திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَ تَرِسَنَمْ
siva tarisaṉam
اَنُبُوۤكَ نِلَیَمْ
aṉupōka nilayam
Sixth Thirumurai

024. وَاتَنَيْكْ كَظِوُ
vātaṉaik kaḻivu

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوظُتُ وِتِنْدَ تِنِسْسِرِتُمْ بُورُتْتُ مُتِیيَۤنْ يَنَنِنْريَۤ
  اَظُتُ وِظِكَضْ نِيرْتُضُمْبَكْ كُووِكْ كُووِ اَیَرْكِنْريَۤنْ
  بَظُتُ تَوِرْكْكُمْ تِرُسْسيَوِكْكُضْ بَتْتَ تِلَيْیُوۤ بَلَكالُمْ
  اُظُتُ كَضَيْتْتَ ماتَنَيْیيَۤنْ تُنَيْوٕۤ رَرِیيَۤنْ اُتَيْیانيَۤ.
 • 2. اُتَيْیایْ تِرُاَمْ بَلَتْتاتَلْ اُورُوَا اُورُوَا اُلَوَاتَ
  كُوتَيْیایْ يَنَنانْ نِنْرَنَيْیيَۤ كُووِكْ كُووِ اَیَرْكِنْريَۤنْ
  تَتَيْیا یِنَتِيرْتْ تَرُضاتيَۤ تاظْكْكِلْ اَظَكُوۤ بُلَيْنایِرْ
  كَتَيْیایْتْ تِرِنْديَۤنْ كَلَنغْكُتَلْسَمْ مَتَمُوۤ كَرُنَيْكْ كَرُتْتِنُكْكيَۤ.
 • 3. كَرُنَيْكْ كَرُتْتُ مَلَرْنْديَنَتُ كَلَكْكَ مَنَيْتْتُنْ تَوِرْتْتيَۤاِتْ
  تَرُنَتْ تَرُضا وِتِلْاَتِیيَۤنْ تَرِیيَۤنْ تَضَرْوٕۤنْ تَضَرْوَتُتانْ
  اَرُنَسْ سُتَريَۤ نِنْنَرُضُكْ كَظَكُوۤ اَظَكيَنْ رِرُبْبایيَۤلْ
  تيَرُنَرْ بَتَنعْسارْ اَنْبَريَلامْ236 سِرِبْبارْ نانُمْ تِكَيْبْبيَۤنيَۤ.
 • 4. تِكَيْبْبارْ تِكَيْكْكَ نانْسِرِتُمْ تِكَيْیيَۤنْ يَنَنِنْ تِرُوَتِكْكيَۤ
  وَكَيْبْبا مالَيْ سُوتْتُكِنْريَۤنْ مَرْرُونْ رَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤرْكُتْ
  تَكَيْبْبا رِتَيْاِتْ تَرُنَتْتيَۤ تارایْ يَنِلُوۤ بِرَريَلْلامْ
  نَكَيْبْبارْ نَكَيْكْكَ اُتَمْبِنَيْوَيْتْ تِرُتْتَلْ اَظَكُوۤ نایَكَنيَۤ.
 • 5. نایِرْ كَتَيْیيَۤنْ كَلَكْكَميَلامْ تَوِرْتْتُ نِنَتُ نَلْلَرُضَيْ
  اِيیِرْ كَرُنَيْبْ بيَرُنغْكَتَليَۤ يَنْنيَۤ كيَتُوَ تِیَرْكَيْیِليَۤ
  تایِرْ بيَرِتُمْ237 تَیَوُتَيْیانْ كُرْرَمْ بُرِنْدُوۤنْ تَنْنَيْیُمْاُوۤرْ
  سيَۤیِرْ كَرُتِ اَنَيْتْتانْيَنْ رُرَيْبْبا رُنَيْتْتانْ تيَرِنْدُوۤريَۤ.
 • 6. تيَرِنْدَ بيَرِیَرْكْ كَرُضْبُرِتَلْ سِرَبْبيَنْ رُرَيْتْتَ تيَیْوَمَرَيْ
  تِرِنْدَ سِرِیَرْكْ كَرُضْبُرِتَلْ سِرَبْبِرْ سِرَبْبيَنْ رُرَيْتْتَنَوٕۤ
  بُرِنْدَمْ مَرَيْیَيْبْ بُكَنْرَوَنُمْ نِيیيَۤ يَنْرالْ بُنْنِیَنيَۤ
  وِرِنْدَ مَنَتْتُسْ سِرِیيَۤنُكْ كِرَنغْكِ اَرُضَلْ وٕۤنْتاوُوۤ.
 • 7. وٕۤنْتارْ اُضَرُوۤ نِنْنَرُضَيْ ميَۤلُوۤ رَنْرِكْ كِيظُوۤرُمْ
  اِينْتارْ وَتَرْكُ وٕۤنْتِنَرالْ اِنْرُ بُتِتُوۤ یانْوٕۤنْتَلْ
  تُونْتا وِضَكْكيَۤ تِرُبْبُوتُوِرْ سُوۤتِ مَنِیيَۤ آرُوتُمُونْ
  رانْتا وَتِليَۤ مُنْنيَنْنَيْ آنْتایْ كَرُنَيْ اَضِتْتَرُضيَۤ.
 • 8. اَرُضيَۤ وَتِوَامْ اَرَسيَۤنِي اَرُضا وِتِلْاِوْ وَتِیيَۤنُكْ
  كِرُضيَۤ تُولَيْیَ اَرُضَضِبْبارْ يَوَريَۤ يَلْلامْ وَلْلُوۤیْنِنْ
  بُورُضيَۤیْ وَتِوِرْ كَلَيْاُونْريَۤ بُرَتْتُمْ اَكَتْتُمْ بُنَرْنْديَنغْكُنْ
  تيَرُضيَۤ یُرَيَتْ تَلَيْوَرُكْكُنعْ سِرَنْدَ اَرُضایْتْ تِكَظْوَتُوٕۤ.
 • 9. تِكَظْنْدارْ كِنْرَ تِرُبْبُوتُوِلْ سِوَميَۤ نِنْنَيْتْ تيَرِنْدُكُونْتُ
  بُكَظْنْدارْ تَمْمَيْبْ بُورُتْتِتَوُمْ بُنْمَيْ اَرِوَالْ بُویْاُرَيْتْتيَۤ
  اِكَظْنْديَۤنْ تَنَيْكْكِيظْ وِيظْتْتِتَوُمْ يَنْنيَۤ بُوِكْكِنغْ كِسَيْتْتِلَيْنِي
  اَكَظْنْدارْ تَمَيْیُمْ بُورُكْكَيَنَ اَمَيْتْتایْ يَلْلامْ اَمَيْتْتایيَۤ.
 • 10. يَلْلامْ وَكُتْتایْ يَنَكْكَرُضِلْ یاريَۤ تَتُبْبارْ يَلْلانعْسيَیْ
  وَلْلانْ وَكُتْتَ وَنْنَمْيَنَ مَكِظْوَارْ يَنْكَنْ مَنِیيَۤيَنْ
  سُولْلا نَوَيْیُمْ اَنِنْدُكُونْتَ تُرَيْیيَۤ سُوۤتِتْ تِرُبْبُوتُوِلْ
  نَلْلایْ كَرُنَيْ نَتَتْتَرَسيَۤ تَرُنَمْ اِتُنِي نَیَنْدَرُضيَۤ.
 • 11. نَیَنْدَ كَرُنَيْ نَتَتْتَرَسيَۤ نعانَ اَمُتيَۤ نَلْلُوۤرْكَضْ
  وِیَنْدَ مَنِیيَۤ ميَیْیَرِوَامْ وِضَكْكيَۤ يَنْنَيْ وِتِتْتُوۤنيَۤ
  كَیَنْدَ مَنَتْتيَۤنْ يَنِنُمْمِكَكْ كَلَنغْكِ نَرَكَكْ كَتُنغْكَتَيْیِلْ
  بَیَنْدَ بُوظُتُمْ تاظْتْتِرُتْتَلْ اَظَكُوۤ كَتَيْكْكَنْ بارْتْتَرُضيَۤ.
 • 12. بارْتْتارْ اِرَنغْكَسْ سِرِیيَۤنْنانْ باوِ مَنَتْتالْ بَتْتَتُیَرْ
  تِيرْتْتایْ اَنْناضْ اَتُتُوتَنغْكِتْ تيَیْوَنْ تُنَيْيَنْ رِرُكْكِنْريَۤنْ
  سيَۤرْتْتارْ238 اُلَكِلْ اِنْناضِلْ سِرِیيَۤنْ تَنَيْوٕنْ تُیَرْبْباوِ
  اِيرْتْتالْ اَتُكَنْ تِرُبْبَتُوُوۤ كَرُنَيْكْ كَظَكِنغْ كيَنْدایيَۤ.
 • 13. تایيَۤ يَنَيْتْتانْ تَنْدَوَنيَۤ تَلَيْوَا نعانَ سَبابَتِیيَۤ
  بيَۤیيَۤنْ سيَیْتَ بيَرُنغْكُرْرَمْ بُورُتْتاتْ كُونْتَ بيَرِیُوۤنيَۤ
  نِيیيَۤ اِنْناضْ مُكَمَرِیارْ نِلَيْیِلْ اِرُنْدالْ نِيتُلَكِلْ
  نایيَۤ اَنَيْیيَۤنْ يَوَرْتُنَيْيَنْ ريَنغْكيَۤ بُكُوٕۤنْ نَوِلایيَۤ.
 • 14. آیيَۤنْ وٕۤتا كَمَنغْكَضَيْنَنْ كَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤنْ اَوَلَمِكُمْ
  بيَۤیيَۤنْ يَنِنُمْ وَلِنْديَنْنَيْبْ بيَرْرَ كَرُنَيْبْ بيَرُمانيَۤ
  نِيیيَۤ اَرُضَ نِنَيْتْتایيَۤلْ يَلْلا نَلَمُمْ نِرَمْبُوَنْنانْ
  كایيَۤ يَنِنُمْ كَنِآكُمْ اَنْريَۤ نِنَتُ كَرُنَيْكْكيَۤ.
 • 15. كَرُنا نِتِیيَۤ يَنْاِرَنْتُ كَنْنيَۤ كَنْنِرْ كَلَنْدُوضِرُمْ
  تيَرُنا تُوضِیيَۤ وٕضِیيَۤميَیْسْ سِوَميَۤ سِتْتَ سِكامَنِیيَۤ
  اِرُنا تُلَكِلْ اَرِوِنْرِ اِرُكْكَتْ تَرِیيَۤنْ اِتُتَرُنَمْ
  تَرُنا اَتِیيَۤرْ كَرُتْسُوۤتِ تَرُوَایْ يَنْمُنْ وَرُوَایيَۤ.
 • 16. وَرُوَایْ يَنْكَنْ مَنِنِييَنْ مَنَتْتِرْ كُرِتْتَ وَنْنَميَلامْ
  تَرُوَایْ تَرُنَمْ اِتُوٕۤميَیْتْ تَلَيْوَا نعانَ سَبابَتِیيَۤ
  اُرُوَایْ239 سِرِتُ تاظْكْكِلْاُیِرْ اُورُوُمْ اُرَيْتْتيَۤنْ يَنْنُتَيْوَایْ
  اِرُوَایْ اَلَنِنْ تِرُوَتِبْباتْ تِسَيْكْكُمْ اُورُوَایْ اِسَيْتْتيَۤنيَۤ.
 • 17. تيَۤنيَۤ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْتِلْ تيَضْضا رَمُتيَۤ سِوَنعانَ
  وَانيَۤ نعانَ سِتْتَسِكا مَنِیيَۤ يَنْكَنْ مَنِیيَۤيَنْ
  اُونيَۤ بُكُنْديَنْ اُضَنغْكَلَنْدَ اُتَيْیایْ اَتِیيَۤنْ اُوَنْدِتَنِي
  تانيَۤ مَكِظْنْدُ تَنْدایْاِتْ تَرُنَمْ كَيْمْما رَرِیيَۤنيَۤ.
 • 18. اَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤنْ سيَیْتَبِظَيْ اَنَيْتْتُمْ بُورُتْتایْ اَرُتْسُوۤتِكْ
  كُرِیيَۤ كُنَميَۤ بيَرَيَنْنَيْكْ كُرِكْكُونْ تَضِتْتایْ سَنْمارْكْكَ
  نيَرِیيَۤ وِضَنغْكَ يَنَيْكْكَلَنْدُ نِرَيْنْدایْ نِنْنَيْ اُورُكَنَمُمْ
  بِرِیيَۤنْ بِرِیيَۤنْ اِرَوَامَيْ بيَرْريَۤنْ اُرْريَۤنْ بيَرُنعْسُكَميَۤ.
 • 19. سُكَميَۤ نِرَمْبَبْ بيَرُنغْكَرُنَيْتْ تُوتْتِلْ اِتَتْتيَۤ يَنَيْاَمَرْتْتِ
  اَكَميَۤ وِضَنغْكَتْ تِرُاَرُضا رَمُتَمْ اَضِتْتيَۤ اَنَيْتْتَرُضِ
  مُكَميَۤ مَلَرْتْتِسْ سِتْتِنِلَيْ مُظُتُمْ كُوتُتْتُ مُووَامَلْ
  سَكَميَۤلْ240 اِرُكْكَبْ بُرِنْدایيَۤ تایيَۤ يَنْنَيْتْ تَنْدایيَۤ.
 • 20. تَنْدایْ اِنْرُمْ تَرُكِنْرایْ تَرُوَایْ ميَۤلُنْ تَنِتْتَلَيْمَيْ
  يَنْدایْ نِنَتُ بيَرُنغْكَرُنَيْ يَنْيَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ اِوْوُلَكِلْ
  سِنْدا كُلَنْدِيرْتْ تَرُضْيَنَنانْ سِرِتيَۤ كُووُ مُنْيَنْبالْ
  وَنْدایْ كَلَنْدُ مَكِظْكِنْرایْ يَنَتُ بُوظُتُ وَانْبُوظُتيَۤ.

  • 235. بَلَناضُمْ - سَ. مُ. كَ. بَتِبْبُ.
  • 236. اَتِیَريَلامْ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., سَ. مُ. كَ., بِ. اِرا.
  • 237. تایِرْ بيَرِیَ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا.
  • 238. سيَۤرْتْتایْ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., سَ. مُ. كَ., بِ. اِرا.
  • 239. اُورُوَا - سَ. مُ. كَ.
  • 240. سَكَميَۤ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., سَ.مُ.كَ.

வாதனைக் கழிவு // வாதனைக் கழிவு

No audios found!