திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آنَنْدَ مالَيْ
āṉanta mālai
سيَضَنْدَرَ مالَيْ
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. بَتْتِ مالَيْ
patti mālai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضُتَيْیایْ اَتِیيَۤنْنانْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  مَرُضُتَيْیيَۤنْ تَنَيْاَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  مَكِظْنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْنَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  تيَرُضُتَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  تيَرِكِنْرَ تایِنُمْيَنْ سِنْدَيْاُرُ كِلَتيَۤ
  اِرُضُتَيْیَ سِلَيْیُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 2. اَنْبُتَيْیایْ اَتِیيَۤنْنانْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وَنْبُتَيْیيَۤنْ تَنَيْاَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  وَلِنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْنَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  اِنْبُتَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  وِضَنغْكُكِنْرَ تایِنُمْيَنْ وٕیْیَمَنَمْ اُرُكا
  يَنْبُتَيْیَ اُتَلُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 3. آضُتَيْیایْ سِرِیيَۤنْنانْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وَاضُتَيْیيَۤنْ188 تَنَيْاَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  وَلِنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْنَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  نِيضُتَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  نِكَظْكِنْرَ تایِنُمْيَنْ نيَنعْسَمْاُرُ كِلَتيَۤ
  يَۤضُتَيْیَ مَلَيْیُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 4. آرَمُتيَۤ اَتِیيَۤنْنانْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وَارَمُرَ يَنَيْیَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  مَكِظْنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْنَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  سِيرُتَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  تيَرِكِنْرَ تایِنُمْيَنْ سِنْدَيْاُرُ كِلَتيَۤ
  اِيرَمِلا مَرَمُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 5. اَرْبُتَنِنْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیيَۤنْنانْ سِرِتُمْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ آیِرَمُمْ بُورُتْتُ
  وَرْبُرُوٕۤنْ تَنَيْاَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  وَلِنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْنَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  كَرْبُتَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  كانْكِنْرَ تيَنْنِنُمْيَنْ كَنْمَنَمُوۤ اُرُكا
  اِرْبُتَيْیَ اِرُمْبُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 6. آنْتَوَنِنْ اَرُضَرُمَيْ اَرِیاتيَۤ تِرِنْديَۤنْ
  اَنْرِرَوِنْ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وٕۤنْتِيَنَيْ اَرُكَظَيْتْتُتْ تِرُمْبَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  مِكَاَضِتْتَ اَرُضْوَنْنَمْ وِنَيْیُتَيْیيَۤنْ مَنَمُمْ
  كانْتَكَيْیَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  كانْكِنْرَ تایِنُمْيَنْ كَرُتْتُرُكَكْ كانيَۤنْ
  اِينْتُرُكاكْ كَرَتُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 7. اَرَسيَۤنِنْ تِرُوَرُضِنْ اَرُمَيْاُونْرُمْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وِرَوُمْاَنْبِلْ يَنَيْاَظَيْتْتُ وَلِیَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  وِیَنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وِضَكْكَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  اُرَوُمَلَرْكْ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  اُوضِرْكِنْرَ تایِنُمْيَنْ اُضْضَمْاُرُ كِلَتيَۤ
  اِرَوُنِرَتْ تَوَرُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 8. اَيْیانِنْ اَرُتْبيَرُمَيْ اَرُمَيْاُونْرُمْ اَرِیيَۤنْ
  اَرِیاتيَۤ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  ميَیْیااَنْ ريَنَيْاَظَيْتْتُ وَلِیَوُميَنْ كَرَتْتيَۤ
  وِیَنْدَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وِضَكْكَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  كَيْیاتُ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  كانْكِنْرَ تایِنُمْيَنْ كَرُتْتُرُكَكْ كانيَۤنْ
  يَیْیاوَنْ بَرَلُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 9. اَبْبانِنْ تِرُوَرُتْبيَۤرْ اَمُتَرُمَيْ اَرِیيَۤنْ
  اَنْرِرَوِنْ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  اِبْبارِلْ يَنَيْاَظَيْتْتُ وَلِیَوُمْيَنْ كَرَتْتيَۤ
  اِنِتَنِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ اِنْبَميَنْرَنْ مَنَمُمْ
  تُبْبایَ كَنْكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  تُوۤنْرُكِنْرَ تایِنُمْاِتْ تُتْتَنيَنعْسَمْ اُرُكا
  يَبْباوِ نيَنعْسُمِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.
 • 10. اَمْمانْنِنْ اَرُتْسَتْتِ اَرُمَيْاُونْرُمْ اَرِیيَۤنْ
  اَنْرِرَوِنْ مَرُتْتَبِظَيْ اَتْتَنَيْیُمْ بُورُتْتُ
  وٕمْمایَيْ اَكَرْرِيَنَيْ اَرُكَظَيْتْتيَنْ كَرَتْتيَۤ
  مِكَاَضِتْتَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وِضَكْكَمْيَنْرَنْ مَنَمُمْ
  مَيْمْماظَيْ وِظِكَضُمْوِتْ تَكَلاتيَۤ اِنْنُمْ
  وَتِكِنْرَ تایِنُمْيَنْ وَنعْسَنيَنعْسَمْ اُرُكا
  يَمْمایَ نيَنعْسُمْاِتَرْ كُرُكَلْاَرِ تَلَوٕۤ
  اِنِتْتَنَتَمْ بُرِنْدُمَنْرِلْ تَنِتْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.

  • 188. وَاضْ - اُوضِ, بَتْتَیَمْ. سَ.مُ.كَ.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை