திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بيَۤرَنْبُكْ كَنْنِ
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

083. مَنغْكَضَمْ
maṅkaḷam

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُنغْكَوَرْ بُكَظُماتَنغْكَمُ كَنْدِكَظْ
  يَنغْكَضْ كَنيَۤسَرانْ تُنغْكَرْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 2. بُوۤتَنْ تِكَظْبَرَ ناتَنْ تَنِلْنِنْرَ
  نِيتَرانعْ سَنْمُكَ ناتَرْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 3. بُوسَيْسيَیْ وَارُضَمْ آسَيْسيَیْ وَارْتِلْلَيْ
  اِيسَرْ يَمَتُنَتَ راجَرْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 4. بُومِ بُكَظْكُرُ سامِ تَنَيْاِينْرَ
  وَامِ يَنُنعْسِوَ كامِكْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 5. بُنغْكَمِ كُنعْسيَلْوَنْ تُنغْكَمُ رَتْتَرُمْ
  سيَنغْكَ مَلَتْتِرُ مَنغْكَيْكْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 6. بُونِ لَنغْكُنْدَنَ وَانِ بَرَمْبَرَ
  وَانِ كَلَيْنعَرْكُوضْ وَانِكْكُ - مَنغْكَضَمْ.
 • 7. بُنْنِیَ راكِیَ كَنْنِیَ رایْتْتَوَمْ
  بَنْنِیَ بَتْتَرْكْكُ مُتْتَرْكْكُ - مَنغْكَضَمْ.

மங்களம் // மங்களம்