  تَنِنِنْرَ بَرَمْبُورُضيَۤ سانْدَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 66. مَنَكْكُمَلَرْتْ تيَۤنُنْتَ وَنْتيَۤ بُوۤلَ
  وَضَرْبَرَما نَنْدَمُنْتُ مَكِظْنْدُوۤرْ يَلْلامْ
  اِنَكْكَمُرَكْ كَلَنْدُكَلَنْ تَتِيتَ ماتَرْ
  كِیَرْكَيْنِلَيْ یاتَتُتانْ يَمْمارْ كُورُمْ
  كَنَكْكُوَظَكْ كَنَيْتْتِنَيْیُمْ كَتَنْدَ تَنْدُوۤ
  كانْبَرِتِنغْ كيَوَرْكْكُمْيَنَكْ كَلَيْكَ ضيَلْلامْ
  بِنَكْكَرَنِنْ رُوۤلَمِتَتْ تَنِتْتُ نِنْرَ
  بيَرُمْبَتَميَۤ مَتاتِيتَبْ بيَرِیَ تيَۤوٕۤ.
 • 67. بُوتُوٕنْرُمْ بُوتُوِلْنَتَمْ بُرِیا نِنْرَ
  بُورَنَسِرْ سِوَميَنْرُمْ بُوۤتا نَنْدَ
  مَتُوٕنْرُمْ بِرَمَميَنْرُمْ بَرَمَ ميَنْرُمْ
  وَكُكْكِنْرُوۤرْ وَكُتْتِتُكَ اَتُتانْ يَنْرُمْ
  اِتُوٕنْرُمْ سُتْتَوُونا تَتَنالْ سُمْما
  اِرُبْبَتُوٕۤ تُنِوٕنَكْكُونْ تِرُكْكِنْ رُوۤرَيْ
  وِتُوٕنْرَ141 تَنْنَضِیالْ كَلَنْدُ كُونْتُ
  وِضَنغْكُكِنْرَ بيَرُوٕضِیيَۤ وِمَلَتْ تيَۤوٕۤ.
 • 68. اَرُمَرَيْیا كَمَنغْكَضْمُتَلْ نَتُوِي ريَلْلامْ
  اَمَيْنْدَمَيْنْدُ مَرْرَوَيْكْكُمْ اَبْبا لاكِكْ
  كَرُمَرَيْنْدَ اُیِرْكَضْتُورُنغْ كَلَنْدُ ميَۤوِكْ
  كَلَوَامَلْ بَنْنيَرِیُمْ كَتَنْدُ نعانَتْ
  تِرُمَنِمَنْ رَكَتْتِنْبَ اُرُوَایْ يَنْرُمْ
  تِكَظْكَرُنَيْ نَتَمْبُرِیُمْ سِوَميَۤ مُوۤنَبْ
  بيَرُمَلَيْیيَۤ بَرَمَاِنْبَ نِلَيْیيَۤ مُكْكَتْ
  بيَرُمانيَۤ يَتْتِرَتْتُمْ بيَرِیَ تيَۤوٕۤ.
 • 69. يَنْنُیِرْنِي يَنْنُیِرْكْكُوۤرْ اُیِرُمْ نِييَنْ
  اِنْنُیِرْكْكُتْ تُنَيْوَنِي يَنْنَيْ اِينْرَ
  اَنْنَيْنِي يَنْنُتَيْیَ اَبْبَ نِييَنْ
  اَرُمْبُورُضْنِي يَنْنِتَیَتْ تَنْبُ نِييَنْ
  نَنْنيَرِنِي يَنَكْكُرِیَ اُرَوُ نِييَنْ
  نَرْكُرُنِي يَنَيْكْكَلَنْدَ نَتْبُ نِييَنْ
  تَنْنُتَيْیَ وَاظْوُنِي يَنْنَيْكْ كاكْكُنْ
  تَلَيْوَنْنِي كَنْمُونْرُ تَظَيْتْتَ تيَۤوٕۤ.
 • 70. تاناكِتْ تانَلْلَ تُونْرُ مِلْلاتْ
  تَنْمَيْیَنایْ يَوْوٕوَيْكْكُنْ تَلَيْوَ ناكِ
  وَاناكِ وَضِیَنَلایْ نِيرُ ماكِ
  مَلَرْ تَلَيْیَ اُلَكاكِ مَرْرُ ماكِتْ
  تيَۤناكِتْ تيَۤنِنَرُنعْ سُوَيْیَ تاكِتْ
  تِينعْسُوَيْیِنْ بَیَناكِتْ تيَۤتُ كِنْرَ
  ناناكِ يَنْنِرَيْیایْ نِنْرُوۤیْ نِنْنَيْ
  نایَتِیيَۤنْ يَوْوَارُ نَوِرْرُ ماريَۤ.
 • 71. آنيَۤرُمْ بيَرُمانيَۤ اَرَسيَۤ يَنْرَنْ
  آرُیِرُكْ كُورُتُنَيْیيَۤ اَمُتيَۤ كُونْرَيْتْ
  تيَۤنيَۤرُ مَلَرْسْسَتَيْيَنعْ سِوَنيَۤ تِلْلَيْسْ
  سيَظُنعْسُتَريَۤ آنَنْدَتْ تيَیْوَ ميَۤيَنْ
  اُونيَۤرُمْ اُیِرْكْكُضْنِرَيْ اُوضِیيَۤ يَلْلامْ
  اُتَيْیانيَۤ نِنْنَتِسْسِيرْ اُنْنِ اَنْبَرْ
  وَانيَۤرُ كِنْرارْنانْ اُورُوَنْ باوِ
  مَنْنيَۤرِ مَیَكْكيَۤرِ وَرُنْدُرْ ريَۤنيَۤ.
 • 72. سيَنعْسَتَيْيَمْ بيَرُمانيَۤ سِرُمانْ يَۤرْرَ
  سيَظُنغْكَمَلَكْ كَرَتْتَوَنيَۤ سِوَنيَۤ سُوظْنْدُ
  مَنعْسَتَيْیُمْ مَتِرْرِلْلَيْ مَنِیيَۤ اُورْرِ
  وَضَرْمَرُنْديَۤ يَنْنُتَيْیَ وَاظْوٕۤ وٕۤتْكَيْ
  اَنعْسَتَيْیَ وَنعْسِیَرْمالْ اَتَيْیَ وَنعْسَمْ
  اَتَيْیَنيَتُنْ تُیَرَتَيْیَ اَكَنْرَ باوِ
  نيَنعْسَتَيْیَ نِنَيْتِیُوۤ نِنَيْتِ یيَۤلْميَیْنْ
  نيَرِیُتَيْیارْ نيَنعْسَمَرْنْدَ نِيتَ نَنْريَۤ.
 • 73. اَنْنَيْیِنُمْ بيَرِتِنِیَ كَرُنَيْ اُوتْتُمْ
  آرَمُتيَۤ يَنْنُرَوٕۤ اَرَسيَۤ اِنْدَ
  مَنْنُلَكِلْ اَتِیيَۤنَيْ يَنْنيَۤ تُنْبَ
  وَلَيْیِلَكَبْ بَتَاِیَرْرِ مَرَيْنْدایْ اَنْدُوۤ
  بُونْنَيْمَتِتْ تِتُكِنْرُوۤرْ مَرُنغْكيَۤ سُوظْنْدُ
  بُوۤنَكَمُمْ بُویْیُرَوُمْ بُورُنْدَلْ آرْريَۤنْ
  يَنْنَيْاُضَنغْ كُوضْضُتِیُوۤ كُوضْكِ لایُوۤ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 74. بَتِتْتيَۤنْبُویْ اُلَكِیَنُولْ يَنْدایْ نِيیيَۤ
  بَتِبْبِتْتایْ اَنْرِیُمْاَبْ بَتِبْبِلْ اِسْسَيْ
  اُوتِتْتيَۤنْنانْ اُوتِتْتيَۤنُوۤ اُوتِبْبِتْ تایْبِنْ
  اُنْنَتِیيَۤ تُنَيْیيَنَنانْ اُرُتِ یاكَبْ
  بِتِتْتيَۤنْمَرْ رَتُوُمْنِي بِتِبْبِتْ تایْاِبْ
  بيَۤتَيْیيَۤنْ نِنْنَرُضَيْبْ بيَرْرُوۤرْ بُوۤلَ
  نَتِتْتيَۤنْيَمْ بيَرُمانْاِي تُونْرُمْ نانيَۤ
  نَتِتْتيَۤنُوۤ اَلْلَتُنِي نَتِبْبِتْ تایُوۤ.
 • 75. مَتْتيَۤرِ اَلَيْتَیِرْبُوۤلْ وَنعْسَ وَاظْكْكَيْ
  مَیَليَۤرِ وِرُبْبيَۤرِ مَتَتْتِ نُوۤتُ
  بِتْتيَۤرِ اُظَلْكِنْرَ مَنَتْتالْ اَنْدُوۤ
  بيَۤیيَۤرِ نَلِكِنْرَ بيَۤتَيْ یانيَۤنْ
  وِتْتيَۤرِ وِضَيْوٕۤرِ مَكِظْكِنْ رُوۤرْبُوۤلْ
  ميَۤليَۤرِ اَنْبَريَلامْ وِضَنغْكُ كِنْرارْ
  اُوتْتيَۤرِ اُیِرْكْكُیِرایْ نِرَيْنْدَ يَنغْكَضْ
  اُتَيْیانيَۤ اِتُتَكُمُوۤ اُنَرْكِ ليَۤنيَۤ.
 • 76. مَتِیَنِنْدَ مُتِكْكَنِیيَۤ مَنِیيَۤ يَلْلامْ
  وَلْلَاَرُتْ كُرُوٕۤنِنْ مَلَرْتْتاضْ وَاظْتْتِكْ
  كَتِیَنِنْدارْ اَنْبَريَلامْ اَتِیيَۤنْ اُونْرُمْ
  كَنْتَرِیيَۤنْ كَرُمَتْتالْ كَلَنغْكِ اَنْدُوۤ
  بُوتِیَنِنْدُ تِرِنْدُظَلُمْ يَۤرُ بُوۤلَبْ
  بُویْیُلَكِلْ بُویْسُمَنْدُ بُلَمْبا نِنْريَۤنْ
  تُتِیَنِنْدَ نِنْنَرُضيَنْ رَنَكْكُ مُنْتُوۤ
  اِنْريَنِلِبْ باوِیيَۤنْ سُولْوَ تيَنْنيَۤ.
 • 77. يَنْنَرَسيَۤ يَنْنُیِريَۤ يَنْنَيْ اِينْرَ
  يَنْتایيَۤ يَنْكُرُوٕۤ يَضِیيَۤنْ اِنغْكيَۤ
  تَنْنَرَسيَۤ سيَلُتْتِيَنغْكُمْ اُظَلا نِنْرَ
  سَنعْسَلَنيَنعْ سَكَتْتاليَۤ تَیَنغْكِ اَنْدُوۤ
  مِنْنَرَسيَۤ بيَنْنَمُتيَۤ يَنْرُ ماتَرْ
  وٕیْیَسِرُ نِيرْكْكُظِكْكَنْ وِظَوٕۤ يَنْنِ
  كُونْنَرَيْسيَۤرْ كِظَكْكُرُتَنْ كُوۤلْبُوۤلْ وِينيَۤ
  كُبْبُرُكِنْ ريَۤنْمَیَلِلْ كُوتِیَ نيَۤنيَۤ.
 • 78. اَلْوِلَنغْكُ سيَظُنعْسُتَرایْ اَتِیارْ اُضْضَتْ
  تَمَرْنْدَرُضُمْ سِوَكُرُوٕۤ اَتِیيَۤنْ اِنغْكيَۤ
  اِلْوِلَنغْكُ مَتَنْدَيْیيَنْريَۤ يَنْدایْ اَنْدَ
  اِرُبْبُوِلَنغْ كِنَيْاُوظِتْتُمْ يَنْنيَۤ بِنْنُمْ
  مَلْوِلَنغْكُ بَرَتْتَيْیَرْتَمْ آسَيْ يَنْنُمْ
  وَلْوِلَنغْكُ بُونْتَنْدُوۤ مَیَنغْكِ نِنْريَۤنْ
  بُلْوِلَنغْكُمْ اِتُسيَیْیا اُوۤكُوۤ اِنْدَبْ
  بُلَيْنایيَۤنْ بِظَيْبُورُكْكِلْ بُتِتيَۤ اَنْرُوۤ.
 • 79. وَنْكُوتُمَيْ مَلَنِيكْكِ اَتِیارْ تَمْمَيْ
  وَاظْوِكْكُنغْ كُرُوٕۤنِنْ مَلَرْتْتاضْ يَنْنَ
  مُنْكُوتُسيَنْ رِتُمَتِیيَۤنْ تَنْنَيْ اِنْدَ
  مُوتَمَنَمْ اِوْوُلَكَ مُیَرْسِ ناتِبْ
  بِنْكُوتُسيَنْ رَلَيْتْتِظُكْكُ142 تَنْدُوۤ نایيَۤنْ
  بيَۤیْبِتِتْتَ بِتْتَنَيْبْبُوۤلْ بِتَرْرا نِنْريَۤنْ
  يَنْكُوتُمَيْ يَنْباوَمْ يَنْدایْ يَنْدایْ
  يَنْنُرَيْبْبيَۤنْ يَنغْكُرُوٕۤنْ يَنْسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 80. اُیْكُوِتْتُ143 ميَیْیَتِیارْ تَمْمَيْ يَلْلامْ
  اُنْمَيْنِلَيْ بيَرَاَرُضُمْ اُتَيْیایْ اِنغْكيَۤ
  مَيْكُوِتْتَ نيَتُنغْكَنْنارْ مَیَكْكِلْ آظْنْدُ
  وَرُنْدُكِنْريَۤنْ اَلْلالْاُنْ مَلَرْتْتاضْ يَنْنِكْ
  كَيْكُوِتْتُكْ كَنْكَضِلْنِيرْ بُوظِنْدُ نانُوۤرْ
  كَنَميَۤنُمْ كَرُتِنِنَيْكْ كَلَنْدَ تُنْتُوۤ
  سيَیْكُوِتْتُكْ كُوضْضُتِیُوۤ كُوضْكِ لایُوۤ
  تِرُوُضَتْتَيْ اَرِیيَۤنْيَنْ سيَیْكُ وٕۤنيَۤ.
 • 81. اَرُضْوٕضِیِلْ آنَنْدَ وَتِوِ نالْنِنْ
  راتُكِنْرَ بيَرُوَاظْوٕۤ اَرَسيَۤ اِنْدَ
  مَرُضْوَلَيْیِلْ اَكَبْبَتْتَ مَنَتْتالْ اَنْدُوۤ
  مَتِكَلَنغْكِ ميَیْنْنِلَيْكْكُوۤرْ وَظِكا ناتيَۤ
  اِرُضْنيَرِیِلْ كُوۤلِظَنْدَ كُرُتْتُو مَنْبُوۤلْ
  يَنْناتيَلْ لامْيَنْنِ يَۤنغْكِ يَۤنغْكِ
  اُرُضْسَكَتَكْ كالْبُوۤلُنعْ سُظَلا نِنْريَۤنْ
  اُیْیُمْوَكَيْ اَرِیيَۤنِوْ وُوتِیَ نيَۤنيَۤ.
 • 82. كَرْرَوَضَيْ تَنَكْكُمْاُنَ وَضِكْكُمْ اُنْرَنْ
  كَرُنَيْنِلَيْ تَنَيْاَرِیيَۤنْ كَتَيْیيَۤنْ اِنغْكيَۤ
  يَرْرَوَضَيْ يَرُمْبيَۤبُوۤلْ تِرِنْدُ ناضُمْ
  اِضَيْتْتُنِنَ تَرُضْكانا تيَنْدایْ اَنْدُوۤ
  بيَرْرَوَضَيْكْ كاناتَ بِضْضَيْ بُوۤلَبْ
  بيَۤتُرُكِنْ ريَۤنْسيَیْیُمْ بِظَيْیَيْ نُوۤكْكِ
  اِرْرَوَضَيْكْ144 كيَۤضْوِتَلْبُوۤلْ وِتُتِ یيَۤلْیانْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنغْكُرُوٕۤنْ يَنْسُولْ وٕۤنيَۤ.
 • 83. اَتِمَيْسيَیَبْ بُكُنْدِتُمْيَمْ بُوۤلْوَارْ كُرْرَمْ
  آیِرَمُمْ بُورُتْتَرُضُمْ اَرَسيَۤ نایيَۤنْ
  كُوتُمَيْسيَیُ مَنَتْتاليَۤ وَرُنْدِ اَنْدُوۤ
  كُرَنغْكِنْكَيْ مالَيْیيَنَكْ كُلَيْیا نِنْريَۤنْ
  كَتُمَيْسيَیَبْ بِرَرْتُنِنْدالْ اَتِمَيْ تَنْنَيْكْ
  كَنْتِرُتْتَلْ اَظَكَنْريَۤ كَرُنَيْكْ كيَنْدایْ
  سيَتِمَيْیُضَبْ باتَكَنيَۤنْ يَنْسيَیْ وٕۤنْنِنْ
  تِرُوُضَتْتَيْ اَرِنْدِليَۤنْ تِكَيْكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 84. كُومْباتَ ميَیْنْنيَرِیُوۤرْ اُضَتْتيَۤ يَنْرُمْ
  كُرَيْیاتَ اِنْبَضِكْكُمْ كُرُوٕۤ آسَيْتْ
  تامْباليَۤ یابْبُنْتُ وَرُنْدِ نایيَۤنْ
  تَيْیَلارْ مَيْیَليَنُمْ سَلَتِ آظْنْدُ
  اُوۤمْبامَلْ اُوَرْنِيرُنْ تُیَنغْكُ كِنْريَۤنْ
  اُنْنَتِیَرْ اَكْكَرَيْميَۤلْ اُوَنْدُ نِنْريَۤ
  تِيمْبالُنعْ سَرُكْكَرَيْیُنْ تيَۤنُمْ نيَیْیُمْ
  تيَۤكْكُكِنْرارْ اِتُتَكُمُوۤ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ.
 • 85. وٕضْضَمَنِ سَتَيْكْكَنِیيَۤ مُووَ راكِ
  وِرِنْدَرُضُمْ اُورُتَنِیيَۤ وِظَلَ نيَۤنَيْكْ
  كَضْضَمَنَكْ كُرَنغْكاتْتُمْ آتْتَ ميَلْلامْ
  كَنْتِرُنْدُمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤلْ كَوَلَيْ یاليَۤ
  اُضْضَميَلِنْ تُظَلْكِنْرَ سِرِیيَۤنْ بِنْنَرْ
  اُیْیُمْوَكَيْ يَوْوَكَيْیِي تُنْنُنْ تُوۤرُمْ
  بُوضْضيَنَميَیْ وِیَرْكْكَاُضَمْ بَتَيْكْكَسْ سُوۤبَمْ
  بُونغْكِوَظِ كِنْرَتُنانْ بُورُكْكِ ليَۤنيَۤ.
 • 86. يَنَيْیَرِیابْ بَرُوَتْتيَۤ آنْتُ كُونْتَ
  يَنْنَرَسيَۤ يَنْكُرُوٕۤ اِرَيْیيَۤ اِنْرُ
  مَنَيْیَرِیابْ بِظَيْكَرُتُ مَكِظْنَنْ بُوۤلَ
  مَتِیَرِیيَۤنْ سيَیْبِظَيْیَيْ مَنَتْتُتْ كُونْتيَۤ
  تَنَيْیَرِیا مُكَتْتَوَرْبُوۤلْ اِرُنْدایْ يَنْدایْ
  تَتَنغْكَرُنَيْبْ بيَرُنغْكَتَرْكُتْ تَكُمُوۤ كَنْتایْ
  اَنَيْیَرِیاسْ سِرُكُظَوِ یاكِ اِنغْكيَۤ
  اَتِنایيَۤنْ اَرَرْرُكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ.
 • 87. تِيوِنَيْنَلْ وِنَيْیيَنُمْوَنْ كَیِرْرالْ اِنْدَسْ
  سِيوَرْكَضَيْ آتْتُكِنْرَ تيَۤوٕۤ نایيَۤنْ
  يَۤوِنَيْنيَۤرْ كَنْمَتَوَارْ مَيْیَرْ بيَۤیالْ
  اِتَرُظَنْدُمْ سَلِبْبِنْرِ يَنْنيَۤ اِنْنُمْ
  ناوِنَيْيَنْ بالْوَرُنْدِكْ كَرَنْتُ كِنْرَ
  نایْكْكُمْنَكَيْ تُوۤنْرَنِنْرُ نَیَكْكِنْ ريَۤنانْ
  آوِنَيْوِتْ تيَرُتُكَرَنْ تِتُوَانْ سيَلْلُمْ
  اَرِوِلِكْكُمْ اَرِوِلِیيَۤنْ آنَ وَاريَۤ.
 • 88. يَمْبيَرُمانْ نِنْوِضَيْیاتْ تيَنْسُولْ كيَۤنْنانْ
  يَۤتُمَرِ یاسْسِرِیيَۤنْ يَنَيْتْتانْ اِنغْكيَۤ
  سيَمْبُنَلالْ كُظَيْتْتَبُلالْ سُوَرْسُوظْ بُوتْتَيْسْ
  سِرُوِيتْتِلْ اِرُتْتَرَيْیِلْ سِرَيْسيَیْ تَنْدُوۤ
  كَمْبَمُرَبْ بَسِتْتَظَلُنغْ كُوضُنْدَ اَنْدَكْ
  كَرَنَمُتَلْ بُورِبُلَبْبيَۤیْ كَوَرْنْدُ سُوظْنْدُ
  وَمْبِیَرْرَكْ كاماتِ اَرَتْتَرْ يَلْلامْ
  مَتِبِتِتْتُ وَرُتْتَوٕنْرُوۤ وَضَرْتْتایْ يَنْدایْ.
 • 89. اَمْبَرَتْتيَۤ آنَنْدَ وَتِوَالْ يَنْرُمْ
  آتُكِنْرَ مامَنِیيَۤ اَرَسيَۤ نایيَۤنْ
  اِمْبَرَتْتَمْ يَنُمْاُلَكَ نَتَيْیِلْ اَنْدُوۤ
  اِتَرُظَنْديَۤنْ بَنْنيَرِیِلْ يَنَيْاِ ظُتْتيَۤ
  بَمْبَرَتْتِنْ آتِیَلَيْبْ بَتُتْتُمْ اِنْدَبْ
  باوِمَنَمْ يَنَكْكُوَیَبْ بَتُوَ تِلْلَيْ
  كُومْبَرَرْرَ اِضَنغْكُوتِبُوۤلْ تَضَرْنْديَۤنْ يَنْنَيْكْ
  كُرِكْكُوضْضَكْ كَرُتُتِیُوۤ كُرِتْتِ تایُوۤ.
 • 90. كَنْنُتَيْیَ نُتَرْكَرُمْبيَۤ مَنْرِلْ آتُمْ
  كارَنَكا رِیَنغْكَتَنْدَ كَتَوُ ضيَۤنِنْ
  تَنْنُتَيْیَ مَلَرَتِكْكُوۤرْ سِرِتُمْ اَنْبُ
  سارْنْديَۤنُوۤ سيَمْمَرَمْبُوۤلْ تَنِنْدَ نيَنعْسيَۤنْ
  بيَنْنُتَيْیَ مَیَلاليَۤ سُظَلْكِنْ ريَۤنْيَنْ
  بيَۤتَيْمَيْیَيْ يَنْبُكَلْوٕۤنْ بيَۤیَ نيَۤنَيْبْ
  بُنْنُتَيْیَ بُظُوِرُمْبُمْ بُضْضيَنْ كيَۤنُوۤ
  بُلَيْوِظَيْنْدُ نِلَيْوٕرُتْتيَۤنْ بُلَيْیَ نيَۤنيَۤ.
 • 91. بُونْنُتَيْیارْ اِتَمْبُكَوُوۤ اَوَرْكَتْ كيَۤرْكَبْ
  بُویْمْمُوظِكَضْ بُكَنْرِتَوُوۤ بُوتِبُوۤلْ اِنْدَكْ
  كُونْنُتَيْیا اُتَلْبَرُكْكَبْ بَسِكْكُسْ سُوۤرُ
  كُوتُكْكَوُوۤ كُضِرْكْكاتَيْ كُوضَوُوۤ وَنعْسَ
  مِنْنِتَيْیارْ مُتَيْسْسِرُنِيرْكْ كُظِكْكَنْ اَنْدُوۤ
  وِيظْنْدِتَوُوۤ تاظْنْدِضَيْتْتُ وِظِكْكَ وُوۤتانْ
  يَنْنُتَيْیایْ يَنْنُتَيْیایْ يَنْنَيْ اِنغْكيَۤ
  يَتُتْتُوَضَرْتْ تَنَيْاَرِیيَۤنْ يَنْسُولْ وٕۤنيَۤ.
 • 92. وَرُكَنَتْتُ وَاظْنْدِتُمُوۤ وِظُمُوۤ اِنْدَ
  مَلَكْكُوتيَنْ رَرِنعَريَلامْ وَرُنْدَكْ كيَۤتْتُمْ
  اَرُكَنَيْتْتُكْ كُوضَبْبيَنْبيَۤیْ يَنغْكيَۤ ميَۤتْتُكْ
  كَتَيْتْتِتَوٕنْ سُوۤريَنغْكيَۤ آتَيْ یيَنغْكيَۤ
  اِرُكَنُكْكُ وِیَبْبيَنغْكيَۤ وَسَتِ یانَ
  اِتَميَنغْكيَۤ يَنْرُتِرِنْ تِضَيْتْتيَۤنْ اَلْلالْ
  اُورُكَنَتْتُمْ اُنَيْنِنَيْنْدَ تُنْتُوۤ يَنْنَيْ
  اُتَيْیانيَۤ يَوْوَكَيْنانْ اُیْیُمْ ماريَۤ
 • 93. بُونْمَلَيْیُوۤ سِرِتيَنَبْبيَۤ راسَيْ بُونغْكِبْ
  بُوِنَتَيْیِلْ بَرْبَلَكالْ بُوۤنْدُ بُوۤنْدُ
  نيَنْمَلَيْیُوۤ نِتِمَلَيْیُوۤ يَنْرُ تيَۤتِ
  نِلَيْكُلَيْنْدَ تَنْرِاُنَيْ نِنَيْنْدُ نيَۤتِ
  مَنْمَلَيْیُوۤ مامَنِیُوۤ مَرُنْدُوۤ يَنْرُ
  وَظُتْتِیَتيَۤ اِلْلَيْاِنْدَ وَنعْسَ نيَنعْسَمْ
  كَنْمَلَيْیُوۤ اِرُمْبُوۤسيَمْ مَرَمُوۤ بارَيْكْ
  كَرُنغْكَلْلُوۤ بَرایْمُرُتْتُكْ كَتْتَيْ یيَۤیُوۤ.
 • 94. تَمْمَيْمَرَنْ تَرُضَمُتَمْ اُنْتُ تيَۤكْكُمْ
  تَكَيْیُتَيْیارْ تِرُكْكُوتْتَمْ سارْنْدُ نایيَۤنْ
  وٕمْمَيْیيَلامْ تَوِرْنْدُمَنَنغْ كُضِرَكْ كيَۤضْوِ
  وِرُنْدَرُنْدِ ميَیْیَرِوَامْ وِيتْتِلْ يَنْرُمْ
  سيَمْمَيْیيَلامْ تَرُمْمَوْنَ اَنَيْميَۤرْ كُونْتُ
  سيَرِاِرَوُ بَكَلُونْرُمْ تيَرِیا وَنْنَمْ
  اِمْمَيْیِليَۤ يَمْمَيْیِنُمْ كاناسْ سُتْتَ
  اِنْبَنِلَيْ اَتَيْوٕۤنُوۤ يَۤظَيْ یيَۤنيَۤ.
 • 95. اَتِیَنيَۤنْ بِظَيْیَنَيْتْتُمْ بُورُتْتاتْ كُونْتَ
  اَرُتْكَتَليَۤ مَنْرُوۤنغْكُمْ اَرَسيَۤ اِنْناضْ
  كُوتِیَنيَۤنْ سيَیْبِظَيْیَيْتْ تِرُوُضْ ضَتْتيَۤ
  كُوضْضُتِیُوۤ كُونْتُكُلَنغْ كُرِبْبَ تُنْتُوۤ
  نيَتِیَنيَۤ مُتَرْكَتَوُتْ سَمُكَتْ تُوۤرْتَمْ
  نيَتُمْبِظَيْكَضْ آیِرَمُمْ بُورُتْتُ مایَيْ
  اُوتِیَنيَۤرْ نِنْرَبيَرُنغْ كَرُنَيْ وَضْضَلْ
  يَنَمَرَيْكَضْ اُوۤتُوَتِنغْ كُنَيْتْتا نَنْريَۤ.
 • 96. كَنْمَیَكْكُمْ بيَۤرِرُتْتُكْ كَنغْكُرْ بُوۤتِلْ
  كَرُتْتَرِیاسْ سِرُوَنَيْاُوۤرْ كَتُنغْكا نَتْتيَۤ
  اُنْمَیَكْكَمْ كُوضَوِتُتْتيَۤ اُورُوَنْ بِنْبُوۤمْ
  اُورُتایْبُوۤلْ مایَيْاِرُضْ اُوۤنغْكُمْ بُوۤتِنْ
  مَنْمَیَكْكَمْ بيَرُمْوِتَیَكْ كاتْتِلْ اَنْدُوۤ
  مَتِیِليَۤنْ ماظانْدُ مَیَنغْكَ نِيتانْ
  وَنْمَيْیُرْرَ نِیَتِیِنْبِنْ يَنْنَيْ وِتْتيَۤ
  مَرَيْنْدَنَيْیيَۤ بَرَميَۤنِنْ وَنْمَيْ يَنْنيَۤ.
 • 97. نَرْرایُمْ بِظَيْكُرِكْكَكْ كَنْتُوۤمْ اِنْدَ
  نانِلَتْتيَۤ مَرْرَوَرْیارْ ناتارْ وِينيَۤ
  بَرْرایُمْ اَوَرْتَمَيْنامْ بَرْرُوۤمْ بَرْرِلْ
  بَرْراتَ بَرْرُتَيْیارْ بَرْرِ اُضْضيَۤ
  اُرْرایُنعْ سِوَبيَرُمانْ كَرُنَيْ اُونْريَۤ
  اُرُبِظَيْكَضْ يَتْتُنَيْیُمْ بُورُبْبَ تيَنْرُنْ
  بُورْراضَيْ وِرُمْبِیَتُ مَنْرُ ضاتُمْ
  بُورُضيَۤيَنْ بِظَيْیَنَيْتْتُمْ بُورُكْكَ وَنْريَۤ.
 • 98. يَنْنِیَنَمْ يَنْنَميَلامْ مُتِبْبانْ مَنْرُضْ
  يَمْبيَرُمانْ يَنْرُمَكِظْنْ تِرُمانْ تِنغْكيَۤ
  نَنْنِیَمَرْ رَيْیَرْتَمْمَيْ اُرامَيْ بيَۤسِ
  نَنْكُمَتِ یاتِرُنْدَ نایِ نيَۤنَيْتْ
  تَنْنِیَنَلْ اَرُتْكَتَليَۤ مَنْرِلْ اِنْبَتْ
  تانْتَوَنعْسيَیْ كِنْرَبيَرُنْ تَكَيْیيَۤ يَنغْكَضْ
  بُنْنِیَنيَۤ بِظَيْكُرِتْتُ وِتُتْتِ یایِلْ
  بُویْیَنيَۤنْ يَنغْكُرْريَنْ بُرِوٕۤنْ اَنْدُوۤ.
 • 99. اَنْبَرْتِرُ وُضَنغْكُوۤیِ لاكَكْكُونْتيَۤ
  اَرْبُتَسْسِرْ سَبَيْیُوۤنغْكُمْ اَرَسيَۤ اِنغْكُ
  وَنْبَرِتَيْسْ سِرِیيَۤنَيْ مَیَنغْكَ وَيْتْتُ
  مَرَيْنْدَنَيْیيَۤ آنَنْدَ وَتِوُوۤیْ نِنْنَيْتْ
  تُنْبَوَتِ وُتَيْبْبِرَرِلْ بِرِتْتُ ميَۤلُوۤرْ
  تُرِیَوَتِ وِنَنيَنْرُ سُونْنَ وٕلْلامْ
  اِنْبَوَتِ وَتَيْنْدَنْريَۤ يَنْدایْ اَنْدُوۤ
  يَنْنَضَوٕنْ سُولْكيَۤنِوْ وٕۤظَيْ یيَۤنيَۤ.
 • 100. بُرْرُوۤنغْكُمْ اَرَوَميَلْلامْ بَنِیاكْ كُونْتُ
  بُونْميَۤنِ تَنِلْاَنِنْدَ بُورُضيَۤ مایَيْ
  اُرْرُوۤنغْكُ وَنعْسَمَنَكْ كَضْوَ نيَۤنَيْ
  اُضَنغْكُونْتُ بَنِكُوضْوَ تُنَكْكيَۤ اُوكْكُمْ
  مَرْرُوۤنغْكُمْ اَوَريَلْلامْ بيَرُمَيْ وٕۤنْتُمْ
  وَنْمَنَتْتَرْ يَنَيْوٕۤنْتارْ وَضْضَ ليَۤنانْ
  كَرْرُوۤنغْكُمْ اَرِوَرِیيَۤنْ بَلَوَاسْ سُولْلُمْ
  كَرُتْتَرِیيَۤنْ يَنَكْكَرُضَكْ كَرُتُ وَایيَۤ.
 • 101. اَرُضُتَيْیَ بَرَمْبُورُضيَۤ مَنْرِ لاتُمْ
  آنَنْدَبْ بيَرُوَاظْوٕۤ اَنْبُ ضُوۤرْتَمْ
  تيَرُضُتَيْیَ اُضَمُظُتُمْ كُوۤیِلْ كُونْتَ
  سِوَميَۤميَیْ اَرِوُرُوَامْ تيَیْوَ ميَۤاِمْ
  مَرُضُتَيْیَ مَنَبْبيَۤتَيْ نایِ نيَۤنْسيَیْ
  وَنْبِظَيْیَيْسْ سِرِتيَۤنُمْ مَتِتْتِ یایِلْ
  اِرُضُتَيْیَ بَوَكْكَتَلْوِتْ تيَۤريَۤنْ يَنْنَيْ
  يَۤرْرُوَتَرْ كيَنْنُكَيَنْ اِنْبَتْ تيَۤوٕۤ.

  • 140. يَتُكَيْ نَیَمْبَرْرِ نِنْرَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 141. وِتُ - سَنْدِرَنْ. اِينْتُ اِرَنْتَنْ اُرُبُوِرِكْكَ. تُو.وٕۤ.
  • 142. اِظُكْكُتُ يَنْبَتُ مَرُواُ وَظَكْكُ. اَلْلَتُواُمْ, آسِرِیَرْ تُولْكابْبِیَنارْكُورِیَ 'كَتِسُولْلِلْلَيْ' يَنْبَتَنالْ كُوۤتَلُمامْ. اِنغْنغَنَماتَلْ, ''اِنِیيَۤتيَمَكْكُنَرُضْ وَرُمُوۤ يَنَكْكَرُتِ يَۤنغْكُتيَۤ نيَنعْسَمْ'' يَنَتْ تایُمانارْ مُتَلِیَبِرَ سانْرُوۤرْ سيَیْیُتْكَضالُمْ اُنَرْكَ يَنْكَ. تُو. وٕۤ.
  • 143. اُیْكُوِتْتُيَنْبَتَنُضْ '' كُ '' سارِیَيْ. تُو. وٕۤ
  • 144. اِرْرَوَضْ - مَنَيْیَرَنغْ كابْبُوۤضْ. تُو. وٕۤ.

மகாதேவ மாலை // மகாதேவ மாலை