திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَرْ سُتَنْدَرَمْ اِنْمَيْ
taṟ sutantaram iṉmai
تِرُكْكَتَوَنْ تِرَتْتَلْ
tirukkatavan tiṟattal
Sixth Thirumurai

017. اَتْتُوِتَ آنَنْدَ اَنُبَوَ اِتَيْیِيتُ
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُتْتَكُبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ تِرُنَتَنعْسيَیْ تَرُضُمْ
  تِرُوَتِكَضْ اَتِسْسِرِیيَۤنْ سيَنْنِمِسَيْ وَرُمُوۤ
  اُرُتْتَكُنا نِلَتْتِتَيْنِيضْ مَلَتْتَتَيْبُوۤیْ نعانَ
  اُرُبْبَتِوَمْ اَتَيْوٕۤنُوۤ اُونْرِرَنْتيَنْ ناتَ
  بُورُتْتَمُرُ سُتْتَسِوَا نَنْدَوٕضْضَمْ تَتُمْبِبْ
  بُونغْكِاَكَمْ وٕضْضَتْتيَۤ نانْمُوظْكِ نانْبُوۤیْ
  اَتُوَاكَبْ بيَرُوٕۤنُوۤ اَرِنْدِلَنْميَۤلْ وِضَيْوٕۤ.
 • 2. كَرَنَميَلامْ كَرَيْنْدَتَنِكْ كَرَيْكانْبَ تُضَتُوۤ
  كَرَيْكَنْتَ بُوظُتيَنَيْیُنغْ كَنْتُتيَضِ وٕۤنُوۤ
  اَرَنَميَلامْ كَتَنْدَتِرُ وَرُضْوٕضِنيَۤرْ بَتُمُوۤ
  اَوْوٕضِكْكُضْ آنَنْدَ اَنُبَوَنْدانْ اُرُمُوۤ
  مَرَنَميَلامْ تَوِرْنْدُسِوَ مَیَماكِ نِرَيْتَلْ
  وَایْتْتِتُمُوۤ مُولَمَلَ وَاتَنَيْیُمْ بُوۤمُوۤ
  سَرَنَميَلامْ تَرَمَنْرِلْ تِرُنَتَنعْسيَیْ بيَرُمانْ
  تَنَتُتِرُ وُضَمْيَتُوُوۤ سَرْرُمَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 3. ناتانْدَتْ تِرُوِيتِ نَتَنْدُكَتَبْ بيَۤنُوۤ
  نعانَوٕضِ نَتُاِنْبَ نَتَنْدَرِسِبْ بيَۤنُوۤ
  بُوۤتانْدَتْ تِرُوَتِيَنْ سيَنْنِبُورُنْ تِتُمُوۤ
  بُتُمَيْیَرَسْ سِوَبُوۤكَمْ بُونغْكِنِرَيْنْ تِتُمُوۤ
  وٕۤتانْدَ سِتْتانْدَ سَمَرَسَمُمْ وَرُمُوۤ
  وٕرُوٕضِیِلْ سُتْتَسِوَ وٕضِمَیَنْدانْ اُرُمُوۤ
  باتانْدَ وَرَيْنِيرُ مَنَكْكَمَنْرِلْ آتُمْ
  بَرَمَرْتِرُ وُضَمْيَتُوُوۤ بَرَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 4. سِتَمْبَرَتْتيَۤ آنَنْدَ سِتْتَرْتِرُ نَتَنْدانْ
  سِرِتَرِنْدَ بَتِاِنْنُمْ مُظُتُمْاَرِ وٕۤنُوۤ
  بَتَمْبيَرَتْتيَۤمْ بَظَمْبِظِنْدُ بالُمْنَرُمْ باكُمْ
  بَسُنيَیْیُمْ كَلَنْدَتيَنَبْ باتِمَكِظْ وٕۤنُوۤ
  نِتَمْبَرَوِ آنَنْدَ نِتْتِرَيْنِينغْ كاتَ
  نِتْتَرْبَنِ بُرِنْدِنْبَ سِتْتِبيَرُ وٕۤنُوۤ
  مَتَمْبَرَوُ مَلَيْسْسيَرُكْكِلْ سِرَنْدَسِرِ یيَۤنْنانْ
  وَضْضَلْكُرُ ناتَرْتِرُ وُضْضَمْاَرِ یيَۤنيَۤ.
 • 5. كَضَكْكَمَرَبْ بُوتُنَتَمْنانْ كَنْتُكُونْتَ تَرُنَمْ
  كَتَيْسْسِرِیيَۤنْ اُضَمْبُوتْتُكْ كایْتْتَتُورُ كایْتانْ
  وِضَكْكَمُرَبْ بَظُتْتِتُمُوۤ وٕمْبِاُتِرْنْ تِتُمُوۤ
  وٕمْباتُ بَظُكْكِنُمْيَنْ كَرَتْتِلْاَكَبْ بَتُمُوۤ
  كُوضَكْكَرُتُ مَلَمایَيْكْ كُرَنغْكُكَوَرْنْ تِتُمُوۤ
  كُرَنغْكُكَوَ راتيَنَتُ كُرِبْبِلْاَكَبْ بَتِنُمْ
  تُضَكْكَمَرَ اُنْنُوَنُوۤ تُونْتَيْوِكْكِكْ كُوضُمُوۤ
  جُوۤتِتِرُ وُضَمْيَتُوُوۤ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 6. تِرُبْبُوتُوِلْ تِرُنَتَمْنانْ سيَنْرُكَنْتَ تَرُنَمْ
  سِتْتِيَنُمْ بيَنْنَرَسِ يَتْتِيَنْكَيْ بِتِتْتاضْ
  كَرُبْبَرِیا تيَنَيْاَتَنْمُنْ كَلَنْدَبُتْتِ يَنُمْاُوۤرْ
  كارِكَيْتانْ كَنْتَضَوِلْ كَنِنْدُمَكِظْنْ تِتُمُوۤ
  وِرُبْبَمُرا تيَنَيْمُنِنْدُ وِتُتْتِتُمُوۤ نيَۤیَمْ
  وِضَيْنْدِتُمُوۤ اِوَرْكْكُنِتَمْ سَنْتَيْوِضَيْنْ تِتُمُوۤ
  تَرُبْبُوتُوِلْ اِرُوَرْكْكُمْ سَنْدَتِاُنْ تامُوۤ
  تَتَيْبَتُمُوۤ تِرُوُضَنْدانْ سَرْرُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 7. آنَنْدَ نَتَمْبُوتُوِلْ كَنْتَتَرُ نَتْتيَۤ
  اَرُمَرُنْدُونْ ريَنْكَرُتْتِلْ اَتَيْنْدَمَرْنْدَ تَتُتانْ
  كانَنْدَ مَتَتْتاليَۤ كارَمَرَيْ بَتُمُوۤ
  كَتُنغْكارَ ماكِيَنْرَنْ كَرُتْتِلْاُرَيْنْ تِتُمُوۤ
  اُونَنْدَ مَرَكْكُوضُمْبُوۤ تِنِكْكَرَسَمْ تَرُمُوۤ
  اُنَكْكَسَنْدُ كُمَتْتِيَتِرْ يَتُتْتِتَنيَۤرْنْ تِتُمُوۤ
  نانَنْدَ اُضَوَرِنْدُ بِرَرْكْكِيیَ وَرُمُوۤ
  نَلْلَتِرُ وُضَمْيَتُوُوۤ وَلْلَتَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 8. تایْكُونْتَ تِرُبْبُوتُوِلْ يَنغْكَضْكُرُ ناتَنْ
  سَنْنِتِبُوۤیْ وَرَوِتُتْتَ تَنِكْكَرَنَبْ بُووَيْ
  كایْكُونْتُ وَنْدِتُمُوۤ بَظَنغْكُونْتُ وَرُمُوۤ
  كَنِنْدَبَظَنغْ كُونْتُوَرُنغْ كالَتَنَيْ مَتَمامْ
  بيَۤیْكُونْتُ بُوۤیْوِتُمُوۤ بِلَتْتِتَيْوِيظْنْ تِتُمُوۤ
  بِنْبَتُمُوۤ مُنْبَتُمُوۤ بِنَنغْكِاُوضِتْ تِتُمُوۤ
  وَایْكُونْتُ وٕنْرِتُمُوۤ تُوۤرْرِتُمُوۤ يَنْنَيْ
  مَرَنْدِتُمُوۤ تِرُوُضَتْتِنْ وَنْنَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 9. تِيتْتُمَنِبْ بُوتُنَتَنعْسيَیْ تِرُوَتِكَنْ تيَۤتْتَسْ
  سيَلْكِنْريَۤنْ سِرِیيَۤنْمُنْ سيَنْرَوَظِ اَرِیيَۤنْ
  كاتْتُوَظِ كِتَيْتْتِتُمُوۤ ناتْتُوَظِ تَرُمُوۤ
  كالْاِضَيْبْبُكْ كَنْتِتُمُوۤ كاناتُوۤ كَضِبْبامْ
  ميَۤتْتِنِتَيْ وِتُتْتِتُمُوۤ بَضْضَتْتيَۤ وِتُمُوۤ
  وِوٕۤكَمْيَنُمْ تُنَيْیُرُمُوۤ وٕۤتَرْبَیَمْ اُرُمُوۤ
  اِيتْتُتِرُ وَتِسْسَمُكَمْ كانَوُمْنيَۤرْنْ تِتُمُوۤ
  يَبْبَتِیُوۤ تِرُوُضَنْدانْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 10. نعانَمَنِبْ بُوتُنَتَنعْسيَیْ تِرُوَتِكَنْ تِتَوٕۤ
  نَتَكْكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤمُنْ نَتَنْدَوَظِ اَرِیيَۤنْ
  اُونَمِكُمْ آنَوَمامْ باوِيَتِرْبْ بَتُمُوۤ
  اُتَيْمَيْيَلامْ بَرِتْتِتُمُوۤ نَتَيْميَلِنْدُ بُوۤمُوۤ
  اِينَمُرُمْ اَكَنغْكارَبْ بُلِكُرُكْكيَۤ وَرُمُوۤ
  اِسْسَيْيَنُمْ اِراكْكَتَبْبيَۤیْ يَنَيْبْبِتِتْتُكْ كُوضُمُوۤ
  آنَمَلَتْ تَتَيْنِيكْكَ اَرُتْتُنَيْتانْ اُرُمُوۤ
  اَيْیَرْتِرُ وُضَمْيَتُوُوۤ یاتُمَرِنْ تِلَنيَۤ.

அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு // அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு