திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَنْنَبْ بَتِكَمْ
tiruvaṇṇap patikam
وِنْنَبْبَبْ بَتِكَمْ
viṇṇappap patikam
Second Thirumurai

079. بُوۤرْرِتْ تِرُبْبَتِكَمْ
pōṟṟit tiruppatikam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضْتَرَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِيَنْ اَرَسيَۤ
  اَتِیَنيَۤنْ مَنَتْتَكَتْ تيَظُنْدَ
  اِرُضْكيَتَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِيَنْ تایيَۤ
  يَۤظَيْیيَۤنْ نِنْرَنَيْبْ باتُمْ
  تيَرُضْاُرَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِيَنْ اَرِوٕۤ
  سِنْدَيْنَيْنْ تُلَكِتَيْ مَیَنغْكُمْ
  مَرُضْاَرَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِيَنْ كُرُوٕۤ
  مَتِنَتِ وَضَرْسَتَيْ مَنِیيَۤ.
 • 2. مَنِمِتَرْ رَمُتيَۤ بُوۤرْرِيَنْ تَنْنَيْ
  وَاظْوِكْكَ وٕۤنْتُوَلْ بُوۤرْرِ
  اَنِمَتِ مُتِیُوۤیْ بُوۤرْرِاِوْ وٕۤظَيْكْ
  كَرُضَمُ تَرُضُكَ بُوۤرْرِ
  بَنِاَنِ بُیَتْتُوۤیْ بُوۤرْرِنِنْ سِيريَۤ
  باتُتَلْ وٕۤنْتُمْنانْ بُوۤرْرِ
  تَنِوِلْبيَۤ رُوضِیيَۤ بُوۤرْرِيَنْ تَنْنَيْتْ
  تانغْكُكَ بُوۤرْرِنِنْ بَتَميَۤ.
 • 3. نِنْبَتَمْ باتَلْ وٕۤنْتُمْنانْ بُوۤرْرِ
  نِيرُبُوتْ تُوضِرْكُضِرْ نيَرُبْبيَۤ
  نِنْبُكَظْ كيَۤتْتَلْ وٕۤنْتُمْنانْ بُوۤرْرِ
  نيَرْرِیَنغْ كَنْكُوضُمْ نِرَيْوٕۤ
  نِنْوَسَ ماتَلْ وٕۤنْتُمْنانْ بُوۤرْرِ
  نيَتِیَمالْ بُكَظْتَنِ نِلَيْیيَۤ
  نِنْبَنِ بُرِتَلْ وٕۤنْتُمْنانْ بُوۤرْرِ
  نيَتُنعْسَتَيْ مُتِتْتَیا نِتِیيَۤ.
 • 4. نِتِتَرُ نِرَيْوٕۤ بُوۤرْرِيَنْ اُیِرْكْكُوۤرْ
  نيَرِتَرُ نِمَلَميَۤ بُوۤرْرِ
  مَتِمُتِكْ كَنِیيَۤ بُوۤرْرِيَنْ تَنْنَيْ
  وَاظْوِتْتَ وَضْضَليَۤ بُوۤرْرِ
  وِتِمُتَرْ كِرَيْیيَۤ بُوۤرْرِميَیْنعْ نعانَ
  وِیَنْنيَرِ وِضَكْكَميَۤ بُوۤرْرِ
  بَتِبَسُ بَتِیيَۤ بُوۤرْرِ نِنْباتَمْ
  باتَيَرْ كَرُضُكَ بُوۤرْرِ.
 • 5. بُوۤرْرِيَنْ اُیِرْكْكُوۤرْ اِنْبَميَۤ اَنْبَرْ
  بُرِتَوَكْ كاتْسِیيَۤ بُوۤرْرِ
  بُوۤرْرِيَنْ اَنْبامْ تيَیْوَميَۤ سَيْوَمْ
  بُكَلْسِوَ بُوۤكَميَۤ بُوۤرْرِ
  بُوۤرْرِيَنْ بيَرِتانعْ سيَلْوَميَۤ كَرُنَيْبْ
  بُورَنَ وٕضْضَميَۤ بُوۤرْرِ
  بُوۤرْرِيَنْ وَاظْوُكْ كُورُبيَرُ مُتَليَۤ
  بُوۤرْرِنِنْ سيَۤوَتِبْ بُوۤتيَۤ.
 • 6. بُوۤتَآ نَنْدَ بُوۤكَميَۤ يَنْنَيْبْ
  بُرَمْبِتَ نِنَيْتْتِتيَۤلْ بُوۤرْرِ
  سِيتَوَانْ بِرَيْسيَۤرْ سيَنعْسَتَيْ یایْيَنْ
  سِرُمَيْتِيرْتْ تَرُضُكَ بُوۤرْرِ
  بيَۤتَمْاُونْ رِلْلا اَرُتْكَتَ ليَۤيَنْ
  بِظَيْيَلامْ بُورُتْتَرُضْ بُوۤرْرِ
  وٕۤتَميَیْبْ بُورُضيَۤ بُوۤرْرِنِنْ اَلْلالْ
  وٕۤريَنَكْ كِلَيْاَرُضْ بُوۤرْرِ.
 • 7. بُوۤرْرُوَارْ اُضْضَمْ بُكُنْدُوضِرْ اُوضِیيَۤ
  بُوۤرْرِنِنْ بُومْبَتَمْ بُوۤرْرِ
  آرْرُوَارْ سَتَيْيَنْ اَبْبَنيَۤ بُوۤرْرِ
  اَمَلَنِنْ اَتِمَلَرْ بُوۤرْرِ
  يَۤرْرُوَارْ كُوتِكُوضْ يَنْدَيْیيَۤ بُوۤرْرِ
  اِرَيْوَنِنْ اِرُنغْكَظَلْ بُوۤرْرِ
  سارْرُما رَرِیَ بيَرُمَيْیيَۤ بُوۤرْرِ
  تَلَيْوَنِنْ تاتْتُنَيْ بُوۤرْرِ.
 • 8. تُنَيْمُلَيْ مَتَنْدَيْ يَمْبيَرُ ماتْتِ
  تُنَيْوَنِنْ تُنَيْیَتِ بُوۤرْرِ
  بُنَيْيَنَ اِتَرِنْ كَتَلِنِنْ ريَۤرْرُمْ
  بُنِتَنِنْ بُونْنَتِ بُوۤرْرِ
  اِنَيْیِلْبيَۤ رِنْبَ اَمُتَرُضْ كَرُنَيْ
  اِرَيْوَنِنْ اِنَيْیَتِ بُوۤرْرِ
  كَنَيْيَنَكْ كَنْنَنْ تَنَيْكْكُوضُمْ اُورُمُكْ
  كَنْنَنِنْ كَظَلَتِ بُوۤرْرِ.
 • 9. اَتِیَنيَۤنْ بِظَيْكَضْ بُورُتْتَرُضْ بُوۤرْرِ
  اَیَلْيَنَيْ وِتْتِتيَۤلْ بُوۤرْرِ
  كُوتِیَنيَۤرْ كِنْبَنْ تَنْدَرُضْ بُوۤرْرِ
  كُنَبْبيَرُنغْ كُنْرَميَۤ بُوۤرْرِ
  نيَتِیَيَنْ تُنْبَنْ تُتَيْتْتَرُضْ بُوۤرْرِ
  نِنَيْاَلالْ بِرِتِليَۤنْ بُوۤرْرِ
  بَتِمِسَيْبْ بِرَرْبالْ سيَلُتْتِتيَۤلْ يَنغْكَضْ
  بَرَمَنِنْ اَتَيْكْكَلَمْ نانيَۤ.
 • 10. نانْسيَیُمْ بِظَيْكَضْ بَلَوُمْنِي بُورُتْتُ
  نَلَنْدَرَلْ وٕۤنْتُوَنْ بُوۤرْرِ
  يَۤنْسيَیْتایْ يَنْبارْ اِلْلَيْمَرْ ريَنَكْكُنْ
  اِنْنَرُضْ نُوۤكْكَنعْسيَیْ بُوۤرْرِ
  اُونْسيَیْنا وَالْاُنْ اَيْنْديَظُتْ تيَضِیيَۤنْ
  اُوۤتَنِي اُوَنْدَرُضْ بُوۤرْرِ
  مانْسيَیُمْ نيَتُنغْكَنْ مَلَيْمَكَضْ اِتَنغْكُوضْ
  وَضْضَليَۤ بُوۤرْرِنِنْ اَرُضيَۤ.

போற்றித் திருப்பதிகம் // போற்றித் திருப்பதிகம்