திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِنْنَنْ تَیَوُ وَرَوِلَيْیا
iṉṉan tayavu varavilaiyā
نَرْرایْ كَوَنْرَتُ
naṟṟāy kavaṉṟatu
Second Thirumurai

109. وِنا اُتْتَرَمْ
viṉā uttaram

  كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آكَمَمُ مارَنَمُ مَرُمْبُورُضيَنْ رُورُنغْكُرَيْتْتَ
  يَۤكَوُرُ وَاكِنِنْرا رِوَرارْسُولْ تُوۤظِ
  ماكَنَتِ مُتِكْكَنِنْدُ مَنِمَنْرُ ضَنَوَرَتَ
  ناكَمَنِ مِضِرَنَتَ نَوِلْوَارْكانْ بيَنْنيَۤ.
 • تاظِسَيْ
 • 2. اَرُضاليَۤ اَرُضِرَيْ اَرُضْكِنْرَ بُوظُتَنغْ
  كَنُبَوَ ماكِنْرَ تيَنْنَتِ تایيَۤ
  تيَرُضاليَۤ مَرُضاليَۤ تيَرِیاتُ تيَرِیُمْ
  تِرُنَتَ اِنْبَمْيَنْ رَرِیایُوۤ مَكَضيَۤ.
 • 3. اَرِوَاليَۤ اَرِوِنَيْ اَرِكِنْرَ بُوظُتَنغْ
  كَنُبَوَ ماكِنْرَ تيَنْنَتِ تایيَۤ
  سيَرِوَاليَۤ بِرِوَاليَۤ تيَرِیاتُ تيَرِیُمْ
  تِرُوَرُضْ اُرُوَمْيَنْ رَرِیایُوۤ مَكَضيَۤ.

வினா விடை // வினா உத்தரம்