திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَنيَۤسَتْ تِرُاَرُضْ مالَيْ
kaṇēsat tiruaruḷ mālai
بِرارْتْتَنَيْ مالَيْ
pirārttaṉai mālai
Fifth Thirumurai

004. تَنِتْ تِرُمالَيْ
taṉit tirumālai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِنغْكَضْاَمْ كُوظُنْدُ وٕۤیْنْدَ سيَنعْسَتَيْكْ كُوظُنْديَۤ بُوۤرْرِ
  مَنغْكَيْوَلْ لَبَيْكْكُ وَایْتْتَ مَكِظْنَنِنْ مَلَرْتْتاضْ بُوۤرْرِ
  اَيْنغْكَرَ نالْوَایْ مُكْكَنْ اَرُتْسِوَ كَضِريَۤ بُوۤرْرِ
  كَنغْكَيْیَيْ مَكِظُمْ سيَلْوَكْ كَنيَۤسَنِنْ كَظَلْكَضْ بُوۤرْرِ.
 • كَلِوَنْنَتْ تُرَيْ
 • 2. اُلَكَمْ بَرَوُمْ بُورُضْيَنْ كُوۤيَنْ اُرَوٕنْكُوۤ
  كَلَكَمْ بيَرُمْاَيْمْ بُلَنْوٕنْ رُیَرُمْ كَتِيَنْكُوۤ
  تِلَكَمْ بيَرُنيَیْ يَنَنِنْ رِلَكُمْ سِوَمْيَنْكُوۤ
  اِلَكَيْنغْ كَرَاَمْ بَرَنِنْ تَنَيْيَنْ يَنْكيَۤنيَۤ.
 • 3. اَتِیارْ اُضْضَمْ تِتْتِتْ تُورُمْ اَمُتيَنْكُوۤ
  كَتِیارْ كُونْرَيْسْ سيَنعْسَتَيْ یانَيْكْ كَنْريَنْكُوۤ
  بُوتِیارْ ميَۤنِبْ بُنْنِیَرْ بُكَظُمْ بُورُضْيَنْكُوۤ
  اَتِكيَۤضْ سِتْتِ وِنایَكَ يَنْيَنْ رَرَيْكيَۤنيَۤ.
 • يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 4. كَمَلَمَلَرْ اَیَنْنَیَنَنْ مُتَلْاَمَرَرْ اِتَیَمْاُرُ كَرِسَكَلَ اَرُضْسيَیْبَسُ بَتِیامْ
  نِمَلَنِرَيْ مَتِیِنْاُوضِرْ نِرَتِسَیَ بَرَمَسُكَ نِلَيْیَيْاَرُضْ بُرِیُمْاَتِبَتِیامْ
  وِمَلَبِرَ نَوَوَتِوَ وِكَتَتَتَ كَتَكَرَتَ وِبُلَكَیَ مُكَسُكُنَ بَتِیامْ
  اَمَلَبَرَ سِوَاُوضِیِنْ اُتَیَسَیَ وِسَیَسَیَ اَبَیَيَنُمْ يَمَتُكَنَ بَتِیيَۤ.
 • كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
 • 5. اَمْبُونْرُ سيَنعْسَتَيْ اَبْبَرَيْبْ بُوۤلْتَنْ اَتِیَرْتَمْتُكْ
  كَمْبُونْرُمْ وَنْنَمْ كَرُنَيْسيَیْ تاضُمْ كَرُتُمِنُوۤ
  وَمْبُونْرُ بُونغْكُظَلْ وَلْلَبَيْ یُوۤتُ وَیَنغْكِیَوٕنْ
  كُومْبُونْرُ كُونْتيَمَيْ آتْكُونْ تَرُضِیَ كُنعْسَرَميَۤ.
 • 6. تِرُمالْ وَنَنغْكَتْ تِسَيْمُكَنْ بُوۤرْرَسْ سِوَمُنَرْنْدَ
  اِرُما تَوَرْتُوظَ مَنْرَكَتْ تاتُ مِرَيْوَتِوَاكْ
  كُرُما مَلَرْبْبِرَيْ وٕۤنِیُ مُكْكَنُنغْ كُورُمَيْنْدُ
  وَرُما مُكَمُنغْكُوضْ وَلْلَبَيْ باكَنَيْ وَاظْتْتُتُميَۤ.

கணேசத் தனித் திருமாலை // தனித் திருமாலை