திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَنِتْتِرَنعْ سالامَيْ
paṇittiṟañ sālāmai
مُرَيْیِتْتَ بَتْتُ
muṟaiyiṭṭa pattu
Fifth Thirumurai

027. كُرَيْ نيَۤرْنْدَ بَتْتُ
kuṟai nērnta pattu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَانْبِرَنْدارْ بُكَظْتَنِكَيْ مَلَيْیَيْكْ كَنْتُ
  وَضْضَليَۤ نِنْبُكَظَيْ مَكِظْنْدُ كُوريَۤنْ
  تيَۤنْبِرَنْدَ مَلَرْكْكُظَلارْكْ كاضا وَاضا
  تِرِكِنْريَۤنْ بُرِكِنْريَۤنْ تِيمَيْ ناضُمْ
  اُونْبِرَنْدَ اُتَلْاُوۤمْبِ اَوَميَۤ وَاظْناضْ
  اُوظِكْكِنْريَۤنْ بَظِكْكاضایْ اُرْريَۤنْ اَنْدُوۤ
  يَۤنْبِرَنْديَۤنْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ باوِ یيَۤنْیانْ
  يَنْكُرَيْیَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتِنغْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 2. ميَیْیاوُوۤ نَرْرَنِكَيْ مَلَيْیَيْسْ سارْنْدُ
  ميَۤنْمَيْیُرُمْ نِنْبُكَظَيْ وِرُمْبِ يَۤتْتيَۤنْ
  اُیْیاوُوۤ وَلْنيَرِیيَۤنْ بَیَنْبَ تاتَ
  اُوۤتِاَنَيْیيَۤنْ يَتْتِتَنَيْ اُوتْتيَۤنْ اَنْبَرْ
  بُویْیااُوۤ تيَنَمَتَوَارْ بُوۤكَمْ وٕۤتْتيَۤنْ
  بُلَيْیَنيَۤنْ سَرْريَۤنُمْ بُنِتَمْ اِلْليَۤنْ
  اَيْیاوُوۤ نانامَلْ باوِ یيَۤنْیانْ
  یارْكْكيَتُتْتيَنْ كُرَيْتَنْنَيْ اَرَيْكُ وٕۤنيَۤ.
 • 3. وَاتْسيَلْلا نيَتُنغْكَنْنارْ مَیَلِلْ وِيظْنْدُ
  مَنَمْبُوۤنَ وَظِسيَنْرُ وَرُنْدا نِنْريَۤنْ
  سيَۤتْسيَلْلارْ وَرَيْتْتَنِكَيْتْ تيَۤوَ تيَۤوٕۤ
  سِوَبيَرُمانْ بيَرْرَبيَرُنعْ سيَلْوَ ميَۤنانْ
  ناتْسيَلْلا نِنْرَتِنِ يَنْسيَیْ كيَۤنُوۤ
  نایِنيَۤنْ بِظَيْتَنْنَيْ ناتِ نِنْبالْ
  كُوۤتْسُولْلا نِرْبَرْيَنِلْ يَنْنا مُوۤيَنْ
  كُرَيْیَيْيَتُتْ تيَوَرْكْكيَضِیيَۤنْ كُورُ كيَۤنيَۤ.
 • 4. بُولْلاتَ مَنغْكَيْیَرْتَمْ مَیَرْكُضْ آكُمْ
  بُلَيْیَمَنَتْ تالْوَاتِبْ بُلَمْبُ كِنْريَۤنْ
  كَلْلاتَ باوِيَنْرُ كَيْوِتْ تایُوۤ
  كَرُنَيْاُرُ وَاكِیَسيَنغْ كَرُمْميَۤ ميَۤرُ
  وِلْلانْتَنْ سيَلْوَميَۤ تَنِكَيْ ميَۤوُمْ
  ميَیْنعْنعانَ اُوضِیيَۤاِوْ وِنَيْیيَۤنْ تُنْبَمْ
  يَلْلامْنِي اَرِوَایيَۤ اَرِنْدُمْ وَارا
  تِرُنْدالْيَنْ كُرَيْیَيْيَوَرْكْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 5. مُنْاَرِیيَۤنْ بِنْاَرِیيَۤنْ ماتَرْ بالْيَنْ
  مُوتَمَنَمْ اِظُتْتُوۤتَبْ بِنْسيَنْ ريَیْتْتيَۤنْ
  بُنْنيَرِیيَۤنْ بُویْیَرُوتُمْ بَیِنْريَۤنْ نِنْرَنْ
  بُنِتَاَرُتْ كَتَلاتيَۤنْ بُضَكَمْ مُوتيَۤنْ
  بُونْاَرَيْیَنْ تُوظُمْسَتِلَبْ بُنِتَنْ اِينْرَ
  بُنْنِیَميَۤ تَنِكَيْوَضَرْ بُوۤتَ وَاظْوٕۤ
  يَنْاَرَيْسيَۤ يَنْاَمُتيَۤ نِنْبالْ اَنْرِ
  يَوَرْكْكيَتُتْتيَنْ كُرَيْتَنْنَيْ اِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 6. وِتُماتْتِلْ تِرِنْدُمَتَ ماتَ رارْتَمْ
  وٕیْیَنِيرْكْ كُظِوِيظْنْدُ مِيضا نيَنعْسَتْ
  تَتُمارْرَتْ تُوتُمْبُلَيْیَ اُتَلَيْ اُوۤمْبِسْ
  سارْنْدَوَرْكْكُوۤرْ اَنُاَضَوُمْ تانْاِي یاتُ
  بَتُكاتْتِلْ بَلَنْاُتَوَابْ بَنَيْبُوۤلْ نِنْريَۤنْ
  باوِیيَۤنْ اُتَرْسُمَيْیَيْبْ بَلَرُمْ كُوتِ
  اِتُكاتْتِلْ وَيْكْكُنغْكالْ يَنْسيَیْ وٕۤنُوۤ
  يَنْكُرَيْیَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتِنغْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 7. مِنْنَيْنيَۤرْ اِتَيْمَتَوَارْ مَیَلْسيَیْ كِنْرَ
  وٕنغْكُظِیِلْ وِيظْنْدَظُنْدِ وٕرُتْتيَۤنْ بُوۤلَبْ
  بِنْنَيْیيَۤ يَظُنْديَظُنْدُ مِيتْتُمْ مِيتْتُمْ
  بيَۤیْبُوۤلَ وِيظْنْداتِ مَیَرْكُضْ مُوظْكِبْ
  بُونْنَيْیيَۤ اُوتْتَاُنَ تَرُضَيْ وٕۤنْتِبْ
  بُوۤرْراتُ وِينيَۤناضْ بُوۤكْكُ كِنْرَ
  يَنْنَيْیيَۤ یانْسِرِبْبيَۤنْ آكِلْ اَنْدُوۤ
  يَنْكُرَيْیَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتِنغْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 8. مُلَيْاُورُبالْ مُكَمْاُورُبالْ كاتْتُمْ بُولْلا
  مُوتَمَتَ وَارْكَضْتَمَيْ مُیَنغْكِ نِنْريَۤنْ
  اِلَيْاُورُبالْ اَنَمْاُورُبالْ مَلَنعْسيَۤرْتْ تُنْنُمْ
  يَۤظَيْمَتِ یيَۤنْتَنِكَيْ يَۤنْدَ ليَۤبُونْ
  مَلَيْاُورُبالْ وَانغْكِیَسيَوْ وَنْنَ ميَۤنِ
  وَضْضَلْتَرُ مَرُنْديَۤنِنْ مَلَرْتْتاضْ يَۤتْتيَۤنْ
  بُلَيْاُورُوَا وَنعْسَكَنيَنعْ سُتَيْیيَۤنْ يَنْرَنْ
  بُنْمَيْتَنَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتُبْ بُكَلُ وٕۤنيَۤ.
 • 9. وٕۤیْبْبالْميَنْ تُوۤضْمَتَوَارْ مَرَيْكْكُمْ مایَ
  وٕمْبُظُسْسيَۤرْ وٕتِبْبِنِتَيْ وِيظْنْدُ نِنْريَۤنْ
  تایْبْبالَيْ اُنْناتُ نایْبْبالْ اُنْنُمْ
  تَكَيْیَنيَۤنْ تِرُتْتَنِكَيْ تَنْنَيْسْ سارْنْدُ
  آیْبْبالَيْ اُورُمَرُنغْكانْ اِينْرَ سيَلْوَتْ
  تارَمُتيَۤ نِنْاَرُضَيْ اَتَيْیيَۤنْ كَنْتایْ
  يَۤیْبْبالَيْ نَتُنغْكَرُنغْكَلْ بُوۤلْنِنْ ريَیْتْتيَۤنْ
  يَنْكُرَيْیَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتِنغْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.
 • 10. وَنعْسَمَتَ ماتَرارْ بُوۤكَمْ يَنْنُمْ
  مَلَتْتِنِتَيْكْ كِرُمِيَنَ وَاضا وِيظْنْديَۤنْ
  كَنعْسَمَلَرْ مَنَيْیانُمْ مالُمْ تيَۤتَكْ
  كاناتَ سيَنغْكَنِیِلْ كَنِنْدَ تيَۤنيَۤ
  تَنعْسَمْ يَنْبُوۤرْكْ كَرُضْبُرِیُمْ وَضْضَليَۤنَلْ
  تَنِكَيْاَرَيْ سيَۤاُنَتُ تاضَيْبْ بُوۤرْريَۤنْ
  يَنعْسَلْاِلا وِنَيْسْسيَۤمَ اِتَمایْ اُرْريَۤنْ
  يَنْكُرَيْیَيْ يَوَرْكْكيَتُتْتِنغْ كِیَمْبُ كيَۤنيَۤ.

குறை நேர்ந்த பத்து // குறை நேர்ந்த பத்து