திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تيَیْوَمَنِ مالَيْ
teyvamaṇi mālai
تِرُبْبَضْضِتْتامَمْ تانغْكَلْ
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
Fifth Thirumurai

053. كَنْدَرْ سَرَنَبْبَتْتُ
kantar saraṇappattu

  سيَنْنَيْكْ كَنْدَكُوۤتْتَمْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضارْ اَمُتيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اَظَكا اَمَلا سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  بُورُضا يَنَيْآضْ بُنِتا سَرَنَمْ
  بُونْنيَۤ مَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  مَرُضْوَارْكْ كَرِیایْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  مَیِلْوَا كَنَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَرُنا لَیَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 2. بَنْنيَۤرْ مَرَيْیِنْ بَیَنيَۤ سَرَنَمْ
  بَتِیيَۤ بَرَميَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  وِنْنيَۤرْ اُوضِیيَۤ وٕضِیيَۤ سَرَنَمْ
  وٕضِیِنْ وِضَيْوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اُنْنيَۤرْ اُیِريَۤ اُنَرْوٕۤ سَرَنَمْ
  اُرُوٕۤ اَرُوٕۤ اُرَوٕۤ سَرَنَمْ
  كَنْنيَۤ مَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 3. مُتِیا مُتَليَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  مُرُكا كُمَرا سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  وَتِوٕۤلْ اَرَسيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  مَیِلُورْ مَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اَتِیارْكْ كيَضِیایْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اَرِیایْ بيَرِیایْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَتِیاكْ كَتِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 4. بُووٕۤ مَنَميَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  بُورُضيَۤ اَرُضيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كُوۤوٕۤ كُكَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كُرُوٕۤ تِرُوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  تيَۤوٕۤ تيَضِوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  سِوَسَنْ مُكَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كاوٕۤرْ تَرُوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 5. نَتَوُمْ تَنِما مَیِلُوۤیْ سَرَنَمْ
  نَلْلارْ بُكَظُمْ وَلْلُوۤیْ سَرَنَمْ
  تِتَمُمْ تِرُوُمْ تَرُوُوۤیْ سَرَنَمْ
  تيَۤوَرْكْ كَرِیایْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  تَتَوَنْ بُیَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  تَنِما مُتَليَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَتَوُضْ مَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 6. كُوۤلَكْ كُرَمانْ كَنَوَا سَرَنَمْ
  كُلَما مَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  سِيلَتْ تَوَرُكْ كَرُضْوُوۤیْسَرَنَمْ
  سِوَنارْ بُتَلْوَا سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  نعالَتْ تُیَرْتِيرْ نَلَنيَۤ سَرَنَمْ
  نَتُوَا كِیَنَلْ اُوضِیيَۤ سَرَنَمْ
  كالَنْ تيَرُوُوۤیْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 7. نَنغْكَتْ كِضِیایْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  نَنْدا اُیَرْسَمْ بَنْدا سَرَنَمْ
  تِنغْكَتْ سَتَيْیانْ مَكَنيَۤ سَرَنَمْ
  سِوَيْتَنْ تَرُضُمْ بُتَلْوَا سَرَنَمْ
  تُنغْكَسْ سُكَمْنَنْ رَرُضْوُوۤیْ سَرَنَمْ
  سُرَرْوَاظْتْ تِتُنَمْ تُرَيْیيَۤ سَرَنَمْ
  كَنغْكَيْكْ كُورُما مَتَلایْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 8. اُوضِیُضْ اُوضِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اُونْريَۤ بَلَوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  تيَضِیُمْ تيَرُضيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  سِوَميَۤ تَوَميَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اَضِیُمْ كَنِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  اَمُتيَۤ اَرِوٕۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَضِیُونْ رَرُضْوُوۤیْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 9. مَنْنيَۤ يَنَيْآضْ وَرَتا سَرَنَمْ
  مَتِیيَۤ اَتِیيَۤنْ وَاظْوٕۤ سَرَنَمْ
  بُونْنيَۤ بُنِتا سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  بُكَظْوَارْ اِتَیَمْ بُكُوَایْ سَرَنَمْ
  اَنْنيَۤ وَتِوٕۤلْ اَرَسيَۤ سَرَنَمْ
  اَرُما مُكَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْنيَۤرْ بُیَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
 • 10. وٕۤتَبْ بُورُضيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  وِنْنُوۤرْ بيَرُماضْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  بُوۤتَتْ تِرَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  بُنَيْما مَیِلُوۤیْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  ناتَتْ تُولِیيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  نَوَيْاِلْ لَوَنيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ
  كاتُكْ كِنِتامْ بُكَظُوۤیْ سَرَنَمْ
  كَنْدا سَرَنَمْ سَرَنَمْ سَرَنَمْ

கந்தர் சரணப்பத்து // கந்தர் சரணப்பத்து