திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنُبُوۤكَ نِلَیَمْ
aṉupōka nilayam
مایَيْیِنْ وِضَكْكَمْ
māyaiyiṉ viḷakkam
Sixth Thirumurai

026. تَرْبُوۤتَ اِظَبْبُ
taṟpōta iḻappu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَوْوَنْنَمْ بَظُتْتَوَرُمْ اَرِنْدِلَرْسَرْ ريَنِنُمْ
  اَرِنْدَنَمْاُوۤرْ سِرِتُكُرُ اَرُضاليَۤ اَنْدَسْ
  سيَوْوَنْنَمْ بَظُتْتَتَنِتْ تِرُوُرُكْكَنْ تيَوَرْكْكُمْ
  تيَرِیامَلْ اِرُبْبَمْيَنَسْ سِنْدَنَيْسيَیْ تِرُنْديَۤنْ
  اِوْوَنْنَمْ اِرُنْدَيَنَيْبْ بِرَرْاَرِیَتْ تيَرُوِلْ
  اِظُتْتُوِتُتْ تَتُكَتَوُضْ اِیَرْكَيْاَرُتْ سيَیَلُوۤ
  مَوْوَنْنَبْ بيَرُمایَيْ تَنْسيَیَلُوۤ اَرِیيَۤنْ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 2. كَضْضِرُنْدَ مَلَرْاِتَظِسْ سَتَيْكْكَنِنِنْ وَتِوَمْ
  كَنْتُكُونْتيَۤنْ سِرِتَتِیيَۤنْ كَنْتُكُونْتَ بَتِیيَۤ
  نَضْضِرُنْدَ وَنْنَمْاِنْنُمْ كَنْتُكَنْتُ كَضِتْتيَۤ
  ناتَرِیا تِرُبْبَمْيَنْريَۤ نَنْرُنِنَيْنْ تُورُسارْ
  اُضْضِرُنْدَ يَنَيْتْتيَرُوِلْ اِظُتْتُوِتُتْ تَتُتانْ
  اُنْسيَیَلُوۤ بيَرُمایَيْ تَنْسيَیيَلُوۤ اَرِیيَۤنْ
  وَضْضِرُنْدَ كُنَكْكَتَيْیيَۤنْ اِتَيْنِنَيْكْ كُنْدُوۤرُمْ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 3. اِكَتْتِرُنْدَ وَنْنَمْيَلامْ مِكَتْتِرُنْدَ اَرُتْبيَۤ
  رِنْبَوَتِ وَمْسِرِیيَۤنْ مُنْبُرِنْدَ تَوَتْتالْ
  سَكَتْتِرُنْدارْ كاناتيَۤ سِرِتُكَنْتُ كُونْتَ
  تَرَمْنِنَيْنْدُ بيَرِتِنْنُمْ تانْكانْبيَۤمْ يَنْريَۤ
  اَكَتْتِرُنْدَ يَنَيْبْبُرَتْتيَۤ اِظُتْتُوِتُتْ تَتُتانْ
  آنْتَوَنِنْ اَرُتْسيَیَلُوۤ مَرُتْسيَیَلُوۤ اَرِیيَۤنْ
  مَكَتْتِرُنْدارْ يَنْاَضَوِلْ يَنْنِنَيْبْبارْ اَنْدُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 4. كَرُنغْكَضِرُ بُوۤلْمَتَتْتالْ كَنْسُورُكْكِ وِينيَۤ
  كالَمْيَلامْ كَظِكْكِنْرَ كَتَيْیَرْكَتَيْتْ تَلَيْوَایْ
  اُورُنغْكُسِرِ یيَۤنْتَنَيْمُنْ وَلِنْدَرُضيَۤ وَتِوَایْ
  اُضْاَمَرْنْديَۤ اُضْضَتَنَيْ اُضْضَبَتِ اُنَرْتْتِبْ
  بيَرُنغْكَرُنَيْ یالْاَضِتْتَ بيَۤرَتَنَيْ اِنْنُمْ
  بِرَرْاَرِیا وَكَيْبيَرِتُمْ بيَرَتُمْيَنَ اُضْضيَۤ
  مَرُنغْكِرُنْدَ يَنَيْوٕضِیِلْ اِظُتْتُوِتْتَ تيَنْنُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 5. ناتُكِنْرَ مَرَيْكَضْيَلامْ نامْاَرِیُوۤمْ يَنْرُ
  نانِاُرَيْتْ تَلَمَرَوٕۤ نَلْلَمَنِ مَنْرِلْ
  آتُكِنْرَ سيَۤوَتِكَنْ تانَنْدَكْ كَتَلِلْ
  آتُمْاَنْبَرْ بُوۤلْنَمَكْكُمْ اَرُضْكِتَيْتْتَ تيَنِنُمْ
  وِيتُكِنْرَ بِرَرْسِرِتُمْ اَرِیامَلْ اِرُكْكَ
  وٕۤنْتُمْيَنَ اِرُنْدَيَنْنَيْ وٕضِیِلْاِظُتْ تِتْتُ
  وَاتُكِنْرَ وَكَيْبُرِنْدَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 6. نَتِكَلَنْدَ سَتَيْاَسَيْیَتْ تِرُميَۤنِ وِضَنغْكَ
  نَلْلَتِرُكْ كُوتْتاتَ وَلْلَتِرُ وَتِكَضْ
  كَتِكَلَنْدُ كُوضَسْسِرِیيَۤنْ كَرُتْتِتَيْیيَۤ كَلَنْدُ
  كَضْضَمَرَ اُضْضَبَتِ كاتْتِتَكْكَنْ تِنْنُمْ
  بَتِكَلَنْدُ كُوضُمْمَتْتُمْ بِرَرْاَرِیا تِرُكْكَبْ
  بَرِنْدُضْضيَۤ اِرُنْدَيَنْنَيْ وٕضِیِلْ اِظُتْ تِتْتُ
  مَتِكَلَنْدُ كَلَنغْكَوَيْتْتَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 7. مَنعْسَنَيْیَ كُظَلَمْمَيْ يَنغْكَضْسِوَ كامَ
  وَلْلِمَكِظْ تِرُميَۤنِ وَنْنَمَتُ سِرِتيَۤ
  نَنعْسَنَيْیَ كُوتِیيَۤنْكَنْ تِتَبْبُرِنْدَ اَرُضَيْ
  ناتَرِیا وَكَيْاِنْنُمْ نِيتَنِنَيْتْ تِرُنْديَۤنْ
  اَنعْسَنَيْیَ بِرَرْيَلْلامْ اَرِنْدُبَلَ بيَۤسِ
  اَلَرْتُورْرَ اَضِیَيَنَيْ وٕضِیِلْاِظُتْ تِتْتُ
  وَنعْسَنَيْسيَیْ تِتَوَنْدَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 8. اَرِبِرَمَرْ اُرُتْتِرَرُمْ اَرِنْدُكُوضَ ماتْتا
  تَلَمَرَوُمْ اِيتيَنْنَ اَتِسَیَمُوۤ مَلَتْتِلْ
  بُرِبُظُوِلْ اِظِنْديَۤنَيْبْ بُورُضاكْكِ اَرُضامْ
  بُورُضْاَضِكْكَبْ بيَرْرَنَنْاِبْ بُتُمَيْبِرَرْ اَرِیا
  تُرِمَيْبيَرَ اِرُبْبَنْيَنَ اُضْاِرُنْدَ يَنْنَيْ
  اُلَكَرِیَ وٕضِیِلْاِظُتْ تَلَكِلْوِرُتْ تِیِنالْ
  وَرِتَلَيْیِتْ تاتْتُكِنْرَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْ نَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 9. وِظَرْكِرَيْتْتُكْ كَضِكْكِنْرَ وِينَرْكَضِرْ سِرَنْدَ
  وِنَيْكْكُوتِیيَۤمْ بُورُتْتاكَ وِرُمْبِيَظُنْ تَرُضِكْ
  كَظَرْكِسَيْنْدَ بُونْاَتِنَمْ تَلَيْميَۤليَۤ اَمَيْتْتُكْ
  كَرُنَيْسيَیَبْ بيَرْرَنَمْاِكْ كَرُنَيْنَمْمَيْ اِنْنُمْ
  نِظَرْكِسَيْتْتَ ميَۤلْنِلَيْیِلْ يَۤرْرُمْيَنَ مَكِظْنْدُ
  نِنْرَيَنْنَيْ وٕضِیِلْاِظُتْ تُلَكَوِیا بارَ
  وَظَكْكِلْوَضَيْتْ تَلَيْكْكَوَنْدَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 10. اَتِبِتِتْتُتْ تِرِكِنْرَ مَرَيْكَضْيَلامْ كانا
  اَرُضْوَتِوَيْكْ كاتْتِنَمْمَيْ آنْتُكُونْتَ كَرُنَيْكْ
  كُوتِبِتِتْتَ كُرُمَنِیَيْكْ كُوتُمَتْتُمْ وٕۤرُوۤرْ
  كُرِبْبِنْرِ اِرُبْبَمْيَنَكْ كُونْتَكَتْتيَۤ اِرُنْديَۤنْ
  بَتِبِتِتْتَ بَلَرْبَلَوُمْ بَكَرْنْدِتَاِنغْ كيَنَيْتْتانْ
  بَتُوَظَكْكِتْ تُلَكِیَلامْ وٕضِیِلْاِظُتْ تَلَيْتْتيَۤ
  مَتِبِتِتْتُبْ بَرِكْكَوَنْدَ وِتِیَيْنِنَيْنْ تَيْیُوۤ
  مَنَمْآلَيْ بایْوَتُكانْ مَنْرِلْ نَتَتْ تَرَسيَۤ.

தற்போத இழப்பு // தற்போத இழப்பு

No audios found!