திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُضْضَبْ بَتِكَمْ
uḷḷap patikam
نيَنعْسُوتُ نيَكِظْتَلْ
neñsoṭu nekiḻtal
Second Thirumurai

087. سَرَنَبْ بَتِكَمْ
saraṇap patikam

  كَلِنِلَيْتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَتِوَارْ سَتَيْما مَنِیيَۤ اَرُضْوَضْ ضَليَۤنَنْ
  نِتِیيَۤ تِرُاَمْ بَلَتْتا تَلْسيَیْنِتْ تَنيَۤنِنْ
  تُتِیيَۤنْ يَنِنُمْ اُنَيْاَنْ رِتْتُنَيْیِ ليَۤنْيَنْ
  بَتِیيَۤ يَنَتيَنْ نَمْبَ لِكْكُمْبَتِكْ كَرُضيَۤ.
 • 2. بَتِميَۤلْ اَتِیيَۤنْ اُنَيْاَنْ رِاُوۤرْبَرْرِ ليَۤنْيَنْ
  مُتِميَۤلْ اَتِوَيْتْ تَرُضْسيَیْ تِتَمُنْنُ كَنْتایْ
  كُوتِميَۤلْ وِتَيْناتْ تِیَيَنْكُ نَكْكُنْ رَميَۤ
  بُوتِميَۤلْ وِضَنغْكُنْ تِرُميَۤ نِيَمْبُنْ نِیَنيَۤ.
 • 3. بُنْنامْ مَنَمْسَنعْ سَلِتْتُضْ ضَمْبُلَرْنْدُ نِنْريَۤنْ
  اَنْنا يَنَيْآتْ كُوضَوٕۤنْ تُمْاَكَرْرُ وَایيَۤلْ
  كَنْنارْ كَضَيْكَنْ بِرِتُونْ رِلَيْكَضْضَ نيَۤنَيْ
  يَنْنا وِنَيْيَنْ سيَیُمُوۤ اِتَرْكيَنْسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 4. سيَیْوٕۤنْ اَوَمْاَنْ رِتْتَوَمْ اُونْرُمْسيَیْ تَرِیيَۤنْ
  نَيْوٕۤنْ بِظَيْیا وُمْبُورُتْ تَرُضْنَلْكُ وَایيَۤلْ
  اُیْوٕۤنْ اَلَتُیْ وَكَيْاِنْ رُمَنْرُوۤنغْكُ كِنْرایْ
  وَيْوٕۤنْ تُتِبْبيَۤنْ اُنَيْيَنْ رُمْمَرَنْدِ ليَۤنيَۤ.
 • 5. مَرَوَا تُنَيْوَاظْتْ تُميَیْاَنْ بَرَيْمانِ لَتْتيَۤ
  اِرَوَا وَكَيْآتْ كُونْتَرُ ضِیَاِيسَ نيَۤميَیْ
  اُرَوَا كِیَنِنْ بَتَمْاَنْ رِاُونْ رُوۤرْكِ ليَۤنْنانْ
  بِرَوَا نيَرِتَنْ تَرُضْيَنْ بَتيَنْ بيَۤسِ تایيَۤ.
 • 6. يَنْنيَۤ اِنُمْنِنْ اَرُضْيَیْ تِلَنْيَۤظَيْ یيَۤنَيْ
  مُنْنيَۤ وَلِنْداتْ كُونْتَتِنْ رُمُنِنْدَ تيَۤیُوۤ
  بُونْنيَۤرْ اَنِاَمْ بَلَتْتا تِیَبُنْنِ یايَنْ
  اَنْنيَۤ اَرَسيَۤ اَمُتيَۤ اَرُضْآنْتَ وَنيَۤ.
 • 7. آنْتایْ يَنَيْيَۤظْ بِرَبْبُمْ اُنَيْاَنْرِ اُونْرُمْ
  تِينْتا تيَنَتُضْ ضَمْيَنْرالْ يَنْسِرُمَيْ تِيرْكْكَ
  وٕۤنْتا تَیَلارْ يَنَكْكانْ بَتيَنْميَیْیَ نيَۤبُونْ
  آنْتانْ تِرُيَیْ تَنَنعْسَيْكْ كَضَمْناتْتِ نُوۤیيَۤ.
 • 8. ناتْتارْ نَكَيْسيَیْ وَرْيَنْرُوۤ اَرُضْنَلْكِ لایْنِي
  وِيتْتارْ نِنَيْيَنْ نِنَيْبْبارْ يَنَيْميَۤوِ لایيَۤلْ
  تاتْتا مَرَيْاَنْ رِتْتُنَيْ اُونْرُمْسارْنْ تِليَۤنْيَنْ
  ماتْتا مَيْاَرِنْ تَرُضْوَایْ مَنِمَنْرُ ضانيَۤ.
 • 9. مَنْرا تِیَما مَنِیيَۤ تَنِوَانَ وَااُوۤرْ
  مِنْراظْ سَتَيْوٕۤ تِیَنيَۤ نِنَيْوٕۤنْتُ كِنْريَۤنْ
  بُونْرا تَميَیْاَنْ بَرُكْكَنْ بُضَمْبُونْتُ نِنْرُ
  نَنْرایْ اِرَوُمْ بَكَلُمْ اُنَيْناتُ ماريَۤ.
 • 10. مارا مَنَما یَيْیِنالْ مَتِماظْكِ ماظْكِ
  يَۤرا مَلْاِرَنغْ كُكِنْريَۤنْ اِتَرْكيَنْ سيَیْوٕۤنْ
  تيَۤرا وُضَتْتيَۤنْ رَنَيْيَۤ رِتَسْسيَیْتِ كَنْتایْ
  بيَۤرا مَنِاَمْ بَلَميَۤ وِیَبيَرْرِ یانيَۤ.
 • 11. آنيَۤ رِوَنْدَنْ بَرَيْآتْ كُوضُمْاَيْیَ نيَۤيَمْ
  مانيَۤ مَنِمَنْ رِلْنَتَمْ بُرِوَضْضَ ليَۤسيَنْ
  تيَۤنيَۤ اَمُتيَۤ مُتَلا كِیَتيَیْوَ ميَۤنِي
  تانيَۤ يَنَيْآنْ تَرُضْوَایْ نِنْسَرَنْ سَرَنيَۤ.

சரணப் பதிகம் // சரணப் பதிகம்

No audios found!