திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَمْمَيْ تِرُبْبَتِكَمْ
ammai tiruppatikam
آنَنْدَ كَضِبْبُ
āṉanta kaḷippu
Second Thirumurai

101. كَلَيْمَكَضارْ تِرُبْبَتِكَمْ
kalaimakaḷār tiruppatikam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَوَضَمَلَرْكْ كَمَلَمِسَيْ وِيرْرِرُكْكُمْ اَمْمَنَيْیَيْسْ سانْدَمْ بُوتْتَ
  كُوَضَيْمَلَرْكْ كَنْناضَيْبْ بيَنْناضُمْ بيَنْنَمُتَيْكْ كُوۤتِ لاتَ
  بَوَضَاِتَظْبْ بَسُنغْكُوتِیَيْ نانْمُكَنارْ نااُوۤنغْكُمْ باوَيْ تَنْنَيْكْ
  كَوَضَمَتَ كَیَكْكُومْبِنْ مُلَيْیاضَيْكْ كَلَيْماتَيْكْ كَرُتُ وُوۤميَۤ.
 • 2. سَنغْكَمْوَضَرْنْ تِتَوَضَرْنْدَ تَمِظْكْكُوتِیَيْسْ سَرَسْسُوَتِ تَنْنَيْ اَنْبَرْ
  تُنغْكَمُرَكْ كَلَيْبَیِرْرِ اُنَرْوَضِكْكُمْ كَلَيْنعانَتْ تُوۤكَيْ تَنْنَيْتْ
  تِنغْكَنُتَلْ تِرُوَيْاَرُتْ كُرُوَيْمَلَرْ اُوۤنغْكِیَبيَنْ تيَیْوَنْ تَنْنَيْتْ
  تَنغْكَمَلَيْ مُلَيْیاضَيْكْ كَلَيْیاضَيْتْ تُوظُتُبُكَظْ سارْرُ كِرْبامْ.
 • 3. كَلَيْبَیِنْرَ اُضَتْتِنِكْكُنغْ كَرُمْبِنَيْمُكْ كَنِیَيْاَرُتْ كَتَلَيْ اُوۤنغْكُمْ
  نِلَيْبَیِنْرَ مُنِوَرَرُمْ تُوظُتيَۤتْتَ نانْمُكَنارْ نِينْتَ ناوِنْ
  تَلَيْبَیِنْرَ مَرَيْبَیِنْرُ مُووُلَكُمْ كاكْكِنْرَ تایَيْ وَاكَيْسْ
  سِلَيْبَیِنْرَ نُتَلاضَيْكْ كَلَيْوَانِ اَمْمَيْیَيْنامْ سِنْدِبْ بُوۤميَۤ.

கலைமகள் வாழ்த்து // கலைமகளார் திருப்பதிகம்