திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَظَمَلَيْبْ بَتِكَمْ
paḻamalaip patikam
بيَرِیَنایَكِیارْ تُوۤتْتِرَمْ
periyanāyakiyār tōttiram
Fifth Thirumurai

068. بَظَمَلَيْیُوۤ كِظَمَلَيْیُوۤ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آتِمَلَيْ اَناتِمَلَيْ اَنْبُمَلَيْ يَنغْكُمْ
  آنَمَلَيْ نعانَمَلَيْ آنَنْدَ مَلَيْوَانْ
  جُوۤتِمَلَيْ تُرِیَمَلَيْ تُرِیَمُتِكْ كَبْبالْ
  تُوۤنْرُمَلَيْ تُوۤنْراتَ سُوتانَ مَلَيْوٕنْ
  بُوتِمَلَيْ سُتْتَ اَنُ بُوتِمَلَيْ يَلْلامْ
  بُوتْتَمَلَيْ وَلْلِیيَنَبْ بُكَظُمَلَيْ تَنَيْیُوۤرْ
  باتِمَلَيْ مُتْتَريَلامْ بَرْرُمَلَيْ يَنْنُمْ
  بَظَمَلَيْیَيْكْ كِظَمَلَيْیایْبْ بَكَرُوَتيَنْ نُلَكيَۤ.
 • 2. ساكْكِیَنارْ يَرِنْدَسِلَيْ سَكِتْتَمَلَيْ سِتْتَ
  سانْدَرْ اُضَنعْ سارْنْدُوۤنغْكِتْ تَنِتْتَمَلَيْ سَبَيْیِلْ
  تُوكْكِیَكا لُوتُوِضَنغْكُمْ تُویَمَلَيْ وٕۤتَمْ
  سُونْنَمَلَيْ سُولْلِرَنْدَ تُرِیَنَتُ مَلَيْوَانْ
  آكْكِیَضِتْ تَظِكْكُمَلَيْ اَظِیاتَ مَلَيْنَلْ
  اَنْبَرُكْكِنْ بَنْدَرُمُوۤرْ اَرْبُتَبْبُونْ مَلَيْنَرْ
  باكْكِیَنغْكَ ضيَلْلامُمْ بَظُتْتَمَلَيْ يَنْنُمْ
  بَظَمَلَيْیَيْكْ كِظَمَلَيْیایْبْ بَكَرُوَتيَنْ نُلَكيَۤ.
 • نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
 • 3. آرُ وِضَنغْكَ اَنِكِضَرْتيَۤرْ اُورْنْدَاُلابْ
  بيَۤرُ وِضَنغْكَاُضَمْ بيَرْرَتُمَنْ - كُورُكِنْرَ
  اُونْرِرَنْتُ تارُبُتَيْ اُوۤنغْكُمْ بَظَمَلَيْیارْ
  مِنْتِرَنْتُ نِنْرَسَتَيْ ميَۤلْ.

பழமலையோ கிழமலையோ // பழமலையோ கிழமலையோ