திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَرْرایْ كَوَنْرَتُ
naṟṟāy kavaṉṟatu
وٕۤتْكَيْكْ كُوتْتُ
vēṭkaik kottu
Second Thirumurai

111. سَلْلابَ لَكَرِ
sallāpa lakari

  كَلِنِلَيْتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سُنْدَرَ نِيرَنِ سُنْدَرَرْ نَتَنَتْ تُوظِلْوَلْلارْ
  وَنْدَنَرْ اِنغْكيَۤ وَنْدَنَمْ يَنْريَۤنْ ماتيَۤنِي
  مَنْدَنَمْ اِتُكيَۤضْ اَنْدَنَمْ اِلَنَمْ وَاظْوٕلْلامْ
  اَنْدَرَمْ يَنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما اَوَرْسُوتيَۤ.
 • 2. نَمْبَلَ مامْيَنَ نَنْمَنَيْ بُكْكارْ نَتَراجَرْ
  يَمْبَلَ ماوِيرْ يَمْبيَرُ مانِي ريَۤيَنْريَۤنْ
  وَمْبَلَ مَتَوَایْ يَمْمُتَيْ اِنْبَ وَاظْوٕلْلامْ
  اَمْبَلَمْ يَنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما اَوَرْسُوتيَۤ.

சல்லாப லகரி // சல்லாப லகரி