திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُوتُتْ تَنِتْ تِرُوٕنْبا
potut taṉit tiruveṇpā
تَنِتْ تِرُبْبُلَمْبَلْ
taṉit tiruppulampal
Second Thirumurai

090. تِرُكْكُرِبْبُ ناتْتَمْ
tirukkuṟippu nāṭṭam

  آسِرِیَتْ تُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آرْرُكْ كيَۤبِرَيْكْ كِيرْرُكْ كيَۤسَتَيْ
  آكْكِسْ سيَۤوَتِ تُوكْكِ آرُیِرْبْ
  بيَۤرْرُكْكيَۤ نَتِبْبایْ مَنِمَنْرِلْ بيَرُنْدَكَيْیيَۤ
  سُوۤرْرُكْ كيَۤاِتَنعْ سُولْلِبْ بيَۤتَيْیَرْ
  سُوظَلْ وَایْتْتُیَرْ سُوظْنْدُ ميَۤرْرِسَيْكْ
  كارْرُكْكيَۤ كَرَنغْكایْسْ سُظَنْريَۤنَيْكْ كَرُتُتِیُوۤ.
 • 2. نعالَتْ تارْتَمَيْبْ بُوۤلَتْ تامْاِنغْكُ
  نَنْنُ وَارْنِنْنَيْ يَنْنُ وَارْمِكُ
  سِيلَتْتارْ سِوَميَۤ يَوَيْیُمْيَنَتْ تيَۤرْنْدَنَرالْ
  سالَتْ تانْكُوتُنعْ سالَتْ تالَتْتَيْتْ
  تاوِ نانْبيَرُمْ باوِ آیِنَنْ
  يَۤلَتْتارْ كُظَلا ضِتَتْتایْيَنَيْ يَنْنُتِیُوۤ.
 • 3. اَنْنَ ليَۤنِنْنَيْ يَنْنَ ليَۤنْيَنْنَيْ
  آنْتُ كُونْتَنَيْ مِينْتُمْ وِنْتَنَنْ
  نَنْنَليَۤ اَرِیيَۤنْ كَتَيْیيَۤنْسِرُ نایَنَيْیيَۤنْ
  بيَنْنَ ليَۤنْاِیَلْ آنَ ليَۤنْاَلِبْ
  بيَۤیَ نيَۤنْكُوتُمْ بيَۤتَيْ یيَۤنْبِظَيْ
  كَنْنَليَۤ بُرِیا تِنُمْمِيتْكَكْ كَرُتُتِیُوۤ.
 • 4. وَلْلِ آنَنْدَ وَلْلِ سيَۤرْمَنَ
  وَاضَ نيَۤاَرُ ضاضَ نيَۤمَلَيْ
  وِلْلِیایْ نَكَيْتْتيَۤ بُرَمْوِيظْتْتَ وِتَيْیَوَنيَۤ
  بُلْلِ یانْبُلَيْبْ بُوۤكَمْ وٕۤتْتُنِنْ
  بُونْنَ تِتْتُنَيْبْ بُوۤكَمْ بُوۤكْكِنيَۤنْ
  اِلْلِآرْ كَتَمْبُوۤ لِرُنْديَۤنْيَنَيْ يَنْنُتِیُوۤ.

திருக்குறிப்பு நாட்டம் // திருக்குறிப்பு நாட்டம்