திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَلْلابَ لَكَرِ
sallāpa lakari
تَلَيْمَكَضِنْ مُنْنَ مُتِبُ
talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu
Second Thirumurai

112. وٕۤتْكَيْكْ كُوتْتُ
vēṭkaik kottu

  تَلَيْمَكَضْ بانغْكِیُوتُ كُورَلْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِسْ سَنْدَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِنْبَتَيْتْتَ بُوظِرْرِلْلَيْ183 اَمْبَلَتْتانْ يَوَرْكْكُمْ
  ميَۤلانانْ اَنْبَرُضَمْ ميَۤوُنَتَ راجَنْ
  بَنْبَتَيْتْتَ يَنَيْاَرِیا اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  بَرِنْدُوَنْدُ مالَيْیِتْتانْ بارْتْتَرِیانْ مِيتْتُمْ
  بيَنْبَتَيْتْتَ بيَنْكَضيَلْلامْ اَوَمَتِتْتيَۤ وَلَتُ
  بيَۤسُكِنْرارْ كُوسُكِنْريَۤنْ بِسْسِيَنَلْ آنيَۤنْ
  كَنْبَتَيْتْتُمْ كُظِیِلْوِظَكْ كَنَكْكُمْاُنْتُوۤ اَوَنْرَنْ
  كَنَكْكَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ كَنْتایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 2. سِيتْتَمَنِ اَمْبَلَتْتانْ يَنْبِرانَ ناتَنْ
  سِوَبيَرُمانْ يَمْبيَرُمانْ سيَلْوَنَتَ راجَنْ
  وَایْتْتَيَنْنَيْ اَرِیاتَ اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  مَكِظْنْدُوَنْدُ مالَيْیِتْتانْ مَرِتْتُمْمُكَمْ بارانْ
  آیْتْتَكَلَيْ كَرْرُنَرْنْدَ اَنَنغْكَنَيْیارْ تَمَكْكُضْ
  آرْسيَیْتَ بُوۤتَنَيْیُوۤ آنالُمْ اِتُكيَۤضْ
  كایْتْتَمَرَمْ وَضَيْیاتَ كَنَكْكُمْاُنْتُوۤ اَوَنْرَنْ
  كَنَكْكَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ كَنْتایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 3. يَنْنُیِرِلْ كَلَنْدُكَلَنْ تِنِكْكِنْرَ بيَرُمانْ
  يَنْاِرَيْوَنْ بُوتُوِلْنَتَمْ اِیَرْرُمْنَتَ راجَنْ
  تَنْنَيْاَرِ یابْبَرُوَتْ تيَنْنَيْمَنَمْ بُرِنْدانْ
  تَنَيْاَرِنْدَ بَرُوَتْتيَۤ يَنَيْاَرِیَ وِرُمْبانْ
  بِنْنَيْاَنْرِ مُنْنُمْاُورُ بِظَيْبُرِنْديَۤنْ اِلْلَيْ
  بيَنْبَرِتا بَنغْكانَلْ بيَرُنْدَكَيْكْكُمْ اَظَكُوۤ
  كَنْنَلْيَنْرالْ كَيْكْكِنْرَ كَنَكْكُمْاُنْتُوۤ اَوَنْرَنْ
  كَنَكْكَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ كَنْتایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 4. تيَرُضَمُتَتْ تَنِیُوۤكَرْ سِنْدَيْیِلُمْ نعانَسْ
  سيَلْوَرْاَرِ وِتَتْتُمْنَتَنعْ سيَیْیُمْنَتَ راجَنْ
  اَرُضَمُتَمْ اَضِبْبَنْيَنْريَۤ اَنْرُمَنَمْ بُنَرْنْدانْ
  اَضِتْتَرِیانْ اَنُتْتُنَيْیُمْ اَنُبَوِتْتُمْ اَرِیيَۤنْ
  مَرُضُتَيْیانْ اَلْلَنْاُورُ وَنعْسَكَنُمْ اَلْلَنْ
  مَنَمْاِرَكْكَمْ مِكَاُتَيْیانْ وَلْوِنَيْیيَۤنْ اَضَوِلْ
  اِرُضُتَيْیارْ بُوۤلِرُكْكُمْ اِیَلْبيَنْنَيْ اَوَنْرَنْ
  اِیَلْبَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ اِنِتْتانْيَنْ تُوۤظِي.
 • 5. سِنْمَیَمامْ بُوتُوِنِليَۤ تَنْمَیَمایْ نِنْرُ
  تِرُنَتَنعْسيَیْ بيَرُنغْرُنَيْسْ سيَلْوَنَتَ راجَنْ
  يَنْمَیَمْنانْ اَرِیاتَ اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  يَنْنَيْمَنَمْ بُرِنْدَنَنْاِي تيَلْلارُمْ اَرِوَارْ
  اِنْمَیَمْاِلْ لاتَوَرْبُوۤلْ اِنْرُمَنَنْ تَرُضانْ
  اِرَيْاَضَوُمْ بِظَيْبُرِنْديَۤنْ اِلْلَيْاَوَنْ اِتَیَمْ
  كَنْمَیَمُوۤ اَنْرُسُوَيْكْ كَنِمَیَميَۤ يَنْنُمْ
  كَنَكْكَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ كَنْتایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 6. يَنْكُنَتْتانْ يَلْلارْكْكُمْ اِرَيْوَنْيَلْلامْ وَلْلانْ
  يَنْاَكَتْتُمْ بُرَتْتُمْاُضانْ اِنْبَنَتَ راجَنْ
  بيَنْكُنَتْتَيْ اَرِیاتَ اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  بِسْسيَۤرْرِ مَنَمْبُرِنْدانْ بيَرِتُكَضِتْ تِرُنْديَۤنْ
  وَنْكُنَتْتالْ اَنُبَوَمْنانْ اَرِیَنِنْرَ بُوظُتِلْ
  وَنْدَرِیانْ اِنْبَمْاُونْرُمْ تَنْدَرِیانْ اَوَنُمْ
  وٕنْكُنَتْتانْ اَلْلَنْمِكُ نَلْلَنْيَنَبْ بَلَكالْ
  وِظِتْتَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ وِضَمْبایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 7. بُویْیاتَ بُكَظُتَيْیانْ بُوتُوِلْنَتَمْ بُرِوَانْ
  بُنْنِیَرْبالْ نَنْنِیَنَرْ بُنِتَنَتَ راجَنْ
  كُویْیاتَ اَرُمْبَنَيْیَ اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  كُرِتْتُمَنَمْ بُرِنْدَنَنْنانْ مَرِتْتُمْوَرَكْ كانيَۤنْ
  سيَیْیاتَ سيَیْكَيْاُونْرُمْ سيَیْتَرِیيَۤنْ سِرِتُمْ
  تِرُوُضَميَۤ اَرِیُمْمَرْريَنْ اُورُاُضَتْتِنْ سيَیَلْكَضْ
  نَيْیاتَ يَنْرَنْاُیِرْ ناتَنْاَرُتْ بيَرُمَيْ
  نانَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ نَوِلایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 8. كَنْنَنَيْیانْ يَنْنُیِرِلْ كَلَنْدُنِنْرَ كَنَوَنْ
  كَنَكْكَرِوَانْ بِنَكْكَرِیانْ كَرُنَيْنَتَ راجَنْ
  تَنْنَنَيْیامْ اِضَمْبَرُوَنْ تَنْنِلْيَنَيْتْ تَنِتْتُتْ
  تانيَۤوَنْ تَرُضْبُرِنْدُ تَنِمالَيْ بُنَيْنْدانْ
  بيَنْنَنَيْیارْ كَنْتَبَتِ بيَۤسَوُمْنانْ كُوسابْ
  بيَرُمَيْیُوتُمْ اِرُنْديَۤنْيَنْ اَرُمَيْيَلامْ اَرِنْدانْ
  اُنْنَنَيْیا وَكَيْوَرَوُ تاظْتْتَنَنْاِنْ رَوَنْرَنْ
  اُضَمْاَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ اُرَيْیایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 9. اُونْمَرَنْدَ اُیِرَكَتْتيَۤ اُوضِنِرَيْنْدَ اُورُوَنْ
  اُلَكَميَلامْ اُتَيْیَوَنْيَنْ نُتَيْیَنَتَ راجَنْ
  بانْمَرَنْدَ سِرِیَاِنَمْ بَرُوَمَتِنْ مالَيْبْ
  بَرِنْدَنِنْدانْ تيَرِنْدَتَنِبْ بَرُوَمِتِرْ بَرِیانْ
  تانْمَرَنْدانْ يَنِنُمْاِنغْكُ نانْمَرَكْكَ ماتْتيَۤنْ
  تَوَتْتيَۤرِ اَوَتْتِظِیَسْ سَمْمَتَمُمْ وَرُمُوۤ
  كُوۤنْمَرَنْدَ كُتِیيَۤبُوۤلْ مِتِیيَۤنْنانْ اَوَنْرَنْ
  كُنَمْاَرِنْدُمْ وِتُوٕۤنُوۤ كُورایْيَنْ تُوۤظِي.
 • 10. تَنِتْتَبَرَ ناتَمُتِتْ تَلَتْتِنْمِسَيْتْ تَلَتْتيَۤ
  تَلَيْوَريَلامْ وَنَنغْكَنِنْرَ تَلَيْوَنْنَتَ راسَنْ
  اِنِتْتَسُكَمْ اَرِنْدُكُوضا اِضَمْبَرُوَنْ تَنِليَۤ
  يَنْبُرُوَ نَتُاِرُنْدانْ بِنْبُكَنْتيَۤنْ اِلْلَيْ
  اَنِتْتَمْاِلا اِسْسَرِتَمْ یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ اَنْدُوۤ
  اَوَنْاَرِوَانْ نانْاَرِوٕۤنْ اَیَلَرِوَارْ اُضَرُوۤ
  تُنِتْتَنِلَيْ وِتُتْتُورُكالْ سُتْتَنِلَيْ اَتَنِلْ
  سُكَنغْكَنْتُمْ وِتُوٕۤنُوۤ سُولْلایْيَنْ تُوۤظِي.

  • 183. اِرُكْكَمْ اِرَتْتِنَ مُتَلِیارْكْكُ 26-11-1866 اِلْ وَرَيْنْدَ تِرُمُكَتْتِلْ 'وِنْبَتَيْتْتَ بُوظِرْرِلْلَيْ اَمْبَلَتْتانْ يَوَرْكْكُ ميَۤلانا نَنْبَرُضَ ميَۤوُ نَتَراجَنْ يَنَلْ وٕۤنْتُمْ ' يَنَ وَضْضَرْبيَرُمانْ تِرُتْتَمُونْرَيْ اَرُضِیُضْضارْ. تِرُ اَرُتْبا اُرَيْنَتَيْبْبَكُتِ, اُورَنْ اَتِكَضْ بَتِبْبُ بَكْكَمْ, 399 كانْكَ. يَنِنُمْ 1867 تُو. وٕۤ. مُتَرْ بَتِبْبِلْ ' وِنْبَتَيْتْتَ بُكَظْتْتِلْلَيْ ' يَنْريَۤ اَسْساكِیُضْضَتُ. بِنْوَنْدَ بَتِبْبُكَضِلُمْ اَوْوَاريَۤ. آ. با. مَتْتُمْ بيَرُمانِنْ تِرُتْتَتْتَيْبْ بِنْبَرْرِ ' وِنْ بَتَيْتْتَ بُوظِرْرِلْلَيْ ' يَنَبْ بَتِبْبِتْتُضْضارْ.

வேட்கைக் கொத்து // வேட்கைக் கொத்து

No audios found!