திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُوۤرْرِتْ تِرُبْبَتِكَمْ
pōṟṟit tiruppatikam
تَرِسَنَبْ بَتِكَمْ
tarisaṉap patikam
Second Thirumurai

080. وِنْنَبْبَبْ بَتِكَمْ
viṇṇappap patikam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَنْنارْ مَتِبُوۤلْ سِيتَضَوٕنْ تَرَضَكْ كَوِكَيْتْ تَنِنِظَرْكِيظْكْ
  كَنْنارْ سيَلْوَسْ سيَرُكْكِنَرْتَمْ كَضِبْبِلْ سِرِیَ كَتَيْنایيَۤنْ
  بيَنْنارْ باكَبْ بيَرُنْدَكَيْتَنْ بيَرِیَ كَرُنَيْكْ كُرِیَمْيَنْريَۤ
  يَنْنا نِنْرُ كَضِكْكِنْريَۤنْ آرُورْ يَنْدایْ اِرَنغْكایيَۤ.
 • 2. اِرَنغْكا تِرُنْدالْ سِرِیيَۤنَيْ یاريَۤ مَتِبْبارْ اِظِنْدَمَنَكْ
  كُرَنغْكالْ اَلَيْبْبُنْ تَلَيْكِنْرَ كُوتِیَ باوِ اِوَنْيَنْريَۤ
  اُرَنغْكا تَلِتْتُوۤرْ سِرِبْبارْنانْ اُلَكَتْ تُیَرَمْ نَتِكْكِنْرَ
  اَرَنغْكاكْ كِتَبْبيَۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ آرُورْ اَمَرْنْدَ اَرُمَنِیيَۤ.
 • 3. مَنِیارْ كَنْتَتْ تيَنْتُوۤضْسيَوْ وَنْنَبْ بَوَضَ مامَلَيْیيَۤ
  اَنِیالْ وِضَنغْكُمْ تِرُآرُورْ آرا اَمُتيَۤ اَتِسْسِرِیيَۤنْ
  تَنِیا اُلَكَسْ سَظَكْكِتَيْیيَۤ تَضَرْنْدُ كِتَنْدُ تَوِكْكِنْريَۤنْ
  تِنِیارْ مُرُتْتُكْ كَتَيْمَنَتْتيَۤنْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِیيَۤنيَۤ.
 • 4. تيَرِیَتْ تيَرِیُمْ تيَرِوُتَيْیارْ سِوَانُ بَوَتْتِلْ سِرَكْكِنْرارْ
  بِرِیَبْ بِرِیُمْ بيَرُمْباوِ اَتِیيَۤنْ بِظَيْیِلْ بِظَيْكْكِنْريَۤنْ
  تُرِیَبْ بُورُضيَۤ اَنِآرُورْسْ سُوۤتِ مَنِنِي تُویَاَرُضْ
  بُرِیَبْ بيَرُوٕۤنْ يَنِلْاَوَرْبُوۤلْ یانُمْ سُكَتْتِرْ بُولِوٕۤنيَۤ.
 • 5. بُولِوٕۤنْ كَرُنَيْ بُرِنْدایيَۤلْ بُوۤتا نَنْدَكْ كَتَلْآتِ
  مَلِوٕۤنْ اِنْبَ مَیَماوٕۤنْ آرُورْ مَنِنِي وَظَنغْكایيَۤلْ
  ميَلِوٕۤنْ تُنْبَكْ كَتَلْمُوظْكِ ميَۤوِ يَتُبْبارْ اِلْلامَلْ
  نَلِوٕۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤنِنْ نَلْلَ كَرُنَيْكْ كَظَكَنْريَۤ.
 • 6. كَرُنَيْكْ كَتَليَۤ تِرُآرُورْكْ كَتَوُتْ سُتَريَۤ نِنْنُتَيْیَ
  اَرُنَكْ كَمَلَ مَلَرَتِكْكيَۤ اَتِمَيْ وِظَيْنْديَۤنْ اَرُضایيَۤلْ
  وَرُنَكْ كُولَيْما باتَكَنامْ مَرَيْیُوۤنْ تَنَكْكُ مَكِظْنْدَنْرُ
  تَرُنَكْ كَرُنَيْ اَضِتْتَبُكَظْ يَنْنامْ اِنْناضْ سارْرُكَوٕۤ.
 • 7. اِنْناضْ اَتِیيَۤنْ بِظَيْتْتَبِظَيْ يَنْنِ اِرَنغْكایْ يَنِلْاَنْدُوۤ
  اَنْناضْ اَتِمَيْ كُونْتَنَيْیيَۤ بِظَيْیا تُونْرُمْ اَرِنْدِلَيْیُوۤ
  بُونْنارْ كَرُنَيْكْ كَتَلْاِنْرُ بُتِتُوۤ بِرَرْبالْ بُوۤیِرْرُوۤ
  يَنْنا یَكَنيَۤ تِرُآرُورْ يَنْدایْ اُضْضَمْ اِرَنغْكِلَيْیيَۤ.
 • 8. اُضْضَكْ كَوَلَيْ اُورُسِرِتُمْ اُورُنا ضيَۤنُمْ اُوظِنْدِتَوُمْ
  وٕضْضَكْ كَرُنَيْ اِرَيْیيَۤنُمْ ميَۤوِ یِتَوُمْ بيَرْرَرِیيَۤنْ
  كَضْضَكْ كُرَنغْكایْ اُظَلْكِنْرَ مَنَتْتيَۤنْ يَنِنُمْ كَتَيْیيَۤنَيْتْ
  تَضْضَتْ تَكُمُوۤ تِرُآرُورْ يَنْدایْ يَنْدایْ تَمِیيَۤنيَۤ.
 • 9. يَنْدایْ اُورُناضْ اَرُضْوَتِوِنْ يَضِیيَۤنْ كَنْتُ كَضِبْبَتَيْیَ
  وَنْدایْ اَنْدُوۤ كَتَيْنایيَۤنْ مَرَنْدُ وِتُتْتيَۤنْ مَتِكيَتْتيَۤنْ
  سيَنْدا مَرَيْتْتاضْ اِنَيْاَنْريَۤ سِكْكيَنْ رِرُكَبْ بِتِتْتيَۤنيَۤلْ
  اِنْدارْ سَتَيْیایْ تِرُآرُورْاِرَيْوَا تُیَرَرْ رِرُبْبيَۤنيَۤ.
 • 10. اِرُبْبُ مَنَتْتُكْ كَتَيْنایيَۤنْ يَنْسيَیْ وٕۤنْنِنْ تِرُوَرُضامْ
  بُورُبْبِلْ اَمَرْنْدارْ اَتِیَرْيَلامْ اَنْدُوۤ اُلَكَبْ بُلَيْاُوظُكْكامْ
  تِرُبْبِلْ سُظَنْرُ نانْاُورُوَنْ تِكَيْكْكِنْ ريَۤنْاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  وِرُبْبِلْ كَرُنَيْ بُرِوَایُوۤ آرُورْ تَنْنارْ وِیَنْاَمُتيَۤ.

திருவாரூர்ப் பதிகம் // விண்ணப்பப் பதிகம்