திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَرْبُوۤتَ اِظَبْبُ
taṟpōta iḻappu
اَبَیَتْ تِرَنْ
apayat tiṟaṉ
Sixth Thirumurai

027. مایَيْیِنْ وِضَكْكَمْ
māyaiyiṉ viḷakkam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِتُكْكَرَ يَنَيْتْتانْ وَضَرْتْتِتَبْ بَرَيْیامْ
  سيَوِلِبارْ سيَۤرْتْتَنَيْ اَوَضُوۤ
  يَتُكْكَوُمْ نِنَيْیاضْ بَتُكْكَوُمْ اُوتْتاضْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ اِنْنُمْيَنْ نِتَيْبْبالْ
  مَتُكْكَنَرْ رایُمْ وَنْدِلَضْ نِيیُمْ
  وَنْديَنَيْبْ بارْتْتِلَيْ اَنْدُوۤ
  تَتُكْكَرُنغْ كَرُنَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ تَضَرْنْديَۤنْ
  تَنَيْیَنيَۤنْ تَضَرْنْدِتَلْ اَظَكُوۤ.
 • 2. تَضَرْنْدِتيَۤلْ مَكَنيَۤ يَنْريَنَيْ يَتُتْتُوۤرْ
  تایْكَيْیِلْ كُوتُتْتَنَيْ اَوَضُوۤ
  وَضَرْنْدِتا وَكَيْیيَۤ نِنَيْتْتَنَضْ بُوۤنْرُ
  مایَميَۤ بُرِنْدِرُكْ كِنْراضْ
  كِضَرْنْدِتَ يَنَيْتْتانْ بيَرْرَنَرْ رایُمْ
  كيَۤتْبَتَرْ كَتَيْنْدِلَنْ اَنْدُوۤ
  اُضَنْدَرُ كَرُنَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ نِيیُمْ
  اُرْرِلَيْ بيَرْرَوَرْكْ كَظَكُوۤ.
 • 3. تانغْكَيَنْ تَنَيْاُوۤرْ تایْكَيْیِلْ كُوتُتْتایْ
  تایَوَضْ نانْتَنِتْ تُنَرْنْدُ
  تُونغْكَوُمْ اُوتْتاضْ يَتُكْكَوُمْ تُنِیاضْ
  سُوتَيْیيَۤ نِنَيْتْتِرُكْ كِنْراضْ
  اُوۤنغْكُنَرْ رایُمْ وَنْدِلاضْ اَنْدُوۤ
  اُضَنْدَضَرْ وُرْرَنَنْ نِيیُمْ
  اِينغْكُوَنْ تِلَيْیيَۤلْ يَنْسيَیْكيَۤنْ اِتُتانْ
  يَنْدَيْنِنْ تِرُوَرُتْ كَظَكُوۤ.
 • 4. اَتْتَنِي يَنَيْاُوۤرْ تایْكَيْیِلْ كُوتُتْتایْ
  آنغْكَوَضْ مَكَضْكَيْیِلْ كُوتُتْتاضْ
  نِتْتِیَ مَكَضْاُوۤرْ نِيلِبارْ كُوتُتْتاضْ
  نِيلِیُوۤ تَنْبُتَيْ آتُمْ
  تَتْتُوَ مَتَوَارْ تَنغْكَيْیِلْ كُوتُتْتاضْ
  تَنِتْتَنِ اَوَرْاَوَرْ يَتُتْتيَۤ
  كَتْتَوٕمْ بَیَميَۤ كاتْتِنَرْ نانُمْ
  كَلَنغْكِنيَۤنْ كَلَنغْكِتَلْ اَظَكُوۤ.
 • 5. وَانغْكِیَ سيَوِلِ اَرِوُوتُمْ تُیِرْرَ
  مَكَضْكَيْیِلْ كُوتُتْتَنَنْ يَنَيْتْتانْ
  اِينغْكِوَضْ كَرُتْتِلْ يَتُنِنَيْتْ تَنَضُوۤ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنَيْیيَۤ اُنَرْنْدُ
  تُونغْكَوُمْ اُوتْتاضْ اَتِكْكَتِ كِضْضِتْ
  تُوتْتِلُمْ آتْتِتُ كِنْراضْ
  يَۤنغْكُرُ كِنْريَۤنْ بِضْضَيْتَنْ اَرُمَيْ
  اِينْرَوَرْ اَرِوَريَۤ يَنْدایْ.
 • 6. وَلَتْتِليَۤ سيَوِلِ يَتُتْتِتَسْ سُوۤمْبِ
  مَكْكَضْبالْ كاتْتِوِتْ تِرُنْداضْ
  مَلَتْتِليَۤ اُظَيْتْتُكْ كِتَنْدَظَلْ كيَۤتْتُمْ
  وَنْديَنَيْ يَتُتْتِلارْ اَوَرُمْ
  اِلَتْتِليَۤ كُوتِ آتُكِنْ رَنَرْنانْ
  يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْنُتَيْ اَرُمَيْ
  نِلَتْتِليَۤ اَوَرْكَضْ اَرِنْدِلارْ بيَرْرُوۤیْ
  نِيیُمْاِنغْ كَرِنْدِلَيْ یيَۤیُوۤ.
 • 7. تُمْمِنيَۤنْ وٕتُمْبِتْ تُوتْتِلِرْ كِتَنْديَۤ
  سُوۤرْنْدَظُ تِضَيْتْتُميَنْ كُرَلُمْ
  كَمْمِنيَۤنْ سيَوِلِ اَمْمِبُوۤلْ اَسَيْیاضْ
  كاتُرَكْ كيَۤتْتِرُكْ كِنْراضْ
  سيَمْمِیيَۤ مَتَوَارْ كُومْمِیيَۤ باتِسْ
  سِرِتْتِرُكْ كِنْرَنَرْ اَنْدُوۤ
  اِمْمِیيَۤ يَنِنُمْ اِينْدِتارْ بُوۤلَ
  اِرُبْبَتُوۤ نِيیُمْيَنْ تایيَۤ.
 • 8. تُرُوِلا وَیِرَتْ تُوتْتِليَۤ تَنغْكَتْ
  تُوتْتِليَۤ بَلَاِرُنْ تِتَوُمْ
  تِرُوِلابْ بُوتْتَيْتْ تُوتْتِلِرْ سيَوِلِ
  سِرِیَنَيْكْ كِتَتْتِنَضْ يَنْدایْ
  بِرِوِلاتْ تَنِمَيْتْ تَلَيْوَنِي بيَرْرَ
  بِضْضَيْنانْ يَنَكْكِتُ بيَرُمُوۤ
  كَرُوِلایْ نِياِتْ تَرُنَمْوَنْ تِتَنَيْكْ
  كَنْتِتِلْ سَكِكْكُمُوۤ نِنَكْكيَۤ.
 • 9. كایْنْدِتُ مَنَتْتاضْ بُوۤنْرَنَضْ سِرِتُمْ
  كَنِوِلاضْ كامَما تِكَضامْ
  بایْنْدِتُ وٕۤتَبْ بَیَلْكَضالْ يَنَكْكُبْ
  بَیَمْبُرِ وِتْتَنَضْ بَلَكالْ
  تيَۤیْنْدِتُ مَتِيَنْ ريَنْنِناضْ كُرَيْیاتْ
  تِرُمَتِ يَنَنِنَيْنْ تَرِیاضْ
  سایْنْدَاِسْ سيَوِلِ كَيْیِليَۤ يَنْنَيْتْ
  تَنْدَتُ سالُمْيَنْ تایيَۤ.
 • 10. نعانَآ نَنْدَ وَلْلِیامْ بِرِیا
  نایَكِ یُتَنْيَظُنْ تَرُضِ
  اِينَمْآرْ اِتَرْنِيتْ تيَتُتْتيَنَيْ اَنَيْتْتيَۤ
  اِنْنَمُ تَنَيْتْتَيْیُمْ اَرُتْتِ
  اُونَمْاُونْ رِلْلا تُوۤنغْكُميَیْتْ تَلَتْتِلْ
  اُرَبْبُرِنْ تيَنَيْبْبِرِ یامَلْ
  وَانَمُمْ بُوِیُمْ مَتِكْكَوَاظْنْ تَرُضْكَ
  مامَنِ مَنْرِلْيَنْ تایيَۤ.

மாயையின் விளக்கம் // மாயையின் விளக்கம்