திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَبَراتَ وِنْنَبْبَمْ
aparāta viṇṇappam
كَرُنَيْ وِنْنَبْبَمْ
karuṇai viṇṇappam
Second Thirumurai

083. كَلِ وِنْنَبْبَمْ
kali viṇṇappam

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سيَرِیاتَ نيَنعْسَكَ وَنعْسَكَ نيَۤنْاِسْ سِرُتَلَتْتيَۤ
  اَرِیا تَرِنْدَوَنْ بُوۤرْسِلَ سيَیْتِتَلْ اَيْیَنِنْتاضْ
  كُرِیا تَرِتْتَلَ تانَيْمَرْ رِلْلَيْيَنغْ كُورْرَوَنيَۤ
  مُرِیا تَرُضْسيَیْتِ یُوۤتيَرِ یيَۤنْيَنْدَيْ مُنْنِیَتيَۤ.
 • 2. تِيتُونْرُ ميَۤكَنْ تَرِنْدَتَلْ لالْبَلَنْ سيَۤرَنَلَمْ
  یاتُونْرُمْ نانْكَنْ تَرِیيَۤنْ اَرِنْدَوَنْ يَنْنَاِنغْكيَۤ
  بُوۤتُونْرُ بُوۤكْكُكِنْ ريَۤنْبِظَيْ یاوُمْ بُورُتْتَرُضْوَایْ
  ماتُونْرُ باكَتْ تُنَيْاَنْرِ نَرْرُنَيْ مَرْرِلَيْیيَۤ.
 • 3. يَلْلامْ تيَرِنْدَ اِرَيْوَانِنْ تَنْنَرُضْ يَیْتُكِلابْ
  بُولْلاتَ باوِبْ بُلَيْیيَۤنْ بِظَيْیَيْبْ بُورُتْتَرُضْوَایْ
  كَلْلا مَنَكْكَتَيْ یاليَۤ كَتَيْوَيْتْتُكْ كَنْتَتُتُنْ
  بَلْلالْ اَنُتْتُنَيْ یُمْاَرِ یيَۤنْاِنْبَمْ آوَتُوٕۤ.
 • 4. مَنْنُتَيْ یارِتَيْ وَاضا مَنَنعْسيَلَ وَيْتْتَتَلالْ
  يَنْنُتَيْ یارِتَيْ يَیْتِنِنْ تانْمَلَرْ يَۤتْتُكِليَۤنْ
  بُنْنُتَيْ یارِرْ بُلَمْبُكِنْ ريَۤنَيْبْ بُورُتْتَرُضْمُكْ
  كَنْنُتَيْ یایْكَظَرْ كالُتَيْ یایْمَنِ كَنْتَتْتَنيَۤ.
 • 5. تاظاتَ تُنْبَسْ سَمُتْتِرَتْ تيَۤاِتْ تَنِاَتِیيَۤنْ
  وِيظاتَ وَنْنَمْ كَرُنَيْسيَیْ وَایْيَنْنَيْ وٕۤنْتِاَنْناضْ
  اُوظامْ وِنَيْتَوِرْتْ تانْتَنَيْ یيَۤيَنْ اُتَيْیَوَنيَۤ
  وَاظا وَكَيْيَنَيْ اِنْناضْ وِتُتْتَلْ وَظَكْكَلَوٕۤ.
 • 6. اُونْسيَیْتَ وٕمْبُلَيْكْ كُوتْتِنْ بُورُتْتِنغْ كُنَيْمَرَنْدُ
  نانْسيَیْتَ تِيمَيْیَيْ نانيَۤ نِنَيْكْكَ نَتُنغْكُكِنْريَۤنْ
  يَۤنْسيَیْ تَنَيْيَنَكْ كيَۤضاتُ ميَۤلُمْ اِرَنغْكُكِنْرایْ
  وَانْسيَیْتَ ناتَنِنْ تَنْنَرُضْ وَنْنَمْيَنْ وَاظْتْتُوَنيَۤ.
 • 7. آیاتُ نانْسيَیُمْ كُرْرَنغْ كَضَيْكْكَنْ تَرِیِلْبيَرْرَ
  تایایِ نُمْبُورُبْ باضَلَ آنغْكَوَيْ سَرْرَلَوٕۤ
  اُوۤیاتُ سيَیْیُنْ تُورُمْبُورُتْ تاضُمْ اُنَيْيَضِیيَۤنْ
  وَایالْ اُرَيْكْكَوُمْ ماتْتيَۤنْاَنْ تُوۤيَنْنَ وَنْمَيْاِتيَۤ.
 • 8. اُونْرُنْ تيَرِنْدِتَ ماتْتابْ بَرُوَتْ تُنَرْوُتَنْدایْ
  اِنْرُنْ تَرُتَرْ كِرَيْوَا نِنْاُضْضَمْ اِیَيْتِكُولُوۤ
  كَنْرُنغْ كَرُتْتُوتُ ماظْكُكِنْ ريَۤنْاُنْ كَظَلْاَتِكْكيَۤ
  تُنْرُنغْ كَرُتْتَرِ یيَۤنْسِرِ یيَۤنْيَنْ تُنِوَتُوٕۤ.
 • 9. آوَا يَنَيَنَيْ آتْكُوضَ وٕۤنْتُمْ اَتِمَيْكُونْتَ
  تيَۤوَايَنْ كُرْرَمْ تِرُوُضَتْ تيَنْنِلْيَنْ سيَیْتِتُوٕۤنْ
  وَاوَا يَنَاَظَيْبْ بارْبِرَرْ اِلْلَيْ مَرَنْدُمْيَنْرَنْ
  ناوَالْ اُرَيْكْكَوُمْ ماتْتيَۤنْ سِرُتيَیْوَ نامَنغْكَضيَۤ.
 • 10. بَضْضَتْتِ ليَۤسيَلُمْ نِيرْبُوۤلْيَنْ اُضْضَمْ بَرَبْبَتَلالْ
  يَضْضَتْتِ ليَۤسِرِ تایِنُمْ نانْسيَلْوَ تِلْلَيْيَنْدایْ
  كَضْضَتْتِ ليَۤسُولْلُ كِنْريَۤنْ اَلَنِنْ كَظَلِنَيْيَنْ
  اُضْضَتْتِ ليَۤنِنْرَ آنغْكَوَيْ كانْكَ اُتَيْیَوَنيَۤ.

கலி விண்ணப்பம் // கலி விண்ணப்பம்