திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَرُنَيْ وِنْنَبْبَمْ
karuṇai viṇṇappam
اُضْضَبْ بَتِكَمْ
uḷḷap patikam
Second Thirumurai

085. اَتِمَيْبْ بَتِكَمْ
aṭimaip patikam

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آضْوِنَيْیالْ بَیَنْاُرُوَارْ اَسَتِ یاتَ
  اَنْدُوۤ اِبْ بُلَيْنایيَۤنْ اَنْبالْ نِنْبالْ
  وٕۤضْوِسيَیُمْ بيَرُنْدَوَرْكْكيَۤ وٕۤضْوِ سيَیْیَ
  وٕۤنْتُمْاِتَرْ كيَمْبيَرُمانْ كَرُنَيْ سيَیْیُمْ
  ناضْوِضَيْوِلْ سِنْناضيَۤ اِتُتانْ اُنْمَيْ
  نَمْبُمْيَنَ نَوِنْرُنَيْیيَۤ نَمْبِ نِنْريَۤنْ
  كيَۤضْوِیِلاتْ تُرَيْتْتَنَمُوۤ اَلَتُ نایيَۤنْ
  كِضَكْكُمُرَيْ كِضَكْكِلَنُوۤ كيَۤتْتِ لایيَۤ.
 • 2. كيَۤتْتِلایْ اَتِیيَۤنْسيَیْ مُرَيْیَيْ اَنْدُوۤ
  كيَۤتِلاكْ كُنَتْتَوَرْبالْ كِتْتُ كِنْرُوۤیْ
  يَۤتْتِلْآ یِرَنغْكُوۤتِ يَنِنُمْ سَرْرُمْ
  يَظُتَمُتِ یاكْكُرَيْكُونْ تِضَيْكْكِنْ ريَۤنْنانْ
  سيَۤتْتِیا وِتِنُمْيَنَيْسْ سيَۤتْتِتْ تِيرْكْكُمْ
  سِرُمَنَتْتالْ سيَیْبِظَيْیَيْتْ تيَۤرْتِ یایِلْ
  ناتْتِلْآرْ كاكْكَوَلْلارْ يَنْنَيْ يَنْدایْ
  ناضْكَظِیا وَنْنَمْاِنِ نَلْكَلْوٕۤنْتُمْ.
 • 3. وٕۤنْتامَيْ وٕۤنْتُكِنْرُوۤرْ نِرْكَ مَرْرَيْ
  وٕۤنْتُوَارْ وٕۤنْتُوَنَ وِرُمْبِ نَلْكُمْ
  تُونْتاتَ مَنِوِضَكْكيَۤ بُوتُوِ لاتُمْ
  سُتَرْكْكُوظُنْديَۤ يَنْنُیِرْكْكُتْ تُنَيْیيَۤ يَنْنَيْ
  آنْتارُ مُونْرانْتِلْ آنْتُ كُونْتَ
  اَرُتْكَتَليَۤ يَنْاُضْضَتْ تَمَرْنْدَ تيَۤوٕۤ
  اِينْتاوَ يَنَسْسِرِیَ اَتِیيَۤنْ اُضْضَتْ
  تيَنْنَمْاَرِنْ تَرُضایيَۤلْ يَنْسيَیْ كيَۤنيَۤ.
 • 4. يَنْنَيْاَرِیابْبَرُوَتْ تانْتُكُونْتَ
  يَنْكُرُوٕۤ يَنَكْكُرِیَ اِنْبَ ميَۤيَنْ
  تَنْنَيْاِنْرُ وِتَتْتُنِنْدایْ بُوۤلُمْ اَنْدُوۤ
  تَكُمُوۤنِنْ بيَرُنغْكَرُنَيْتْ تَكَوُكْ كيَنْدایْ
  اُنْنَيْاَلا تُورُوَرْتَمْبالْ سيَلْليَۤنْ يَنْنَيْ
  اُتَيْیانيَۤ يَنْنُضْضَتْ تُضْضيَۤ نِنْرُ
  مُنْنَيْوِنَيْبْ بَیَنْاُوتْتَ نِنَيْبْبِكْ كِنْرایْ
  مُتِبْبِكْكَتْ تُنِنْدِلَيْیيَۤلْ مُوظِوَ تيَنْنيَۤ.
 • 5. يَنْنانَيْ اَرِنْدُمْيَنْنَيْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ
  اِوْوَكَيْسيَیْ تِتَتْتُنِنْدایْ يَنْنيَۤ يَنْدایْ
  نِنْآنَيْ نِنْنَيْیَلا تُونْرُمْ وٕۤنْتيَۤنْ
  نِياِتَنَيْ اَرِنْدِلَيْیُوۤ نِنَيْبْبِكْ كِنْرَ
  مَنْنايَنْ آرُیِرْكْكُ وَاظْوٕۤ يَنْكَنْ
  مَنِیيَۤيَنْ كُرُوٕۤيَنْ مَرُنْديَۤ اِنْنُمْ
  اُنْنالْاِنغْ كُیِرْتَرِتْتُ وَاظْكِنْ ريَۤنْيَنْ
  اُضْضَمْاَرِنْ تُتَوُتِیُوۤ اُنَرْكِ ليَۤنيَۤ.
 • 6. اُضْضَمَرِنْ تُتَوُوَنْنَمْ اُتَيْیانْ يَلْلامْ
  اُتَيْیانْمَرْ رُورُكُرَيْاِنغْ كُنْتُوۤ يَنْنَكْ
  كَضْضَمَنَتْ تيَۤنْاَنْدُوۤ كَضِتْتِ رُنْديَۤنْ
  كَيْوِتُوَارْ بُوۤلْاِرُنْدایْ كَرُنَيْكْ كُنْريَۤ
  يَضْضَلُرَبْ بَتُوٕۤنْاِنغْ كيَۤتُ سيَیْوٕۤنْ
  يَنغْكيَظُكيَۤنْ یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ اِنْنُمْ اُنْرَنْ
  وَضْضَلَرُضْ تِرَنُوۤكْكِ نِرْكِنْ ريَۤنْيَنْ
  مَنَتْتُیَرْبُوۤمْ وَكَيْاَرُضَ مَتِتْتِ تایيَۤ.
 • 7. وَكَيْاَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤنْسَنْ مارْكْكَ ميَۤوُمْ
  مانْبُتَيْیَ بيَرُنْدَوَتْتُوۤرْ مَكِظَ وَاظُمْ
  تَكَيْاَرِیيَۤنْ نَلَمْاُونْرُمْ اَرِیيَۤنْ بُویْمْمَيْ
  تانْاَرِوٕۤنْ نَلْلُوۤرَيْسْ سَلَنعْسيَیْ كِنْرَ
  مِكَيْاَرِوٕۤنْ تِينغْكيَنْبَ يَلْلامْ اِنغْكيَۤ
  مِكَاَرِوٕۤنْ يَنِنُمْيَنَيْ وِتُتِ یایِلْ
  بَكَيْاَرِوٕۤنْ نِنْمِيتِلْ بَظِوَيْتْ تِنْدَبْ
  باوِاُیِرْ وِتَتْتُنِوٕۤنْ بَكَرْنْدِتْ تيَۤنيَۤ.
 • 8. اِتْتَوَكَيْ وَاظْكِنْريَۤنْ يَنْدایْ نانيَۤ
  يَنْنُكِليَۤنْ يَنْنُوِتْتالْ يَنْسيَیْ وٕۤنْنِنْ
  مَتْتَلَرْسيَۤ وَتِآنَيْ نِنَيْتْتَ وَنْنَمْ
  وَاظْوِكْكَ وٕۤنْتُمْاِنْدَ وَنْنَمْ اَلْلالْ
  تُتْتَنْيَنَ وِتَتْتُنِتِ یایِلْ اَنْدُوۤ
  سُورَيْیُرُ تُرُمْبيَنَوُمْ سُظَنْرُ وَانِلْ
  وِتْتَسِلَيْ يَنَبْبَوَتْتِلْ وِظُوٕۤنْ اَنْرِ
  وٕۤريَتُسيَیْ وٕۤنْاِنْدَ وِظَلَ نيَۤنيَۤ.
 • 9. وِظَرْكِرَيْتْتُ ميَلِكِنْرَ وِينَ نيَۤنْاِوْ
  وِیَنْاُلَكِلْ وِضَيْتْتِتْتَ مِكَيْكَضْ يَلْلامْ
  اَظَرْكِرَيْتْتَ بَنعْسيَنَوٕۤ آكْكِ نِيیيَۤ
  آتْكُونْتالْ تَتُبْبَوَرِنغْ كاريَۤ اَيْیا
  كَظَرْكَتِمَيْ يَنَاُلَكَمْ اَرِیَ اُونْرُمْ
  كَرُتَرِیاسْ سِرُبَرُوَتْتيَنْنَيْ آنْتُ
  نِظَرْكَرُنَيْ اَضِتْتایيَۤ اِنْناضْ نِيكَيْ
  نيَكِظَوِتْتالْ يَنْسيَیْوٕۤنْ نِلَيْیِ ليَۤنيَۤ.
 • 10. نِلَيْاَرِیيَۤنْ نِلَيْاَرِنْدُ بيَرْرَ نَلْلُوۤرْ
  نيَرِاَرِیيَۤنْ يَنِنُمْاُنْرَنْ نيَۤسَ مَنْرِ
  اِلَيْاَرِیيَۤنْ مَرْرَوَرَيْكْ كَنَوِ ليَۤنُمْ
  يَتْتُنَيْاُوۤرْ تُنَيْيَنَوُمْ يَنْنُ ريَۤنْنَلْ
  كَلَيْاَرِیيَۤنْ كَرُتْتِلِرُنْ تَرِوِتْ تایْنانْ
  كَنْتَرِنْديَۤنْ يَنِنُمْاَوَيْ كاتْتَ وٕۤنْتُمْ
  اَلَيْاَرِیا اَرُتْكَتَليَۤ اَمُتيَۤ تيَۤنيَۤ
  اَمْبَلَتْتيَنْ كُرُوٕۤنانْ اَتِمَيْ آضيَۤ.

அடிமைப் பதிகம் // அடிமைப் பதிகம்

No audios found!