திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آنَنْدَ كَضِبْبُ
āṉanta kaḷippu
وٕنْنِلا
veṇṇilā
Second Thirumurai

103. بانغْكِیَرْكْ كَرِوُرُتْتَلْ
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرارْ بانغْكِما ريَۤ - اَوَرْ
  آتْتَنغْكَنْتُ ناتْتَنغْكُونْتيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 2. آتُكِنْرَ سيَۤوَتِميَۤرْ بانغْكِما ريَۤ - مِكَ
  آسَيْكُونْتُ وَاتُكِنْريَۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 3. اِنْبَوَتِ وَایْسْسَبَيْیِرْ بانغْكِما ريَۤ - نَتَ
  مِتْتَوَرْميَۤ لِتْتَمْوَيْتْتيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 4. اِينَوُتَرْ كِسْسَيْوَيْیيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ - نَتَ
  نيَۤسَرْتَمَيْ یيَیْتُمْوَنْنَمْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 5. اُتْتَمَرْبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ بانغْكِما ريَۤ - اِنْبَ
  اُرُوَاكِ اُوۤنغْكُكِنْرارْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 6. اُونَوُلَ كَيْكْكَرُتيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ - مَنْرِلْ
  اُتْتَمَرُكْ كُرَوَاوٕۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 7. كَرْبَنَيْیيَلْ لانغْكَتَنْدارْ بانغْكِما ريَۤ - يَنْرَنْ
  كَرْبَنَيْكْكُتْ بَتُوَارُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 8. كَنْتِلَرْنانْ بَتُمْباتُ بانغْكِما ريَۤ - مُونْرُ
  كَنْنُتَيْیا ريَنْبارَيْیُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 9. كَنْمَنَميَلْ لانغْكَرَيْبْبارْ بانغْكِما ريَۤ - مَنَنغْ
  كَرَيْیاريَنْ نَضَوِليَۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 10. كَضْضَمُونْرُ مَرِیيَۤنانْ بانغْكِما ريَۤ - يَنْنَيْكْ
  كَيْوِتَوُنْ تُنِوَارُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 11. كَرْبَظِتْتُكْ كَلَنْداريَۤ بانغْكِما ريَۤ - اِنْرُ
  كَيْنَظُوَ وِتُوَارُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 12. كَنْتَوَريَلْ لامْبَظِكْكَبْ بانغْكِما ريَۤ - يَنْرَنْ
  كَنْنِیَظِتْ تيَۤیُوضِتْتارْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 13. كامَنَيْكْكَنْ ناليَرِتْتارْ بانغْكِما ريَۤ - يَنْرَنْ
  كاتَلَيْكْكَنْ تَرِوَارُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 14. كاوَلَيْیيَلْ لانغْكَتَنْدُ بانغْكِما ريَۤ - يَنْنَيْكْ
  كَيْكَلَنْدَ كَضْضَرَوَرْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 15. كانَوِظَيْنْ تيَۤنَوَرَيْبْ بانغْكِما ريَۤ - كُونْتُ
  كاتْتُوَارَيْ یَرِنْدِليَۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 16. كِتْتَوَرَ وٕۤنْتُميَنْرارْ بانغْكِما ريَۤ - نانْ
  كِتْتُمُنْنيَۤ یيَتْتَنِنْرارْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 17. كِنْنَرَنغْكيَۤ ضيَنْرِسَيْتْتارْ بانغْكِما ريَۤ - نانْ
  كيَۤتْبَتَنْمُنْ سيَۤتْبَتُتْتارْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 18. كِضْضَيْیَيْتْتُو تاوِتُتْتيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ - اَتُ
  كيَۤتْتُوَرَكْ كانيَۤنَيْیُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 19. كِيتَوَكَيْ باتِنِنْرارْ بانغْكِما ريَۤ - اَتُ
  كيَۤتْتُمَتِ مَیَنغْكِنيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 20. كِيظْمَيْكُرِ یامَليَنْنَيْبْ بانغْكِما ريَۤ - مَنَكْ
  كيَۤنْمَيْكُرِتْ تاريَۤیَنْرُ بانغْكِما ريَۤ.
 • 21. كِيتَمَنَيْ یيَۤنيَنَيْیُمْ بانغْكِما ريَۤ - اَتِكْ
  كيَۤیَتِمَيْ كُونْتارَنْرُ بانغْكِما ريَۤ.
 • 22. كُرْرَميَلْلانغْ كُنَماكَبْ بانغْكِما ريَۤ - كُوضْضُنغْ
  كُورْرَوَريَنْ كُوظُنَرْكانْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 23. كُرْرَمُونْرُنعْ سيَیْتَرِیيَۤنْ بانغْكِما ريَۤ - يَنْنَيْكْ
  كُونْتُكُلَمْ بيَۤسُوَارُوۤ بانغْكِما ريَۤ.
 • 24. كُنعْسِتَبْبُورْ باتَنغْكَنْتارْ بانغْكِما ريَۤ - اُضْضَ
  كُرَيْیيَلْلانْ تِيرُنغْكَنْتِيرْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 25. كُورْرُتَيْتْتَ باتَنغْكَنْتِيرْ بانغْكِما ريَۤ - نَنغْكَضْ
  كُتِكْكيَلْلانغْ كُلَتيَیْوَمْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 26. كُورَرِیَ بَتَنغْكَنْتُ بانغْكِما ريَۤ - كَضِ
  كُونْتُنِرْكَ وِظَيْنْديَۤنانْ بانغْكِما ريَۤ.
 • 27. كُوتَلْوِظَيْنْ تيَۤنَوَرَيْبْ بانغْكِما ريَۤ - اَتُ
  كُوتُمْوَنْنَمْ كُوتْتِتُوِيرْ بانغْكِما ريَۤ.

பாங்கிமார் கண்ணி // பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்