திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِلَتا سَمْوَاتَمْ
silatā shamvātam
اِنْنَنْ تَیَوُ وَرَوِلَيْیا
iṉṉan tayavu varavilaiyā
Second Thirumurai

107. نَتيَۤسَرْ كِيرْتْتَنَيْ
naṭēsar kīrttaṉai

  سِنْدُ
  بَلْلَوِ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَنْتَنِتْتيَۤ نيَنْرُ سُولْلَ تِ - سُ وَامِكْكُنانْ
  تيَنْتَنِتْتيَۤ نيَنْرُ سُولْلَ تِ.
 • بَلْلَوِ يَتُبْبُ
 • 2. تَنْتَلَيْ وِضَنغْكُنْ تِلْلَيْتْ تَلَتْتِرْبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ
  كَنْتَوَرْ مَیَنغْكَوٕۤتَنغْ كَتْتِیاتُ كِنْرَوَرْكْكُ تيَنْتَ
 • كَنْنِكَضْ
 • 3. كَرْبُورَ وَاسَمْوِيسُمْ بُورْبانْدِ رُمُكَتْتيَۤ
  كَنِنْدَبُنْ نَكَيْیاتَكْ كَرُنَيْكْكَ تَيْكْكَناتَ
  اَرْبارْبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ آنَنْدَتْ تانْتَوَمْ
  آتِكْكُونْ تيَۤیيَنْنَيْ آتْتَنغْكَنْ تارُكْكُ تيَنْتَ
 • 4. اِظِنْدالُ نَمْمَيْیِنغْكيَۤ یيَۤرْرُوَا ريَنْرَتَيْنْدالْ
  يَۤرْرُوَارْ بُوۤليَۤبِنْنُ مِظِیَوَيْبْ بارُكْكُبْ
  بَظَنْدانْ نَظُوِميَلْلَبْ بالِلْ وِظُنْدَتيَنْنَبْ
  بَسَبْبِبْ بَسَبْبِیَنْبَرْ بَنْتَمْ بَرِبْبَوَرْكْكُتيَنْتَ
 • 5. سُتْتَتِرُ نِيرُبُوسِتْ تُونْدُوۤميَنْ راتُوَارْكْكُتْ
  تُوۤنْرُتَلَيْ مالَيْیَنِ تُوۤضْوِضَنغْكَ وَرُوَارْكْكُبْ
  بِتْتُكْكاسَيْبْ بَتْتُمارَنْ بِرَمْبَتِ بَتْتَوَرْكْكُبْ
  بِضْضَيْكْكَرِكْ كاسَيْكُونْتَ كَضْضَتْتَوَ وٕۤتَرُكْكُ تيَنْتَ
 • 6. وَاظْنْدارَيْ ميَۤنْميَۤلُمْ وَاظَسْسيَیْ بَوَرُكْكُ
  ماسُبَرِتْ تَوَرْكَيْیِرْ كاسُبَرِكْ كِنْرَوَرْكْكُتْ
  تاظْنْدارَيْ یَتِكْكَتِ تاظَكْكانْ بَوَرُكْكُتْ
  تاناكِ ناناكِتْ تَنِیيَۤنِنْ رَوَرُكْكُتيَنْتَ
 • 7. آتِیَنْدَ نَتُوِلْلا آنَنْدَ ناتَرُكْكُ
  اَنْتَرُیِرْ كاتْتَمَنِ كَنْتَسَسِ كَنْتَرُكْكُسْ
  سُوۤتِمَیَ مایْوِضَنغْكُنْ تُویَوَتِ وَاضَرُكْكُتْ
  تُونْتَرْكُتِ كيَتُكْكَوٕۤ تُجَنغْكَتْتِكْ كُونْتَوَرْكْكُ تيَنْتَ
 • 8. باتْتُكْكاسَيْبْ بَتْتُمُنْنَمْ بَرَوَيْتَنْ وَایِلِرْبُوۤیْبْ
  بَنْبُرَيْتْتُتْ تُوتَنيَنْريَۤ بَتْتَنغْكَتْتِكْ كُونْتَوَرْكْكُ
  وِيتْتُكْكاسَيْبْ بَتُوَارَيْ وِيتْتَيْوِتْتُتْ تُرَتْتِیيَۤ
  وٕۤتْتانْتِ یایُلَكِلْ اُوۤتْتانْتِ یاكْكُوَارْكْكُ تيَنْتَ
 • 9. تایْوَرِرْرِرْ بِرَوَاتُ تانيَۤ مُضَيْتْتَوَرْكْكُسْ
  ساتِكُلَ مَرِیاتُ تانْتَوَنعْسيَیْ كِنْرَوَرْكْكُ
  يَۤیَ تُوظِلَرُضُ ميَنْبِرانَ نایَكَرْكْكُ
  يَۤمانْدَ وَرَيْیيَلْلامْ يَۤماتْتُ مِيسَرُكْكُ
 • 10. تيَنْتَنِتْتيَۤ نيَنْرُ سُولْلَ تِ - سُ وَامِكْكُنانْ
  تيَنْتَنِتْتيَۤ نيَنْرُ سُولْلَ تِ.

தெண்டனிட்டேன் // நடேசர் கீர்த்தனை