திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَنْدَرْ سَرَنَبْبَتْتُ
kantar saraṇappattu
سَنْمُكَرْ كُومْمِ
saṇmukar kommi
Fifth Thirumurai

054. تِرُبْبَضْضِتْتامَمْ تانغْكَلْ
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وٕمْبُ مُیِرُكْ كُوۤرُرَوَایْ وٕۤضَيْ نَمَنُمْ وَرُوَانيَۤلْ
  تَمْبِ تَمَيْیَنْ تُنَيْیامُوۤ تَنَيْیَرْ مَنَيْوِ وَرُوَارُوۤ
  اُمْبَرْ بَرَوُنْ تِرُتْتَنِكَيْ اُیَرْما مَلَيْميَۤ لِرُبْبَوَرْكْكُتْ
  تُمْبَيْكْ كُتَلَيْ يَتُكْكامَلْ تُكْكَ وُتَلَيْ يَتُتْتيَۤنيَۤ.
 • 2. تُولْلَيْكْ كُتُمْبَتْ تُیَرَتَنِلْ تُولَيْتْتيَۤ نَنْدُوۤ كالَميَلامْ
  اَلْلَ لَكَرْرِبْ بيَرِیُوۤرَيْ یَتُتْتُ مَرِیيَۤنْ اَرُمْباوِ
  سيَلْلَتْ تَنِكَيْتْ تِرُمَلَيْوَاظْ تيَۤوَا اُنْرَنْ سَنْنِتِكْكُ
  وِلْوَكْ كُتَلَيْ يَتُكْكامَلْ وِينُكْ كُتَلَيْ يَتُتْتيَۤنيَۤ.
 • 3. اَوَلَ وَیِرْرَيْ وَضَرْبْبَتَرْكيَۤ اَلْلُمْ بَكَلُمْ اَتِنِنَيْوَایْكْ
  كَوَلَيْبْ بَتُوَ تَنْرِسِوَ كَنِیَيْسْ سيَۤرَكْ كَرُتُكِليَۤنْ
  تِوَلَيْ یُوظِكْكُنْ تِرُتْتَنِكَيْتْ تِرُمالْ مَرُكَنْ تِرُتْتاتْكُكْ
  كُوَضَيْكْ كُتَلَيْ يَتُكْكامَرْ كُوظُتْتَ وُتَلَيْ يَتُتْتيَۤنيَۤ.

திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல் // திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்