திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كُرَيْ نيَۤرْنْدَ بَتْتُ
kuṟai nērnta pattu
نيَنعْسَوَلَنغْ كُورَلْ
neñsavalaṅ kūṟal
Fifth Thirumurai

028. مُرَيْیِتْتَ بَتْتُ
muṟaiyiṭṭa pattu

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُونْنَيْبْ بُورُضا نِنَيْبْبُوۤرْبالْ بُوۤنْدُ مِتِیالْ اِرَنْدَلُتْتيَۤنْ
  نِنْنَيْبْ بُورُضْيَنْ رُنَراتَ نِيسَنْ اِنِاُوۤرْ نِلَيْكانيَۤنْ
  مِنْنَيْبْ بُورُوُمْ سَتَيْبْبَوَضَ وٕرْبِلْ وِضَيْنْدَ وِیَنْكَرُمْبيَۤ
  مُنْنَيْبْ بُورُضيَۤ تَنِكَيْیَنيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 2. مَكْكَتْ بِرَوِ يَتُتْتُمْاُنَيْ وَظُتْتاكْ كُوتِیَ مَرَمْاَنَيْیيَۤنْ
  تُكْكَكْ كَتَلِلْ وِيظْنْدُمَنَمْ سُوۤرْكِنْ ريَۤنْاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  سيَكْكَرْبْ بُورُوُ وَتِوٕۤرْكَيْتْ تيَۤوٕۤ تيَوِتْتاتْ تيَضْضَمُتيَۤ
  مُكْكَتْ كَرُمْبِنْ مُظُمُتْتيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 3. اَنْبِنْ اُنَتُ تِرُاَتِكْكيَۤ آضایْتْ تُونْتُونْ رارْراتيَۤ
  تُنْبِنْ اُتَيْیُوۤرْ بالْاَنُكِسْ سُوۤرْنْديَۤنْ اِنِاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  يَنْبِلْ مَلِنْدَ مالَيْبُنَيْ يَمْمانْ تَنْدَ بيَمْمانيَۤ
  مُنْبِنْ نَتُوَایْ مُضَيْتْتُوۤنيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 4. اَرُكا مَلَتْتِنْ اَلَيْنْدِرَكْكَمْ اَرِیا وَنعْسَ نيَنعْسَكَرْبالْ
  اُرُكا وَرُنْدِ اُظَنْرَلَيْنْديَۤنْ اُنْتاضْ اَنْرِتْ تُنَيْكانيَۤنْ
  بيَرُكا تَرَوِلْ سِوَنْبيَرُمْنَرْ بيَۤريَۤ تَنِكَيْبْ بيَرُوَاظْوٕۤ
  مُرُكا مُكَمْمُو وِرَنْتُتَيْیایْ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 5. بُونْنِنْ رُوضِرُمْ مارْبَنْاَیَنْ بُوۤرْرُمْ اُنْتاضْ بُكَظْمَرَنْديَۤ
  كَنْنِنْ رَنَنغْكُمْ مَنَتْتارْبالْ كَنِنْديَۤنْ اِنِاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  مِنْنِنْ رِلَنغْكُ سَتَيْكْكَنِیُضْ وِضَيْنْدَ نَرَوٕۤ ميَیْاَتِیارْ
  مُنْنِنْ رَرُضُمْ تَنِكَيْیَنيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 6. وٕتِرْاُضْ ضَوَرِنْ مُوظِكيَۤضا وِينَ رِتَمْبُوۤیْ مِكَميَلِنْديَۤ
  اَتِرُمْ كَظَرْسيَۤ وَتِمَرَنْديَۤنْ اَنْدُوۤ اِنِاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  يَتِرُمْ كُیِلْميَۤلْ تَوَظْتَنِكَيْ اِرَيْیيَۤ مُكْكَنْ اِیَرْكَنِیِنْ
  مُتِرُمْ سُوَيْیيَۤ مُتَرْبُورُضيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 7. اِينَتْ تِوَرُمْ مَنَكْكُوتِیُوۤرْ اِتَمْبُوۤیْ ميَلِنْدُ ناضْتُوۤرُمْ
  نعانَتْ تِرُتْتاضْ تُنَيْسِرِتُمْ ناتيَۤنْ اِنِاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  تانَتْ تَرُكَنْ مَلَيْاُرِیِنْ سَتْتَيْ بُنَيْنْدُوۤنْ تَرُمْبيَۤريَۤ
  مُوۤنَتْ تَوَرْتْمْ اَكَوِضَكْكيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 8. تيَۤوٕۤ يَنَنِرْ بُوۤرْراتَ سِرِیَ رِتَمْبُوۤیْتْ تِیَنغْكِيَنْرَنْ
  كُوۤوٕۤ نِنْرَنْ تِرُتْتاضَيْكْ كُرِكْكَ مَرَنْديَۤنْ تُنَيْكانيَۤنْ
  ماوٕۤ ظَتْتِنْ اُرِبُنَيْنْدَ وَضْضَرْ كِنِیَ مَكَبْبيَۤريَۤ
  مُووٕۤ تَنَيْیَيْ اَرُتْتَرُضْوُوۤیْ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 9. وٕۤتا نَنْدَ نُوتُبُوۤرْرِ ميَۤوَبْ بَتُمْنِنْ بَتَمْمَرَنْديَۤ
  اِيتا نَمْتَنْ تِتُوِيرْيَنْ رِينَ رِتَمْبُوۤیْ اِرَنْدَلَيْنْديَۤنْ
  بُوۤتا نَنْدَبْ بَرَسِوَتْتِلْ بُوۤنْدَ بُورُضيَۤ بُورَنَميَۤ.
  مُوتا نَنْدَ وَارِتِیيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.
 • 10. وَتِیاكْ كَرُنَيْ وَارِتِیامْ وَضْضَلْ اُنْتاضْ مَلَرْمَرَنْديَۤ
  كُوتِیا رِتَمْبُوۤیْكْكُرَيْیِرَنْديَۤنْ كُوتِیيَۤنْ اِنِاُوۤرْ تُنَيْكانيَۤنْ
  اَتِیارْكْ كيَضِیَ مُكْكَنُتَيْ اَمْمانْ اَضِتْتَ اَرُمَرُنْديَۤ
  مُتِیا مُتَنْمَيْبْ بيَرُمْبُورُضيَۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیُوۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.

முறையிட்ட பத்து // முறையிட்ட பத்து