திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَتيَۤسَرْ كُومْمِ
naṭēsar kommi
نَتيَۤسَرْ كِيرْتْتَنَيْ
naṭēsar kīrttaṉai
Second Thirumurai

106. سِلَتا سَمْوَاتَمْ
silatā shamvātam

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَنْمَتِ یُونْمُكَبْ بيَنْمَنِ یيَۤ - اُنْنَيْتْ
  تانْكُونْتَ نایَكَ راريَۤ تِ
  اَنْمَيْیِرْ بُونْنَنِ یَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ
  اَيْیَ رَمُتَ رَظَكَ رَتِ.
 • 2. سيَنغْكَیَرْ كَنْمَتَ مَنغْكَيْنَلْ لایْ - اُنْرَنْ
  سيَنغْكَيْ بِتِتْتَوَ راريَۤ تِ
  اَنغْكَیَ لارَنْرُ بُونْنَمْبَ لَتْتيَنغْكَضْ
  آنَنْدَتْ تانْتَوَ راجَ نَتِ.
 • 3. كَنْنَرْ سُوَيْمُوظِ مِنْنِتَيْ یایْ - اُنْنَيْكْ
  كَنْنِ یَظِتْتَوَ راريَۤ تِ
  اُنْنَرْ كَرِیَبُونْ نَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ
  اُتْتَمَ رانَنْدَ سِتْتَ رَتِ.
 • 4. تِيمَيْیِ لاتَبيَنْ مامَیِ ليَۤ - اُنْنَيْسْ
  سيَۤرْنْدُ كَلَنْدَوَ راريَۤ تِ
  تامَمُ تِكْكَنِنْ تَمْبَلَتْ تيَۤیِنْبَتْ
  تانْتَوَنعْ سيَیْیُنعْ سَتُرَ رَتِ.
 • 5. اَنْنَنَ تَيْبْبيَنْكَ ضارَمُ تيَۤ - اُنْنَيْ
  اَنْبِرْ بُنَرْنْدَوَ راريَۤ تِ
  تُنْنَ لُتَيْیِنَ رَمْبَلَتْ تيَۤنِنْرَ
  تُویَ تِرُنَتَ رایَ رَتِ.
 • 6. كارَضَ كَبْبيَنْ سِكامَنِ یيَۤ - اُنْرَنْ
  كَرْبَيْ یَظِتْتَوَ راريَۤ تِ
  بيَۤرَضَ وَيْكْكَتَنْ تَمْبَلَتْ تيَۤنِنْرَ
  بِتْتَرْ بَرانَنْدَ نِتْتَ رَتِ.

தோழியர் உரையாடல் // சிலதா ஸம்வாதம்