திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَكامَوَلْلِ تُتِ
sivakāmavalli tuti
نَتَراجَ اَلَنغْكارَمْ
naṭarāja alaṅkāram
Fifth Thirumurai

078. سِوَ بَرَمْبُورُضْ
siva paramporuḷ

  كَلِنِلَيْتْ تُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُرُتْتِ رَنْتِرُ مالْاَیَنْ اُوبْبَمُكْ كُنَمایْ
  اِرُتْتَلْ اِنْرِاَكْ كُنَنغْكَضَيْ يَنْرُمْآنْ تَرُضُنغْ
  كَرُتْتَنْ آكَيْیِرْ كُنيَۤسَنْاَكْ كُنَوِكا رَتْتِرْ
  بُورُتْتَ مِنْمَيْیَنْ آكَيْیالْ بُكَلْكُنَ رَكِتَنْ.
 • 2. كَضَنغْكَ اَكْكُنَمْ كَتَنْدِرُتْ تَلِلْكُنا تِيتَنْ
  وَضَنغْكُو ضَتْتَكُمْ اُلَكيَلامْ مَرُوِنِرْ رَلِنالْ
  وِضَنغْكُ وِسْسُوَ وِیابِاِوْ وِسُوَتْتَيْ یانْتُ
  تُضَنغْكُ رانَلَنْ تُوۤرْرَلِنْ وِسْسُوَ كَرُتْتَنْ.
 • 3. وٕیْیَ نایْاُلَ كَظِتْتَلِنْ وِسُوَسَنغْ كارِ
  بَيْیَ ميَۤليَنَبْ بَتُوَنَ بَلَوَرْرِنْ ميَۤلامْ
  اَيْیَنْ آتَلِرْ بَرابَرَ نامْيَنَبْ بَتْتَ
  سيَیْیَ ناكِیَ سِوَبِرانْ اُورُوَنُنْ تَمَرِيرْ.
 • 4. اُیْوَ تامْاِتُ نَمْكُرُ وَانَيْیُونْ رُرَيْبْبيَۤنْ
  سَيْوَ ماتِسِتْ تانْدَتْتُ مَرَيْمُتِتْ تَلَتْتُمْ
  نَيْوَ تِنْرِآنغْ كَتُوَتُ وَایَتُ نَمَتُ
  تيَیْوَ ماكِیَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَنَتْ تيَضِوِيرْ.

சிவ பரம்பொருள் // சிவ பரம்பொருள்

No audios found!