திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَتيَۤسَرْ كِيرْتْتَنَيْ
naṭēsar kīrttaṉai
وِنا اُتْتَرَمْ
viṉā uttaram
Second Thirumurai

108. اِنْنَنْ تَیَوُ وَرَوِلَيْیا
iṉṉan tayavu varavilaiyā

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اِنْنَنْ تَیَوُوَرَ وِلَيْیا - اُنَكْكيَنْمِيتِلْ
  يَنْنَ وَرْمَنعْ سُولَيْیا.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. اَنْنَمْ بالِكْكُنْدِلْلَيْبْ بُونْنَمْ بَلَتْتِلاتُمْ
  اَرَسيَۤ - اَرَسيَۤ - اَرَسيَۤیيَنْ رَلَرَوُمْ اِنْنَنْ
 • 3. سِنْنَنعْ سِرُوَیَتِ ليَنْنَيْ یَتِمَيْكُونْتَ
  سِوَميَۤ - سِوَميَۤ - سِوَميَۤیيَنْ رَلَرَوُمْ اِنْنَنْ
 • 4. مُنْنَمْ بِظَيْبُورُتْتا یِنْنَمْ بُوراتُوِتْتالْ
  مُرَيْیُوۤ - مُرَيْیُوۤ - مُرَيْیُوۤوٕنْ رَلَرَوُمْ اِنْنَنْ
 • 5. تَنْنَيْ یَرِیاوٕنْنَيْ یِنْنَ لُرَسْسيَیْتایيَۤ
  تَكُمُوۤ - تَكُمُوۤ - تَكُمُوۤوٕنْ رَلَرَوُمْ اِنْنَنْ
 • 6. بَنْتُ مَكِظْنْديَنَيْیاتْ كُونْتُ كَرُنَيْسيَیْتَ
  بَرَميَۤ - بَرَميَۤ - بَرَميَۤیيَنْ رَلَرَوُمْ اِنْنَنْ
 • 7. كُونْتُ كُلَمْبيَۤسُوَا رُنْتُوۤ وُلَكِليَنغْكَضْ
  كُرُوٕۤ - كُرُوٕۤ - كُرُوٕۤیيَنْ رَلَرَوُمْ
 • 8. اِنْنَنْ تَیَوُوَرَ وِلَيْیا - اُنَكْكيَنْمِيتِلْ
  يَنْنَ وَرْمَنعْ سُولَيْیا.

இன்னந் தயவு வரவிலையா // இன்னந் தயவு வரவிலையா