திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَتِمَيْبْ بَتِكَمْ
aṭimaip patikam
سَرَنَبْ بَتِكَمْ
saraṇap patikam
Second Thirumurai

086. اُضْضَبْ بَتِكَمْ
uḷḷap patikam

  بُوتُ
  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نِيرارْ سَتَيْیَتُ نِينْمالْ وِتَيْیَتُ نيَۤرْكُوضْكُونْرَيْتْ
  تارارْ مُتِیَتُ سِيرارْ اَتِیَتُ تاظْوَكَرْرُمْ
  بيَۤرا یِرَتْتَتُ بيَۤرا وَرَتْتَتُ بيَۤرُلَكَمَ
  اُورا وَضَتْتَتُونْ رُنْتيَۤمُكْ كَنْنُوتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ.
 • 2. مَتْتُبْ بَتاتَتُ مامَرَيْ یالُمْ مَلَبْبَكَيْیالْ
  كَتْتُبْ بَتاتَتُ مالا تِیَرْتَمْ كَرُتْتِنُكْكُمْ
  تَتْتُبْ بَتاتَتُ بارْمُتَلْ بُوتَتْ تَتَيْكَضِنالْ
  اُوتْتُبْ بَتاتَتُونْ رُنْتيَۤمُكْ كَنْنُوتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ.
 • 3. بيَۤتَبْ بَتاتَتُ بَرْبَلَ كَرْبَنغْكَضْ بيَۤرْنْدِتِنُمْ
  سيَۤتَبْ بَتاتَتُ نَنْرِتُ تِيتيَنَسْ سيَیْكَيْكَضالْ
  يَۤتَبْ بَتاتَتُضْ يَتْتَبْ بَتاتَتِنغْ كِیاوَرْكَتْكُمْ
  اُوۤتَبْ بَتاتَتُونْ رُنْتيَۤمُكْ كَنْنُوتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ.
 • 4. تَنْنارْ اَضِیَتُ وِنْنيَۤرْ اُوضِیَتُ سارْرُمَرَيْبْ
  بَنْنارْ مُتِوَتُ بيَنْنارْ وَتِوَتُ بَنْبُیَرْتِيكْ
  كَنْنارْ نُتَلَتُ كَنْنارْ مَنِیَتُ كَنْتُكُوضْضَ
  اُونْنا نِلَيْیَتُونْ رُنْتيَۤمُكْ كَنْنُوتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ.
 • 5. بِرَوَا نيَرِیَتُ بيَۤسا نِلَيْیَتُ بيَۤسِلْيَنْرُمْ
  اِرَوَا اُرُوَتُضْ يَۤرْرالْ وَرُوَ تِرُضْاَكَنْرُوۤرْ
  مَرَوَا تُتَيْیَتُ ماتُوۤرْ بُتَيْیَتُ وَاظْتْتُكِنْرُوۤرْ
  اُرَوَایْ اِرُبْبَتُونْ رُنْتيَۤمُكْ كَنْنُوتيَنْ اُضْضَكَتْتيَۤ.

உள்ளப் பஞ்சகம் // உள்ளப் பதிகம்

No audios found!