திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَرِسَنَبْ بَتِكَمْ
tarisaṉap patikam
كَلِ وِنْنَبْبَمْ
kali viṇṇappam
Second Thirumurai

082. اَبَراتَ وِنْنَبْبَمْ
aparāta viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكَمْ بَرَوُمْ بُورُضيَۤيَنْ اُرَوٕۤ يَنْرَنْ اُیِرْكْكُیِريَۤ
  اِلَكَمْ بَرَتْتيَۤ بَرَمْبَرَمایْ اِنْبَ نَتَنعْسيَیْ يَمْاِرَيْیيَۤ
  كَلَكَمْ بَرَوُمْ مَنَتْتيَۤنَيْكْ كَيْوِتْ تِتَنِي كَرُتُتِیُوۤ
  تِلَكَمْ بَرَوُمْ نُتَرْباكَنْ يَنْبَ تَرُضِنْ تِرَتْتَنْريَۤ.
 • 2. اَنْرُوۤرْ بُورُضایْ اَتِیيَۤنَيْ آتْكُونْ تَرُضِ اَرِوَضِتْتایْ
  اِنْرُوۤ سِرِیيَۤنْ بِظَيْكَرُتِ اِرَنغْكا تَكَرْرَ يَنْنُتِیُوۤ
  كُنْرُوۤرْ اَنَيْیَ كُرَيْسيَیِنُمْ كُونْتُ كُلَمْبيَۤ سُتَلْيَنْدایْ
  نَنْرُوۤ كَرُنَيْبْ بيَرُنغْكَتَليَۤ آضایْ اِنْدَ نایِنَيْیيَۤ.
 • 3. نایْكْكُنغْ كَتَيْیيَۤنْ بِظَيْاَنَيْتْتُمْ ناتِلْ تَوَتْتالْ نَلْكِیَنَلْ
  تایْكْكُمْ كُوۤبَمْ اُرُمْيَنْنِلْ یاريَۤ یيَنْبالْ سَلِیاتارْ
  وَایْكْكُمْ كَرُنَيْكْ كَتَلْاُتَيْیایْ اُنْبالْ اَتُتْتيَۤنْ وَلِنْديَضِیَ
  بيَۤیْكْكُمْ تَیَوُ بُرِكِنْرُوۤیْ آضَ وٕۤنْتُمْ بيَۤتَيْیَيْیيَۤ.
 • 4. بيَۤتَيْبْ بَرُوَتْ تيَنَيْوَلِیَبْ بِتِتْتاتْ كُونْتَ بيَرُمانيَۤ
  بُوۤتَيْكْ كَظِبْبانْ وِينْبُرِیُمْ بُلَيْیيَۤنْ بِظَيْیَيْبْ بُورُكْكِلَيْیيَۤلْ
  وَاتَيْبْ بَتُمْيَنْ اُیِرَيْاُنْرَنْ مَلَرْتْتاضْ مُنْنَرْ مَتِوِتْتيَۤ
  اُوۤتَيْكْ كَتَلْسُوظْ اُلَكَتْتيَۤ بَظِسُوظْ وِبْبيَۤنْ اُرَيْتْتيَۤنيَۤ.
 • 5. اُرَيْتْتارْ سِلَرْسِنْ ناضْكَظِیَ اُرُوٕۤمْ يَنْنَ اُرَيْتْتَوَريَۤ
  نَرَيْتْتارْ اِرَنْدارْ اَوَرْتَمْمَيْ نانْكَنْ تِرُنْدُمْ ناناميَۤ
  وِرَيْتْتاضْ مَلَرَيْبْ بيَرَلامْيَنْ ريَنْنِ وِينيَۤ اِضَيْكْكِنْريَۤنْ
  تِرَيْتْتاظْ كَتَلِرْ بيَرُمْبِظَيْیيَۤ سيَیْتيَۤنْ يَنْنَ سيَیْوٕۤنيَۤ.
 • 6. سيَیْوٕۤنْ تِيمَيْ نَلَمْاُونْرُمْ تيَرِیيَۤنْ تيَرِنْدُ تيَضِنْدُوۤرَيْ
  وَيْوٕۤنْ اَنْرِ وَاظْتْتيَۤنْيَنْ وَنْنَمْ اِنْدَ وَنْنَمْيَنِلْ
  اُیْوٕۤنْ يَنْبَ تيَوْوَاريَنْ اُتَيْیایْ اُیْوٕۤنْ اُیْوِتْتالْ
  نَيْوٕۤنْ اَلَتِنغْ كيَنْسيَیْوٕۤنْ اَنْدُوۤ يَنْنِ نَلِوٕۤنيَۤ.
 • 7. يَنْنِ نَلِوٕۤنْ نِنْباتَمْ يَنْناضْ اَتَيْوُوۤمْ يَنَيَنْبالْ
  نَنْنِ نَلِوَيْتْ تَوِرایيَۤلْ يَنْسيَیْ تِتُوٕۤنْ نایَكَنيَۤ
  كَنْنِ نَلِیَبْ بَتُمْبَرَوَيْكْ كالْبُوۤلْ مَنَكْكالْ كَتْتُنْنَبْ
  بَنْنِ نَلَنعْسيَۤرْ تِرُكْكُوتْتَمْ بُكُتَ يَنِنُمْ بَرِنْدَرُضيَۤ.
 • 8. بَرِیُمْ مَنَتْتالْ كَرُنَيْنَتَمْ بَرَوُنْ تُونْتَرْ بَتَبْبَنِیيَۤ
  بُرِیُمْ اِنَتْتا رُوتُنغْكُوتِبْ بُنِتَ ناكَ وٕۤنْتُمْيَنَتْ
  تِرِیُمْ اَتِمَيْسْ سِرِیيَۤنُكْ كِرَنغْكا تِرُنْدالْ سِنْناتْبِنْ
  يَرِیُنغْ كُوتُوَایْ نَرَكَتْتُكْ كيَنْسيَیْ وٕۤنْيَنْ سيَیْوٕۤنيَۤ.
 • 9. يَنْسيَیْ تِتُوٕۤنْ بُلَيْنایيَۤنْ اِیَرْرُمْ بِظَيْكَضْ يَلْلامْنِنْ
  بُونْسيَیْ مَلَرْتْتاضْ تُنَيْاَنْدُوۤ بُورُتْتُكْ كَرُنَيْ بُرِیاتيَۤلْ
  بُنْسيَیْ وِضَوِبْ بَیَنِلِیایْبْ بُرَتْتِرْ كِتَتْتِ يَنَاَتِیارْ
  وَنْسيَیْ اُرَيْیِلْ سِرِبْبارْمَرْ رَتُكَنْ تيَنغْنغَنْ وَاظْوٕۤنيَۤ.
 • 10. وَاظا مَنَتْتِنْ وَظِسيَنْرُ وَاضا ناضَيْكْ كَظِكْكِنْرَ
  باظامْ اُلَكَسْ سِرُنَتَيْیِلْ باوِ یيَۤنَيْبْ بَتِوِتْتایْ
  اُوظامْ يَنِلْيَمْ بيَرُمانيَۤ اِنْنُمْ وِنَيْیالْ اُوتِاَنَيْیيَۤنْ
  يَۤظامْ نَرَكُكْ كاضاوٕۤنْ اَلْلالْ بُكَلْيَنْ يَضِیيَۤرْكيَۤ.
 • 11. يَضِیيَۤنْ كَرُنَيْتْ تِرُنَتَنعْسيَیْ اِنَيْتْتاضْ مَلَرْكَنْ تِتَیَميَلامْ
  كَضِیيَۤنْ كَرُنغْكَرْ بارَيْيَنَكْ كِتَكْكِنْ ريَۤنْاِكْ كَتَيْیيَۤنَيْ
  اَضِیيَۤ بيَرُكَ آضُتِیُوۤ آضْكِ لایُوۤ یاتُونْرُمْ
  تيَضِیيَۤنْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤيَنْ سيَیْوٕۤنْ وِلَنغْكِرْ سِرِیيَۤنيَۤ.
 • 12. سِرِیيَۤنْ بِظَيْیَيْتْ تِرُوُضَتْتيَۤ تيَۤرْنْدِنغْ كيَنْنَيْسْ سِيرُتِیُوۤ
  يَرِیيَۤمْ يَنَكْكُونْ تِرَنغْكُتِیُوۤ اِوْوَا رَوْوَا ريَنَاُونْرُمْ
  اَرِیيَۤنْ اَوَلَكْ كَتَلْاَظُنْدِ اَنْدُوۤ اَظُنغْكِ اَیَرْكِنْريَۤنْ
  بِرِیيَۤنْ يَنْنَيْبْ بِرِكْكِنُمْبِنْ تُنَيْیُمْ كانيَۤنْ بيَرُمانيَۤ.
 • 13. كانيَۤنْ نِنَتُ تِرُوَرُضَيْكْ كَنْتارْ تَمَتُ كَظَلْتَلَيْميَۤلْ
  بُونيَۤنْ اُلَكَسْ سِرُنَتَيْیِلْ بُوۤنْدُ بُویْیيَۤ بُكَنْرَنْدُوۤ
  وِينيَۤ سُظَنْرُ ميَلِكِنْريَۤنْ يَنْنيَۤ اِنْنَلْ مِكَسْسُمَكْكُمْ
  تُونيَۤ يَنَاِنغْ كيَنَيْوِتِتْتایْ يَنْدایْ یاتُ سُوظْوٕۤنيَۤ.
 • 14. سُوظْوٕۤنْ نِنَتُ كَرُنَيْنَتَمْ سُوظُمْ بيَرِیارْ تَمَيْسْسُوظْنْدُ
  وَاظْوٕۤنْ يَضِیيَۤنْ كُرِبْبِنْدَ وَنْنَمْ يَنَتُ مَنَكْكُرَنغْكُوۤ
  تاظْوٕۤنْ نِنَيْیُمْ تاظْوِبْبيَۤنْ اَوَلَكْ كَتَلِلْ سَلِیاميَۤ
  وِيظْوٕۤنْ يَنْرالْ يَمْبيَرُمانْ اِتَرْكيَنْ سيَیْكيَۤنْ وِنَيْیيَۤنيَۤ.
 • 15. وِنَيْیيَۤ بيَرُكْكِكْ كَتَيْنایيَۤنْ وِتَیَسْ سيَرُكْكالْ مِكَنِينْتَ
  بَنَيْیيَۤ يَنَنِنْ رُلَرْكِنْريَۤنْ باوِ یيَۤنُكْ كَرُضُتِیُوۤ
  نِنَيْیيَۤ نِنَيْیابْ بِظَيْكَرُتِ نيَكِظَ وِتَوٕۤ نِنَيْتِیُوۤ
  اَنَيْیيَۤ اَنَيْیایْ تِرُكْكُرِبْبَيْ اَرِیيَۤنْ اِيتيَنْ رَتِیيَۤنيَۤ.
 • 16. اَتِیيَۤنْ مُتُكِسْ سيَیُمْبِظَيْكَضْ اَنَنْدَمْ اَوَرْرَيْ اَنْدُوۤاِكْ
  كُوتِیيَۤنْ نِنَكْكُنْدُورُمْاُضْضَمْ كُمَيْنْدُ نَتُنغْكِكْ كُلَيْكِنْريَۤنْ
  سيَتِیيَۤنْ مَنَمُوۤ وِنَيْیُوۤنِنْ سيَیَلُوۤ سيَیْكَيْ تيَرِیيَۤنْوٕنْ
  بُوتِیيَۤ تِكَظُمْ وَتِوُتَيْیایْ یاتُ بُرِوٕۤنْ بُلَيْیيَۤنيَۤ.
 • 17. بُلَيْیيَۤ بُرِیُمْ مَنَمْبُوۤنَ بُوۤكْكيَۤ اَلْلالْ بُنْنِیَنَلْ
  نِلَيْیيَۤ اَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤنُكْ كَرُضَلْ اَظَكُوۤ نِرَيْنْدَكُنَ
  مَلَيْیيَۤ مَنِیيَۤ مَرُنْديَۤيَنْ وَاظْوٕۤ يَلْلامْ وَلْلُوۤنيَۤ
  كَلَيْیيَۤ كَرُتُمْ كَظَلُتَيْیایْ اَرُضا مَيْیُمْنِنْ كَتَنْاَنْريَۤ.
 • 18. كَتَنْداظْ كَیَمْبُوۤلْ سيَرُكْكِمَیَرْ كَتَلِلْ اَظُتْتِكْ كَتُوِنَيْیيَۤنْ
  مَتَنْداظْ مَنَتْتُوۤ تُلَيْكِنْريَۤنْ كَرَيْكَنْ تيَۤرُمْ وَكَيْاَرِیيَۤنْ
  تُوتَرْنْدارْ يَتُبْبارْ يَنَيْیيَتُكْكُمْ تُنَيْنِنْ مَلَرْتْتاضْ تُنَيْكَنْتایْ
  اَتَرْنْدارْ تَمَكْكُمْ اَرُضْكِنْرُوۤیْ آنَيْ آنَيْ اَتِیيَۤنيَۤ.
 • 19. اَتِیارْ اِنْبَمْ اَتَيْكِنْرارْ اَتِیيَۤنْ اُورُوَنْ اَیَرْكِنْريَۤنْ
  بَتِیارْ بَلَرُمْ بَلَبيَۤسِسْ سِرِیا نِنْرارْ بَرَنْدِرَوُمْ
  وِتِیا نِنْرَ تيَنْبُرِوٕۤنْ اِنْنُنغْ كَرُنَيْ وِضَيْتْتِلَيْیيَۤ
  كُوتِیارْ بِظَيْیُمْ كُنَماكَكْ كُونْتُ مَكِظُمْ كُنَكْكُنْريَۤ.
 • 20. كُنْرا نِلَيْنِنْ رَرُضْاَتَيْنْدارْ اَنْبَرْ يَلْلامْ كُوتِیيَۤنْنانْ
  نَنْرامْ نيَرِسيَنْ رَرِیاتيَۤ مَنَنعْسيَلْ وَظِیيَۤ نَتَكْكِنْريَۤنْ
  بُونْرا مَنِیيَۤ اَوَرْكْكَرُضِ يَنْنَيْ وِتُتْتَلْ بُكَظَنْريَۤ
  يَنْرالْ يَنَكْكيَۤ نَكَيْتُوۤنْرُمْ يَنْدایْ اُضَتْتُكْ كيَنْناميَۤ.
 • 21. يَنْآ رُیِرُكْ كُیِرْاَنَيْیایْ يَنْنَيْبْ بُورُضایْ يَنْنِمَكِظْنْ
  تَنْناضْ اَتِمَيْ كُونْتَضِتْتایْ یارْكْكُوۤ وَنْدَ وِرُنْديَنَوٕۤ
  اِنْناضْ اِرَنغْكا تِرُكْكِنْرایْ يَنغْكيَۤ بُكُوٕۤنْ يَنْبُرِوٕۤنْ
  نِنْنالْ اَنْرِبْ بِرَرْتَمْمالْ وٕۤنْتيَۤنْ اُونْرُمْ نِنْمَلَنيَۤ.
 • 22. نِنْبالْ اَتَيْنْدارْ اَنْباليَۤ اَتِیارْ يَلْلامْ نيَتُوِنَيْیيَۤنْ
  وَنْبالْ مَنَبْبيَۤیْ تَنْباليَۤ وَرُنْدِسْ سُظَنْرُ مَیَرْكِنْريَۤنْ
  تيَنْبالْ نُوۤكْكِ اِنْبَنَتَمْ سيَیْیُمْ اِرَيْوَا سِرُوَنُكْكا
  مُنْبالْ اَمُتَكْ كَتَلْاَضِتْتَ مُتَلْوَا يَنْنَيْ مُنْنُتِیيَۤ.

அபராத விண்ணப்பம் // அபராத விண்ணப்பம்

No audios found!