திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَتِ مُرَيْیِيتُ
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
اَتْتُوِتَ آنَنْدَ اَنُبَوَ اِتَيْیِيتُ
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu
Sixth Thirumurai

016. تَرْ سُتَنْدَرَمْ اِنْمَيْ
taṟ sutantaram iṉmai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِبْبارِلْ اُتَلْآوِ بُورُضُمْاُنْبارْ كُوتُتْتيَۤنْمَرْ ريَنَكْكيَنْ رِنغْكيَۤ
  يَبْبالُمْ سُتَنْدَرَمْاُوۤرْ اِرَيْیُمْاِلَيْ اَرُتْسُوۤتِ اِیَرْكَيْ يَنْنُمْ
  تُبْبایَ اُتَلاتِ تَرُوَایُوۤ اِنْنُمْيَنَيْسْ سُوۤتِبْ بایُوۤ
  اَبْبانِنْ تِرُوُضَتْتَيْ اَرِیيَۤنْاِوْ وَتِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 2. يَنْنيَۤيَمْ بيَرُمانْاِنغْ كِنْنُمْاَنَيْنْ تِلَنْيَنْريَۤ يَۤنغْكِ يَۤنغْكِ
  مَنْنيَۤيَنْ مَنِیيَۤكَنْ مَنِیيَۤيَنْ وَاظْوٕۤنَلْ وَرَتْتارْ بيَرْرَ
  بُونْنيَۤاَرْ بُتَميَۤسيَمْ بُورُضيَۤيَنْ بُكَليَۤميَیْبْ بُوۤتَ ميَۤيَنْ
  اَنْنيَۤيَنْ اَبْبايَنْ رَظَيْتْتَلَنْرِ اَتِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 3. بُوتِيَتُكْكَبْ بُوۤیْاَتَنَيْ مَرَنْدُمَتِ يَتُتْتَرَيْیِلْ بُنَيْوٕۤنْ سِلْلُوۤرْ
  تَتِيَتُكْكَكْ كانِلْاَتَرْ كُضَنغْكَلَنغْكِ اُوۤتُوَنِتْ تَرَتْتيَۤنْ اِنغْكيَۤ
  مُتِيَتُكْكَ وَلْليَۤنُوۤ اِرَيْوَانِنْ اَرُضْاِلَتيَۤلْ مُنْنيَۤ وَيْتْتَ
  اَتِيَتُكْكَ مُتِیاتيَۤ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 4. باتْتُوِتْتالْ باتُكِنْريَۤنْ بَنِوِتْتالْ بَنِكِنْريَۤنْ بَتِیيَۤ نِنْنَيْكْ
  كُوتْتُوِتْتالْ كُوتُكِنْريَۤنْ كُظَيْوِتْتالْ كُظَيْكِنْريَۤنْ كُرِتْتَ اُونَيْ
  اُوتْتُوِتْتالْ اُنْكِنْريَۤنْ اُرَكْكُوِتْتالْ اُرَنغْكُكِنْريَۤنْ اُرَنغْكا تيَنْرُمْ
  آتْتُوِتْتالْ آتُكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 5. اُتُبْبَوَنُمْ اُنْبَوَنُمْ نانيَۤيَنْ نَوُمْنانَمْ اُرُوَ تيَنْدایْ
  تَتُبْبَوَنُمْ تَتَيْتِيرْتْتُكْ كُوتُبْبَوَنُمْ بِرَبْبِرَبْبُتْ تَنْنَيْ نِيكْكِ
  يَتُبْبَوَنُمْ كابْبَوَنُمْ اِنْبَاَنُ بَوَاُرُوَایْ يَنْنُضْ اُوۤنغْكِ
  اَتُبْبَوَنُمْ نِييَنْرالْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 6. ساوَتيَنْرُمْ بِرَبْبَتيَنْرُمْ سارْرُكِنْرَبيَرُمْباوَمْ تَنْنَيْيَنْنِ
  نُوۤوَتِنْرُ بُتِتَنْريَۤ يَنْرُمْاُضَ تالْاِنْدَ نُوۤوَيْ نِيكْكِ
  اِيوَتُمَنْ رِتَيْنَتِبْبُوۤیْ نِنْناليَۤ آكُمْمَرْرَيْ اِرَيْوَ راليَۤ
  آوَتُونْرُمْ اِلْلَيْيَنْرالْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَتيَنْنيَۤ.
 • 7. اِسَيْتْتِتَوُمْنِنَيْتْتِتَوُمْبيَرِتَرِتامْ تَنِتْتَلَيْمَيْاِرَيْوَا اُنْرَنْ
  نَسَيْتْتِتُبيَۤ رَرُتْسيَیَلالْ اَسَيْوَتَنْرِ اَيْنْدُوظِلْسيَیْ ناتَ رالُمْ
  تَسَيْتْتِتُبُنْ تُرُمْبِنَيْیُمْ اَكَنغْكَرِتْتُتْ تَنغْكَضْسُتَنْ تَرَتْتالْاِنغْكيَۤ
  اَسَيْتْتِتَرْكُ مُتِیاتيَۤلْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 8. كَلْلایَ مَنَتْتَيْیُمْاُوۤرْ كَنَتْتِنِليَۤ كَنِوِتْتُكْ كَرُنَيْ یاليَۤ
  بَلْلارُمْ اَتِسَیِكْكَبْ بَكْكُوَنْدَتْ تَرُتْبَتَمُمْ بالِكْ كِنْرُوۤیْ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلُوۤیْسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ آتَلْاِتُ كِنْرُوۤیْ نِنْنالْ
  اَلْلالْاُونْ راكاتيَۤلْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 9. كَرَيْسيَۤرَبْ بُرِنْدالُمْ كَتَيْیيَۤنْسيَیْ كُرْرَميَلامْ كَرُتِ مایَيْتْ
  تِرَيْسيَۤرَبْ بُرِنْدالُمْ تِرُوُضَميَۤ تُنَيْيَنَنانْ سِنْدِتْ تِنغْكيَۤ
  اُرَيْسيَۤرَ اِرُتْتَلْاَنْرِ اُتَيْیایْيَنْ اُرَوٕۤيَنْ اُیِريَۤ يَنْرَنْ
  اَرَيْسيَۤيَنْ اَمْميَۤيَنْ اَبْبااِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.
 • 10. اِنْبيَۤنَنْ رَرُضِاَرُضْ اِیَرْكَيْیِليَۤ وَيْتْتالُمْ اِنغْكيَۤ يَنْنَيْتْ
  تُنْبيَۤسيَیْ وِتْتالُمْ يَنْسيَیْوٕۤنْ نِنْنَرُضيَۤ تُنَيْيَنْ رَنْدُوۤ
  يَنْبيَۤتَيْ مَنَمَتَنغْكِ اِرُبْبَتَنْرِ يَلْلانغْكَنْ تِرُكْكُمْ يَنْرَنْ
  اَنْبيَۤيَنْ اَمْميَۤيَنْ اَبْبااِسْ سِرِیيَۤنالْ آوَ تيَنْنيَۤ.

தற் சுதந்தரம் இன்மை // தற் சுதந்தரம் இன்மை