திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَتِكْ كَنْنِ
tiruvaṭik kaṇṇi
مَنغْكَضَمْ
maṅkaḷam
Fifth Thirumurai

082. بيَۤرَنْبُكْ كَنْنِ
pēraṉpuk kaṇṇi

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَرْرَتيَنْرُنعْ ساكاتَ كَلْوِیيَنْرُ كَنْتُكُونْتُنْ
  اَرْبُتَسْسِرْ رَمْبَلَتْتِ لَنْبُوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 2. اِيتَنَيْكَضْ نِيكْكِنَمَكْ كِنْبَضِكْكُ ميَنْرُمَنْرِلْ
  آتُنْ تِرُوَتِكْكيَۤ آسَيْوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 3. نانَنْدَ ميَیْتا نَلَمْبيَرَوٕۤ یيَنْنِمَنْرِلْ
  آنَنْدَ ناتَكَتْتُكْ كَنْبُوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 4. وَاتَلَرَسْ ساكا وَرَنغْكُوتُكْكُ ميَنْرُمَنْرِلْ
  آتَلَتِبْ بُونْمَلَرْكْكيَۤ اَنْبُوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 5. بُورْبُرَوٕۤ بُونْرابْ بُورُضَضِكْكُ ميَنْرُمَنْرِلْ
  اَرْبُتَبْبُورْ سيَۤوَتِكْكيَۤ اَنْبُوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 6. اِينَمَرُتْ تيَنْرُمْ اِرَوَامَيْ نَلْكُميَنْريَۤ
  نعانَمَنِ مَنْرِتَتْتيَۤ نَنْبُوَيْتْتيَۤنْ اَيْیاوٕۤ.
 • 7. اُوۤرْتُنَيْنِنْ بُونْنَتِیيَنْ رُنْنُكِنْريَۤ نُنْنَيْیَنْرِ
  آرْتُنَيْیُمْ وٕۤنْتيَۤنيَنْ اَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 8. بُوسَيْسيَیْتُ بيَرْرَوُنْرَنْ بُونْنَتِميَۤ لَنْرِیَیَلْ
  آسَيْیُونْرُ مِلْلَيْیيَنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 9. اِسْسَيْنِنْميَۤ لَنْرِیيَنَكْ كيَضْضَضَوُمْ وٕۤرُمُونْرِلْ
  اِسْسَيْیِلَيْ نِنْنانَيْ یيَنْنَرُمَيْ اَيْیاوٕۤ.
 • 10. يَبْبَتِنِنْ نُضْضَ مِرُكْكِنْرَ تيَنْنَضَوِلْ
  اَبْبَتِنِي سيَیْكَوٕنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 11. يَوْوَنْنَمْ نِنْكَرُتْتِنغْ كيَنْنَضَوِ ليَنْنِیَتُوۤ
  اَوْوَنْنَنعْ سيَیْكَوٕنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 12. تيَۤسُرُنِنْ رَنْنَرُضانْ تيَضْضَمُتَنغْ كُوضْضَوُضْضيَۤ
  آسَيْبُونغْكُ كِنْرَتيَنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 13. ماسَرُنِنْ بُونْنَرُضا مامَنِبيَرْ راتَوُضْضيَۤ
  آسَيْبُونغْكُ كِنْرَتيَنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.
 • 14. ناسَمِلا نِنْنَرُضامْ نعانَمَرُنْ تُنْنَوُضْضيَۤ
  آسَيْبُونغْكُ كِنْرَتيَنَكْ كَنْبُتَيْیَ اَيْیاوٕۤ.

பேரன்புக் கண்ணி // பேரன்புக் கண்ணி