திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَلَيْمَكَضارْ تِرُبْبَتِكَمْ
kalaimakaḷār tiruppatikam
بانغْكِیَرْكْ كَرِوُرُتْتَلْ
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
Second Thirumurai

102. آنَنْدَ كَضِبْبُ
āṉanta kaḷippu

  بُضْضِرُكْكُوٕۤضُورْ
  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. نَلْلَ مَرُنْدِمْ مَرُنْدُ - سُكَمْ
  نَلْكُمْ وَيْتْتِیَ ناتَ مَرُنْدُ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. اَرُضْوَتِ وَانَ مَرُنْدُ - نَمْمُضْ
  اَرْبُتَ ماكَ اَمَرْنْدَ مَرُنْدُ
  اِرُضَرَ وُوۤنغْكُمْ مَرُنْدُ - اَنْبَرْكْ
  كِنْبُرُ وَاكَ اِرُنْدَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 3. سَنعْسَلَنْ تِيرْكْكُمْ مَرُنْدُ - يَنغْكُنْ
  تانُوۤتا ناكِتْ تَظَيْكْكُمْ مَرُنْدُ
  اَنعْسَليَنْ راضُمْ مَرُنْدُ - سَسْسِ
  تانَنْدَ ماكَ اَمَرْنْدَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 4. وِتْتَكَ مانَ مَرُنْدُ - سَتُرْ
  وٕۤتَ مُتِوِلْ وِضَنغْكُ مَرُنْدُ
  تَتْتُوَا تِيتَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْتْ
  تاناكْكِكْ كُونْتَ تَیاضَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 5. بِرَبْبَيْ یُوظِكْكُ مَرُنْدُ - یارْكْكُمْ
  بيَۤسَبْ بَتاتَ بيَرِیَ مَرُنْدُ
  اِرَبْبَيْتْ تَوِرْكْكُمْ مَرُنْدُ - يَنْنُضْ
  يَنْرُ مَتُرِتْ تِنِكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 6. نانَتُ وَاكُ مَرُنْدُ - بَرَ
  نعانَ وٕضِیِلْ نَتِكْكُ مَرُنْدُ
  مُوۤنَ وَتِوَا مَرُنْدُ - سِيوَنْ
  مُتْتَ رُضَتْتيَۤ مُتِكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 7. بُتْتَمُ تاكُ مَرُنْدُ - بارْتْتَ
  بُوۤتيَۤ بِنِكَضَيْبْ بُوۤكْكُ مَرُنْدُ
  بَتْتَ رَرُنْدُ مَرُنْدُ - اَنُ
  بانَمُنْ تانامْ بَرَمَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 8. مالَیَنْ تيَۤتُ مَرُنْدُ - مُنْنَ
  مارْكْكَنْتَ رَيْكْكاكْكَ وَنْدَ مَرُنْدُ
  كالَنَيْسْ سایْتْتَ مَرُنْدُ - تيَۤوَرْ
  كانُنغْ كَنَوِنُنغْ كانا مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 9. تَرْبَرَ یُوۤكَ مَرُنْدُ - اُبَ
  سانْدَ رُضَتْتِتَيْسْ سارْنْدَ مَرُنْدُ
  سِرْبَرَ یُوۤكَ مَرُنْدُ - اُیَرْ
  تيَۤوَريَلْ لانْدُوظُنْ تيَیْوَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 10. اَمْبَلَتْ تاتُ مَرُنْدُ - بَرَ
  مانَنْدَ وٕضْضَتْ تَظُتْتُ مَرُنْدُ
  يَمْبَلَ ماكُ مَرُنْدُ - وٕۤضُورْ
  يَنْنُنْ تَلَتْتِ لِرُكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 11. سيَۤتَبْبَ تاتَ مَرُنْدُ - اُنْتالْ
  تيَۤنْبُوۤ لِنِكْكُنْ تيَوِتْتا مَرُنْدُ
  بيَۤتَبْبَ تاتَ مَرُنْدُ - مَلَيْبْ
  بيَنْنِتَنغْ كُونْتَ بيَرِیَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 12. آرْكْكُ مَرِتا مَرُنْدُ - تانيَۤ
  آتِ یَناتِیُ مانَ مَرُنْدُ
  سيَۤرْكْكُمْ بُنِتَ مَرُنْدُ - تَنْنَيْتْ
  تيَۤتُوُوۤرْ تَنغْكَضَيْ ناتُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 13. بُنْنِیَرْكْ كانَ مَرُنْدُ - بَرِ
  بُورَنَ ماكَبْ بُورُنْدُ مَرُنْدُ
  يَنْنِیَ وِنْبَ مَرُنْدُ - يَمَ
  تيَنْنَميَلْ لامُتِتْ تِتْتَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 14. بالْوَنْنَ ماكُ مَرُنْدُ - اَتِلْ
  بَسْسَيْ نِرَمُمْ بَتَرْنْدَ مَرُنْدُ
  نُولْوَنْنَ ناتُ مَرُنْدُ - اُضْضيَۤ
  نُوۤكْكُكِنْ رُوۤرْكَضَيْ نُوۤكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 15. بارْكْكَبْ بَسِبُوۤ مَرُنْدُ - تَنْنَيْبْ
  باراتَ وَرْكَضَيْسْ سيَۤرا مَرُنْدُ
  كُورْكْكَتْ تيَرِنْدَ مَرُنْدُ - اَنُ
  كُولَ مَرُنْديَنْرُ كُونْتَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 16. كُوۤتِلا تُوۤنغْكُ مَرُنْدُ - اَنْبَرْ
  كُوضْضَيْكُونْ تُنْنَكْ كُلاوُ مَرُنْدُ
  ماتُورُ باكَ مَرُنْدُ - يَنْنَيْ
  وَاظْوِتْتَ يَنْكَنْ مَنِیا مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 17. يَۤكَ وُرُوَا مَرُنْدُ - مِكْكَ
  يَۤظَيْكَ ضُكْكُمْ اِرَنغْكُ مَرُنْدُ
  سُوۤكَنْ تَوِرْكْكُ مَرُنْدُ - بَرَنعْ
  سُوۤتِیيَنْ رَنْبَرْ تُتِكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 18. كُوۤمَضَنغْ كُوتُ مَرُنْدُ - نَلَنغْ
  كُوتُكْكَتْ تُسَنغْكَتْتِكْ كُونْتَ مَرُنْدُ
  نامَضَ وَاتَ مَرُنْدُ - نَمْمَيْ
  نامَرِ یُمْبَتِ نَنْنُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 19. سيَلْوَنْ تَظَيْكْكُ مَرُنْدُ - يَنْرُنْ
  تِيرا وِنَيْیيَلانْ تِيرْتْتَ مَرُنْدُ
  نَلْوَنْ تَنَيْكُوضْ مَرُنْدُ - بَرَ
  ناتانْدَ وِيتْتِنُضْ نَنْنُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 20. وَایْبِتِ یاتَ مَرُنْدُ - مَتَ
  وَاتَمُمْ بِتْتَمُ مایْكْكُ مَرُنْدُ
  نُوۤیْبُوتِ یاكْكُ مَرُنْدُ - اَنْبَرْ
  نُوۤكْكِیَ نُوۤكْكِنُضْ نُوۤكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 21. بيَنْناسَيْ تِيرْكْكُ مَرُنْدُ - بُورُتْ
  بيَۤراسَيْ یيَلْلامْ بِضَكْكُ مَرُنْدُ
  مَنْناسَيْ تِيرْكْكُ مَرُنْدُ - يَلْلامْ
  وَلْلَ مَرُنْديَنْرُ وَاظْتْتُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 22. يَنْرُنغْ كيَتاتَ مَرُنْدُ - وَرُمْ
  يَلْلابْ بِنِكْكُ مِتُوٕۤ مَرُنْدُ
  تُنْرُنعْ سِوُوۤكَ مَرُنْدُ - نَمْمَيْسْ
  سُوظْنْدِرُ مَيْكْكُنْ تُنَيْیا مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 23. كَنْنُوضِ كاتْتُ مَرُنْدُ - اَمْمَيْ
  كَنْتُ كَلَنْدُ كَضِكْكُ مَرُنْدُ
  وِنْنُوضِ یارُ مَرُنْدُ - بَرَ
  وِيتُ تَرُنغْكَنغْكَيْ وٕۤنِ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 24. كایامْبُو وَنْنَ مَرُنْدُ - اُورُ
  كَنعْسَ مَلَرْمِسَيْكْ كانُ مَرُنْدُ
  تایانغْ كَرُنَيْ مَرُنْدُ - سِرْ
  سَتاسِوَ مانَميَنعْ نعانَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 25. اَضَوَيْكْ كَتَنْدَ مَرُنْدُ - یارْكْكُمْ
  اَرُمَيْ یَرُمَيْ یَرُمَيْ مَرُنْدُ
  اُضَوِرْ كِتَيْكْكُ مَرُنْدُ - اُونْرُمْ
  اُوبْبُیَرْ وِلْلا تُیَرْنْدَ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 26. تَنْمَیَ ماكُ مَرُنْدُ - سِوَ
  ساتَنَرْ نيَنعْسِلْ تَظَيْكْكُ مَرُنْدُ
  سِنْمَیَ جُوۤتِ مَرُنْدُ - اَتْتَ
  سِتْتِیُ مُتْتِیُنعْ سيَۤرْكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 27. مَرَنْدا لُوضِكْكُ مَرُنْدُ - تَنْنَيْ
  مَرَوَا تَوَرُضْ وَظَنغْكُ مَرُنْدُ
  اِرَنْدا ليَظُبْبُ مَرُنْدُ - يَنَكْ
  كيَنْرُنْ تُنَيْیا یِرُكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 28. كَرُمْبِ لِنِكْكُ مَرُنْدُ - كَتُنغْ
  كَنْتَكَرْكْ كيَلْلانغْ كَسَكْكُ مَرُنْدُ
  اِرُمْبَيْكْ كُظَيْكْكُ مَرُنْدُ - بيَۤ
  رِنْبَ وٕضْضَتْتيَۤ یِظُكْكُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 29. اَنِمَنِ كَنْتَ مَرُنْدُ - اَرُضْ
  آنَنْدَ سُتْتَ وَكَنْتَ مَرُنْدُ
  بِنِتَوِ رِنْبَ مَرُنْدُ - یارْكْكُمْ
  بيَۤسا مَرُنْديَنْرُ بيَۤسُ مَرُنْدُ. - نَلْلَ
 • 30. مُووَرْكْ كَرِیَ مَرُنْدُ - سيَلْوَ
  مُتْتُكْ كُمارَنَيْ یِينْرَ مَرُنْدُ
  ناوِرْ كِنِیَ مَرُنْدُ - تَيْیَلْ
  نایَكِ كَنْتُ تَظُوُ مَرُنْدُ.
 • 31. نَلْلَ مَرُنْدِمْ مَرُنْدُ - سُكَمْ
  نَلْكُمْ وَيْتْتِیَ ناتَ مَرُنْدُ.

நல்ல மருந்து // ஆனந்த களிப்பு