திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَتِسَیَ مالَيْ
atisaya mālai
آضُتَيْیَ بِضْضَيْیارْ اَرُنْمالَيْ
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
Fourth Thirumurai

008. اَبَراتَ مَنْنِبْبُ مالَيْ
aparāta maṉṉippu mālai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سيَیْوَكَيْنَنْ كَرِیاتيَۤ تِرُوَرُضُوۤ تُوتِسْ
  سِلَبُكَنْريَۤنْ اَرِوَرِیاسْ سِرِیَرِنُنعْ سِرِیيَۤنْ
  بُویْوَكَيْیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُنْنِیَنيَۤ مَتِیَنِنْدَ بُرِسَتَيْیایْ وِتَيْیایْ
  ميَیْوَكَيْیُوۤرْ وِظِتْتِرُبْبَ وِرُمْبِيَنَيْ اَنْريَۤ
  مِكَوَلِنْداتْ كُونْتَرُضِ وِنَيْتَوِرْتْتَ وِمَلا
  اَيْوَكَيْیَ كَتَوُضَرُمْ اَنْدَنَرُمْ بَرَوَ
  آنَنْدَتْ تِرُنَتَنعْسيَیْ اَمْبَلَتْتيَمْ اَرَسيَۤ.
 • 2. نِلَيْناتِ اَرِیاتيَۤ نِنْنَرُضُوۤ تُوتِ
  نِيرْمَيْیَلَ بُكَنْريَۤنْنَنْ نيَرِاُوظُكاكْ كَتَيْیيَۤنْ
  بُلَيْنایيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُوتَكَنَنعْ سُوظَنَتَمْ بُرِكِنْرَ بُنِتا
  كَلَيْناتُ مَتِیَنِنْدَ كَنَبَوَضَسْ سَتَيْیایْ
  كَرُتْتَرِیاكْ كالَيْیِليَۤ كَرُنَيْاَضِتْ تَوَنيَۤ
  تَلَيْنعانَ مُنِوَرْكَضْتَنْ تَلَيْمِيتُ وِضَنغْكُمْ
  تاضُتَيْیایْ آضُتَيْیَ سَرْكُرُيَنْ اَرَسيَۤ.
 • 3. كَلَيْكْكَتَيْنَنْ كَرِیاتيَۤ كَنَاَرُضُوۤ تُوتِكْ
  كَرِكَبُكَنْ ريَۤنْكَوَلَيْكْ كَتَرْبُنَيْيَنْ رُنَريَۤنْ
  بُلَيْكْكَتَيْیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُوۤرْرِسِوَ بُوۤرْرِسِوَ بُوۤرْرِسِوَ بُوۤرْرِ
  تَلَيْكْكَتَيْوَایْ اَنْرِرَوِلْ تاضْمَلَرُونْ رَمَرْتْتِتْ
  تَنِبْبُورُضْيَنْ كَ€یِلَضِتْتَ تَیَوُتَيْیَ بيَرُمانْ
  كُولَيْكْكَتَيْیارْكْ كيَیْتَرِیَ كُنَمَلَيْیيَۤ بُوتُوِلْ
  كُوتْتاتِكْ كُونْتُلَكَيْكْ كاتْتاضُنغْ كُرُوٕۤ.
 • 4. نِنْبُكَظْنَنْ كَرِیاتيَۤ نِنْنَرُضُوۤ تُوتِ
  نيَرِیَلَوٕۤ بُكَنْريَۤنْنَنْ نِلَيْوِرُمْبِ نِلْليَۤنْ
  بُنْبُلَيْیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُورَنَسِرْ سِوَنيَۤميَیْبْ بُورُضْاَرُضُمْ بُنِتا
  يَنْبُتَيْاَنْ ناضِرَوِلْ يَظُنْدَرُضِ اَضِتْتَ
  يَنْكُرُوٕۤ يَنْنِرُكَنْ اِلَنغْكِیَنَنْ مَنِیيَۤ
  اَنْبُتَيْیارْ اِنْبَتَيْیُمْ اَظَكِیَاَمْ بَلَتْتيَۤ
  آتْتاضُمْ اَبْبَنُمایْكْ كُوتْتاتُمْ بَتِیيَۤ.
 • 5. تُلَيْكْكُوتِنَنْ كَرِیُوۤتيَۤ تُنَيْاَرُضُوۤ تُوتِتْ
  تُرِسُبُكَنْ ريَۤنْكَرُنَيْبْ بَرِسُبُكَنْ رَرِیيَۤنْ
  بُلَيْكْكُوتِیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُونغْكُتِرَيْكْ كَنغْكَيْمَتِ تَنغْكِیَسيَنعْ سَتَيْیایْ
  مَلَيْكْكُوتِيَنْ اَمْمَيْاَرُضْ ماتُسِوَ كامَ
  وَلْلِمَرَيْ وَلْلِتُتِ سُولْلِنِنْرُ كانَكْ
  كَلَيْكْكُوتِنَنْ كُنَرْمُنِوَرْ كَنْتُبُكَظْنْ تيَۤتْتَكْ
  كَنَكَسَبَيْ تَنِلْنَتِكْكُنغْ كارَنَسَرْ كُرُوٕۤ.
 • 6. بَظُتْتَلَيْنَنْ كُنَراتيَۤ بَتِیَرُضُوۤ تُوتِبْ
  بَظُتُبُكَنْ ريَۤنْكَرُنَيْبْ بانغْكَرِیابْ بَتِريَۤنْ
  بُظُتْتَلَيْیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُنْنِیَرْتَمْ اُضْضَكَتْتيَۤ نَنْنِیَميَیْبْ بُورُضيَۤ
  كَظُتْتَلَيْنَنعْ سَنِنْدَرُضُنغْ كَرُنَيْنيَتُنغْ كَتَليَۤ
  كالْمَلَرْيَنْ تَلَيْمِيتُ تانْمَلَرَ اَضِتْتایْ
  وِظُتْتَلَيْوَرْ بُوۤرْرَمَنِ مَنْرِلْنَتَمْ بُرِیُمْ
  ميَیْمْمَيْاَرِ وِنْبُرُوَایْ وِضَنغْكِیَسَرْ كُرُوٕۤ.
 • 7. كَيْیَتَيْنَنْ كَرِیاتيَۤ كَنَاَرُضُوۤ تُوتِكْ
  كاسُبُكَنْ ريَۤنْكَرُنَيْتْ تيَۤسَرِیاكْ كَتَيْیيَۤنْ
  بُویْیَتِیيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُتْتَمُتيَۤ سُتْتَسُكَ بُورَنَسِرْ سِوَميَۤ
  اَيْیَتِكَضْ كاتَوَرْكُوۤنْ اَكَمَكِظْنْدُ بُوۤرْرُمْ
  اَمْبَلَتْتيَۤ اَرُضْنَتَنعْسيَیْ سيَمْبَوَضَ مَلَيْیيَۤ
  ميَیْیَتِیَرْ اُضْضَكَتْتِلْ وِضَنغْكُكِنْرَ وِضَكْكيَۤ
  وٕۤتَمُتِ مِيتِرُنْدَ ميَۤتَكُسَرْ كُرُوٕۤ.
 • 8. تِرَبْبَتَنَنْ كُنَراتيَۤ تِرُوَرُضُوۤ تُوتِتْ
  تِيمَيْبُكَنْ ريَۤنْكَرُنَيْتْ تِرَنعْسِرِتُنْ تيَضِیيَۤنْ
  بُرَبْبَتِريَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُوتَمُتَلْ ناتَوَرَيْبْ بُنَرُوِتْتَ بُنِتا
  اُرَبْبَتُميَیْ اُنَرْوُتَيْیارْ اُضْضَكَتْتيَۤ وِضَنغْكُمْ
  اُنْمَيْیَرِ وَانَنْدَ اُرُوُتَيْیَ كُرُوٕۤ
  سِرَبْبَتَيْما تَوَرْبُوۤرْرَسْ سيَمْبُونْمَنِبْ بُوتُوِلْ
  تِرُتْتُوظِلْاَيْنْ تِیَرْرُوِكْكُنْ تِرُنَتَنا یَكَنيَۤ.
 • 9. تيَۤرْنْدُنَرْنْدُ تيَضِیاتيَۤ تِرُوَرُضُوۤ تُوتِسْ
  سِلَبُكَنْريَۤنْ تِرُكْكَرُنَيْتْ تِرَنعْسِرِتُنْ تيَرِیيَۤنْ
  بُوۤنْدَكَنيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُوۤتانْدَ مِسَيْوِضَنغْكُ ناتانْدَ وِضَكْكيَۤ
  اُورْنْدَبَنَكْ كَنغْكَنَميَۤ مُتَرْبَنِكَضْ اُوضِرَ
  اُیَرْبُوتُوِلْ نَتِكْكِنْرَ سيَیَلُتَيْیَ بيَرُمانْ
  سارْنْدَوَرَيْ يَوْوَكَيْیُنْ تانغْكِاَضِكْ كِنْرَ
  تَیَوُتَيْیَ بيَرُنْدَلَيْمَيْتْ تَنِمُتَلْيَنْ تایيَۤ.
 • 10. اُولْلُمْوَكَيْ اَرِیاتيَۤ اُنْنَرُضُوۤ تُوتِ
  اُورُبُكَنْ ريَۤنْتُیَرَمْ آرُمْوَكَيْ اُنَريَۤنْ
  بُلْلِیَنيَۤنْ بُكَنْرَبِظَيْ بُورُتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  بُوتِیَنِنْ تُوضِرْكِنْرَ بُونْميَۤنِبْ بيَرُمانْ
  سُولْلِیَلُمْ بُورُضِیَلُمْ كَتَنْدَبَرَ ناتَتْ
  تُرِیَوٕضِبْ بُورُضانَ بيَرِیَنِلَيْبْ بَتِیيَۤ
  ميَلْلِیَلْنَرْ سِوَكامَ وَلْلِكَنْتُ مَكِظَ
  وِرِیُمَرَيْ يَۤتْتَنَتَمْ بُرِیُمْاَرُضْ اِرَيْیيَۤ.

அபராத மன்னிப்பு மாலை // அபராத மன்னிப்பு மாலை