திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَظَمَلَيْیُوۤ كِظَمَلَيْیُوۤ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
اَرُنَكِرِ وِضَنغْكَ وَضَرْنْدَ سِوَكْكُوظُنْدُ
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
Fifth Thirumurai

069. بيَرِیَنایَكِیارْ تُوۤتْتِرَمْ
periyanāyakiyār tōttiram

  تِرُوَتِكَيْ وِيرَتْتانَمْ
  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُرِیَ نایَكِ یُوۤنغْكَتِ كَيْبْبَتِتْ
  تُرِیَ نایَكِ تُویَوِي رَتْتَرْكيَۤ
  بِرِیَ نایَكِ بيَۤرَرُضْ نایَكِ
  بيَرِیَ نایَكِ بيَرْرِیَيْبْ بيَۤسُوَامْ.
 • بَنْنِرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 2. اُلَكَنْ تَظَيْكْكَ اُیِرْتَظَيْكْكَ اُنَرْوُ تَظَيْكْكَ اُوضِتَظَيْكْكَ
  اُرُوَنْ تَظَيْتْتَ بَسُنغْكُوتِیيَۤ اُضْضَتْ تِنِكْكُمْ تيَضْضَمُتيَۤ
  تِلَكَنْ تَظَيْتْتَ نُتَرْكَرُمْبيَۤ سيَلْوَتْ تِرُوٕۤ كَلَيْكْكُرُوٕۤ
  سِرَكْكُمْ مَلَيْبْبيَنْ مَنِیيَۤما تيَۤوِ اِسْسَيْ نعانَمُوتُ
  وَلَكَنْ تَظَيْكْكُنغْ كِرِیَيْ اِنْبَمْ وَظَنغْكُمْ آتِ بَرَيْيَنْنَ
  وَیَنغْكُمْ اُورُبيَۤ رَرُضيَۤيَمْ مَتِیَيْ وِضَكْكُمْ مَنِوِضَكْكيَۤ
  اَلَكَنْ تَظَيْكْكُنْ تِرُوَتِكَيْ اَيْیَرْ وِرُمْبُمْ ميَیْیُرَوٕۤ
  اَرِیَ بيَرِیَ نایَكِبْبيَنْ نَرَسيَۤ يَنْنَيْ آنْتَرُضيَۤ.
 • 3. تَنْنيَۤرْ اَرِیابْ بَرَوٕضِیِلْ سَتْتامْ سُتْتَ اَنُبَوَتْتَيْسْ
  سارْنْدُ نِنْرَ بيَرِیَوَرْكْكُمْ تایيَۤ يَمَكْكُتْ تَنِتْتایيَۤ
  مِنْنيَۤ مِنْنيَۤرْ اِتَيْبْبِتِیيَۤ وِضَنغْكُمْ اِتَیَ مَلَرْاَنَميَۤ
  وٕۤتَمْ بُكَلُمْ بَسُنغْكِضِیيَۤ وِمَلَكْ كُیِليَۤ اِضَمَیِليَۤ
  بُونْنيَۤ يَلْلامْ وَلْلَتِرِ بُرَيْیيَۤ بَرَيْیيَۤ بُورَنَميَۤ
  بُنِتَ مانَ بُنْنِیَميَۤ بُورْبيَۤ كَرْبَ كَبْبُووٕۤ
  اَنْنيَۤ مُنْنيَۤ يَنْنيَۤیَتْ تَمَرْنْدَ اَتِكَيْ اَرُتْسِوَيْیيَۤ
  اَرِیَ بيَرِیَ نایَكِبْبيَنْ نَرَسيَۤ يَنْنَيْ آنْتَرُضيَۤ.

பெரியநாயகியார் தோத்திரம் // பெரியநாயகியார் தோத்திரம்