திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرَساتَ مالَيْ
pirasāta mālai
بَتْتِ مالَيْ
patti mālai
Fourth Thirumurai

004. آنَنْدَ مالَيْ
āṉanta mālai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُوَرُتُنْ تِرُوَتِبْبُورْ سِلَمْبَسَيْیَ نَتَنْديَنْ
  سِنْدَيْیِليَۤ بُكُنْدُنِنْبارْ سيَۤرْنْدُكَلَنْ تِرُنْداضْ
  تيَرُمَرَلَرْ رُیَرْنْدَمَرَيْسْ سِرَتْتَمَرْنْدَ بُنِتَيْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَبْ
  بُورُوَرُميَیْ یَنْبُتَيْیارْ اِرُوَرُنغْكَنْ تُوَنْدُ
  بُوۤرْرَمَنِبْ بُوتُوِلْنَتَمْ بُرِكِنْرَ تُرَيْیيَۤ
  بَرُوَرَلْاَرْ رَتِسْسِرِیيَۤنْ بيَرُوَرَمْبيَرْ رُنَيْیيَۤ
  باتُكِنْريَۤنْ بيَرِیَاَرُتْ بَرُوَمَتَيْنْ تَنَنيَۤ.
 • 2. سَنْبَيْمَرَيْكْ كُوظُنْدُمَكِظْ تَرَاَمُتَنغْ كُوتُتْتاضْ
  تَیَوُتَيْیاضْ يَنَيْیُتَيْیاضْ سَرْوَسَتْتِ یُتَيْیاضْ
  سيَنْبَكَبْبُونْ ميَۤنِیِناضْ سيَیْیَمَلَرْبْ بَتَتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَبْ
  بَنْبَكَرْبُونْ اَمْبَلَتْتيَۤ آنَنْدَ نَتَنعْسيَیْ
  بَرَمْبَرَنِنْ تِرُوَرُضَيْبْ باتُكِنْريَۤنْ مَكِظْنْدُ
  يَنْبَكَرْكُرْ رَنغْكَضيَلانغْ كُنَماكَكْ كُوضْضُمْ
  يَنْدُرَيْيَنْ ريَنْنُكِنْرَ يَنْنَمَتَ ناليَۤ.
 • 3. اَرُضُتَيْیَ نایَكِيَنْ اَمْمَيْاَتِ یارْميَۤلْ
  اَنْبُتَيْیاضْ اَمُتَنَيْیاضْ اَرْبُتَبْبيَنْ نَرَسِ
  تيَرُضُتَيْیَ سِنْدَيْیِليَۤ تِتْتِكْكُمْ بَتَتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَ
  مَرُضُتَيْیَ مایَيْیيَلانْ تيَۤیَمَنِ مَنْرِنْ
  مانَتَنعْسيَیْ تُرَيْیيَۤنِنْ مَنْنَرُضِنْ تِرَتْتَيْ
  اِرُضُتَيْیَ مَنَسْسِرِیيَۤنْ باتُكِنْريَۤنْ بَرُوَمْ
  يَیْتِنَنْيَنْ رَرِنعَريَلامْ يَنْنِمَتِتْ تِتَوٕۤ.
 • 4. ماتَيْیيَۤنْ بِظَيْاَنَيْتْتُمْ بُورُتْتَوَرَ مَضِتْتاضْ
  مَنغْكَيْیَرْكَضْ نایَكِنانْ مَرَيْاَنِنْدَ بَتَتْتاضْ
  تيَۤسُتَيْیاضْ آنَنْدَتْ تيَضْضَمُتَ وَتِوَاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤþوِاُضَنغْ كَضِبْبَكْ
  كاسُتَيْیَ بَوَكْكُوۤتَيْكْ كُورُتِنِظَلامْ بُوتُوِلْ
  كَنَنَتَنعْسيَیْ تُرَيْیيَۤنِنْ كَرُنَيْیَيْیيَۤ كَرُتِ
  آسُتَيْیيَۤنْ باتُكِنْريَۤنْ تُیَرَميَلانْ تَوِرْنْديَۤنْ
  اَنْبَرْبيَرُمْ اِنْبَنِلَيْ اَنُبَوِكْكِنْ ريَۤنيَۤ.
 • 5. بُویْیاتَ وَرَمْيَنَكْكُبْ بُرِنْدَبَرَمْ بَرَيْوَانْ
  بُوتَمُتَرْ كَرُوِیيَلامْ بُوتْتُوِكْكُنْ تِرَتْتاضْ
  سيَیْیاضُنغْ كَلَيْیَوَضُمْ اُرُتْتِرَيْیُمْ وَنَنغْكُمْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَكْ
  كَيْیاتَ اِنْبَنَتَنغْ كَنَكَمَنِبْ بُوتُوِلْ
  كَضِتْتِیَرْرُنْ تُرَيْیيَۤنِنْ كَرُنَيْیَيْنانْ كَرُتِ
  نَيْیاتَ وَنْنَميَلامْ باتُكِنْريَۤنْ بَرُوَمْ
  نَنْنِیَبُنْ نِیَريَلْلامْ نَیَنْدُمَكِظْنْ تِتَوٕۤ.
 • 6. اَرَنغْكَنِنْدَ اَرُتْكُوتِيَنْ اَمْمَيْاَمُ تَضِتْتاضْ
  اَكِلانْتَ وَلْلِسِوَا نَنْدِسَوْنْ تَرِسِيرْتْ
  تِرَنغْكَلَنْدَ ناتَمَنِسْ سِلَمْبَنِنْدَ بَتَتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَ
  مَرَنغْكَنِنْدارْ مَیَكْكَميَلانْ تيَضِیَمَنِبْ بُوتُوِلْ
  مانَتَنعْسيَیْ تُرَيْیيَۤنِنْ وَنْمَيْتَنَيْ اَتِیيَۤنْ
  بُرَنغْكَوِیَبْ باتُكِنْريَۤنْ اَكَنغْكَوِیَبْ باتُمْ
  بُنْنِیَريَلْ لامْاِوَنْاُوۤرْ بُتِیَنْيَنَكْ كُوضَوٕۤ.
 • 7. اُضْضَمُتَمْ اُورْرُوِكْكُمْ اُتْتَمِيَنْ اَمْمَيْ
  اُوۤنغْكارَ بِيتَمِسَيْبْ بانغْكاكَ اِرُنْداضْ
  تيَضْضَمُتَ وَتِوُتَيْیاضْ سيَلْوَنَلْكُمْ بَتَتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَكْ
  كَضْضَمَرُتْ تَرُضْوِضَكْكُمْ وَضْضَنْمَنِبْ بُوتُوِلْ
  كالْنِرُتْتِكْ كالْيَتُتْتُكْ كَضِتْتاتُنْ تُرَيْیيَۤ
  يَضْضَلَرَبْ باتُكِنْريَۤنْ نِنْنَرُضَيْ اَرُضالْ
  اِبْباتْتِرْ بِظَيْكُرِتْتَلْ يَنغْنغَنَمْاِنغْ نغَنَميَۤ.
 • 8. بارْبُوتْتَ بَسُنغْكُوتِبُورْ بالَيْوَیَرْكَضْ اَرَسِ
  بَرَمْبَرَيْسِرْ بَرَيْبَرا بَرَيْنِمَلَيْ یاتِ
  سِيرْبُوتْتَ تيَیْوَمَرَيْسْ سِلَمْبَنِنْدَ بَتَتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَ
  يَۤرْبُوتْتَ مَنِمَنْرِلْ اِنْبَنَتَمْ بُرِیُمْ
  يَنْنَرُمَيْتْ تُرَيْیيَۤنِنْ اِنْنَرُضَيْ نِنَيْنْدُ
  كارْبُوتْتَ كَنَيْمَظَيْبُوۤلْ كَنْكَضِنْنِيرْ سُورِنْدُ
  كَنِنْدُمِكَبْ باتُكِنْرَ كَضِبْبَيْاَتَيْنْ تَنَنيَۤ.
 • 9. بُورَنِسِرْ بُوۤتَيْسِوَ بُوۤكِسِوَ یُوۤكِ
  بُووَيْیَرْكَضْ نایَكِاَيْمْ بُوتَمُنْدا نَناضْ
  تيَۤرَنِیُمْ نيَتُوِتِتْ تِلْلَيْنَكَ رُتَيْیاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَ
  يَۤرَنِیُمْ مَنِمَنْرِلْ اِنْبَوَتِ وَاكِ
  اِنْبَنَتَمْ بُرِكِنْرَ يَمْمُتَيْیَ تُرَيْیيَۤ
  تارَنِیِلْ اُنَيْبْباتُنْ تَرَتْتَيْاَتَيْنْ تَنَنْيَنْ
  تَنْمَيْیيَلامْ نَنْمَيْيَنَسْ سَمْمَتِتْتَ وَاريَۤ.
 • 10. تَنْنُوضِیِلْ اُلَكَميَلانْ تانغْكُكِنْرَ وِمَلَيْ
  تَرْبَرَيْاَمْ بَرَيْماسِ تَمْبَرَيْسِرْ سَتْتِ
  سِنْنَوَیَ تِنِلْيَنْنَيْ آضَنِنَكْ كِسَيْتْتاضْ
  سِوَكامَ وَلْلِبيَرُنْ تيَۤوِاُضَنغْ كَضِبْبَ
  مَنْنِیَبُونْ مَنِبْبُوتُوِلْ اِنْبَنَتَمْ بُرِنْدُ
  وَیَنغْكُكِنْرَ تُرَيْیيَۤنِنْ ماكَرُنَيْتْ تِرَتْتَيْ
  اُنْنِاُوَنْ تُنَرْنْدُرُكِبْ باتُكِنْريَۤنْ يَنغْكَضْ
  اُتَيْیانيَۤ نِنْنَرُضِنْ اَ€تاضَمْ اِتُوٕۤ.

ஆனந்த மாலை // ஆனந்த மாலை