திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَ بَرَمْبُورُضْ
siva paramporuḷ
مُرَيْیِيتْتُكْ كَنْنِ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

079. نَتَراجَ اَلَنغْكارَمْ
naṭarāja alaṅkāram

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنْدَنْدِيرْ اِنْبَ نَتَنعْسيَیْ بيَرُمانِيرْ
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنغْكُونْتِيرْ يَنْنيَۤ اَتِكَضْ يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَمْبُتَيْكْكَ اِرُنْدایْ يَنَيْكْكيَنْ رِنغْكيَۤنِي
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنغْكُونْتایْ يَنْرارْ مَنْرِلْ نِنْراريَۤ.
 • 2. اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنغْكُونْتِيرْ يَنْنَيْ اُتَيْیِيرْ اَمْبَلَتْتِيرْ
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنْدَنْدِيرْ يَنْنَيْ اِتُتانْ يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنغْكُونْتِنغْ كِرُنْدَ نِيیُمْ يَنَيْكْكَنْتيَۤ
  اِرَنْتيَۤ كارْكَيْ مُكَنغْكُونْتایْ يَنْرارْ تُوۤظِ اِوَرْوَاظِ.
 • 3. آتُنغْ كَرُنَيْتْ تِرُنَتَتْتِيرْ آتُمْ اِتَنْدانْ یاتيَنْريَۤنْ
  باتُنْ تِرُوُنعْ سَوُنْدَرَمُمْ بَظَمُنغْ كاتْتُمْ اِتَميَنْرارْ
  ناتُمْ بَتِنَنْ كَرُضُميَنْريَۤنْ نَنغْكایْ مُنْبِنْ اُونْريَۤیایْ
  اِيتُنْ تِیَبَنْ نَتُوُضَتالْ يَنْرارْ تُوۤظِ اِوَرْوَاظِ.

  • 179. بَتَوُرَيْ : اِنْبَمْ - بيَۤرِنْبَمْ تَرُوَتاكِیَ, نَتَنعْسيَیْ - تِرُنَتَنَتْتَيْبْ بُرِیا نِنْرَ, بيَرُمانِيرْ - بيَرُماناكِیَ نِيرْ, اِرَنْتيَۤ - اِرَنْتيَۤیاكِیَ, كارْكُ - باتَنغْكَضَيْیُتَيْیَ يَنَكْكُ, اَيْ - اَظَكِیَ, مُكَمْ - مُكَمْ اُونْرِنَيْ, تَنْدِيرْ - كُوتُتْتِيرْ, اِنغْنغَنَمْ اِرُكْكَ, اِرَنْتيَۤ كارْكُ - اِرَنْتُ باتامْبُیَنغْكَضُكْكُ, اَيْمُكَمْ - بَنعْسَمُكَنغْكَضَيْ, كُونْتِيرْ - كُونْتَ نِيراكَ اِرُكْكِنْرِيرْ, يَنْنيَۤ - یاتُبَرْرِ, اَتِكَضْ - اَتِكَضيَۤ, يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ - يَنَبْ بُكَنْريَۤنْ. اَتَرْكُ مَنْرِلْ نِنْرارْ - اَمْبَلَتْتِنْ كَنْنِنْرَ اِوَرْ اَتِیاضَيْكْ كَنْنُرْرُ, اِرَنْتيَۤ كالْ - اِرَنْتُ كالاكَبْ بيَرْرَ نِي, كَيْمُكَمْ بُتَيْكْكَ وِرُنْدایْ - كَيْتْتَ مُكَمْ بيَرُكْكَكْ كاتْتِنَيْ, يَنَيْكْكيَنْرُ - یاتُبَرْرِ يَنَ وِنَوِ, اِنغْكيَۤ نِي - اِبْبُوۤتُ اِوْوِتَتْتُ, اِرَنْتيَۤ كارْكُ - اِرُ كالاكِیَ اَرَيْ ( اَلْكُلُكْكُ اِنْبَمْ بيَرُكْكَ يَنْنِ ) اَيْمُكَمْ كُونْتایْ يَنْرارْ - سُمُكَنغْ كُونْتَنَيْ يَنَبْ بُكَلْكِنْرَنَرْ. يَۤ! تُوۤظِ ! اِحتُ يَنْ ? يَنَ وِنَوِیَتُ. - سَ.مُ.كَ.
  • 180. بَتَوُرَيْ : اِرَنْتيَۤكارْكُ - اِرُوِنَيْ وَظِ سيَلْلاتَوَرْكَضُكْكُ, اَيْمُكَمْ - آسارِیَ مُكَتْتِنَيْ, كُونْتَنَيْ - كُونْتَ نِيرایِرُكْكِنْرِيرْ. يَنْنَيْ - اَتِیاضَيْ, اُتَيْیِيرْ - اُتَيْیَوَريَۤ, اَمْبَلَتْتِيرْ - تِرُوَمْبَلَتْتِلْ نَتِكْكِنْرَوَريَۤ, اِرَنْتيَۤكارْكُ - سُورِیَكَلَيْ سَنْدِرَكَلَيْیاكِیَ وَاسِیَنُبَوَتْتِرْكُ, اَيْ - اَظَكِیَ, مُكَنْدَنْنِيرْ - مُكَتْتِنَيْتْ تَنْدَوَريَۤ, يَنْنَيْ اِتُ تانيَنْرُ - اِحتُ يَنْنَ وِشَیَتْتِرْكُ يَنْرُ, اُرَيْتْتيَۤنْ - سيَبْبِنيَۤنْ. اَتَرْكُ اَنْنارْ, اِرَنْتيَۤ كالْ, كَيْ, مُكَنغْ كُونْتِرُنْدَ نِيیُمْ - اِرَنْتُ كالُمْ, اِرُكَيْیُمْ, مُكَمُمْ اَتَيْیَبْ بيَرْرِرا نِنْرَ نِيیُمْ, يَنَيْكْ كَنْتيَۤ - نَمْمَيْتْ تَرِسِتْتَ تَكْشَنَمْ نِي مُنْ اُرَيْتْتَ وَنْنَميَۤ, اِرَنْتيَۤكارْكُ - وَاسِكْكُ, اَيْمُكَنغْكُونْتایْ - اَظَكِیَ مُكَتْتِنَيْ اَنُبَوَ اِتَماكَكْ كُونْتُ وِتْتَنَيْ يَنْكِنْرَنَرْ تُوۤظِ, اِنْنارْ نِيتُظِ وَاظْكَ يَنَتْ تَلَيْوِ وَاظْتْتِیَتاكَكْ كُوضْكَ.اِرَنْتيَۤكارْكَيْ - تَمِظِلْ يَظُتِنالْ اِرَنْتُ (اُ), كالْ (وَ), كَيْ : اُوَكَيْ.اِرَنْتيَۤكارْ كَيْمُكَنْ تَنْدِيرْ يَنْرَتَرْكُ, وِنایَكَرُكْكُ كَيْ - تُتِكْكَيْیُتَيْیَ مُكَتْتِنَيْتْ تَنْدِيرْ يَنَبْ بُورُضْ كُورُوَارُمْ اُضَرْ. تَلَيْوِ تَلَيْوَرُكْكُضْ نَتَنْدَ اَلَنغْكارَ وِوَكارَتْتُضْ وِنایَكَرَيْبْ بَرْرِكْ كُورُتَلْ اَوْوَضَوُ وِسيَۤتَ مَنْريَنَكْ كُوضْكَ.
  • 181. كُرِبْبُ : آتُمِتَمْ - نَتَنَنعْ سيَیْیُمِتَمْ, باتُمْ - وٕۤتاكَمَنغْكَضالْ بُكَظَبْبَتُمْ, تِرُوُمْ - بُونْ يَنْنُنعْ سُولْلُمْ, سَوُنْدَرَمُمْ - اَظَكُ, اَظَكُكْكُبْ بِرَتِبَتَمایَ اَمْ يَنْنُمْ سُولْلُمْ, بَظَمُمْ - ( بَظَمْ = بَلَمْ وَتَمُوظِ ) - بَلَمْ يَنْنُمْ سُولْلُمْ سيَۤرْنْدالْ, بُونْنَمْبَلَمْ آكِرَتُ. مُنْبِنْ اُونْريَۤیایْ - مُنْنُمْ بِنْنُمْ اُورُ سُولْلاكِیَ اَمْ, بَلْ نَتُ وُضَتُ - بَلْ يَنْنُنعْ سُولْ نَتُوُضَتُ. اَمْ+بَلْ+اَمْ - اَمْبَلَمْ, - سَ. مُ. كَ.

நடராஜ அலங்காரம் // நடராஜ அலங்காரம்