திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَتِیارْ بيَۤرُ
aṭiyār pēṟu
اَوَا اَرُتْتَلْ
avā aṟuttal
Sixth Thirumurai

011. آنْمَ وِسارَتْ تَظُنغْكَلْ
āṉma visārat taḻuṅkal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوۤكَميَۤ وِظَيْنْديَۤنْ بُلَيْمَنَسْ سِرِیيَۤنْ بُوبْبِنُمْ بُنَرْنْدَوٕمْ بُورِیيَۤنْ
  يَۤكَميَۤ بُورُضْيَنْ رَرِنْدِليَۤنْ بُورُضِنْ اِسْسَيْیالْ يَرُتُنُوۤ وَرِیاكْ
  كاكَميَۤيَنَبْبُوۤیْبْبِرَرْ تَمَيْوَرُتْتِكْكَضِتْتَباتَكَتْتُوظِرْكَتَيْیيَۤنْ
  مُوۤكَميَۤاُتَيْیيَۤنْ يَنْنِنُمْيَنْدایْ مُنِنْدِتيَۤلْكاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 2. بُوبْبِنُمْ بَلَكالْ مَتَنْدَيْیَرْ تَمَيْبْبُوۤیْبْبُنَرْنْدَوٕمْ بُلَيْیَنيَۤنْ وِتَنعْسارْ
  بابْبِنُنغْ كُوتِیَرْ اُرَوَيْیيَۤ وِظَيْنْدَ بَضْضَنيَۤنْ كَضْضَنيَۤنْ نيَرُكْكُمْ
  آبْبِنُمْ وَلِیيَۤنْ اَرَتْتُوظِلْ بُرِیيَۤنْاَنْبِنالْاَتُتْتَوَرْكَرَنغْكَضْ
  كُوبْبِنُنغْكُوبْباكْ كُوتُنغْكَيْیيَۤنْ يَنِنُمْ كُوۤبِیيَۤلْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 3. وِظُتْتَلَيْ نيَرِیَيْ وِرُمْبِليَۤنْ كَرُمْبِنْ مِكَاِنِكْ كِنْرَنِنْ بُكَظْكَضْ
  وَظُتْتَلَيْ اَرِیيَۤنْ مَكْكَضيَۤ مَنَيْیيَۤ وَاظْكْكَيْیيَۤ تُنَيْيَنَمَتِتْتُكْ
  كُوظُتْتَلَيْ مَنَتْتُبْ بُظُتْتَلَيْبْ بُلَيْیيَۤنْ كُوكْكَنيَۤنْ سيَكْكِنَيْبْ بَلَكالْ
  اِظُتْتَلَيْ يَرُتيَۤنْ اُظَتْتَليَۤ اُتَيْیيَۤنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 4. بُلَيْوِلَيْكْ كَتَيْیِلْ تَلَيْكُنِتْ تَلَيْنْدُ بُورُكْكِیَ سُنَنغْكَنيَۤنْ بُرَتْتِلْ
  تَلَيْوِلَيْ بِتِتْتُكْ كَتَيْوِلَيْ بَتِتْتَ تَیَوِلاسْ سَظَكْكَنيَۤنْ سَظَكْكَرْ
  اُلَيْوِلَيْ يَنَوٕۤ وِیَكْكَوٕنْ تُوظِلِلْ اُظَنْرُظَنْ رَظَنْرَتُوۤرْ اُضَتْتيَۤنْ
  اِلَيْوِلَيْ يَنَكْكيَنْ رَكَنغْكَرِتْ تِرُنْديَۤنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 5. كُوتْتِلَيْ اَتَيْیابْ بَتْتِما تَنَيْیيَۤنْ كُوتْتَيْكَضْ بَرَبْبِميَۤلْ وَنَيْنْدَ
  كَتْتِلَيْ وِرُمْبِ اَتِكْكَتِ بَتُتْتَ كَتَيْیَنيَۤنْ كَنغْكُلُمْ بَكَلُمْ
  اَتْتِلَيْ اَتُتْتَ بُونعَيْیيَۤنْ اُنَوَيْ اَرَوُنْتُ كُبْبَيْميَۤرْ بُوۤتْتَ
  نيَتْتِلَيْ اَنَيْیيَۤنْ يَنْنِنُمْ وٕۤرُ نِنَيْتْتِتيَۤلْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 6. نيَۤرِظَيْ یَوَرْتَمْ بُنَرْمُلَيْ نيَرُكْكِلْ نيَرُكْكِیَ مَنَتْتِنيَۤنْ وِينِلْ
  بُوۤرِظَيْ وٕرِیَرْ بُكَظْبيَرُ وٕرِیيَۤنْ بُنَيْكَلَيْ اِلَرْكْكُورُ كَلَيْیِلْ
  اُوۤرِظَيْ يَنِنُمْ كُوتُتْتِليَۤنْ نِيضَ اُتُتْتُتُتْ تُورْتُورُنْ تِرِنْديَۤنْ
  يَۤرِظَيْ وِظَيْنْدُ بُونْتُضَنغْ كَضِتْتيَۤنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْيَنَيْیيَۤ.
 • 7. اَضَتْتِليَۤ بَتِنْدَ تُرُمْبِنُمْ كَتَيْیيَۤنْاَسَتَنيَۤنْ اَرِوِليَۤنْاُلَكِلْ
  كُضَتْتِليَۤ كُضِبْبارْ كُضِكْكَوٕنعْ سِرُنِيرْكْ كُظِیِليَۤ كُضِتْتَوٕنغْ كُوتِیيَۤنْ
  وَضَتْتِليَۤ بُوسِتْتُتْ تَضَتْتِليَۤ بَتُكْكَ مَنَنغْكُونَتَ سِرِیيَۤنَنْ مایَيْكْ
  كَضَتْتِليَۤ بَیِنْرَ اُضَتْتِليَۤ بيَرِیَنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 8. تُوظُتيَلامْ وَلْلَ كَتَوُضيَۤ نِنْنَيْتْ تُتِتْتِليَۤنْ تُویْمَيْاُونْ رَرِیيَۤنْ
  كَظُتيَلامْ اَنَيْیيَۤنْ اِظُتيَلامْ اُنَوِلْ كَلَنْدُنَكْ كَرُتِیَ كَرُتْتيَۤنْ
  بَظُتيَلامْ بُرِنْدُ بُوظُتيَلامْ كَظِتْتَ باوِیيَۤنْ تِيمَيْكَضْ سِرِتُمْ
  يَظُتَلامْ بَتِتْتَنْ ريَنَمِكَ اُتَيْیيَۤنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 9. وَتْتِیيَۤ بيَرُكْكِكْ كُوتْتِیيَۤ يَۤظَيْ مَنَيْكَوَرْ كَرُتْتِنيَۤنْ اُوۤتْتَيْسْ
  سَتْتِیيَۤ يَنِنُمْ بِرَرْكُوضَتْ تَرِیيَۤنْ تَیَوِليَۤنْ سُوتيَلامْ اَتَيْتْتَ
  بيَتْتِیيَۤ نِكَرْتْتَ مَنَتْتِنيَۤنْ اُلَكِلْ بيَرِیَوَرْ مَنَمْوٕرُكْ كَسْسيَیْ
  يَتْتِیيَۤ مَنْنانغْ كَتْتِیيَۤ اَنَيْیيَۤنْ يَنْنِنُمْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.
 • 10. اُتُتْتِليَۤمْ سِرِتُمْ اُنْتِليَۤمْ يَنَوَنْ تُوۤتِیَ وَرِنعَرُكْ كيَۤتُمْ
  كُوتُتْتِليَۤنْ كُوتُكْكُمْ كُرِبْبِليَۤنْ اُلَكِلْ كُنَمْبيَرِ تُتَيْیَنَلْ لُوۤرَيْ
  اَتُتْتِليَۤنْ اَتُتْتَرْكاسَيْیُمْ اِلْليَۤنْ اَوَنِميَۤلْ نَلْلَوَنْ يَنَبْبيَۤرْ
  يَتُتْتِليَۤنْ يَنِنُمْ تيَیْوَميَۤ تُنَيْيَنْ رِرُكْكِنْريَۤنْ كاتْتَرُضْ يَنَيْیيَۤ.

ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல் // ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்

No audios found!