திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
مَكاتيَۤوَ مالَيْ
makātēva mālai
وَتِوُتَيْ مانِكْكَ مالَيْ
vaṭivuṭai māṇikka mālai
First Thirumurai

006. تِرُوَرُنْ مُرَيْیِيتُ
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تُنِیالْ اُضَنْدَضَرْنْ تَنْدُوۤ تُرُمْبِلْ سُظَلُكِنْريَۤنْ
  اِنِیا یِنُمْاِرَنغْ كاتُوۤنِنْ سِتْتَمْيَنْ تایْاِتيَنْنَ
  اَنِیایَ مُوۤيَنْ نَضَوِنْنِنْ بالْتَنْ نَرُضِلَيْیُوۤ
  سَنِیامْيَنْ وَلْوِنَيْبْ بُوۤتَنَيْ یُوۤيَنْكُولْ سارْرُوَتيَۤ.
 • 2. يَنْنيَۤ مُرَيْیُنْ تيَنِلْكيَۤضْوِ اُنْتيَنْبَرْ يَنْنَضَوِلْ
  اِنْنيَۤ سِرِتُمْ اِلَيْیيَۤنِنْ بالْاِتَرْ كيَنْسيَیْكُوٕۤنْ
  مَنْنيَۤمُكْ كَنْنُتَيْ مامَنِ یيَۤاِتَيْ وَيْبْبَرِتامْ
  بُونْنيَۤمِنْ نيَۤرْسَتَيْتْ تَنْنيَۤ رِلابْبَرِ بُورَنَنيَۤ.
 • 3. تَنْتاتَ سَنعْسَلَنغْ كُونْتيَۤنْ نِلَيْیَيْاِتْ تارَنِیِلْ
  كَنْتارْ اِرَنغْكُوَرْ كيَۤتْتارْ اُرُكُوَرْ كَنغْكَيْتِنغْكَضْ
  تُنْتارْ مَلَرْسْسَتَيْ يَنْدایْ اِرَنغْكِلَيْ تُویْمَيْیِلا
  اَنْتارْ بِظَيْیُمْ بُورُبْبُوۤیْ اِتُنِنْ اَرُتْكَظَكيَۤ.
 • 4. بُویْیامْ اُلَكَ نَتَيْنِنْرُ سَنعْسَلَمْ بُونغْكَمُكْكَنْ
  اَيْیايَنْ اُضْضَمْ اَظَلارْ ميَظُكُوتْ تَظِكِنْرَتالْ
  بَيْیارْ اَرَوَ مَتِسْسَتَيْ یایْسيَمْ بَوَضَنِرَسْ
  سيَیْیایْ يَنَكْكَرُضْ سيَیْیایْ يَنِلْيَنْنَ سيَیْكُوَنيَۤ.
 • 5. وِتَمِلَيْ یيَۤرْمَنِ كَنْتانِنْ سَيْوَ وِرَتَنعْسيَیْیَتْ
  تِتَمِلَيْ یيَۤاُتْ سيَرِوِلَيْ یيَۤيَنْرَنْ سِتْتَتْتُنِنْ
  نَتَمِلَيْ یيَۤاُنْرَنْ نَنْبِلَيْ یيَۤاُنَيْ ناتُتَرْكُوۤرْ
  اِتَمِلَيْ یيَۤاِتَيْ يَنْنِلَيْ یيَۤسَرْ رِرَنغْكِلَيْیيَۤ.
 • 6. وِنْنُتَيْ یایْوٕضْضِ وٕرْبُتَيْ یایْمَتِ ميَۤوُسَتَيْكْ
  كَنْنُتَيْ یایْنيَرْرِكْ كَنْنُتَيْ یایْاَرُتْ كَنْنُتَيْیایْ
  بَنْنُتَيْ یایْتِسَيْبْ بَتْتُتَيْ یایْاِتَبْ بالِلْاَرُتْ
  بيَنْنُتَيْ یایْوَنْدِبْ بِتْتُتَيْ یایْيَنْ بيَرُنعْسيَلْوَميَۤ.
 • 7. وِتَيْیُتَيْ یایْمَرَيْ ميَۤلُتَيْ یایْنَتِ ميَۤوِیَسيَنعْ
  سَتَيْیُتَيْ یایْكُونْرَيْتْ تارُتَيْ یایْكَرَمْ تانغْكُمَظُبْ
  بَتَيْیُتَيْ یایْاَرُتْ بَنْبُتَيْ یایْبيَنْ بَرَوَيْیِنْبالْ
  نَتَيْیُتَيْ یایْاَرُضْ ناتُتَيْ یایْبَتَمْ نَلْكُكَوٕۤ.
 • 8. كِيضُتَيْ یایْبِرَيْكْ كِيرْرُتَيْ یایْيَنغْ كِضَيْتْتَلَيْميَۤلْ
  تاضُتَيْ یایْسيَنعْ سَتَيْیُتَيْ یایْيَنْ تَنَيْیُتَيْیایْ
  وَاضُتَيْ یایْمَلَيْ مانُتَيْ یایْكَلَيْ مانُتَيْیایْ
  آضُتَيْ یایْمَنْرُضْ آتْتُتَيْ یایْيَنْنَيْ آنْتَرُضيَۤ.
 • 9. نانْبَتُمْ باتُ سِوَنيَۤ اُلَكَرْ نَوِلُمْبَنعْسُ
  تانْبَتُ مُوۤسُولْلَتْ تانْبَتُ مُوۤيَنْنَتْ تانْبَتُمُوۤ
  كانْبَتُ كَنْنِیِنْ مانْبَتُ مارُ كَلَنغْكِنِنْريَۤنْ
  يَۤنْبَتُ كِنْرَنَيْ يَنْرِرَنغْ كایْيَنْنِلْ يَنْسيَیْوَنيَۤ.
 • 10. بُویْیُوۤ اَتِمَيْ اُرَيْتْتَلْيَنْ تایْيَنْنُتْ بُوۤنْدِرُنْدایْ
  اَيْیُوۤنِنْ اُضْضَتْ تَرِنْدَتَنْ رُوۤيَنْ اَوَلَميَلْلامْ
  كَيْیُوۤتَ وَلْلَوَرْ اُوۤرْبَتِ نایِرَنغْ كَرْبَنِنْرُ
  ميَیْیُوۤ تيَظُتِنُنْ تانْاَتَنغْ كاتَ وِیَبْبُتَيْتْتيَۤ.
 • 11. تيَۤنْسُولْلُمْ وَایُمَيْ باكانِنْ تَنْنَيْتْ تيَرِنْدَتُتْتُوۤرْ
  تانْسُولْلُنغْ كُرْرَنغْ كُنَماكَكْ كُوضْضُنْ تَیاضُوٕنْريَۤ
  نانْسُولْوَ تيَنْنَيْبُونْ نانْسُولْلُمْ وَانِتَنْ نانْسُولْلُمْاَوْ
  وَانْسُولْلُمْ يَمْمَلَيْ مانْسُولْلُمْ كَيْمْمَلَيْ مانْسُولْلُميَۤ.
 • 12. وٕنْريَۤ مُتَلَيْیُمْ مُورْكْكَرُمْ كُونْتَتُ مِيضَوِتارْ
  يَنْريَۤ اُرَيْبْبَرِنغْ كيَنْبُوۤنْرَ مُوتَرْمَرْ رِلْلَيْنِنْبيَۤرْ
  نَنْريَۤ اُرَيْتْتُنِنْ رَنْريَۤ وِتُتْتَنَنْ نانِلْيَنْمَتْ
  تِنْريَۤیَكْ كَتْتُرَيْ اِنْريَۤيَنْ سُولْوَ تِرَيْیَوَنيَۤ.
 • 13. كَيْكْكِنْرَ كایُمْ اِنِبْبامْ وِتَمُمْ كَنَاَمُتامْ
  بُویْكْكِنْرَ كانَلُمْ نِيرامْوَنْ باوَمُمْ بُنْنِیَمامْ
  وَيْكْكِنْرَ اُوۤتُنعْسيَمْ بُونْنامْيَنْ كيَتْتَ مَنَتُنِنْسِيرْ
  تُیْكْكِنْرَ نَلْلَ مَنَتاوَ تِلْلَيْيَنْ سُولْلُوَنيَۤ.
 • 14. وِينيَۤ بُوظُتُ كَظِكْكِنْرَ نانْاُنْ وِرَيْمَلَرْتْتاضْ
  كانيَۤنْكَنْ تارَيْیُنغْ كانْكِنْرِ ليَۤنْسَرْرُمْ كانَرْكَنْبُمْ
  بُونيَۤنْ تَوَمُمْ بُرِیيَۤنْ اَرَمُمْ بُكَلْكِنْرِليَۤنْ
  نانيَۤنْ وِلَنغْكِظِ یانيَۤ یيَنُنغْكَتَيْ نایِنَنيَۤ.
 • 15. نانُوۤرْ يَضِمَيْ اَتِمَيْیيَنْ رُوۤنَلْلَنْ اَلْلَنيَنْرُ
  تانُوۤنِنْ اَنْبَرْ تَكاتيَنْبَرْ اِيتيَنْرُ تانِنَيْتْتُوۤ
  يَۤنُوۤنِنْ اُضْضَمْ اِرَنغْكِلَيْ اِنْنُ مِرَنغْكِلَيْیيَۤلْ
  كانُوۤتُ وٕۤنْكُولْ كَتَلْوِظُ وٕۤنْكُولْمُكْ كَنْنَوَنيَۤ.
 • 16. مِنْبُوۤلُنعْ سيَنعْسَتَيْ وِتْتَكَ نيَۤاُوضِ ميَۤوِیَسيَمْ
  بُونْبُوۤلُ ميَۤنِيَمْ بُنْنِیَ نيَۤيَنَيْبْ بُوۤرْرِبْبيَرْرَ
  تَنْبُوۤلُنْ تایْتَنْدَيْ آیِرَمْ بيَۤرِرُنْ تالُمْاَنْدُوۤ
  نِنْبُوۤلُمْ اَنْبُتَيْ یارْيَنَكْ كارْاِنْدَ نِينِلَتْتيَۤ.
 • 17. اَنْباليَنْ تَنْنَيْاِنغْ كاضُتَيْ یایْاِوْ وَتِیَوَنيَۤنْ
  نِنْباليَنْ تُنْبَ نيَرِبْبالْ اَكَرْريَنْرُ نِنْرَتَلْلالْ
  تُنْبالْ اِتَرَيْبْ بِرَرْبالْ اَتُتْتُونْرُ سُونْنَتُنْتُوۤ
  يَنْبالْ اِرَنغْكِلَيْ يَنْبارْ كَتَلْبِضْضَيْكْ كِينْدَوَنيَۤ.
 • 18. يَنْبُوۤنْ مَنِتَرَيْ يَۤنْاَتُبْ بيَۤنْيَنَكْ كيَیْبْبِلْوَيْبْبامْ
  بُونْبُوۤلْ وِضَنغْكُمْ بُرِسَتَيْ یانْرَنَيْبْ بُوۤیَتُتْتيَۤنْ
  تُنْبُوۤرْ اَنُوُمْ بيَريَۤنْاِنِ یانْيَنْرُ سُولْلِوَنْديَۤنْ
  مُنْبُوۤلْ بَرامُكَنعْ سيَیْیيَۤلْ اَرُضُكَ مُكْكَنَنيَۤ.
 • 19. بُونْنُتَيْ یارْتَمَيْبْ بُوۤیْاَتُبْ بایْيَنْرَ بُنْمَيْیِنُوۤرْكْ
  كيَنْنُتَيْ یانْرَنَيْ یيَۤاَتُبْ بيَۤنْاِتَرْ كيَضْضَضَوُمْ
  بِنْنِتَيْ یيَۤنْاَوَرْ مُنْنَتَيْ یيَۤنْيَنَبْ بيَۤسِوَنْديَۤنْ
  مِنْنِتَيْ ماتُمَيْ باكايَنْ سُوۤكَمْ وِلَكْكُكَوٕۤ.
 • 20. ساتَكَتْ تُوۤرْكَتْكُتْ تانَرُضْ وٕۤنيَنِلْ تاظْنْدِتُما
  باتَكَتْ تُوۤنُكْكُ مُنْنَرُضْ اِينْدَتيَبْ بانْمَيْكُونْتُوۤ
  تِيتَكَتْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنْآ یِنُمْاُنْ تِرُوَتِیامْ
  بُوۤتَكَتْ تيَۤنِنَيْكْ كِنْريَۤنْ كَرُنَيْ بُرِنْدَرُضيَۤ.
 • 21. اَرُضَرِ یاسْسِرُ تيَۤوَرُنْ تَمْمَيْ اَتُتْتَوَرْكَتْ
  كِرُضَرِ یاوِضَكْ كيَنْرالُمْ نيَنعْسَمْ اِرَنغْكُكِنْرارْ
  مَرُضَرِ یابْبيَرُنْ تيَۤوٕۤنِنْ تَنْنَتِ وَنْدَتُتْتيَۤنْ
  تيَرُضَرِ یاسْسِرِ یيَۤنْآیِ نُنعْسيَیْكَ سِيرَرُضيَۤ.
 • 22. اَرُمْبُورُ ضيَۤيَنْ اَرَسيَۤيَنْ آرُیِرْكْ كاكَوَنْدَ
  بيَرُمْبُورُ ضيَۤاَرُتْ بيَۤريَۤ سِوَانَنْدَمْ بيَرْرَوَرْبالْ
  وَرُمْبُورُ ضيَۤمُكْكَنْ مامَنِ یيَۤنِنْ وَظِیَرُضالْ
  تَرُمْبُورُ ضيَۤبُورُضْ يَنْرُوَنْ تيَۤنْيَنَيْتْ تانغْكِكْكُوضْضيَۤ.
 • 23. سَرَنغْكارْ مُكَنْدُوتُتْ تيَیْوَتُ بُوۤليَنْ رَنَيْیُلَكَتْ
  تُرَنغْكا رِرُتْبيَرُ وَاتَنَيْ یالْاِتَرْ اُوتْتُنيَنعْسَكْ
  كُرَنغْكالْ ميَلِنْدُنِنْ نامَنْ تُنَيْیيَنَكْ كُورُكِنْريَۤنْ
  اِرَنغْكارْ تَمَكْكُمْ اِرَنغْكُكِنْ رُوۤیْيَرْ كِرَنغْكُكَوٕۤ.
 • 24. كُورُرْرَ كُرْرَمُنْ تانيَۤ مَكِظْوِلْ كُنَميَنَوٕۤ
  آرُرْرَ سيَنعْسَتَيْ اَنْنَلْكُوضْ وَانْيَنْبَرْ آنغْكَتَرْكُ
  وٕۤرُرْرَ تُوۤرْكَرِ وٕۤنْتُنغْكُو لُوۤيَنْنُضْ ميَۤوِيَنْرُمْ
  وِيرُرْرَ باتَتْ تَوَنْمِتَرْ ريَۤكَرِ ميَۤوِیُميَۤ.
 • 25. سُورْبَتُ ميَۤكَ نِرَتْتُوۤنُمْ نانْمُكَتْ تُوۤنُمْيَنْنَيْبْ
  بُوۤرْبَتُمْ باتُنَلْ لُوۤرْسُولَكْ كيَۤتْكُمْ بُوظُتُمَنَمْ
  وٕۤرْبَتُمْ بُنْنِلْ كَلَنغْكِاَنْ تُوۤنَمْ وِتَيْیَوَنْبُونغْ
  كارْبَتُنْ تُوضِنَمْ ميَۤرْبَتُ مُوۤاُورُ كالْيَنْنُميَۤ.
 • 26. وَاضيَۤیْ نيَتُنغْكَنْنِ يَمْبيَرُ ماتْتِ وَرُتُمَلَرْتْ
  تاضيَۤ وَرُنْدَ مَنِكْكُوتَرْ بانَنْ تَنَكْكَتِمَيْ
  آضيَۤ يَنَوِرَ كيَۤرْرُوِرْ رُوۤیْنِنْ نَرُضْكِتَيْكْكُمْ
  ناضيَۤنَنْ ناضْاَنْدَ ناتْكا یِرَنْديَنْتَنْ نانْسيَیْوَنيَۤ.
 • 27. اَتُتْتارْ تَمَيْيَنْرُمْ ميَۤلُوۤرْ وِتارْكَضْ اَوَرْكْكُبْبِسْسَيْ
  يَتُتْتا یِنُمْاِتُ وَارْكَضْيَنْ بارْاَتَرْ كيَۤرْكَسْسُورْبُوتْ
  تُوتُتْتارْ اُورُوَرْكْكُكْ كَسْسُورِ ليَۤبِسْسَيْسْ سُوۤريَتُتْتُكْ
  كُوتُتْتایْنِنْ بيَۤرَرُضْ يَنْسُولْلُ كيَۤنْيَنْ كُنَكْكُنْرَميَۤ.
 • 28. ناتِنِنْ ريَۤنِنَيْ نانْكيَۤتْتُكْ كُوضْوَتُ نَنْنُمْبَتْتُكْ
  كُوۤتِیَنْ ريَۤاُورُ كُوۤتِیِنْ نُورْرُورُ كُورُمَنْريَۤ
  تيَۤتِنِنْ ريَۤبُتَيْبْ بُوۤرُنْ تَرُوَرْنِنْ سِيرْنِنَيْنْدُتْ
  باتِیَنْ تُوۤمَنَمْ وَاتِنِنْ ريَۤنْمُكَمْ بارْتْتَرُضيَۤ.
 • 29. تایاكِ نُنعْسَرْرُ نيَۤرَنْ تَرِبْبَضْنَنْ تَنْدَيْیَيْنامْ
  وَایارَ وَاظْتْتِنُمْ وَيْیِنُمْ تَنْنِتَيْ وَنْدِتُنِي
  اِيیایْ يَنِلْاَرُضْ وَانْيَنْ رُنَيْیَتُتْ تيَۤنْاُمَيْیاضْ
  نيَۤیا مَنَمِرَنغْ كایايَنْ يَنْنَمْ نيَرِبْبَتَوٕۤ.
 • 30. نَتُمْباتْتَيْ ناوَلَنْ وَایْتْتِرُبْ باتْتَيْ نَیَنْدِتْتَنِي
  كُتُمْباتْتَيْ ميَۤرْكُونْتَ يَنْتَمِظْبْ باتْتَيْیُمْ كُونْتيَنُضْضَتْ
  تِتُمْباتْتَيْ نِيكْكِلَيْ يَنْنِنُنْ تُنْبَتْ تِظُكْكُرْرُنانْ
  بَتُمْباتْتَيْ یایِنُمْ بارْتْتِرَنغْ كایْيَمْ بَرَنعْسُتَريَۤ.
 • 31. يَۤتْتالُنغْ كيَۤضَیَلْ يَنْبارَيْ نانْسِرِتْ تيَنْنَيْوٕتْتِبْ
  بُوۤتْتالُمْ وٕۤرِتَمْ كيَۤضيَۤنْيَنْ نانَيْبْ بُرَمْوِتُتْتُكْ
  كيَۤتْتالُمْ يَنْنَيْ اُتَيْیا نِتَنعْسيَنْرُ كيَۤتْبَنيَنْريَۤ
  نِيتْتالُمْ وَایُرَيْبْ باتْتالُنعْ سُولْلِ نِرُتْتُوَنيَۤ.
 • 32. سِيرْكْكِنْرَ كُوتَلِلْ بانَنُكْ كاتْبَتَسْ سيَنْرَاَنْناضْ
  وٕۤرْكْكِنْرَ وٕمْمَنَلْ يَنْتَلَيْ ميَۤلْوَيْكْكُ ميَلْلَتِكْكُبْ
  بيَۤرْكْكِنْرَ تُوۤرُمْ اُرُتْتِیَ تُوۤيَنَبْ بيَۤسِيَنْنِبْ
  بارْكْكِنْرَ تُوۤرُمْيَنْ كَنْنيَۤيَنْ اُضْضَمْ بَتَيْكْكِنْرَتيَۤ.
 • 33. نِيیيَۤيَنْ تَنْدَيْ اَرُضُتَيْ یایْيَنَيْ نيَۤرْنْدُبيَرْرَ
  تایيَۤنِنْ بالِتَتْ تيَمْبيَرُ ماتْتِاِتْ تَنْمَيْیِنالْ
  نایيَۤنْ سِرِتُنغْ كُنَمِلَنْ آیِنُمْ نانُمْاُنغْكَضْ
  سيَۤیيَۤ يَنَيْبْبُرَمْ وِتْتالْ اُلَكَنعْ سِرِتْتِتُميَۤ.
 • 34. تيَرُضُمْ بُورُضُمْنِنْ سِيرَرُ ضيَۤيَنَتْ تيَۤرْنْدَبِنْیانْ
  مَرُضُمْ بُوَنَتْ تُورُوَرَيْ یيَۤنُ مَتِتْتَتُنْتُوۤ
  وٕرُضُمْ بُوِیِلْ تُیَرالْ كَلَنغْكِ وٕتُمْبُكِنْريَۤنْ
  اِرُضُمْ كَرُمَنِ كَنْتا اَرِنْدُمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤ.
 • 35. بيَنْنانْ مَیَنغْكُمْ يَضِیيَۤنَيْ آضَبْ بيَرُنغْكَرُنَيْ
  اَنْنانِنْ اُضْضَمْ اِرَنغْكاتَ وَنْنَمْ اَرِنْدُكُونْتيَۤنْ
  كَنْنارْ اُلَكِلْيَنْ تُنْبَميَلْ لامْوٕضِ كانِلِنْدَ
  مَنْنا بِلَتْتُوتُ وِنْناتُنغْ كُوضْضَيْ وَظَنغْكُميَنْريَۤ.
 • 36. نيَرِكُونْتَ نِنْنَتِتْ تامَرَيْكْ كاتْبَتْتُ نِنْرَيَنْنَيْكْ
  كُرِكُونْتَ وَاظْكْكَيْتْ تُیَرامْ بيَرِیَ كُوتُنغْكَلِبْبيَۤیْ
  مُرِكُونْ تَلَيْكْكَ وَظَكْكُوۤ وَضَرْتْتَ مُتَكْكِظَنایْ
  وٕرِكُونْتَ تيَۤنُمْ وِتَتْتُنِ یارْاِوْ وِیَنِلَتْتيَۤ.
 • 37. مَتِیامَلْ آرَيْیُمْ نانْاِرُ مانْدُ مَكِظْكِنْرَتيَمْ
  بَتِیامْ اُنَتُ تِرُوَرُتْ سِيرُرَمْ بَرْرِیَنْرُوۤ
  يَتِیارْ بَتِنُمْ اِتَرْبْبَتْ تَلَيْیَاِوْ وٕۤظَيْكْكيَنْنَ
  وِتِیا اِنِبْبَتَ ماتْتيَۤنْ اَرُضْسيَیْ وِتَيْیَوَنيَۤ.
 • 38. كَرْكُوۤتْتَيْ نيَنعْسَرُنْ تَمْبالْ اَتُتْتَوَرْ كَتْكُسْسُمْماسْ
  سُورْكُوۤتْتَيْ یایِنُمْ كَتْتُوَرْ نِنْنَيْتْ تُنِنْدَتُتْتيَۤنْ
  اَرْكُوۤتْتَيْ نيَنعْسُتَيْ یيَۤنُكْ كِرَنغْكِلَيْ اَنْرُلَوَا
  نيَرْكُوۤتْتَيْ اِينْدَوَنْ نِيیَلْلَيْ یُوۤمُكْكَنْ نِنْمَلَنيَۤ.
 • 39. آتِكْكَ مایَيْ مَنَتْتيَۤنْ كَوَلَيْ اَتُتْتَتُتْتُ
  وَاتِكْكَ نُونْدُ وَرُنْدُكِنْ ريَۤنْنِنْ وَظَكْكَمْيَنْنِسْ
  سُوۤتِكْكَ يَنْنَيْتْ تُوتَنغْكيَۤلْ اَرُضَتْ تُوتَنغْكُكَنْتایْ
  بُوۤتِكْكَ وَلْلَنَرْ سيَۤیْاُمَيْ یُوۤتيَنْنُضْ بُكْكَوَنيَۤ.
 • 40. بِرَيْمُتِتْ تانْتُورُ بيَنْمُتِتْ تُوۤرْبِضْضَيْبْ بيَۤرْ145مُتِتْتَ
  نِرَيْمُتِتْ تانْتَوَنعْ سيَوْوٕۤنِ سيَیْتِتَ نِتْتَمَنْرِنْ
  مَرَيْمُتِتْ تانْتَوَنعْ سيَیْوُوۤیْيَنْ بالَرُضْ وَيْتْتيَضِیيَۤنْ
  كُرَيْمُتِتْ تانْتُكُوضْ يَنْنيَۤ بَلَمُرَيْ كُورُوَتيَۤ.
 • 41. نَتَنغْكُونْتَ بُونْنَتِ نِيظَلِلْ نانْوَنْدُ نَنْنُمَتْتُمْ
  تِتَنغْكُونْتَ نِنْبُكَظْ اَلْلالْ بِرَرْبُكَظْ سيَبْبَوَيْیيَۤلْ
  وِتَنغْكُونْتَ كَنْتَتْ تَرُتْكُنْرَ ميَۤاِمَ وٕرْبُتَيْیاضْ
  اِتَنغْكُونْتَ تيَیْوَتْ تَنِمُتَ ليَۤيَمْ اِرَيْیَوَنيَۤ.
 • 42. وِظِكْكَنعْسَ نَنْدَرُمْ مِنْنارْتَمْ وَاظْكْكَيْیِلْ وِيظْنْدَیَلُوۤرْ
  مُوظِكْكَنعْسِ اُضْضَمْ بُوراتُنِنْ نامَ مُوظِنْديَضِیيَۤنْ
  كُظِكْكَنعْسِ بُوۤنْمَیَنغْ كِنْريَۤنْ146اَرُضَكْ كُرِتْتِلَيْیيَۤلْ
  بَظِكْكَنعْسِ نُوۤیْاِنْنُمْ يَنْبَظِكْ كَنعْسَبْ بَتُمُنَكْكيَۤ.
 • 43. سيَۤلْوَيْكْكُمْ كَنْنُمَيْ باكانِنْ سِتْتَمْ تِرُوَرُضْيَنْ
  بالْوَيْكْكُ ميَۤلْاِتَرْ يَلْلامْ يَنَيْوِتْتَبْ بالْنَتَكْكَكْ
  كالْوَيْكْكُ ميَۤنَرْ سُكَوَاظْوٕنْ مِيتِنِلْ كَنْوَيْكْكُميَۤ
  مالْوَيْكْكُ مایَيْكَضْ مَنْوَيْكْكُ ميَۤتَنغْكَضْ وَایْتَنِليَۤ.
 • 44. اُورُماتُ بيَرْرَ مَكَنْبُورُتْ تاكَ اُوَنْدُمُنْنَمْ
  وَرُمامَ ناكِ وَظَكْكُرَيْتْ تُوۤیْيَنْ وَظَكْكُرَيْتْتَرْ
  كِرُما نِلَتْتَتُ بُوۤلْوٕۤتَنغْ كَتْتَ اِرُتْتِكُولُوۤ
  تِرُمالْ وَنَنغْكُمْ بَتَتْتَوَ یانُنْ سِرُوَنَنْريَۤ.
 • 45. مُنْنَنعْسَ مُنْتَ مِتَرْرَرَ سيَۤنِنْ مُظُكْكَرُنَيْ
  اَنْنَنعْ سُكَمْبيَرَ اُنْتُمْاُنْ بالْاَنْ بَتَيْنْدِلَتالْ
  كَنْنيَنعْسَ مُوۤكَتْتَيْ وَنْنيَنعْسَ مُوۤيَتْتِكْ كایْنيَنعْسَمُوۤ
  يَنْنيَنعْسَمْ يَنْنيَنعْسَ مُوۤتيَرِ یيَۤنْاِتَرْ كيَنْسيَیْوَتيَۤ.
 • 46. وَانَمْ وِتاتُرُ كالْبُوۤلْيَنْ تَنْنَيْ وَضَيْنْدُكُونْتَ
  مانَمْ وِتاتِتَرْ كيَنْسيَیْكُ وٕۤنْنِنْنَيْ وَنْدَتُتْتيَۤنْ
  اُونَمْ وِتاتُظَلْ نایيَۤنْ بِظَيْیَيْ اُضَنغْكُونْتِتيَۤلْ
  نعانَمْ وِتاتَ نَتَتْتُوۤیْنِنْ تَنْنَرُضْ نَلْكُكَوٕۤ.
 • 47. نایُنعْ سيَیاتَ نَتَيْیُتَيْ یيَۤنُكْكُ نانَمُمْاُضْ
  نُوۤیُنعْ سيَیانِنْرَ وَنْمِتِ نِيكْكِنَنْ نُوۤنْبَضِتْتایْ
  بيَۤیُنعْ سيَیاتَ كُوتُنْدَوَتْ تالْبيَرْرَ بِضْضَيْكْكُنَلْ
  تایُمْ سيَیاضْاِنْدَ نَنْرِكَنْ تایْسيَنعْ سَتَيْیَوَنيَۤ.
 • 48. اُرُوَتْتِ ليَۤسِرِ یيَۤناكِ یُوكَتْتِ لُونْرُمِنْرِتْ
  تيَرُوَتْتِ ليَۤسِرُ كالْوِيسِ یاتِتَسْ سيَنْرَاَنْدَبْ
  بَرُوَتْتِ ليَۤنَلْ اَرِوَضِتْ تيَۤاُنَيْبْ باتَسْسيَیْتایْ
  اَرُوَتْتِ ليَۤاُرُ وَانُوۤیْنِنْ تَنْنَضِ یارْكْكُضَتيَۤ.
 • 49. مانيَظُنْ تاتُنغْ كَرَتْتُوۤیْنِنْ سانْدَ مَنَتْتِلْسِنَنْ
  تانيَظَنْ تالُمْ يَظُكَيَنْ ريَۤيَنْ تَضَرْوَيْيَلْلامْ
  اُونيَظُنْ تارْكْكَنِنْ بالْاُرَيْبْ بيَۤنْاَنْرِ اُورْكْكُرَيْكْكَ
  نانيَظُنْ تالُمْيَنْ نايَظُ مُوۤمُوظِ نَلْكِتَوٕۤ.
 • 50. وَنَميَظُنْ تاتُنعْ سَتَيْیُوۤیْنِنْ سِتْتَ مَكِظْتَلَنْرِسْ
  سِنَميَظُنْ تالُمْ يَظُكَيَنْ ريَۤيَنْ سِرُمَيْیَيْنِنْ
  مُنَميَظُنْ تارْرُوَ تَلْلالْ بِرَرْكْكُ مُوظِنْدِتَيَنْ
  مَنَميَظُنْ تالُمْيَنْ وَایْيَظُ مُوۤاُضْضَ وَارِتُوٕۤ.
 • 51. سِرْبَرَ ميَۤيَنعْ سِوَميَۤ تِرُوَرُضْ سِيرْمِكُنْدَ
  كَرْبَكَ ميَۤاُنَيْسْ سارْنْدُوۤرْكْ كَضِكْكُنِنْ كَيْوَظَكْكَمْ
  اَرْبَمَنْ ريَۤبَلَ اَنْتَنغْ كَضِنْاَتَنغْ كاتَتيَنْريَۤ
  نَرْبَرَ نعانِكَضْ وَاسَكَتْ تالْكَنْتُ ناتِنَنيَۤ.
 • 52. وَرُنعْسيَلْلُضْ148 نِيرْمَرُتْ تالُمْ كَرُنَيْ مَراتَيَنغْكَضْ
  بيَرُنعْسيَلْوَ ميَۤيَنعْ سِوَميَۤ نِنَيْتْتُوظَبْ بيَرْرُمْاِنغْكيَۤ
  تَرُنعْسيَلْ اَرِكْكُ مَرَمْبُوۤلْ سِرُمَيْتْ تَضَرْنَتَيْیالْ
  اَرُنعْسيَلْلَلْ مُوظْكِنِرْ كِنْريَۤنْ اِتُنِنْ اَرُتْكَظَكيَۤ.
 • 53. كَرُمُكَ نِيكْكِیَ بانَنُكْ كيَۤكَنَ كَنغْكُوتُكْكَتْ
  تِرُمُكَمْ سيَۤرَرْ كَضِتْتُوۤیْيَنْ رُنْنَيْتْ تيَرِنْدَتُتْتيَنْ
  اُورُمُكَمْ بارْتْتَرُضْ يَنْكِنْرَ يَۤظَيْكْ كُتَوِلَيْیيَۤلْ
  اُرُمُكَ149 وَارْكْكُمْ وِتَيْیُوۤیْ يَوَرْمَرْ رُتَوُوَريَۤ.
 • 54. مَرُبْبا وَنَتْتُرْرَ مانِكْكُ مَنْنَنْ مَنَمَرِنْدُوۤرْ
  تِرُبْبا سُرَنعْسيَیْتُ بُورْكِظِ اِينْدَنِنْ سِيرْنِنَيْنْديَۤ
  وِرُبْبا نِنَيْیَتُتْ تيَۤنْيَنَكْ كِينْدِتَ وٕۤاِنْريَنْنَيْ
  كَرُبْبانِنْ سِتْتَمْ تِرُبْبایْيَنْ مِيتُ كَرَيْكْكَنْتَنيَۤ.
 • 55. بِيظَيْیَيْ ميَۤوُمْاِوْ وَاظْكْكَيْیِ ليَۤمَنَمْ بيَۤتُرْرَاِوْ
  يَۤظَيْیَيْ نِيوِتَ لامُوۤ اَتِمَيْكْ كِرَنغْكُكَنْتایْ
  ماظَيْیَيْبْ150 بُوۤنْمُنْنَرْتْ تانغْكُونْتُ وَيْتْتُ وَضَرْتْتَاِضَ
  وَاظَيْیَيْتْ تامْبِنْنَرْ نِيرْوِتَ لِنْرِ مَرُبْبَتُنْتيَۤ.
 • 56. كَرُتْتَرِ یاسْسِرِ یيَۤنْبَتُنْ تُنْبَكْ كَلَكْكَميَلْلامْ
  اُرُتْتَرِ یامَيْ بُورُتْتَرُضْ اِيبَوَرْ اُنْنَيْیَنْرِتْ
  تِرُتْتَرِ یارْبِرَرْ اَنْريَۤميَنْ كَنْرِنْ سِرُمَيْاُونْرُمْ
  يَرُتْتَرِ یاتُنَرْ سيَۤتا اَرِیُمْ اِرَنغْكُكَوٕۤ.
 • 57. وَانْوٕۤنْتِكْ كُونْتَ مَرُنْدُوۤمُكْ كَنْكُونْتَ وَضْضَلُنْنَيْ
  نانْوٕۤنْتِكْ كُونْتَتُ نِنْنَتِ یارْكْكُ نَكَيْتَرُمِي
  تيَۤنْوٕۤنْتِكْ كُونْتَنَيْ يَنْبارْ اِتَرْكِنْنُمْ يَۤنِرَنغْكایْ
  تانْوٕۤنْتِكْ كُونْتَ اَتِمَيْكْكُكْ كُوظِتَتْ تاظْبْبَتُنْتيَۤ.
 • 58. بَيْیُرَيْتْ تاتُمْ بَنِبْبُیَتْ تُوۤیْتَمَيْبْ باتُكِنْرُوۤرْ
  اُیْیُرَيْتْ تاوُضْضَ تِلْلَتيَنْ رِلْلَتَيْ اُضْضَتيَنْريَۤ
  بُویْیُرَيْتْ تالُمْ تَرُوَارْ بِرَرْاَتُ بُوۤلَنْرِنانْ
  ميَیْیُرَيْتْ تالُمْ اِرَنغْكامَيْ نِنْنَرُضْ ميَیْكْكَظَكيَۤ.
 • 59. مَتَلْوَرْرِ نالُمْ مَنَمْوَرْرُ راتَ مَلَريَنَيَنْ
  اُتَلْوَرْرِ نالُمْيَنْ اُضْوَرْرُ مُوۤتُیَرْ اُضْضَوٕلْلامْ
  اَتَلْوَرْرُ راتَنِنْ تاتْكَنْرِ اِينغْكَیَ لارْكْكُرَيْیيَۤنْ
  كَتَلْوَرْرِ نالُمْ كَرُنَيْوَرْ راتَمُكْ كَنْنَوَنيَۤ.
 • 60. يَضْضِرُكْ كِنْرَتَرْ كيَۤنُنعْ سِرِتِتَ مِنْرِيَنْبانْ
  مُضْضِرُكْ كِنْرَتُ بُوۤلُرْرَ تُنْبَ مُیَكْكَميَلْلامْ
  وٕضْضِرُكْ كِنْرَوَرْ تامُنغْكَنْ تارْيَنِلْ ميَۤوِيَنْرَنْ
  اُضْضِرُكْ كِنْرَنِنْ تاتْكُوۤتَلْ يَنْيَمْ اُتَيْیَوَنيَۤ.
 • 61. بُونْكِنْرُ151 بُوتْتَ سَتَيْیایْاِوْ وٕۤظَيْكْكُنْ بُونْنَرُضامْ
  نَنْكِنْرُ نِيتَرَلْ وٕۤنْتُمْاَنْ تُوۤتُیَرْ نَنْنِيَنْنَيْتْ
  تِنْكِنْرَ تيَۤكُوتُمْ بامْبَيْیُمْ بالُنَسْ سيَیْتُكُولارْ
  يَنْكِنْرَ نعالَمْ اِظُكْكُرَيْ یاتيَرْ كِرَنغْكِتِنيَۤ.
 • 62. وَایْمُوتِكْ كُولْبَوَرْ بُوۤليَۤيَنْ اُضْضَتْتَيْ وَنْتُیَرامْ
  بيَۤیْمُوتِكْ كُونْتَتيَنْ سيَیْكيَۤنْ مُكَتْتِلْ بِرَنغْكُكَيْیَيْسْ
  سيَۤیْمُوتِكْ كُونْتُنَرْ بارْكَظَكْ كَنْتُنْ تِكَظْمُلَيْیَيْتْ
  تایْمُوتِكْ كُوضْضُوَ تُنْتُوۤ اَرُضُكَ سَنغْكَرَنيَۤ.
 • 63. كُوۤضْوٕۤنْتُمْ يَۤظَيْ مَنَتْتِنَيْ وٕۤرُرْرُكْ كُوتْتَكْكُوضْضِتْ
  تيَۤضْوٕۤنْتُ مُوۤسُتَتْ تِيوٕۤنْتُ مُوۤوَتَيْ سيَیْتِتَاُوۤرْ
  وَاضْوٕۤنْتُ مُوۤكُوتُنْ تُنْبيَۤ اَتِلْيَنْ مَتَنغْكُكَنْتایْ
  آضْوٕۤنْتُ ميَۤلْيَنْنَيْ آضْوٕۤنْتُمْ يَنْنُضْ اَنعَرْاُوظِتْتيَۤ.
 • 64. وِتَيْیِلَيْ یُوۤاَتَنْ ميَۤليَۤرِ يَنْمُنْ وِرَيْنْدُوَرَبْ
  بَتَيْیِلَيْ یُوۤتُیَرْ يَلْلامْ تُنِكْكَبْ بَتَنغْكُوضَرُتْ
  كُوتَيْیِلَيْ یُوۤيَنْ كُرَيْتِيرَ نَلْكَكْ كُلَوُمْيَنْتایْ
  بُتَيْیِلَيْ یُوۤيَنْ تَنَكْكاكَبْ بيَۤسَيَمْ بُنْنِیَنيَۤ.
 • 65. نَرَيْیُضَ تيَۤمَلَرْكْ كُونْرَيْكُونْ تاتِیَ نَرْسَتَيْميَۤلْ
  بِرَيْیُضَ تيَۤكَنغْكَيْبْ بيَنْنُضَ تيَۤبِرَنغْ كُنغْكَظُتْتِلْ
  كَرَيْیُضَ تيَۤاَرُضْ يَنغْكُضَ تيَۤاِكْ كَتَيْیَوَنيَۤنْ
  كُرَيْیُضَ تيَۤيَنْ رَرَرْرَوُمْ سَرْرُنغْ كُرِتْتِلَتيَۤ.
 • 66. سِنَتْتالُمْ كامَتْتِ نالُمْيَنْ تَنْنَيْتْ تِكَيْبْبِكْكُمْاِمْ
  مَنَتْتالْ اُرُنْدُیَرْ بُوۤتامَيْ يَنْرُ مَتِتْتُسْسُرْرُمْ
  اِنَتْتالُمْ وَاظْكْكَيْ اِتُمْبَيْیِ نالُمْ اِضَيْكْكَوَيْتْتایْ
  اَنَتْتانْ بُكَظُمْ بَتَتْتُوۤیْ اِتُنِنْ اَرُتْكَظَكيَۤ.
 • 67. بُلْلَضَ وَایِنُمْ اِيیارْتَمْ وَایِلْ بُكُنْدُبُكَظْسْ
  سُولْلَضَ وَانِنْ رِرَبْبُوۤرْ اِرَكْكَنَرْ سُونْنَنغْكَضَيْكْ
  كَلْلَضَ152 وَاتْتَرُ كِنْرُوۤرْتَمْ بالُنغْ كَرُتِسْسيَنْرُوۤرْ
  نيَلْلَضَ وَایِنُمْ كيَۤضيَۤنْنِنْ بالَنْرِ نِنْمَلَنيَۤ.
 • 68. بِرَيْسُوظْنْدَ وٕۤنِ مُتِكْكَنِ یيَۤيَمْ بيَرُنعْسيَلْوَميَۤ
  كَرَيْسُوظْنْدَ كَنْتَتْتيَمْ كَرْبَكَ ميَۤنُتَرْ كَتْكَرُمْبيَۤ
  مَرَيْسُوظْنْدَ مَنْرُوضِرْ مامَنِ یيَۤيَنْ مَنَمُظُتُمْ
  كُرَيْسُوظْنْدُ كُونْتَتيَنْ سيَیْكيَۤنْ اَكَرْرَكْ كُرِتْتَرُضيَۤ.
 • 69. كَنْكَتْتِ آتُمْ بَرُوَتْتِ ليَۤمُلَيْ كَنْتَاُورُ
  بيَنْكَتْتِ یاضَ نِنَيْكْكِنْرَ اُوۤرْسِرُ بِضْضَيْیَيْبْبُوۤلْ
  يَنْكَتْتِ یانُنْ اَرُضْوِظَيْنْ تيَۤنْسِوَ نيَۤيَنْنيَنعْسَمْ
  بُنْكَتْتِ یایْاَلَيْكْ كِنْرَتُ مَنْكَتْتِبْ بُوۤلُتِرْنْديَۤ.
 • 70. ميَیْوِتْتَ وَنعْسَكَ نيَنعْسالْ بَتُنْدُیَرْ وٕنْنيَرُبْبِلْ
  نيَیْوِتْتَ وَارِنْدَ وَاظْكْكَيْیِنْ وَاتَنَيْ نيَۤرِتْتَتالْ
  بُویْوِتْتَ نيَنعْسُرُمْ بُورْبَتَتْ تَيْیَ اِبْ بُویْیَنَيْنِي
  كَيْوِتْ تِتَنِنَيْ یيَۤلْاَرُضْ وَایْكَرُ نَيْكْكَتَليَۤ.
 • 71. اَرُتْكَتَ ليَۤاَكْ كَتَلَمُ تيَۤاَوْ وَمُتَتْتُرْرَ
  تيَرُتْسُوَيْ یيَۤاَسْ سُوَيْبْبَیَ نيَۤمَرَيْسْ سيَنْنِنِنْرَ
  بُورُتْبَتَ ميَۤاَبْ بَتَتْتَرَ سيَۤنِنْ بُكَظْنِنَيْیا
  اِرُتْكُنَ مایَيْ مَنَتْتيَۤ نَيْیُمْاُوَنْ تيَۤنْرُكُوضْضيَۤ.
 • 72. اَنْتَنغْكَنْ تانُمْ اَضَنْدانُمْ كانْتَرْ كَرِیَوَنِنْ
  كَنْتَنغْكَنْ تارْكْكُنعْ سَتَيْميَۤلْ كُرَيْنْدَ كَلَيْمَتِیِنْ
  تُنْتَنغْكَنْ تارْكْكُمْ بَیَمُضَ تُوۤيَنَسْ سُوظْنْدَتَيْنْديَۤنْ
  تُونْتَنْكَنْ تاضْبَلَ تيَنْتَنْكَنْ تایْنِنْ تُنَيْیَتِكْكيَۤ.
 • 73. تيَۤتْتَكْكَنْ تيَۤرْمُوظِبْ باكا اُلَكِلْ سِلَرْكُرَنغْكَيْ
  آتْتَكْكَنْ تيَۤنْاَنْرِ اَكْكُرَنغْ كالْاَوَرْ آتَسْسَرْرُمْ
  كيَۤتْتُكْكَنْ تيَۤنِلَيْ نانيَۤظَيْ نيَنعْسَكْ كِظَكْكُرَنغْكالْ
  وٕۤتْتُكْكُونْ تاتُكِنْ ريَۤنْاِتُ سانْرَ وِیَبْبُتَيْتْتيَۤ.
 • 74. بُوۤكَنغْكُونْ تارْتْتَ اَرُضارْ اَمُتَبْ بُنَرْمُلَيْیَيْبْ
  باكَنغْكُونْ تارْتْتَ بَرَمْبُورُ ضيَۤنِنْ بَتَنِنَيْیا
  وٕۤكَنغْكُونْ تارْتْتَ مَنَتْتالْاِوْ وٕۤظَيْ ميَلِنْدُمِكَسْ
  سُوۤكَنغْكُونْ تارْتْتُنِرْ كِنْريَۤنْ اَرُضَتْ تُوتَنغْكُكَوٕۤ.
 • 75. اِنْرَلَ وٕۤنيَتُ ناضاكَ يَۤظَيْكْ كيَتِرْتْتَتُنْبَمْ
  اُونْرَلَ وٕۤبَلَ يَنْنِلَ وٕۤاُرْ رُرَيْتْتَتَیَلْ
  مَنْرَلَ وٕۤبِرَرْ نَنْرَلَ وٕۤیيَنَ وَنْدَكَیَكْ
  كَنْرَلَ وٕۤبَسُنغْ كَنْرَتِ یيَۤنْرَنَيْكْ كاتْتَرُضيَۤ.
 • 76. بَتِبَتْتَ مایَيْیِنْ بارْبَتْتَ سالَبْ بَرَبْبِرْبَتْتيَۤ
  مِتِبَتْتَ وَاظْكْكَيْیِنْ ميَۤرْبَتْتَ تُنْبَ وِسارَتْتِنالْ
  اَتِبَتْتَ نانُنَكْ كاتْبَتْتُمْ اِنْنُمْ اَلَيْتَلْنَنْرُوۤ
  بِتِبَتْتَ نيَۤرِتَيْبْ بيَنْبَتْتَ باكَبْ بيَرُنْدَكَيْیيَۤ.
 • 77. اُتَيْیایْيَنْ وِنْنَبْبَمْ اُونْرُنْتُ كيَۤتْتَرُضْ اُنْنَتِسْسِيرْ
  تَتَيْیاتُمْ اِنْرِبْ بُكَلْوَتَلْ لالْاِسْ سَكَتْتِتَيْنانْ
  نَتَيْیالْ سِرُمَيْكُونْ تَنْدُوۤ بِرَرَيْ نَوِنْرَوَرْبالْ
  اَتَيْیا مَيْیُنيَنعْ سُتَيْیامَيْ یُنْدَنْ تَرُضُكَوٕۤ.
 • 78. تَنعْسَميَنْ ريَۤنِنْرَ نایيَۤنْ كُرَيْیَيْتْ تَوِرْاُنَكْكُوۤرْ
  بَنعْسَمِنْ ريَۤاُلَ كيَلْلانِنْ سِيرَرُتْ بانغْكُكَنْتایْ
  يَنعْسَنِنْ ريَۤرْكُنَيْ یَلْلالْ تُنَيْبِرِ تِلْلَيْاِتُ
  وَنعْسَمَنْ ريَۤنِنْ بَتَنغْكانْكَ مُكْكَنْ مَنِسْسُتَريَۤ.
 • 79. بُورُتْتالُمْ نانْسيَیُمْ كُرْرَنغْكَضْ یاوُمْ بُوراتيَنَيْنِي
  اُورُتْتالُمْ نَنْرِنِكْ كَيْوِتْتِ تيَۤلْيَنْ نُتَيْیَوَنْنِي
  وٕرُتْتالُمْ وٕۤرِلَيْ وٕۤرْرُوۤرْ اِتَتْتَيْ وِرُمْبِيَنْنَيْ
  اَرُتْتالُنعْ سيَنْرِتَ ماتْتيَۤنْ يَنَكْكُنْ اَرُضِتَميَۤ.
 • 80. سيَۤلْوَرُمْ يَۤرْوِظِ مَنغْكَيْبَنغْ كايَنْ سِرُمَيْكَنْتالْ
  ميَۤلْوَرُ نِيوَرَتْ تاظْتْتالُمْ اُنْرَنْ وِیَنْاَرُتْبُورْ
  كالْوَرُ ميَۤاِضَنغْ كَنْرَظَتْ تایْبْبَسُكْ كانِنْمَتِبْ
  بالْوَرُ ميَۤمُلَيْبْ بالْوَرُ ميَۤبيَرْرَ باوَيْكْكُميَۤ.
 • 81. وَنْبَتْتَ كُوتَلِلْ وَانْبَتْتَ وَيْیَيْ وَرَمْبِتْتَنِنْ
  بُونْبَتْتَ ميَۤنِیِلْ بُنْبَتْتَ بُوۤتِلْ بُوِنَتَيْیامْ
  تُنْبَتْتَ وِيرَرْاَنْ تُوۤوَاتَ وُورَرْتَمْ تُویَنيَنعْسَمْ
  يَنْبَتْتَ تُوۤاِنْرُ كيَۤتْتَيَنْ نيَنعْسَمْ اِتِبَتْتَتيَۤ.
 • 82. نِيرْسِنْدُمْ كَنْنُمْ نِلَيْسِنْدُمْ نيَنعْسَمُمْ نِينَتَيْیِلْ
  سِيرْسِنْدُ وَاظْكْكَيْیُمْ تيَۤنْسِنْدِ وَاتِیَ سيَمْمَلَرْبُوۤلْ
  كُورْسِنْدُ بُنْدِیُمْ كُونْتُنِنْ ريَۤنْاُتْ كُرَيْسِنْدُمْوَا
  رُوۤرْسِنْدُ بُوۤلَرُضْ نيَۤرْسِنْدَنْ يَۤتْتُمْ اُتَيْیَوَنيَۤ.
 • 83. كُوتِكُونْتَ يَۤرْرِنْ نَتَيْیُمْ سَتَيْیُمْ كُضِرْمُكَمُمْ
  تُتِكُونْتَ كَيْیُمْ بُوتِكُونْتَ ميَۤنِیُمْ تُوۤلُتَيْیُمْ
  بِتِكُونْتَ باكَمُمْ بيَۤرَرُضْ نُوۤكْكَمُمْ بيَیْكَظَلُمْ
  كُتِكُونْتَ نَنْمَنَمْ يَنْمَنَمْ بُوۤرْكُرَيْ كُوضْوَتِنْريَۤ.
 • 84. وِتِكْكُمْ بَتِكْكُمْ بَتِنَتِ آرْمَتِ وٕۤنِبْبَتِ
  تِتِكْكُمْ بَتِكْكُمْ بَتِميَۤرْ كَتِكْكُنْ تِكَظْبَتِوَانْ
  تُتِكْكُمْ بَتِكْكُمْ بَتِاُوۤنغْكُ مابَتِ سُورْكَتَنْدَ
  بَتِكْكُمْ بَتِسِرْ بَتِیيَمْ بَتِنَمْ بَسُبَتِیيَۤ.
 • 85. يَنَيْیَتَيْنْ تاظْتْتِیَ تُنْبَسْ سُمَيْیَيْ اِرَكْكيَنَوٕۤ
  نِنَيْیَتَيْنْ تيَۤنْاَتِ نایيَۤرْ كَرُضَ نِنَيْتِكَنْتایْ
  وِنَيْیَتَيْنْ تيَۤمَنَ وِيرُتَيْنْ تيَۤنِنْرُ وٕۤرْرَوَرْتَمْ
  مَنَيْیَتَيْنْ تيَۤمَنَمْ وَاتَلْاُنْ تُونْتَرْ مَرَبَلْلَوٕۤ.
 • 86. وَنَمْبُوۤیْ وَرُوَتُ بُوۤليَۤوَنْ سيَلْوَرْ مَنَيْیِتَتْتيَۤ
  تِنَمْبُوۤیْ وَرُمِسْ سِرِیيَۤنْ سِرُمَيْسْ سيَیَلَتُبُوۤیْسْ
  سِنَمْبُوۤیْكْ كُوتُمْبَكَيْكْ كامَمُمْ بُوۤیْنِنْ تِرَنِكَظْتْتا
  اِنَمْبُوۤیْكْ كُوتِیَ مَنَمْبُوۤیْ اِرُبْبَتيَنْ ريَنْنَرَسيَۤ.
 • 87. بيَرْرا ضَنَيْیَنِنْ كُرْريَۤوَلْ سيَیْتُ بِظَيْكْكَرِیاسْ
  سِرْراضْ بَلَرِنُمْ سِرْرا ضيَنُميَنْ سِرُمَيْتَوِرْتْ
  تُرْراضْ كِلَيْيَنِنْ مَرْرارْ تُنَيْيَنَكْ كُنْكَمَلَبْ
  بُورْراضْ اَرُتْبُكَظْكْ كَرْرایْنْدُ باتَبْ بُرِنْدَرُضيَۤ.
 • 88. اَنْنانَيْ یاتُنَنعْ سيَۤرْرَیَنْ مالْمَنَيْ یاتِیَرْتَمْ
  بُونْنانَيْكْ كاتْتَ اَرُتْكَتَ ليَۤبِرَرْ بُنْمَنَيْبُوۤیْ
  اِنْنانَيْ یاوَكَيْ يَنْنانَيْكْ كاتْتَرُضْ يَۤظَيْكْكُنِنْ
  تَنْنانَيْ اَيْیَنِنْ تاضانَيْ وٕۤرُ سَرَنِلْلَيْیيَۤ.
 • 89. بَوَساتَ نَمْبيَرُمْ باتَكَرْ ميَۤوُمْاِبْ بارِتَيْنَلْ
  سِوَساتَ نَتْتَرَيْ يَۤنْبَتَيْتْ تایْاَتْ تِرُوِلِكَضْ
  اَوَساتَ نَنغْكَضَيْكْ كَنْتِوَ رُضْضَمْ اَظُنغْكَيَنْرُوۤ
  كَوَسا تَنَميَنَكْ كَيْمْما نُرِیَيْكْ كَضِتْتَوَنيَۤ.
 • 90. نانْسيَیْتَ بُنْنِیَ مِیاتُوۤ سِوَایَ نَمَيَنَوٕۤ
  اُونْسيَیْتَ ناوَيْكْكُونْ تُوۤتَبْبيَرْ ريَۤنْيَنَيْ اُوبْبَوَرارْ
  وَانْسيَیْتَ نانْمُكَتْ تُوۤنُمْ تِرُنيَتُ مالُمَرْرَيْتْ
  تيَۤنْسيَیْتَ كَرْبَكَتْ تيَۤوَنُمْ تيَۤوَرُنعْ سيَیْیَرِتيَۤ.
 • 91. اُرْرا یِنُمَرَيْكْ كُوۤرْوَرِ یُوۤیْيَنَيْ اُرْرُبْبيَرْرَ
  نَرْرا یِنُمْاِنِ یانيَۤنِنْ نَلْلَرُضْ نَلْكِلْيَنْنَيْ
  وِرْرا یِنُنغْكُوضَ وٕۤنْتُكِنْ ريَۤنْيَنْ وِرُبْبَرِنْدُمْ
  سَرْرا یِنُمْاِرَنغْ كاتُوۤنِنْ سِتْتَمْ تَیانِتِیيَۤ.
 • 92. وَانْما رِنُمُوظِ ماراتَ مارَنْ مَنَنغْكَضِكْكَكْ
  كانْمارِ یاتِیَ كَرْبَكَ ميَۤنِنْ كَرُنَيْیيَنْميَۤلْ
  تانْما رِنُمْوِتْتُ نانْمارِ تيَۤنْبيَرْرَ تایْكْكُمُلَيْبْ
  بانْمارِ نُمْبِضْضَيْ بانْمارُ مُوۤاَتِلْ بَلْلِتُميَۤ.
 • 93. اَنْبَرِ تامَنَتْ تيَۤظَيْیَنْ یانْتُیَ رالْميَلِنْديَۤ
  اِنْبَرِ تامِسْ سِرُنَتَيْ وَاظْكْكَيْیِلْ يَۤنغْكُكِنْريَۤنْ
  يَنْبَرِ تابَ نِلَيْنِي اَرِنْدُمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤلْ
  وَنْبَرِ تانْدَنْ اَرُتْكَتَ ليَۤيَنْنَ وَاظْوٕنَكْكيَۤ.
 • 94. مَيْكَنْتَ كَنْتَمُمْ مانْكَنْتَ وَامَمُمْ وَيْتْتَرُضِلْ
  كَيْكَنْتَ نِييَنغْكُمْ كَنْكَنْتَ تيَیْوَمْ كَرُتِليَنْريَۤ
  ميَیْكَنْتَ نانْمَرْرَيْبْ بُویْكَنْتَ تيَیْوَنغْكَضْ ميَۤوُوَنُوۤ
  نيَیْكَنْتَ اُونْوِتْتُ نِيرْكَنْتَ كُوظُكْكيَنْ نيَۤتُوَتيَۤ.
 • 95. وٕۤنِكْكُ ميَۤلُورُ وٕۤنِ153 وَيْتْ تُوۤیْمُنْ وِرُمْبِاُورُ
  مانِكْكُ وٕۤتَمْ وَكُتْتيَۤ كِظِاُونْرُ وَانغْكِتْتَنْدَ
  كانِكْكُتْ تانَرَيْكْ كانِمَتْ تایِنُمْ كاتْتُكَنْتایْ
  بانِكْكُمُوۤ154 تَرُمْ بانِ155 وَنْ تيَۤرْرَوَرْ بانْمَيْكَنْتيَۤ.
 • 96. مَرَيْكْكُوضِتْ تایْنيَتُ مارْكُوضِتْ تایْتِسَيْ مامُكَنغْكُوضْ
  اِرَيْكْكُوضِتْ تایْاِنغْ كَتِلُوۤرْ بَظِیِلَيْ يَنْرَنْمَنَكْ
  كُرَيْكْكُوضِتْ تالُمْ كُرَيْتِيرْتْ تَرُضيَنَكْ كُووِتُمْيَنْ
  مُرَيْكْكُوضِتْ تالُمْ اَرَسيَۤنِنْ بالْبَظِ مُوتِتُميَۤ.
 • 97. مُنْمَظَيْ وٕۤنْتُمْ بَرُوَبْ بَیِرْوٕیِلْ مُوتِكْكيَتْتَ
  بِنْمَظَيْ بيَۤیْنْديَنْنَ بيَۤرُكَنْ تایْاَنْدَبْ بيَرْرِیَيْبْبُوۤلْ
  نِنْمَظَيْ بُوۤرْكُوتَيْ اِنْرَنْرِ مُوبْبُ نيَرُنغْكِیَكْكالْ
  بُونْمَظَيْ بيَۤیْنْديَنْنَ كَنْمَظَيْ بيَۤیْنْديَنْنَ بُورَنَنيَۤ.
 • 98. نِيضا تَرَوُكُونْ تيَنْكُرَيْ یاوُمْ نِكَظْتْتَوُمْنِي
  كيَۤضا تَوَنْيَنَ وَاضا اِرُكْكِنْرَ كيَۤنْمَيْيَنْنُوۤ
  سُوضاتَ مُكْكَنْ مَنِیيَۤ وِتيَۤلْاُنَيْسْ سُوظْنْدَيَنْنَيْ
  آضاكَكْ كُوضْضِنُمْ مِيضا نَرَكَتْ تَظُتْتِنُميَۤ.
 • 99. وَضَنغْكَنْرُ ماوَنَتْ تِينْرَتَنْ تایِنْرِ وَاتُكِنْرَ
  اِضَنغْكَنْرُ بُوۤلْسِرُ وَاظْكْكَيْیِلْ نِنْاَرُضْ اِنْرِاَنْدُوۤ
  اُضَنغْكَنْرُ نانْسيَیْوَ تيَنْنيَۤ كَرُنَيْ اُتَوُكَنْتایْ
  كَضَنغْكَنْرُ بيَۤرَرُتْ كاريَنْرُ كُورُمْ كَضَتْتَوَنيَۤ.
 • 100. كارْرُكْكُ ميَۤلْوِتْتَ بَنعْساكِ اُضْضَمْ كَرَنغْكَسْسيَنْريَۤ
  سُوۤرْرُكْكُ ميَۤرْكَتِ اِنْريَنَ وٕۤرْرَكَنْ تُوۤرُمْاُنْبُوۤرْ
  تُورْرُكْكُ ميَۤلْبيَرُنْ تُورِلَيْ آنغْكيَنْ تُیَرَميَنُمْ
  سيَۤرْرُكْكُ ميَۤلْبيَرُنعْ سيَۤرِلَيْ كانْاَرُتْ سيَوْوَنْنَنيَۤ.
 • 101. اَنْدُوۤ تُیَرِلْ سُظَنْراتُمْ يَۤظَيْ اَوَلَنيَنعْسَمْ
  سِنْدُوۤتَ نِيرِلْ سُظِیُوۤ اِضَيْیَوَرْ سيَنغْكَيْتُوتْتَ
  بَنْدُوۤ سِرُوَرْتَمْ بَمْبَرَ مُوۤكُوتْتُمْ بَنعْسُكُولُوۤ
  وَنْدُوۤ تُظَلُمْ تُرُمْبُوۤيَنْ سُولْوَتيَمْ مامَنِیيَۤ.
 • 102. بُونْوَسَ مُوۤبيَنْكَ ضِنْوَسَ مُوۤكَتَرْ بُووَسَمُوۤ
  مِنْوَسَ مُوۤيَنُمْ ميَیْوَسَ مُوۤيَنْ وِتِوَسَمُوۤ
  تَنْوَسَ مُوۤمَلَنْ تَنْوَسَ مُوۤيَنْ سَوَلَيْنيَنعْسَمْ
  يَنْوَسَ مُوۤاِلْلَيْ نِنْوَسَمْ نانْيَنَيْ يَۤنْرُكُوضْضيَۤ.
 • 103. نانَتَنغْ كاتُورُ ناتْسيَیُمْ كُرْرَ نَتَكْكَيْيَلْلامْ
  وَانَتَنغْ كاتِنْدَ مَنْنَتَنغْ كاتُ مَتِكْكُمَنْتَمْ
  تانَتَنغْ كاتيَنغْكُنْ تانَتَنغْ كاتيَنَتْ تانَرِنْدُمْ
  مانَتَنغْ كاتْتُ مَنِيَنَيْ آنْتَتُ ماوِیَبْبيَۤ.
 • 104. بامْبا یِنُمْاُنَبْ بالْكُوتُبْ بارْوَضَرْبْ بارْمَنَيْبْبالْ
  وٕۤمْبایِ نُمْوٕتْتَلْ سيَیْیارْ وَضَرْتْتَ وٕرُتْسِكْكَتاتْ
  ` تامْبا یِنُمْ156 اُورُ تامْبایِ نُنغْكُوتُ تامْبِنْسيَلْوَارْ
  تيَۤمْبایْ مَلَرْكْكُظَرْ كامْباكَ يَنْنَيْیُمْ سيَۤرْتْتُكْكُوضْضيَۤ.
 • 105. نيَرُبْبُكْكُ مُتْتَيْیُمْ كُوظْكْكِتَ اُبْبَيْیُمْ نيَۤتِسْسيَلْوُوۤرْ
  بَرُبْبُكْكُ نيَیْیُمْاُونْ بالُكْكُ وَاظَيْبْ بَظَمُنغْكُوضْضَتْ
  تيَرُبْبُكْكُ وَارُوتُ سيَۤرْكِليَنْ نامْاِسْ سِرُنَتَيْیامْ
  اِرُبْبُكْكُ وٕۤنْتِیَ نانْسِوَ یُوۤكَرْبِنْ يَیْتِليَنْنيَۤ.
 • 106. يَمْمَتَ ماتْتُ مَرِیُوۤیْيَنْ باوِ اِتُمْبَيْنيَنعْسَيْ
  مُمْمَتَ یانَيْیِنْ كالِتْ تِتَرِنُمْ مُویْاَنَرْكَنْ
  وِمْمَتَ ماكْكِنُمْ وٕتْتِنُمْ نَنْرُنْنَيْ وِتْتَ اَتَنْ
  وٕمْمَتَ نِينغْكَليَنْ سَمْمَتَنغْ كانْيَوْ وِتَتْتِنُميَۤ.
 • 107. كَلْلاتَ بُنْدِیُمْ اَنْدُوۤنِنْ تاضِلْ كَنَبْبُوظُتُمْ
  نِلْلاتَ نيَنعْسَمُمْ بُولْلاتَ مایَيْیُمْ نِينْمَتَمُمْ
  كُولْلامَلْ كُونْريَنَيْتْ تِنْنامَلْ تِنْكِنْرَ كُوضْكَيْیَيْاِنغْ
  كيَلْلامْ اَرِنْدَ اُنَكْكيَضِ یيَۤنِنْ رِسَيْبْبَتيَنْنيَۤ.
 • 108. تيَوْوَظِ اُوۤتُمْ مَنَتْتيَۤنُكْ كُنْرَنْ تِرُوُضَنْدانْ
  اِوْوَظِ يَۤكيَنْ رِرُوَظِكْ كُضْوِتْتَ تيَوْوَظِیُوۤ
  اَوْوَظِ یيَۤوَظِ سيَوْوَظِ باتَنِنْ راتُكِنْرُوۤیْ
  وٕوْوَظِ نِيرْبْبُنَيْكْ كيَنْنيَۤ سيَیَلْاِوْ وِیَنِلَتْتيَۤ.
 • 109. كَنْنارْ نُتَرْسيَنغْ كَرُمْبيَۤنِنْ بُونْنَرُتْ كانْمَلَرَيْ
  يَنْناتَ باوِاِنغْ كيَۤنْبِرَنْ تيَۤنْنِنَيْ يَۤتْتُكِنْرُوۤرْ
  اُنْناتَ اُونُمْ اُتُكْكا اُتَيْیُمْ اُنَرْسْسِسَرْرُمْ
  نَنْناتَ نيَنعْسَمُمْ كُونْتُلَ كُوۤرْمُنْنَرْ نانُرَوٕۤ.
 • 110. اَمْما وَیِرْريَرِكْ كارْريَۤنْ يَنَنِنْ رَظُتَلَرَسْ
  سُمْمااَسْ سيَۤیْمُكَنْ تایْبارْتْ تِرُكْكَتْ تُنِوَضْكُولُوۤ
  اِمْما نِلَتْتَمُ تيَۤرْرایِ نُنْدَنْ تِتُوَضْمُكْكَنْ
  يَمْمانْاِنغْ كيَۤظَيْ اَظُمُكَمْ بارْتْتُمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤ.
 • 111. اُوۤیاكْ كَرُنَيْ مُكِليَۤ نُتَرْكَنْ اُورُوَنِنْبالْ
  تُوۤیاكْ كُوتِیَوٕنْ نيَنعْسَتْتَيْ نانْسُتُ سُولْلَيْسْسُولْلِ
  وَایالْ سُتِنُنْ تيَرِنْدِلَ تيَۤاِنِ وَلْوَتَوَيْتْ
  تِيیالْ سُتِنُميَنْ اَنْدُوۤ سِرِتُنْ تيَرِوَتَنْريَۤ.
 • 112. مالَرِ یانْمَلَ رُوۤنْاَرِ یانْمَكَ وَانْاَرِیانْ
  كالَرِ یانْمَرْرَيْ وَانُوۤرْ كَنَوِنُنغْ كَنْتَرِیارْ
  سيَۤلَرِ یاوِظِ مَنغْكَيْبَنغْ كانِنْ تِرَتْتَيْمَرَيْ
  نالَرِ یايَنِلْ نانَرِ وٕۤنْيَنَلْ نانُتَيْتْتيَۤ.
 • 113. آرِتْتَ وٕۤنِیُمْ آتْتِتْتَ باتَمُمْ اَمْمَيْاُورُ
  كُورِتْتَ باكَمُمْ كُوۤتْتِتْتَ كُونْرَيْیُمْ كُوۤلَمِكْكَ
  نِيرِتْتَ ميَۤنِیُمْ نانْكانُمْ ناضْيَنْ نِلَيْتْتَلَيْميَۤلْ
  يَۤرِتْتَ كَيْكَضْكَنْ تانَوَبْ بيَۤیْكَضْ اِرَنغْكِتُميَۤ.
 • 114. اَلْلُنْتَ كَنْتَتْ تَرَسيَۤنِنْ سِيرْتْتِ اَمُتَمُنْتُوۤرْ
  كُولْلُنْتَ تيَۤوَرْتَنغْ كُوۤضُنْتَ سِيريَنُمْ كُوظُنْبَرُوۤ
  سُولْلُنْتَ157 وَایِنَرْ بُلْلُنْبَ رُوۤاِنْ سُوَيْكْكَنْتيَنُمْ
  كَلْلُنْتَ بيَۤرْكَرُنغْ كَلْلُنْبَ رُوۤاِكْ كَتَلِتَتْتيَۤ.
 • 115. كاريَۤ يَنُمَنِ كَنْتَتْتِ نانْبُورْ كَظَلَيْیَنْرِ
  یاريَۤ تُنَيْنَمَكْ كيَۤظَيْنيَنعْ سيَۤاِنغْ كِرُنْدُكَظُ
  نِيريَۤ يَنِنُنْ تَرَرْكَنعْسُ وَارُوتُ نِيیُنعْسيَنْرُ
  سيَۤريَۤلْ اِرُكَسْ سِوَایَ نَمَيَنَسْ سِنْدَيْسيَیْیيَۤ.
 • 116. وَلَيْبْبَتْتَ مانيَنَ وَاتْبَتْتَ كَنْنِیَرْ مَيْیَليَنْنُمْ
  بُلَيْبْبَتْتَ بيَۤیْكْكُ وِلَيْبْبَتْتَ نانْمَتِ بُوۤیْبْبُلَمْبَ
  وِلَيْبْبَتْتَ اِمْمَنَمْ اَنْدُوۤاِوْ وٕۤظَيْكْكيَنْ ريَنغْكِرُنْدُ
  تَلَيْبْبَتْتَ تُوۤاِتَرْ كيَنْسيَیْكُ وٕۤنْمُكْكَتْ سَنغْكَرَنيَۤ.
 • 117. كُرُنْداميَنْ سُوۤكَ مَنَمانَ بِضْضَيْكْ كُرَنغْكُكْكِنغْكيَۤ
  وَرُنْدا نَوَميَنْنُ مانِتَبْ بيَۤیُونْرُ ماتْتِرَمُوۤ
  بيَرُنْدا مَتَميَنْ رِراكْكَتَبْ بيَۤیُمْ بِتِتْتَتيَنْدایْ
  تِرُنْدا اَتَنْكُتِبْ بيَنْاُورُ وَایْكُونْتُ سيَبْبَرِتيَۤ.
 • 118. بيَنْمَنِ باكَبْ بيَرُمَنِ یيَۤاَرُتْ بيَرْرِكُونْتَ
  وِنْمَنِ یانَ وِظِمَنِ یيَۤيَنْ وِرُبْبُرُنَلْ
  كَنْمَنِ نيَۤرْكَتَ وُنْمَنِ یيَۤاُورُ كالْمَنِیَيْتْ
  تِنْمَنِكْ كُوتَلِلْ وِرْرُوۤنغْكُ تيَیْوَ سِكامَنِیيَۤ.
 • 119. اَلَيْیيَظُتْ تُنْديَرُمْ اَيْنْديَظُتْ تالُنْنَيْاَرْسْسِكْكِنْرُوۤرْ
  كَلَيْیيَظُتْ تُمْبُكَظْ كاليَظُتْ تِرْكُكْ كَنِوِرَكْكَمْ
  اِلَيْیيَظُتْ تُمْبِرَبْ بِيتيَظُتْ تُنغْكُونْتَ يَنغْكَضْبُظُتْ
  تَلَيْیيَظُتْ تُنعْسَرِ یامُوۤ نُتَرْكَنْ تَنِمُتَليَۤ.
 • 120. آتْسِكَنْ تارْكْكُرْرَ تُنْبَتْتَيْتْ تانْكُونْ تَرُضَضِكْكُمْ
  ماتْسِكَنْ تایْيَنْدَيْ وَضْضَرْ كُنَميَنْبَرْ مَرْرَتَرْكُكْ
  كاتْسِكَنْ تيَۤنِلَيْ آیِنُمْ اُنْنَرُتْ كَنْتَتْتِلُوۤرْ
  ساتْسِكَنْ تيَۤنْكَضِ كُونْتيَۤنْ كَرُنَيْتْ تَتَنغْكَتَليَۤ.
 • 121. كَنْكُونْتَ نيَرْرِیُمْ كارْكُونْتَ كَنْتَمُمْ كَرْبَضِكْكُمْ
  بيَنْكُونْتَ باكَمُمْ كَنْتيَۤنْمُنْ مارَنْ بِرَمْبَتِیالْ
  بُنْكُونْتَ ميَۤنِبْ بُرَنغْكَنْتِ ليَۤنْاَبْ بُرَتْتَيْكْكَنْتالْ
  اُونْكُونْتَ كَلْلُمْ اُرُكُمْيَنْ رُوۤاِنغْ كُوضِتْتَنَيْیيَۤ.
 • 122. وٕۤیْكْكُبْ بُورُمْيَظِلْ تُوۤضُتَيْتْ تيَۤوِ وِضَنغْكُميَنغْكَضْ
  تایْكْكُكْ كَنِنْدُورُ كُورَضِتْ تُوۤیْنِنْ تَیَوُمِنْدَ
  نایْكْكُكْ كِتَيْكْكُمْ يَنَاُورُ سُوۤتِتَمْ نَلْكِلْاَوَرْ
  وَایْكْكُبْ بَظَتْتُوتُ سَرْكْكَرَيْ وَانغْكِ وَظَنغْكُوَنيَۤ.
 • 123. كانْتَتْتِنْ ميَۤوُمْ اُلَكِيرْاِتْ تيَۤكَمْ كَرُمْبَنَيْبُوۤلْ
  نِينْتَتْتِ ليَنْنَ نِلَيْیَلَ وٕۤاِتُ نِرْرَلْبَسُمْ
  بانْتَتْتِلْ نِيرْنِرْرَلْ اَنْرُوۤ نَمَيْنَمْ بَسُبَتِتانْ
  آنْتَتْتِلْ يَنْنَ كُرَيْیُوۤنَمْ ميَۤرْكُرَيْ آیِرَميَۤ.
 • 124. وٕۤنِكْكَنْ نِيرْوَيْتْتَ تيَۤوٕۤ مَتُرَيْ وِیَنْتيَرُوِلْ
  مانِكْكَمْ وِرْرَسيَمْ مانِكْكَ ميَۤيَنَيْ وَاظْوِتْتَتُوۤرْ
  آنِبْبُونْ نيَۤتيَضْ ضَمُتيَۤنِنْ سيَیْیَ اَتِمَلَرْكْكُكْ
  كانِكْكَيْ یاكْكِكْكُونْ تاضْوَایْ يَنَتُ كَرُتْتِنَيْیيَۤ.
 • 125. ماكَلَيْ وَانَرْ بِرَنْبالْ يَمَكْكُمْ مَنَيْكْكُمْكَتْتَ
  نِيكَلَيْ تااُورُ ميَۤكَلَيْ تااُنَ نيَنْمَلَيْتا
  بُوۤكَلَيْ یايَنَبْ بِنْتُوتَرْ وَارْاَوَرْ بُوۤلْمَنَنِي
  يَۤكَلَيْ اِيكَلَرْ يَۤكَمْبَ وَانَ رِتَنعْسيَلْكَوٕۤ.
 • 126. اُورْتَرُ وَارْنَلْلَ اُونْتَرُ وَارْاُتَيْ یُنْدَرُوَارْ
  بارْتَرُ وَارْاُظَرْ كيَۤرْتَرُ وَارْبُونْ بَنَنْدَرُوَارْ
  سُوۤرْتَرُ وَارْاُضْ ضَرِوُكيَ تامَلْ سُكِبْبَتَرْكِنغْ
  كارْتَرُ وَارْاَمْمَيْ یارْتَرُ باكَنَيْ یَنْرِنيَنعْسيَۤ.
 • 127. بَنْسيَیْتَ سُونْمَنغْكَيْ باكاوٕنْ بارْكَتَلْ بَضْضِكُونْتُوۤنْ
  تِنْسيَیْتَ سَكْكَرَنغْ كُوضْوَانْ اَرُسْسَنَيْ سيَیْتِتْتَناضْ
  وِنْسيَیْتَ نِنْنَرُتْ سيَۤوَتِ ميَۤرْبَتَ وٕۤنْتِیَوَنْ
  كَنْسيَیْتَ نَرْرَوَمْ یاتُوۤ كَرُتْتِلْ كَنِبْبَرِتيَۤ.
 • 128. مابْبِتْتُ نيَۤرْنْدُنْتُ وَنْدِیَيْ وَاظْوِتْتَ وَضْضَلْاُنْوٕنْ
  كابْبِتْتُ ميَۤرْبَلَ بابْبِتْتَ ميَۤنِیَيْكْ كَنْتُتُوظَكْ
  كُوبْبِتْتُ نانِرْكَ وَنْدِلَيْ ناتَنَيْكْ كُوتَاِلْلاضْ
  بُوبْبِتْتَ كالَتْتِلْ كُوبْبِتْتَ بُوۤتِنُمْ بُوۤوَتُنْتيَۤ.
 • 129. يَنْميَۤرْ بِظَيْیِلَيْ یانيَنْسيَیْ كيَۤنْيَنْ اِتَتْتِرُنْديَنْ
  سُونْميَۤرْ كُوضاتيَنَيْ اِنْميَۤلْ تُرُمْبيَنَسْ سُرْرُنيَنعْسَتْ
  تِنْميَۤرْ بِظَيْیَتُ بُنْميَۤرْ بَنِیيَنَسْ سيَیْتُوظِكْكَ
  نِنْميَۤرْ بَرَمْوِتَيْ تَنْميَۤرْكُونْ تَنْبَرْمُنْ نِرْبَوَنيَۤ.
 • 130. مَيْوِتْتِ تامَنِ كَنْتانِنْ تَنْنَيْ وَظُتْتُمْيَنْنَيْ
  نيَیْوِتْتِ تااُنْتِ بُوۤلْاِنْبِ لانْميَیْنْ نيَرِیَرِیانْ
  بُویْوِتْتِ تانْوٕمْ بُلَيْوِتْتِ تانْمَیَلْ بُوۤكَميَلامْ
  كَيْوِتْتِ تانْيَنَكْ كَيْوِتْتِ تيَۤلْوَنْدُ كاتْتَرُضيَۤ.
 • 131. نَلْلَمُ تَمْسِوَيْ تانْتَرَكْ كُونْتُنِنْ نَرْسيَوِكْكُسْ
  سُولْلَمُ تَنْدَنْدَ يَنغْكَضْ بِرانْوَضَنعْ سُوظْمَیِلَيْ
  اِلْلَمُ تَنْدِكَظْ بيَنْناكَ يَنْبَيْ يَظُبْبِیَناضْ
  سِلْلَمُ تَمْبيَرْرَ تيَۤوَرَيْ وَانَنعْ سِرِتْتَتَنْريَۤ.
 • 132. سُورْرُنَيْوٕۤتِیَنْ يَنْنُمْبَتِكَسْ سُرُتِیَيْنِنْ
  بُورْرُنَيْ وَارْكَظَرْ كيَۤرْرِیَبْ بُونْنَتِبْ بُوۤتِنَيْیيَۤ
  نَرْرُنَيْ یاكْكَرَيْ يَۤرِیَ بُنْنِیَ ناوَرَسَيْكْ
  كَرْرُنَيْ یاتِنْدَكْ كَرْرُنَيْ یاميَنْ كَتَيْنيَنعْسَميَۤ.
 • 133. سَتَيْیَوَ نِيمُنْ تَتُتْتانْتَ نَمْبِكْكُسْ سَرْريَنِنُمْ
  كَتَيْیَوَ نيَۤنْسيَیُنغْ كَيْمْما رَرِنْدِلَنْ كالْوَرُنْدِ
  نَتَيْیُرَ نِنْنَيْبْ بَرَوَيْتَنْ بانغْكَرْ نَتَتْتِاَنْبَرْ
  اِتَيْوَرُمْ اُنْرَنْ اِرَكْكَتْتَيْتْ تانْوٕضِ یِتْتَتَرْكيَۤ.
 • 134. تِرُوَاتَ وُوريَمْ بيَرُمانْ بُورُتْتَنْرُ تيَنْنَنْمُنْنيَۤ
  وٕرُوَاتَ وَيْتِكَبْ بایْبَرِ ميَۤرْكُونْتُ ميَۤوِنِنْرَ
  اُورُوَاتَ كُوۤلَتْ تُورُوَااَكْ كُوۤلَتْتَيْ اُضْكُضِرْنْديَۤ
  كَرُوَاتَ نِينغْكِتَكْ كاتْتُكَنْ تایْيَنْ كَنَوِنِليَۤ.
 • 135. سِيرْتَرُ ناوُكْ كَرَيْیَرَيْبْ بُوۤلِسْ سِرِیَنُمْاُوۤرْ
  كارْتَرُ مایَيْسْ سَمَنانْ مَنَكْكَرُنغْ كَلْلِرْكَتْتِبْ
  بارْتَرُ باوَكْ كَتَلِتَيْ وِيظْتْتِتَبْ بَتْتُظَنْريَۤ
  يَۤرْتَرُمْ اَيْنْديَظُتْ تُوۤتُكِنْ ريَۤنْكَرَيْ يَۤرْرَرَسيَۤ.
 • 136. تُوكْكَمُمْ سُوۤمْبَلُمْ تُكْكَمُمْ وَاظْكْكَيْیَيْتْ تُوتْتُوَرُمْ
  يَۤكْكَمُمْ نُوۤیُمْ اِتَيْیُورُمْ مَرْرَيْ اِتَرُمْوِتْتَ
  نِيكْكَمُمْ نِنْمَلَ نيَنعْسَمُمْ سانْدَ نِرَيْوُمْ اَرُضْ
  آكْكَمُمْ نِنْبَتَتْ تَنْبُمْ تَرُكَ اَرُتْسِوَميَۤ.
 • 137. بُویْوَنْدَ وَایُمْ بُلَيْوَنْدَ سيَیْكَيْیُمْ بُنْمَيْیيَلْلامْ
  كَيْوَنْدَ نيَنعْسَمُمْ كَنْتيَۤنْ اِنِنَرْ كَنِوُتَنْیانْ
  ميَیْوَنْدَ وَایُمْ وِتِوَنْدَ سيَیْكَيْیُمْ وِيرَنْبِنالْ
  تَيْوَنْدَ نيَنعْسَمُمْ كانْبَتيَنْ رُوۤسيَنعْ سَتَيْكْكَنِیيَۤ.
 • 138. كَنغْكَيْكُونْ تایْمَلَرْ وٕۤنِیِ ليَۤاَرُتْ كَنْنِمَلَيْ
  مَنغْكَيْكُونْ تایْاِتَبْ باكَتْتِ ليَۤاَيْیَ مَرْرُمُورُ
  نَنغْكَيْكُونْ تالْيَنغْكُ كُونْتَرُضْ وَایيَنْرُ نَنْنُمَنْبَرْ
  سَنغْكَيْكُونْ تالْاَتَرْ كيَنْسُولْلُ وَایْمُكْكَتْ سَنغْكَرَنيَۤ.
 • 139. وَاتْكُونْتَ كَنْنِیَرْ مایا وِكارَ وَلَيْبِظَيْتْتُنْ
  تاتْكُونْتَ نِيظَلِلْ سارْنْدِتُ ماريَنْ رَنَكْكَرُضْوَایْ
  كِيتْكُونْتَ كُوۤوَنَبْ بيَۤرَظَ كايَنَيْكْ كيَۤتَمَرَ
  آتْكُونْتَ نِياِنْرُ وَاضا اِرُبْبَ تَظَكَلْلَوٕۤ.
 • 140. وِيتْتُتْ تَلَيْوَنِنْ تاضْوَنَنغْ كارْتَمْ وِرِتَلَيْسُمْ
  ماتْتُتْ تَلَيْبَتْتِ ماتْتُتْ تَلَيْبُنْ وَراكَتْتَلَيْ
  آتْتُتْ تَلَيْوٕرِ نایْتْتَلَيْ بامْبِنْ اَتُنْدَلَيْكَرْ
  بُوتْتُتْ تَلَيْوٕمْ بُلَيْتْتَلَيْ نارْرَبْ بُظُتْتَلَيْیيَۤ.
 • 141. تيَنْ­رْ مُتِیَنَيْكْ كانارْتَنغْ كَنْاِرُضْ سيَۤرْكُرُتْتُكْ
  كَنْ­رْ سُورِنْدَكَنْ كاسَكْكَنْ بُنْمُلَيْكْ كَنْنَكَكْكَنْ
  بُنْ­رْ اُوظُكُنغْ كُوتُنغْكَنْ بُورامَيْكْكَنْ بُنْكَنْوَنْكَنْ
  مَنْ­رْمَيْ یُرْرَكَنْ مامَنِ نِيتْتَكَنْ مالَيْكْكَنْنيَۤ.
 • 142. كَنْنُتَ لانْبُكَظْ كيَۤضارْ سيَوِبُویْكْ كَتَيْاُولِیُمْ
  اَنْنُرَ ماتَرُ مَيْنْدَرُنغْ كُوتِ اَظُمُولِیُمْ
  تُنْنيَنُنْ تِيسْسُولْ اُولِیُمْاَوْ وَنْدَكَنْ تُوتَرْكَنْمُوتْ
  تُنْنُرَ وَاوٕنْ رُرَبْبُولِ یُمْبُكُمْ اُونْسيَوِیيَۤ.
 • 143. مَنِكُونْتَ كَنْتَنَيْ وَاظْتْتارْتَمْ وَایْتْتيَرُ مَنْنُنْتَوَایْ
  بِنِكُونْتَ وَایْوِتَبْ بِسْسُنْتَ وَایْوَرُمْ بيَۤسْسَرْرَوَایْ
  تُنِكُونْتَ وَایَنَرْ سُوتُنْتَ وَایْمَلَنعْ سُوۤرْنْدِظِوَایْ
  كُنِكُونْتَ اُبْبِلِكْ كُوظُنْتَ وَایْيَنَكْ كُورُبَوٕۤ.
 • 144. سَكَمِلَيْ یيَۤيَنْ رُتَيْیانَيْ يَنْنَلَرْ تَنغْكَضْنيَنعْسَمْ
  سُكَمِلَيْ یيَۤاُنَسْ سُوۤرِلَيْ یيَۤكَتْتَتْ تُوسِلَيْیيَۤ
  اَكَمِلَيْ یيَۤبُورُ ضاوِلَيْ یيَۤوَضْضَ لارِلَيْیيَۤ
  اِكَمِلَيْ یيَۤاُونْرُمْ اِنغْكِلَيْ یيَۤيَنْ رِرَنغْكُنيَنعْسيَۤ.
 • 145. بُونغْكَرُمْ بيَۤرْمُلَيْ مَنغْكَيْكْ كِتَنْدَنْدَ بُتْتَمُتيَۤ
  سيَنغْكَرُمْ بيَۤنَرُنْ تيَۤنيَۤ مَتُرَسْ سيَظُنغْكَنِیيَۤ
  تِنغْكَضُنغْ كَنغْكَيْیُنعْ سيَۤرْنْدُوضِرْ وٕۤنِسْ سِوَكْكُوظُنْديَۤ
  يَنغْكَضَيْ آتْكُونْتُمْ يَنْنيَۤ تُیَرِلْ اِرُتْتُوَتيَۤ.
 • 146. وِلْلَيْبْبُونْ ناكْكَرَنغْ كُونْتُوۤیْوَنْتُونْتَرْ وِرُمْبُرَسْسيَنغْ
  كَلْلَيْبْبُونْ ناكْكِكْ كُوتُتْتُوۤیْنِنْ باتَنغْ كَرُتْتِلْوَيْیارْ
  بُلْلَيْبْبُونْ ناكْكُوضُمْ بُلْلَرْكَضْ بارْسيَنْرُ بُونْنَضِكْكَ
  وَلْلَيْبْبُونْ نارْبُیَ يَنْبارْ اِحتيَنْسُولْ وَانَرْكَضيَۤ.
 • 147. كُوتْتُتَيْ یایْيَنْ نُتَيْیایْمُتْ تيَۤوَرُمْ كُورُكِنْرَ
  يَۤتْتُتَيْ یایْاَنْبَرْ يَۤتْتُتَيْ یایْيَنْرَنْ يَنْمَيْمُوظِسْ
  ساتْتُتَيْ یایْنِنْ تَنَكْكيَۤ بَرَمْيَنَيْتْ تانغْكُتَرْكُوۤرْ
  وٕۤتْتُتَيْ یارْمَرْ رِلَيْاَرُضْ اِيتيَنْرَنْ وِنْنَبْبَميَۤ.
 • 148. وٕبْبِلَيْ یيَۤيَنُمْ تَنْوِضَكْ كيَۤمُكْكَنْ وِتْتَكَنِنْ
  اُوبْبِلَيْ یيَۤيَنُمْ سِيرْبُكَ لارْبُرْكَيْ اُنْنُتَرْكُوۤرْ
  اُبْبِلَيْ یيَۤبُورُ ضُونْرِلَيْ یيَۤيَنْ رُظَلْبَوَرْميَۤلْ
  تَبْبِلَيْ یيَۤاَوَرْ بُنْتَلَيْ يَۤتْتِلْ تَوَمِلَيْیيَۤ.
 • 149. يَنَيْبْبيَرْرَ تایِنُمْ اَنْبُتَيْ یایْيَنَكْ كِنْبَنَلْكُمْ
  اُنَيْبْبيَرْرَ اُضْضَتْ تَوَرْمَلَرْسْ سيَۤوَتِكْ كُوۤنغْكُمْاَنْبُ
  تَنَيْبْبيَرْرَ نَنْمَنَمْ تامْبيَرْرَ ميَۤلَوَرْ سارْبَيْبْبيَرْرالْ
  وِنَيْبْبيَرْرَ وَاظْوِنْ مَنَيْبْبيَرْرَمْ بُوۤلَ ميَوِوَتِنْريَۤ.
 • 150. نِرَيْمَتِ یاضَرْ بُكَظْوُوۤیْ سَتَيْیُتَيْ نِينْمُتِميَۤلْ
  كُرَيْمَتِ تانُونْرُ كُونْتَنَيْ یيَۤاَكْ كُرِبْبيَنَوٕۤ
  بُورَيْمَتِ یيَۤنْرَنْ كُرَيْمَتِ تَنْنَيْیُمْ بُونْنَتِكْكِيظْ
  اُرَيْمَتِ یاكْكُونْ تَرُضْوَایْ اُلَكَمْ اُوَبْبُرَوٕۤ.
 • 151. تُتِوَيْتْتَ سيَنغْكَيْ اَرَسيَۤنَلْ لُورِلْنِنْ تُومَلَرْبْبُونْ
  اَتِوَيْتْتَ بُوۤتيَنغْكَضْ اَبْبَرْتَمْ سيَنْنِ یَتُكُضِرْنْديَبْ
  بَتِوَيْتْتَ تُوۤاِنْبَ مِیانْيَنُنْ تُوۤرُمْاِبْ باوِكْكُمالْ
  كُتِوَيْتْتَ بُنْتَلَيْ اُونْرُوۤ مَنَمُمْ كُضِرْكِنْرَتيَۤ.
 • 152. اُورُمُتِ ميَۤلْبِرَيْ وَيْتْتُوۤیْ اَرِاَیَنْ اُونْمَرَيْتَمْ
  بيَرُمُتِ ميَۤلُرَ وٕۤنْتَ وَراتُنَيْبْ بِتْتَنيَنْرَ
  مَرُمُتِ یُورَنْ مُتِميَۤلْ مَرُبْبَوُمْ وَنْدَتَوَرْ
  تِرُمُتِ ميَۤليَنْنَ آسَيْكَنْ تایْنِنْ تِرُوَتِكْكيَۤ.
 • 153. وٕۤلْكُونْتَ كَيْیُمُنْ نُ‘لْكُونْتَ مارْبَمُمْ ميَنْمَلَرْبْبُورْ
  كالْكُونْتَ اُونْكَظَرْ كاتْسِیُمْ بَنْنِرُ كَنْنُمْوِتَيْ
  ميَۤلْكُونْتَ سيَنعْسُتَرْ ميَۤنِیُمْ سَنْمُكَ وِيرُنغْكَنْتُ
  مالْكُونْتَ نيَنعْسَمْ مَكِظْوَتيَنْ ناضْيَنْكَنْ مامَنِیيَۤ.
 • 154. وِنْبُوتْتَ كَنغْكَيْیُمْ مِنْبُوتْتَ وٕۤنِیُمْ ميَنْمُكَمُمْ
  كَنْبُوتْتَ نيَرْرِیُمْ بيَنْبُوتْتَ باكَمُمْ كارْمِتَرُمْ
  تَنْبُوتْتَ باتَمُمْ بُونْبُوتْتَ ميَۤنِیُمْ سارْنْدُكَنْتيَۤ
  مَنْبُوتْتَ وَاظْكْكَيْیَيْ وِنْبُوتْتَ بُووِنْ مَتِبْبَتيَنْريَۤ.
 • 155. تَنْمَتِ یُوۤاَتَنْ تَنْنَمُ تُوۤيَنَسْ سارْنْدِرُ­تْ
  تُنْمَتِ یُوۤرْكْكِنْ بُتَوُنِنْ بيَۤرَرُضْ اُرْرِتَوٕۤ
  يَنْمَتِ یُوۤتِسْسَيْ يَیْتا تَلَيْیُميَنْ يَۤظَيْمَتِ
  بيَنْمَتِ یُوۤاَنْرِبْ بيَۤیْمَتِ یُوۤيَنْنَ بيَۤسُوَتيَۤ.
 • 156. بِتْتُكْكُمْ وَنْدُمُنْ مَنْسُمَنْ تایيَنْبَرْ بِتْتَنيَنْرَ
  تِتْتُكْكُمْ سِيرَرُضْ سيَیْتَضِتْ تایيَنْبَرْ تِيوِرَكُكْ
  كَتْتُكْكُمْ بُونْمُتِ كاتْتِنِنْ رایيَنْبَرْ كَنْتِتَيَنْ
  مَتْتُكْكُمْ وَنعْسَكَتْ تيَیْوَميَنْ كُوۤمُكْكَنْ مانِكْكَميَۤ.
 • 157. مَيْیِتْتَ كَنْنِیَرْ بُویْیِتْتَ وَاظْوِنْ مَتِمَیَنغْكِكْ
  كَيْیِتْتَ نانُمْاُنْ ميَیْیِتْتَ سِيرَرُضْ كانْكُوَنُوۤ
  بَيْیِتْتَ بامْبَنِ یَيْیِتْتَ ميَۤنِیُمْ بَتْتَرُضْضَ
  مُویْیِتْتَ كالُنعْسيَوْ وَيْیِتْتَ وٕۤلُنغْكُوضْ مُنْنَوَنيَۤ.
 • 158. تَوَميَۤ بُرِیُمْ بَرُوَمِ ليَۤنْبُویْسْ سَكَنَتَيْكْكَنْ
  اَوَميَۤ بُرِیُمْ اَرِوِلِ یيَۤنُكْ كَرُضُمُنْتُوۤ
  اُوَميَۤیَ ميَنْنَبْبَ تاتيَنغْكُ ماكِ اُوضِرْاُوضِیامْ
  سِوَميَۤمُكْ كَنْنُتَيْتْ تيَۤوٕۤنِنْ سِتْتَنْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 159. مَتْتُنْتَ كُونْرَيْسْ سَتَيْیَرَ سيَۤاَنْرُ وَنْدِیِتْتَ
  بِتْتُنْتَ بِسْسَيْبْ بيَرُنْدَكَيْ یيَۤكُوتُمْ بيَنْمَیَلالْ
  كَتْتُنْتَ نانْسُكَبْ بَتْتُنْتُ وَاظْوَنْاِكْ كَنْمَنَمامْ
  تِتْتُنْتَ بيَۤیْتْتَلَيْ وٕتْتُنْتَ ناضِلْيَنْ تِيمَيْیَرْريَۤ.
 • 160. آتْتُكْكُكْ كاليَتُتْ تایْنِنَيْبْ باتَلَرْ آنغْكِیَرْرُمْ
  باتْتُكْكُبْ بيَۤريَنْكُولْ بَنْنيَنْكُولْ نِيتْتِیَبْ باتْتيَظُتُمْ
  يَۤتْتُكْكُ مَيْیيَنْكُولْ سيَۤرْرِلْ اُرَنغْكَ اِرَنغْكُنغْكَتا
  ماتْتُكْكُ وِيتيَنْكُولْ بَنعْسَنَيْ يَنْكُولْ مَتِتْتِتِنيَۤ.
 • 161. اُوبْبَرْرَ مُكْكَتْ سُتَريَۤنِنْ سِيرْتْتِ اُراتَوٕرُمْ
  تُبْبَرْرَ باتْتِلْ سُوَيْیُضَ تُوۤاَتَيْسْ سُوظْنْدُكَرْرُسْ
  سيَبْبَرْرَ وَایْكْكُتْ تِرُوُضَ تُوۤسِرِ تيَۤنُمْاُنْتيَۤلْ
  اُبْبَرْرَ بُنْكَرِ اُنْتُوۤرْتَنْ ناوُكْ كُوَبْبُضَتيَۤ.
 • 162. سيَۤلْوَرُنغْ كَنْنِ اِتَتْتُوۤیْنِنْ سِيرْتْتِیَيْسْ سيَۤرْتْتِیَنْدَ
  نالْوَرُمْ سيَیْتَمِظْ كيَۤتْتُبْ بُرَتْتِلْ نَتَكْكَسْسَرْريَۤ
  كالْوَرُمْ آیِنُمْ اِنْبُرُ وَاكِكْ كَنِمَنَمْاَبْ
  بالْوَرُ مُوۤاَتَنْ بارْبيَنْ كَضَيْوِتْتُبْ بارْكْكِنُميَۤ.
 • 163. كارْمُكَ ماكَبْبُورْ كَلْوَضَيْتْ تُوۤیْاِكْ كَتَيْیَوَنيَۤنْ
  سُوۤرْمُكَ ماكَنِنْ سِيرْمُكَمْ بارْتْتُتْ تُوَضُكِنْريَۤنْ
  بُوۤرْمُكَ ماكَنِنْ رُوۤرَيْیُمْ كاتْتَنِنْ بُونْنَرُضْاِبْ
  بارْمُكَ ماكَيَنْ اُوۤرْمُكَمْ بارْكْكَبْ بَرِنْدِلَتيَۤ.
 • 164. وَانْوَضَرْتْ تایْاِنْدَ مَنْوَضَرْتْ تایْيَنغْكُمْ مَنْنُیِرْكَضْ
  تانْوَضَرْتْ تایْنِنْ تَكَيْاَرِ یايَنْ رَنَيْاَرَسيَۤ
  يَۤنْوَضَرْتْ تایْكُوتُمْ بامْبَيْیيَلْ لانْدَضْ ضِلَيْوَضَرْتْتایْ
  مانْوَضَرْتْ تایْكَرَتْ تارْنِنَيْبْ بُوۤلَ وَضَرْبْبَوَريَۤ.
 • 165. اَرْكَنْتَمْ اُوۤنغْكُمْ اَرَسيَۤنِنْ رَنْاَتِ یارْمَتُرَسْ
  سُورْكَنْتَ بُوۤتُمْيَنْ بُرْكَنْتَ نيَنعْسَمْ تُنِنْدُنِلْلا
  تِرْكَنْتَ ميَیْتْتَوَرْ بُوۤلُوۤتُ كِنْرَ تيَرِنْدَتُتِينغْ
  كَرْكَنْ تيَنِنُمْاَكْ كَرْكَنْتَ كاكْكَيْنِرْ كاتيَنْبَريَۤ.
 • 166. سُولْلُكِنْ رُوۤرْكْكَمُ تَمْبُوۤلْ سُوَيْتَرُمْ تُولْبُكَظُوۤیْ
  وٕلْلُكِنْ رُوۤرِنْرِسْ سُمْما اَلَيْیُميَنْ وٕۤتَنيَنعْسَمْ
  بُلْلُكِنْ رُوۤرْتَمَيْكْ كَنْتالْيَنْ نانغْكُولْ بُكَلْوٕرُمْوَایْ
  ميَلْلُكِنْ رُوۤرْكْكُورُ نيَلْلَوَلْ وَایْكْكِلْ وِتُوَرَنْريَۤ.
 • 167. سِيرِتُ وَارْبُورُتْ سيَلْوَرْكْكَ لامَلْاِتْ تِينَرْكَتْكِنغْ
  كارِتُ وَارْبِسْسَيْ آیِنُمْ بِسْسَنْ اَسَتَنْيَنْريَۤ
  بيَۤرِتُ وَارْوَمْبُبْ بيَۤسْسِتُ وَارْاِنْدَبْ بيَرْرِكَنْتُمْ
  بُوۤرِتُ وَارْنِنَيْبْ بُوۤرْرارْيَنْ نيَۤمُكْكَتْ بُنْنِیَنيَۤ.
 • 168. سيَۤلُكْكُ نيَۤرْوِظِ مَنغْكَيْبَنغْ كايَنْ سِرُمَتِتانْ
  ميَۤلُكْكُ نيَنعْسَيْیُتْ كابْبَتُ بُوۤلْنِنْرُ وٕوْوِتَیَ
  مالُكْكُ وَانغْكِ وَظَنغْكَوُنْ تانْسَمْ مَتِتْتَتُكانْ
  بالُكْكُنغْ كاوَلْوٕمْ بُونَيْكْكُنْ تُوۤظَنْيَنْ بارْاِتُوٕۤ.
 • 169. اِنَيْیيَۤتُمْ اِنْرِیَ تيَۤوٕۤ كَنَلْاِنَنْ اِنْديَنُمُكْ
  كَنَيْیيَۤ كُوضُمْسيَنغْ كَرُمْبيَۤ بِرَوِكْ كَتَلْكَتَتْتُمْ
  بُنَيْیيَۤ تِرُوَرُتْ بُورَنَ ميَۤميَیْبْ بُلَمَضِكْكُمْ
  تُنَيْیيَۤيَنْ تُنْبَنْ تُتَيْتْتانْتُ كُوضْضَتْ تُنِنْدَرُضيَۤ.
 • 170. نِلَيْكاتْتِ آنْتَنِنْ تاتْكَنْبِ لاتَنْبِلْ نِينْتَوَنْبُوۤلْ
  بُلَيْكاتْ تِیَمَنَتْ تيَۤنْكُونْتَ وٕۤتَمْ بُنَيْاِتَيْميَۤلْ
  كَلَيْكاتْتِكْ كَتْتُ مَیِرْتْتَلَيْ كاتْتِبْبُنْ كَنْدَيْسُرْرِ
  مُلَيْكاتْتِ آنْمَكَنْ بيَنْوٕۤتَمْ كاتْتُ مُرَيْمَيْیَنْريَۤ.
 • 171. وِتَناكَبْ بُونَنِ ميَۤلُوۤیْيَنْ نيَنعْسَمْ وِرِتَلْوِتْتيَنْ
  اُتَناكَ ميَیْاَنْبُ ضُورْراكَ نِنْنَرُ ضُرْرِتُتَرْ
  كِتَناكَ ميَیْنْنيَرِكْ كِيتاكَسْ سيَیْكُوَ تِنغْكُنَكْكيَۤ
  كَتَناكَ نِرْبَتُ كَنْتيَۤنْبِنْ تُنْبُونْرُنغْ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 172. نَیَبْبَتُمْ اُوۤرْنِنْ اَرُضيَنَكْ كِنْريَنِلْ نایْمَنَميَنْ
  وَیَبْبَتُ مُوۤتُیَرْ مَنْبَتُ مُوۤنَلْلَ وَاظْوَيْيَنْنالْ
  سيَیَبْبَتُ مُوۤكُنَمْ سِيرْبْبَتُ مُوۤبَوَمْ سيَۤرَسْسَرْرُمْ
  بَیَبْبَتُ مُوۤمَلَمْ باظْبَتُ مُوۤيَمْ بَسُبَتِیيَۤ.
 • 173. سُوۤبَنغْكَنْ تارْكْكَرُضْ سيَیْوُوۤیْ مَتِكْكَنْرِسْ سُوظْنْدِتُوٕنْ
  تِيبَنغْكَنْ تالُمْ اِرُضْبُوۤمْاِوْ وٕۤظَيْ تِیَنغْكُمْبَرِ
  تابَنغْكَنْ تایْاَرُضْ سيَیْیاتيَنْ كُرْرَنْ تَنَيْكْكُرِتْتُكْ
  كُوۤبَنغْكَنْ تالُنَنْ رَيْیايَنْ تُنْبَكْ كُوتِبْبَرُميَۤ.
 • 174. يَلْلا مُتَيْیَ اِرَيْیَوَ نيَۤنِنَيْ يَۤتْتُكِنْرَ
  نَلْلارْ تَمَكْكُورُ ناضيَۤنُمْ بُوسَيْ نَیَنْدِیَرْرِسْ
  سُولْلالْ اَوَرْبُكَظْ سُولْلاتِوْ وَنْنَمْ تُیَرْوَتَرْكيَنْ
  كَلْلامَيْ اُونْرُمَرْ رِلْلامَيْ اُونْرِرُ كارَنَميَۤ.
 • 175. بِرَيْیارُ كُونْتَسيَوْ وٕۤنِبْ بِرانْبَتَبْ بيَۤرَتَيْوَانْ
  مَرَيْیارُ كاتْتُنِنْ تَنْنَرُ ضيَۤیَنْرِ مایَيْيَنْنُمْ
  نِرَيْیارُ سُوظُنْ تُرُمْبایْسْ سُظَلُمْيَنْ نيَنعْسِنُضْضَ
  كُرَيْیارُ تَرْكِتَمْ وٕۤرِلْلَيْ كانْاِكْ كُوَلَيْیَتْتيَۤ.
 • 176. مالَرِ یاتَوَنْ اَنْريَۤاَتْ تيَیْوَ وَرَتَنُنِنْ
  كالَرِ یاتَوَنْ يَنْرالْاَكْ كالَيْيَكْ كالَيْيَمَيْبْ
  بُوۤلَرِ یاتَوَرْ كانْبارْمُرْ كَنْتَميَیْبْ بُنْنِیَرْتَمْ
  بالَرِ یاتَوَنْ نانِتُ كيَۤتْتُنَرْ بالَنَنْريَۤ.
 • 177. اُونْريَۤيَنْ آرُیِرْكْ كُوۤرُرَ وٕۤيَنَكْ كُوۤرَمُتيَۤ
  نَنْريَۤمُكْ كَنْنُتَيْ نایَكَ ميَۤمِكْكَ نَلْلَكُنَكْ
  كُنْريَۤ نِرَيْاَرُتْ كُوۤوٕۤ يَنَتُ كُلَتيَیْوَميَۤ
  مَنْريَۤ اُوضِرْمُظُ مانِكْكَ ميَۤيَنَيْ وَاظْوِكْكَوٕۤ.
 • 178. تاظْوٕۤتُمْ اِنْرِیَ كُوۤوٕۤ يَنَكْكُتْ تَنِتْتَبيَرُ
  وَاظْوٕۤ نُتَرْكَنْ مَنِیيَۤيَنْ اُضْضَ مَنِوِضَكْكيَۤ
  يَۤظْوٕۤلَيْ يَنْنِنُمْ بُوۤتا اِتُمْبَيْ اِتُنغْكُتُمْبَبْ
  باظْوٕۤ تَنَيْبْبَتَ ماتْتيَۤنْ يَنَكْكُنْ بَتَمَرُضيَۤ.
 • 179. وَنْتُكُونْ تارْنَرُنغْ كُونْرَيْیِ نانْرَنْ مَلَرَتِكْكُتْ
  تُونْتُكُونْ تارْتَنعْ سُكَتْتُكْكُمْ وَاظْكْكَيْسْ سُظَلِرْرَضْضُمْ
  بيَنْتُكُونْ تارْتَمْ تُیَرُكْكُمْ اُوبْبِنْرُ بيَۤسِلْيَنْريَۤ
  كَنْتُكُونْ تایْاِنِ نيَنعْسيَۤنِنْ اُضْضَكْ كَرُتْتيَتُوٕۤ.
 • 180. مَلَنغْكَوِظْنْ تارْمَنَمْ وَانْكَوِظْنْ تالُمْاَوْ وَانْبُرَمامْ
  سَلَنغْكَوِظْنْ تالُمْ سَلِیاتيَنْ بُنْمَنَنْ تانْكَتَلِلْ
  كَلَنغْكَوِظْنْ تارْمَنَمْ بُوۤليَۤ سَلِبْبَتُ كانْكُتُمْبَ
  وِلَنغْكَوِظْنْ تالَنْرِ نِلْلاتيَنْ سيَیْوَلْ وِتَيْیَوَنيَۤ.
 • 181. مَيْكُوتُتْ تارْنيَتُنغْ كَنْمَلَيْ مانُكْكُ وَایْنْدُورُبالْ
  ميَیْكُوتُتْ تایْتَوَرْ وِتْتَوٕمْ مانُكْكُ ميَۤوُرَاُوۤرْ
  كَيْكُوتُتْ تایْمَیَلْ كَنْنِیِلْ وِيظْنْدُتْ كَلَنغْكُرُمْيَنْ
  كُویْكُوتُتْ تاظْمَنَ مانُكْكُكْ كالَيْكْ كُوتُتْتَرُضيَۤ.
 • 182. اُتَمْبارْ اُرُمَیِرْكْ كالْبُظَيْ تُوۤرَنَلْ اُوتْتِوٕیْیَ
  وِتَمْباسْ سِیَاِرُبْ بُوسِكَضْ بایْسْسِنُمْ ميَتْتيَنْنُمْاِتْ
  تَتَمْبارْ سِرُنَتَيْتْ تُنْبَنعْسيَیْ وٕۤتَنَيْتْ تانغْكَرِتيَنْ
  كَتَمْبانَرْ بَنْنِرُ كَنْنا اِنِيَنَيْكْ كاتْتَرُضيَۤ.
 • 183. مَنْنالُمْ مَنْنُرْرَ وَاظْكْكَيْیِ نالُمْاَوْ وَاظْكْكَيْكْكُرْرَ
  بيَنْنالُمْ نُونْدُوَنْ تارَيْ يَلامْاَرُتْ بيَۤريَنُمُكْ
  كَنْنالُمْ بارْتْتَيْنْدُ كَيْیالُمْ اِيیُمْ كَنَبَتِنِنْ
  بَنْنالُمْ مامَرَيْ ميَۤرْراضَيْ يَنْنُتْ بَتِتْتَرُضيَۤ.
 • 184. وَاناضَ مالَیَنْ وَاظْوَاضَ اَنْرِاِمْ مَنْمُظُتُمْ
  تاناضَ نِنْبَتَمْ تاظْبَوَرْ تاظْكَاُونْ سَنغْكَيْیَنغْكَيْ
  ماناضَ ميَیْیِتَنْ تَنْدُوۤیْتُنْ بَرْرَ مَنَمَتُونْريَۤ
  ناناضَ يَنْنِنِنْ تاضيَۤتْتُ كِنْرَنَنْ نَلْكُكَوٕۤ.
 • 185. اِيتَرِ یاتَمُكْ كَنْنانِنْ اَنْبَرْ اِیَلْبِنَيْاِنْ
  ناتَرِ یاتُنْ اَرُضَنْرِ اُونْسُوَيْ ناوَيْیَنْرِ
  ميَۤتَرِ یاتُنَرْ باتْتَيْكْكَرْ رُوۤرَنْرِ ميَۤرْسُمَنْدَ
  يَۤتَرِ یاتَوَيْ یيَۤنَرِ یايَنْ رِكَظْوَرَنْريَۤ.
 • 186. سُوتُنْتَ بُونعَيْكْكُسْ سُوۤرُنْتَ وَایْبِنْ تُتِبْبَتَنْرِ
  اُوتُنْتَ بالِتْتَ اُونْكَنْتَ تيَۤنُمْ اُنَتْتُنِیا
  تِيتُنْتَ يَنْمَنَمْ اَنْدُوۤ تُیَرِلْ اِتِیُنْتُمْاِوْ
  وِيتُنْتَ وَاظْكْكَيْیِلْ وِيظُنْتَ تالْيَمْ وِتَيْیَوَنيَۤ.
 • 187. كَرَنغْكاتْتِ مَيْیِتْتَ كَنْكاتْتِ يَنْبيَرُنغْ كَنْمَنيَنعْسَكْ
  كُرَنغْكاتْتِسْ سيَۤیْمَيْیِلْ نِرْكِنْرَ ماتَرَيْكْ كُونْتُكَلْلارْ
  اُرَنغْكاتْتِكْ كُوۤلُونْ رُتَنِيتْتِكْ كاتْتِ اُرَبْبِاُورُ
  مَرَنغْكاتْ تِیَكُرَنغْ كاتْتُكِنْ رُوۤريَنْ مَنِكَنْتَنيَۤ.
 • 188. كَضَنغْكَنِ بُوۤلْمَنِ كَنْتانِنْ بُورْكَظَلْ كانَرْكيَنْسِرْ
  رُضَنغْكَنِ یاتُنِنْ سِيرْكيَۤتْ كِنُمْاَنْ بُرَاُرُكا
  وَضَنغْكَنِ كامَنعْ سِرَوَامَلْ سِرْرِلْ وَكُتْتُظَلُمْ
  اِضَنغْكَنِ بُوۤلْنِنْرَ تيَنْسيَیْكُ وٕۤنْيَمْ اِرَيْیَوَنيَۤ.
 • 189. مامَتْتِ نالْسُظَلْ وٕنْتَیِرْ بُوۤنْرُ مَتَنْدَيْیَرْتَمْ
  كامَتْتِ نالْسُظَلْ يَنْرَنْنيَنعْ سُوۤاُنْرَنْ كالَيْاَنْبامْ
  تامَتْتِ نالْتَضَيْ یِتْتَنيَنعْ سُوۤاِتْ تَكَيْاِرَنْتِنْ
  نامَتْتِنالْ بِتْتَنْ يَنْبُوۤیْ نِنَكْكيَتُ نَلْلَنيَنعْسيَۤ.
 • 190. يَۤرْرِلِتْ تارْكُوتِ كُونْتُوۤیْ وِضَكْكِنَيْ يَۤرْرَبيَرُنغْ
  كارْرِلِتْ تالُمْ اِتَلامْنيَلْ ماوَيْكْ كَلِتْتِتُنِيرْ
  آرْرِلِتْ تالُمْ بيَرَلامْاُتْ كالَيْ اَتُنغْكُتُمْبَسْ
  سيَۤرْرِلِتْ تالْبِنْ بَرِتامْ يَوَرْكْكُمْ تِرُبْبُوَتيَۤ.
 • 191. تيَۤرُوۤنغْكُ كاظِكْكَنْ ميَیْنعْنعانَبْبالُنْتَ سيَمْمَنِیَيْسْ
  سِيرُوۤنغْكُ مُتْتُسْ سِوِكَيْیِنْ ميَۤلْوَيْتْتَ تيَۤوَاُنْرَنْ
  بيَۤرُوۤنغْكُمْ اَيْنْديَظُتْ تَنْرُوۤ بَتَيْبْبَيْبْ بِرَمَنُكْكُمْ
  يَۤرُوۤنغْكُ كابْبَيْتْ تِرُنيَتُ مالُكْكُمْ اِينْدَتُوٕۤ.
 • 192. وٕۤتَنَيْ یامَتُ سُوتَنَيْ یايَنْرُ وٕۤتَنَيْیالْ
  بُوۤتَنَيْ یانِنْ رُنَيْكْكُووُ ميَۤظَيْیَيْبْ بُوۤتَنَيْكيَۤضْ
  وَاتَنَيْ یاتِنغْكُ وَاتَنَيْ یاوٕنْرُنْ وَایْمَلَرَسْ
  سُوۤتَنَيْ یایِنُنعْ سُوۤتَنَيْ یاسِرْ سُكَبْبُورُضيَۤ.
 • 193. اِنْبَرْرَ اِسْسِرُ وَاظْكْكَيْیِ ليَۤوٕیِ ليَۤرَوٕمْبُمْ
  يَنْبَرْرَ بُنْبُظُبْ بُوۤلْتَضَرْ يَۤظَيْ يَنِنُمِوَنْ
  اَنْبَرْرَ باوِيَنْ رَنْدُوۤ يَنَيْوِتِلْ اَيْیَوَيْیَتْ
  تيَنْبَرْرَ تاكَمَرْ رِلْلَيْكَنْ تایْيَنَيْ يَۤنْرُكُوضْضيَۤ.
 • 194. كَضَنغْكُونْتَ اُوۤرْمَنِكْ كاتْسِیُمْ مُسْسُتَرْكْ كَنْاَرُضُمْ
  وَضَنغْكُونْتَ تيَیْوَتْ تِرُمُكَ ماتْسِیُمْ وَایْنْدَبَرِ
  مَضَنغْكُونْتَ كُونْرَيْسْ سَتَيْیُمْبُورْ سيَۤوَتِ مانْبُمْاُونْرَ
  اُضَنغْكُونْتَ بُنْنِیَرْ اَنْرُوۤيَنْ تَنْنَيْ اُتَيْیَوَريَۤ.
 • 195. كاوِكْكُ نيَۤرْمَنِ كَنْتاوَنْ تارْكُظَلْ كَرْبَرُضُمْ
  تيَۤوِكْكُ وَامَنغْ كُوتُتْتُوۤیْنِنْ مامَلَرْسْ سيَۤوَتِبْبالْ
  سيَۤوِكْكُمْ سيَۤوَكَنعْ سيَیْوُوۤرَيْ آیِنُنعْ سيَۤوِكْكَاِبْ
  باوِكْكُ وَایْكْكِلْيَنْ آوِكْكُ نِينْتَ بَیَنَتُوٕۤ.
 • 196. كُونغْكِتْتَ كُونْرَيْسْ سَتَيْیُمْنِنْ نُوۤرْبَسُنغْ كُوۤمَضَبْبيَنْ
  بَنغْكِتْتَ وٕنْتِرُ نِيرْرُوضِ ميَۤنِیُمْ بارْتْتِتِلْبِنْ
  اِنغْكِتْتَ مایَيْیَيْ يَنغْكِتْتَ وَايَنْ رِسَيْبْبِنُمْبُوۤیْسْ
  سَنغْكِتْتَ اُوۤسَيْیِلْ بُونغْكِتْتَ وَایْكُوتُ تانْتِتُميَۤ.
 • 197. وٕمْبيَرُ مانُكْكُكْ كَيْكُوتُتْ تانْتَ مِكُنغْكَرُنَيْ
  يَمْبيَرُ مانُكْكُ وِنْنَبْبَمْ تيَۤوَرْ اِضَمْبِتِیارْ
  تَمْبيَرُ مانُكْكُمْ سارْمَلَيْ مانُكْكُمْ سارْرُمَيْنغْكَيْسْ
  سيَمْبيَرُ مانُكْكُمْ يَنْدایْكْكُمْ نانْبَنِ سيَیْیَسْسيَیْیيَۤ.
 • 198. سارْرَوَ نيَۤكَنَنْ ناوُضْضَ تایِنُمْ سارْرَرِتامْ
  وِيرْرَوَ نيَۤوٕضْضِ وٕرْبَوَ نيَۤاَرُضْ ميَۤوِیَوٕنْ
  نِيرْرَوَ نيَۤنِنْ نَرُضْتَرَ وٕۤنْتُمْ نيَتُمُتِوٕضْ
  يَۤرْرَوَ نيَۤبَلِ يَۤرْرَوَنيَۤ اَنْبَرْكْ كيَۤرْرَوَنيَۤ.
 • 199. بَتِیيَۤ سَرَنَمْ بَرَميَۤ سَرَنَمْ بَرَمْبَرَمامْ
  تِتِیيَۤ سَرَنَمْ سِوَميَۤ سَرَنَمْ سِوَمُنَرْنْدُوۤرْ
  كَتِیيَۤ سَرَنَمْيَنْ كَنْنيَۤ سَرَنَمْمُكْ كَتْكَرُنا
  نِتِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْيَنْ بالْميَیْنْ نِلَيْیَرُضيَۤ.
 • 200. يَنْنُرَ وٕۤيَنْ كُرُوٕۤيَنْ اُضْضَتْ تيَظُمْاِنْبَميَۤ
  يَنْنُیِ ريَۤيَنْرَنْ اَنْبيَۤ نِلَيْبيَرْرَ يَنْسيَلْوَميَۤ
  يَنْنَرِ وٕۤيَنْرَنْ وَاظْوٕۤيَنْ وَاظْوُكْ كِتُمُتَليَۤ
  يَنْنَرَ سيَۤيَنْ كُلَتيَیْوَ ميَۤيَنَيْ يَۤنْرُكُوضْضيَۤ.
 • 201. كانْبُوۤلْ اِرُنْتَاِوْ وَنعْسَكَ وَاظْكْكَيْیِلْ كَنْنيَنعْسَميَۤ
  مانْبُوۤلْ كُتِتْتُكْكُونْ تُوۤتيَۤلْ اَمُتَ مَتِوِضَنغْكُمْ
  وَانْبُوۤلْ كُضِرْنْدَ سِوَانَنْدَ وَاظْكْكَيْیِنْ وَاظْوُرَسْسيَنْ
  تيَۤنْبُوۤلْ اِنِكْكُمْ سِوَایَ نَمَيَنَسْ سِنْدَيْسيَیْیيَۤ.
 • 202. وٕۤتَنيَنْ كُوۤتَرَ وٕۤنْتُميَنْ كُوۤيَنَ وِنْنَبْبَنعْسيَیْ
  باتَنيَنْ كُوۤكَتَرْ بَضْضِكُونْ تانْتُوظُمْ بَنْبَنْيَنْكُوۤ
  ناتَنيَنْ كُوۤبَرَ ناتَنيَنْ كُوۤيَنغْكَضْ نَمْبِكْكُنَلْ
  تُوتَنيَنْ كُوۤاَوَنْ تُوۤظَنيَنْ كُوۤنِنَيْتْ تُویْمَنِیيَۤ.
 • 203. اِیَنغْكا مَنَمُمْ كَیَنغْكا نِلَيْیُمْ اِكَبَرَتْتيَۤ
  مَیَنغْكا اَرِوُمْ تِیَنغْكا نيَرِیُمْ مَكِظْنْدَرُضْوَایْ
  وَیَنغْكا نِلَتْتِنْ مُیَنغْكا اُیَرْتَوَرْ وَاظْتْتُكِنْرَ
  بُیَنغْكا تُتِتْتَرْ كُیَنغْكا تَوَرُتْ بُكُنْدَوَنيَۤ.
 • 204. سِوَسَنغْكَ راسِوَ یُوۤكا سِوَكَتِسْ سِيرَضِكْكُمْ
  سِوَسَمْبُ وٕۤسِوَ لُوۤكا سِوَانَنْدَسْ سيَلْوَنَلْكُمْ
  سِوَسُنْدَ راسِوَ بُوۤكا سِوَاكَمَسْ سيَنْنيَرِسُولْ
  سِوَبُنغْكَ وَاسِوَ نعانِكَضْ وَاظْتْتُمْ سِوَكُرُوٕۤ.
 • 205. مَتِتَتْتُ وَانْدَ اَرُتْسِوَ ميَۤسِنْ مَیَسِوَميَۤ
  تُتِسِتْ تيَلامْوَلْلَ ميَیْسْسِوَ ميَۤسِرْ سُكَسِوَميَۤ
  كَتِنِتْتَ سُتْتَسْ سِوَميَۤ وِضَنغْكُمُكْ كَتْسِوَميَۤ
  بَتِسَسْسِ تانَنْدَ سِرْسِوَ ميَۤيَمْ بَرَسِوَميَۤ.
 • 206. كَتُمْبُلَ وٕۤتَرْكَضْ اُوۤرَيْوَرْ اِنْدِیَكْ كَضْوَرَيْوَرْ
  كُوتُنغْكَرَ نَتْتُتْتَرْ نالْوَرْكَضْ وَنْمَلَكْ كُوۤضَرَيْوَرْ
  اَتُمْبَتَيْ كُوۤتِكُونْ تُرْرارْمَرْ ريَۤظَيْیَنْ یانُورُوَنْ
  اِتُمْبَتَيْ یاتُمِ ليَۤنْوٕلْوَ تيَنغْنغَنْ اِرَيْیَوَنيَۤ.
 • 207. اِتَيْكْكُوتِ وَامَتْ تِرَيْوَاميَیْنعْ نعانِكَتْ كِنْبَنَلْكُمْ
  وِتَيْكْكُوتِ يَۤنْدُمْ وَلَتْتایْنِنْ نامَمْ وِیَنْدُرَيْیارْ
  كَتَيْكْكُوتِ بُوۤلَكْ كَتَرُكِنْ رارْبُویْكْ كَتَيْیَوَرْتامْ
  بُتَيْكْكُوتِ یالَنْرِبْ بُلْلالْ يَیِلَيْبْ بُنَيْبَوَريَۤ.
 • 208. اُرُمَتْتِ ليَۤبَتْتَ بُنْبُظُبْ بُوۤلْاِوْ اُلَكَنَتَيْكْ
  كَرُمَتْتِ ليَۤبَتْتَ يَنْمَنَنْ تانْنِنْ كَظَلَتَيْیُمْ
  تَرُمَتْتِ ليَۤبَتْتَ تِنْريَۤيَنْ ريَنْنُنْ تَنَيْیُمَنْدُوۤ
  مَرُمَتْتِ ليَۤبَتْتَ وَاضِیَيْبْ بُوۤنْرُ وَرُتْتُوَتيَۤ.
 • 209. يَنْنِرَيْ وَااِمَيْ یُوۤرِرَيْ وَامَرَيْ یِنْمُتِبِنْ
  مُنْنِرَيْ وَامَلَيْ مِنْنِرَيْ وَامَلَرْ مُنْتَكَتْتُوۤنْ
  تَنْنِرَيْ وَاتِتِتْ تانِرَيْ وَاميَیْتْ تَبُوۤتَنَرُضْ
  مَنْنِرَيْ وَااِنغْكُ وَايَنْ ريَنَكْكُنَلْ وَاظْوَرُضيَۤ.
 • 210. بُوۤرْرِيَنْ آوِتْ تُنَيْیيَۤيَنْ اَنْبِلْ بُكُنعْسِوَميَۤ
  بُوۤرْرِيَنْ وَاظْوِنْ بَیَنيَۤيَنْ اِنْبَبْ بُتُنَرَوٕۤ
  بُوۤرْرِيَنْ كَنْنُنْ مَنِیيَۤيَنْ اُضْضَمْ بُنَيْاَنِیيَۤ
  بُوۤرْرِيَنْ اُوۤرْبيَرُنْ تيَۤوٕۤ كَرُنَيْ بُرِنْدَرُضيَۤ.
 • 211. كَنعْسَتْتِ ليَۤرْمُكَ مَنعْسَتْتِ ليَۤرْنَتَيْكْ كَنْنِیَرْكَنْ
  نَنعْسَتْتِ ليَۤاَوَرْ وَنعْسَتْتِ ليَۤبَتْتُ نانُرُمْبُنْ
  نيَنعْسَتْتِ ليَۤاَتَنْ تَنعْسَتْتِ ليَۤمُكْ كَنِتْتَيَنْبُوۤلْ
  بَنعْسَتْتِ ليَۤبِرَ بَنعْسَتْتِ ليَۤاُظَبْ بارْيَوَريَۤ.
 • 212. نانْمُكَتْ تُوۤنُمْ تِرُنيَتُ مالُميَیْنعْ نعانَميَنْنُمْ
  وَانْمُكَكْ كَنْكُونْتُ كانامَلْ تَمْاُرُ مارِیُمْنِنْ
  تيَۤنْمُكَكْ كُونْرَيْ مُتِیُمْسيَنْ تامَرَيْسْ سيَۤوَتِیُمْ
  اُونْمُكَكْ كَنْكُونْتُ تيَۤتِنِنْ رارْسَرْ رُنَرْوِلَريَۤ.
 • 213. اِرُوَرْكْ كَرِیَبْ بَتاتيَظُنْ تُوۤنغْكِنِنْ ريَۤتْتُكِنْرُوۤرْ
  كَرُوَرْكْكَ نِيكْكُمْ كَرُنَيْوٕرْ بيَۤيَنْ كَوَلَيْیَيْاِنغْ
  كُورُوَرْكْكُ نانْسُولَ ماتْتيَۤنْ اَوَريَنْ نُتَيْیَوَرُوۤ
  وٕرُوَرْكَ يَنْريَنَيْ آنْتَرُضْ اِيتيَنْرَنْ وِنْنَبْبَميَۤ.
 • 214. اُونْنُتَلْ يَۤظَيْ مَتَوَارْتَمْ وَاظْكْكَيْیِنْ اُرْرِتِنُمْ
  بَنْنُتَ ليَۤرْمَرَيْ آیِرَنعْ سُوظُنِنْ باتَتْتَيْیانْ
  يَنْنُتَ ليَۤتُوظِ لاكَسْسيَیْ وِتْتيَنْنَيْ يَۤنْرُكُوضْوَایْ
  كَنْنُتَ ليَۤكَرُ نَيْكْكَتَ ليَۤيَنْ كَرُتْتِتُوٕۤ.
 • 215. تَضَيْكْكِنْرَ مایَكْ كُتُمْبَبْ بيَرُنْدُیَرْ تانغْكِاَنْدُوۤ
  اِضَيْكْكِنْرَ يَۤظَيْكْ كِرَنغْكُكَنْ تایْسِرِ تيَۤاِرَكُ
  مُضَيْكْكِنْرَ بُوۤتَرُبْ بارْبُوۤلْنِنْ نامَ مُوظِنْدِتُنغْكالْ
  وَضَيْكْكِنْرَ مایَيْكْكِنغْ كارْريَۤنْمُكْ كَنْنُتَيْ مامَنِیيَۤ.
 • 216. مَنعْسَتَيْ وَانَ نِرَتْتُوۤنْ اَیَنْمُتَلْ وَانَوَرْكْكا
  نَنعْسَتَيْ یاضَ مِتُمِتَرْ رُوۤیْكَنغْكَيْ نَنْنُكِنْرَ
  سيَنعْسَتَيْ یایْنِنْ تِرُبْبيَیَ راكَسْ سِرَنْدَيَظُتْ
  تَنعْسَتَيْ یارْكَنْكَضْ بَنعْسَتَيْ یامُنْ نَرِوِلَريَۤ.
 • 217. اِلَنغْكا بُرَتْتَنْ اِراكْكَتَرْ مَنْنَنْ اِراوَنَنْمُنْ
  مَلَنغْكانِنْ وٕضْضِ مَلَيْكْكِي ظِرُنْدُ وَرُنْدَنِنْسِيرْ
  كَلَنغْكامَلْ باتِتَكْ كيَۤتْتيَۤ اِرَنغْكِكْ كَرُنَيْسيَیْتَ
  نَلَنغْكانِنْ تَنْمَيْاِنْ ريَنْنَضَ وِیانْتَيْیِنْ نَنْنِیَتيَۤ.
 • 218. اُتَيْیيَنْرُمْ بُونيَنْرُمْ اُونيَنْرُمْ ناتِ اُظَنْرِتُمْاِنْ
  نَتَيْیيَنْرُمْ سَنعْسَلَنعْ سَنعْسَلَنغْ كانِتِ نانْسِرِیيَۤنْ
  بُتَيْیيَنْرُ وٕیْیَ لُرُمْبُظُبْ بُوۤنْرُ بُظُنغْكُكِنْريَۤنْ
  وِتَيْیيَنْرُ مالَرَنغْ كُونْتُوۤیيَنْ تُنْبَمْ وِلَكْكُكَوٕۤ.
 • 219. اَرُضْاَرَ سيَۤاَرُتْ كُنْريَۤمَنْ راتُمْ اَرُضِرَيْیيَۤ
  اَرُضْاَمُ تيَۤاَرُتْ بيَۤريَۤ نِرَيْنْدَ اَرُتْكَتَليَۤ
  اَرُضْاَنِ یيَۤاَرُتْ كَنْنيَۤوِنْ نُوۤنغْكُمْ اَرُضْاُوضِیيَۤ
  اَرُضْاَرَ ميَۤاَرُتْ بَنْبيَۤمُكْ كَنْكُوضْ اَرُتْسِوَميَۤ.
 • 220. نِلَيْیَرِ یاتَ كُتُمْبَتْ تُیَريَنْنُمْ نِيتْتَتْتِليَۤ
  تَلَيْیَرِ یاتُ وِظُنْديَۤنَيْ آنْتَرُضْ تانَضِبْبایْ
  اَلَيْیَرِ یاتَ كَتَليَۤمُكْ كَنْكُونْتَ آرَمُتيَۤ
  وِلَيْیَرِ یاتَ مَنِیيَۤ وِتيَۤلِتيَنْ وِنْنَبْبَميَۤ.
 • 221. ميَیْیَكَتْ تيَۤكَنَبْ بُوۤتُمْ وِتاتُ وِرُمْبُكِنْرُوۤرْ
  كَيْیَكَتْ تيَۤنِنْ رُوضِرْكَنِ یيَۤنُتَرْ كَتْكَرُمْبيَۤ
  وَيْیَكَتْ تيَۤنِنَيْ اَلْلامَلْ نَرْرُنَيْ مَرْرِلَيْاِبْ
  بُویْیَكَتْ تيَۤنْسيَیُمْ تِينغْكا یِرَمُمْ بُورُتْتَرُضيَۤ.
 • 222. مُلَيْكْكَلَنغْ كارَ مِتُمَتَ وَارْمَیَلْ مُوتِاَوَرْ
  تَلَيْكْكَلَنغْ كارَ مَلَرْسُوتُ وَارْنِنْ رَنَيْوَظُتْتارْ
  اِلَيْكْكَلَنغْ كارَوْ وِیَمَنْوَنْ تاليَنْ اِسَيْبْبَرْوٕضْضِ
  مَلَيْكْكَلَنغْ كارَ مَنِیيَۤمُكْ كَنْكُونْتَ مامَرُنْديَۤ.
 • 223. بُرِكِنْرَ وِيتْتَكَمْ بُوۤنْدَتِ بَتْتُبْ بُرَنغْكَتَيْیِلْ
  تِرِكِنْرَ نایْكْكُمْ سِرِبْبامْيَنْ باوِسْ سِرُبِظَيْبْبَيْسْ
  سُورِكِنْرَ بُنْنِلْ كَنَلِتَلْ بُوۤليَنُنْ تُوۤرُنيَنعْسَمْ
  يَرِكِنْرَ تيَنْسيَیْكُ وٕۤنْبِرَيْ وَارْسَتَيْ يَنْنَمُتيَۤ.
 • 224. مَنَكْكيَۤتَ مارْرُ مَرُنْديَۤ بُوتُاُوضِرْ مانِكْكَميَۤ
  كَنَكْكيَۤ تُرَيَنْ كَرُتْتَرِ یامَلْ كَظَرُكِنْرَ
  تَنَكْكيَۤضَرْ بارْسيَنْ رَتِیيَۤنْ اِتَیَمْ تَضَرْوَتيَلْلامْ
  نِنَكْكيَۤ تيَرِنْدَ تيَنَكْكيَۤ اَرُضَ نِنَيْنْدَرُضيَۤ.
 • 225. مُوۤكَنغْ كَلَنْدَ مَنَتْتيَۤنْ تُیَرَنغْكَضْ مُرْرُمَرْرُتْ
  تيَۤكَنغْ كَلَنْدَ بَوَنْدِيرْكْكُمْ نِنْبَتَمْ سِنْدِكْكُمْناضْ
  بُوۤكَنغْ كَلَنْدَ تِرُناضْ مَلَيْیَرْ بُتَبْبَسُنْديَۤنْ
  باكَنغْ كَلَنْدَسيَمْ باليَۤ نُتَرْكَتْ بَرَنعْسُتَريَۤ.
 • 226. كُوۤلُونْرُ كَنْتَ اِرَيْمَكَنْ وَاظْوِنُمْ كُوۤتِبَنغْكُ
  ميَۤلُونْرُ كَنْتَنَمْ نيَنعْسيَۤيَنْ سُولْلَيْ وِرُمْبِنِیَنعْ
  سيَۤلُونْرُ كَنْتَ مَنِیانْ وَرَيْبْبَسُنْ تيَۤنْكَلَنْدَ
  بالُونْرُ كَنْتَكَنْ كُونْتُیَرْ وَاظْوُ بَلِتْتَتُوٕۤ.
 • 227. بُلَيْیَضَ وُوۤيَنُمْ نيَنعْسَكَ نيَۤنْتُیَرْبْ بُوۤكَميَتْتُ
  مَلَيْیَضَ وُوۤاِنْدَ مَنْنَضَ وُوۤوَنْدَ وَانَضَوُوۤ
  اَلَيْیَضَ وُوۤوَنْرُ مَنْرُنِنْ رُوۤنغْكُمْ اَرُمَرُنْديَۤ
  اِلَيْیَضَ وُوۤيَنُنْ تيَۤوٕۤ اَرِنْدُمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤ.
 • 228. كَلْليَنْرُ وَلْليَنْرُ مِنْنارْ بُضَكَكْ كَنَتَنَتْتَيْسْ
  سُولْليَنْرُ سُولْلُمُنْ سُولْلُمَنْ تُوۤنِنْ تُنَيْیَتِكْكَنْ
  نِلْليَنْرُ بَلْلَ نِكَظْتْتِنُمْ يَنْمَنَمْ نِرْبَتَنْريَۤ
  اَلْليَنْرُ وٕلْكَضَنغْ كُونْتُوۤیْيَنْ سيَیْوَ تَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 229. كَضْضا تِیَكُونْرَيْسْ سيَنعْسَتَيْ یُوۤیْنَرْ كَنَكَمَنْرِنْ
  اُضْضا تِیَمَلَرْسْ سيَۤوَتِ یُوۤیْاِوْ وُلَكِیَرْكَنْ
  يَضْضا تِیَسيَكْ كِتَيْبْبَتَلْ بُوۤلْتُنْ بِتَيْاِضَيْتْتُتْ
  تَضْضا تِیَنَتَيْ كُونْتيَۤرْكُ نَنْنَتَيْ تَنْدَرُضيَۤ.
 • 230. مَرُكْكا مَلَرْكْكُظَلْ مِنْنارْ مَیَلْسَنْتَ مارُتَتْتالْ
  اِرُكْكا تُظَلُميَنْ يَۤظَيْنيَنعْ سيَۤاِوْ وِتُمْبَيْیِليَۤ
  سيَرُكْكا تُرُكِسْ سِوَایَ نَمَيَنَتْ تيَۤرْنْدَنْبِنالْ
  اُورُكْكالْ اُرَيْكْكِلْ بيَرُكْكاكُمْ نَلْلِنْبَمْ اُوۤنغْكِتُميَۤ.
 • 231. مَتِكْكَنْنِ وٕۤنِبْ بيَرُنْدَكَيْ یيَۤنِنْ مَلَرَتِكْكُتْ
  تُتِكْكَنْنِ سُوتْتُميَیْتْ تُونْتَرِلْ سيَۤرْنْدُنِنْ تُویَاُورْرِبْ
  بَتِكْكَنْنِ نِنْنَيْبْ بَنِنْديَۤتْتِ اُضْضَمْ بَرَوَسَماكْ
  كَتِكْكَنْنِ وَاظُمْ بَتِاَرُ ضایيَنْ كَرُتْتِتُوٕۤ.
 • 232. اِرَيْیيَۤرْرُ تُنْبَكْ كُتُمْبَ وِكارَ اِرُتْكَتَلِلْ
  بُرَيْیيَۤرْرُ نيَنعْسَمْ بُلَرْنْدُنِنْ ريَۤنَيْبْ بُورُتْبَتُتْتِكْ
  كَرَيْیيَۤرْرَ وٕۤنْتُميَنْ كَنْنيَۤ بَوَتْتَيْكْ كَتِمَرُنْديَۤ
  تِرَيْیيَۤرْرُ سيَنعْسَتَيْتْ تيَۤوٕۤ اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.

  • 145. اُوۤرْبِضْضَيْبْبيَۤرْ - مَتَلَيْ - سَرَكْكُونْرَيْ. سَ. مُو. كَ.
  • 146. مَیَنغْكُكِنْريَۤنْ, مَیَنغْكِنْريَۤنْ يَنَ وِكارَمایِرْرُ. تُو. وٕۤ.
  • 147. كُونْتِتيَۤلْ يَنَ مُنْنِلَيْ يَتِرْمَرَيْ يَۤوَنْمُرْراكَكْ كُوضْكَ. تُو. وٕۤ.
  • 148. سيَلْ - ميَۤكَمْ. تُو. وٕۤ.
  • 149. اُرُمْ - اِتِ. تُو. وٕۤ.
  • 150. ماظَيْ - بُونْ. تُو. وٕۤ.
  • 151. بُونْكِنْرُ بُوتْتَ سَتَيْ - كُونْرَيْ بُوتْتَ سَتَيْ. تُو. وٕۤ.
  • 152. كَلْ - مَلَيْ. تُو. وٕۤ.
  • 153. وٕۤنِ - نَتِ. تُو. وٕۤ.
  • 154. بانِكْكُمُوۤ - تامَتِكْكُمُوۤ. سَ. مُ. كَ.
  • 155. بانِ - كَيْ, نِيرْ. سَ. مُ. كَ.
  • 156. كَتا, تامْ, بایِنُمْ - بایْنْدالُمْ ; تامْبُ - كَیِرُ. سَ. مُ. كَ.
  • 157. سُولْ - نيَلْ, تُو. وٕۤ.
  • 158. كَنَلْ - اَكْكِنِ. اِنَنْ - سُورِیَنْ. اِنْدُ - سَنْدِرَنْ. سَ. مُ. كَ.

திருவருண் முறையீடு // திருவருண் முறையீடு